2024 оны 07-р сарын 19

18 дугаар сургуулийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

18  ДУГААР  СУРГУУЛИЙН  2015 ОНЫ САНХҮҮ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Шалгалтын ерөнхий мэдээлэл:

    Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багт байрших  18 дугаар  сургуулийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг  2016 оны 04 дугаар сарын 26 -ний өдрөөс эхлэн ажлын 14  хоногийн хугацаанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэв.

Байгууллагын товч мэдээлэл:

     Тус сургууль нь 2004 оны 03 дугаар сард  Японы Жайка байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар  байгуулагдаж, бүрэн дунд  боловсрол  олгож байгаа бөгөөд I-XII ангийн 21  бүлэгт  506  хүүхэд, I-V  ангийн  12  бүлэгт  295,  VI-XII ангийн 9 бүлэгтбүлэгт 211 хүүхэдэд 32 багш, 17 ажилтан, 1 удирдах ажилтантай  нийт 50 багш, ажиллагсадтайгаар  2 ээлжээр сургалт  хүмүүжлийн  ажлаа   амжилттай  явуулж ирсэн байна.Тус сургуулийн багш нарын  59,37 % нь мэргэжлийн зэрэгтэй ба нийт багш, ажиллагсадын   нарын  16%-ийг   21-ээс дээш жил ажилласан багш, ажиллагсад нар эзэлж байна.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал:

·         Аймгийн  ИТХурлын  2013 оны 15 дугаар  тогтоолыг   мөрдөж  ажиллаагүйгээс   Элбэг-Эд ХХК-аас  960.0  мянган төгрөг,   Зоог зуух ХХК- аас  768.0 мянган төгрөг  нийт 1728,0 мянган  төгрөгийг  дутуу  төвлөрүүлсэн нь  Төсвийн   тухай  хуулийн  41 дүгээр  зүйлийн  41-ын 2.1-д   “Хуулийн  дагуу улс, орон  нутгийн  төсөвт  оруулах  болон  тухайн байгууллагын өөрийн үйл ажиллгааны  орлогыг  бүрэн  төвлөрүүлэх”  гэж  заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй гэж үзэж дээрх зөрчлийг арилгуулахаар  акт тогтоолоо. 

·         Мөн   Монгол  Улсын Засгийн  газрын  2011 оны  311 дугаар   тогтоолоор батлагдсан “Аж  ахуйн  нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт  шалгалтыг  зохион  байгуулах  нийтлэг  журам”, “Төрийн хяналт шалгалтын  тухай”  хуулийн  7.2-д заасан  “Засгийн  газраас  тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн харьяа  байгууллага,  аж ахуйн  нэгж өөрийн аппаратад дотоодын хяналт шалгалтыг  зохион байгуулах журмыг баталж мөрдүүлнэ”- гэсэн   заалтыг   үндэслэн   дотоод   хяналтын  журмыг   боловсруулж,  МУлсын Засгийн газрын  2011  оны  311 тоот  тогтоолоор  батлагдсан  дотоод  хяналт  тавих  нэгж  /ажилтан/-ны  хийх ажлын  төлөвлөгөөг  чиглэл чиглэлээр  тодорхой  болгож,  хийсэн  ажлын тайланг хамт олны хуралд танилцуулж  тайлагнаж  байх.  Дотоод  хяналт  шалгалтыг  сайжруулах  шаардлагатай  гэж үзэж албан шаардага  хүргүүлэхээр тогтлоо.

·        Аймгийн  Засаг Даргын   2013  оны  А/418  тоот   захирамжаар  батлагдсан   “Хүүхэд хөгжил,  төлөвшлийг  сайжруулах Аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор   батлагдсан   ЕБСургуулиудад  хөгжил  төлөвшлийн  ажилтаны орон тоог  орон  нутгийн төсвөөр  баталж,  ТҮБД-6-1-аар   ажиллуулсан нь  Монгол   улсын  Засгийн  газрын  2007  оны  354  дүгээр  тогтоолоор  Төрийн   захиргааны   албан  тушаалын  ангилал, зэрэглэл   тогтоосон   тогтоол  зөрчсөн  гэж  үзэж,  нийгмийн ажилтаны жишгээр ТҮБД-4-1-ээр  цалинг  тогтоох талаар албан шаардлага хүргүүлэхээр  тогтов.

·         Үдийн  цай  хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх  Аж ахуй нэгжийг  сонгон  шалгаруулахдаа  “Төрийн  болон орон  нутгийн  өмчийн  хөрөнгөөр  бараа,  ажил  үйлчилгээ худалдан  авах тухай”  хууль,  Сангийн  сайдын  2013  оны 125  тоот  тушаалаар  батлагдсан   “Харьцуулалтын   аргаар   бараа   худалдан авах жишиг” баримт  бичиг,  тендерийн баримт бичгийн бүрдэлийг хангалтгүй  бүрдүүлсэн  гэж үзэж,  дээрх  эрх зүйн баримт бичгийн дагуу бүрдүүлэх талаар албан шаардлага хүргүүлэхээр тогтлоо.

 Шалгалтын дүн, авсан арга хэмжээ

      Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд нягтлан бодох бүртгэлийг заавар журмын дагуу хөтөлсөн, анхан шатны баримтыг зохих хэмжээнд бүрдүүлсэн, санхүүгийн тайланг заавар журмын дагуу бэлтгэж, хугацаанд нь холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажилласан тул санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэв.

       Шалгалтаар тавигдсан нөхөн төлбөрийн 1 акт, 3 заалт бүхий 1  албан шаардлагын биелэлтийг  хугацаанд нь  барагдуулж,  өгсөн  үүрэг  даалгаврын  дагуу төлөвлөгөө гаргаж,  тодорхой ажил  зохион байгуулж  ажиллах   зүйтэй  гэж үзлээ.

 

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?

Нийт саналын тоо:  64291

Facebook

Цаг агаар

Вебийн статистик

Таны IP хаяг: 44.200.140.218
  • 1 Онлайн
  • 106 Өнөөдөр
  • 504 Өчигдөр
  • 1358 Долоо хоногт
  • 5730 Сүүлийн сард
  • 6973988 Нийт хандалт