2024 оны 07-р сарын 19

Эрх бүжинхэн цэцэрлэгийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

ЭРХ БҮЖИНХЭН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН САНХҮҮ АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Шалгалтын ерөнхий мэдээлэл:

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Хууль зүйн хэлтсийн дарга М.Мөнхбаярын 6/1581 албан тоотын дагуу хяналт шалгалтыг Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын “Эрх бүжинхэн” цэцэрлэгийн багш ажилчдаас өгсөн хандивын хөрөнгийн зарцуулалтын 2015 оны 12-р сараас 2016 оны 1-р улирал хүртэлх санхүүгийн үйл ажиллагаанд 10 хоногийн хугацаанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч О.Болормаа, Хуулийн зөвлөх, дотоод ажилтан Д.Сайзмаа нар хийж гүйцэтгэв.

 Байгууллагын товч мэдээлэл:

“Эрх бүжинхэн” цэцэрлэг нь аймгийн Засаг Даргын А/580 тоот захирамжаар байгуулагдан 2015 оны 12 сарын 03-ны өдрөөс нээгдэж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 90 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. Цэцэрлэгийн эрхлэгч-1, нягтлан бодогч-1, нярав-1, арга зүйч-1, эмч-1, багш-3, туслах багш-3, жижүүр-4, тогооч-1, туслах тогооч-1, угаагч-1, үйлчлэгч-1 нийт 19 багш ажилчинтай сурган хүмүүжүүлэх цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг явуулж байна.

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал:

·         Шалгалтын дүнгээр багш ажилчдаас бэлнээр хураасан 2 удаагийн 596500 төгрөгийг байгууллагын касст орлогын баримтаар хүлээн авч бүртгээгүй, түүнийг харилцах дансанд төвлөрүүлээгүй, зарлагын баримтгүйгээр шууд зарцуулсан, санхүүгийн тайланд хандивын хөрөнгөөр бүртгэж тайлагнаагүй, хандиваар авсан хөрөнгийн зарцуулалтын тооцооллыг алдаатай тооцож тайлагнаж бэлтгэсэн, хөрөнгийн үнийн дүнг буруу гаргасан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6-д заасан “Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцана” гэсэн заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 276 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.6-д заасан “Төсвийн байгууллага үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа (бусад орлого)-наас орох орлогыг мөнгөн касстаа бэлнээр хүлээн авч энэхүү орлогыг /түүнийг шууд захиран зарцуулах эрхгүй/ ажлын дараагийн өдөрт багтаан кассын нярав Төрийн сан дахь бүртгэлийн дансанд тушаана” гэсэн заалт, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 56/64 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургууль цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийн 2.7-д заасан “....төрийн санд дансгүй сургууль, цэцэрлэг сангийн хөрөнгийг тусгай дансанд төвлөрүүлнэ” гэсэн заалт, 4 дүгээр зүйлийн 4.4-д заасан “Сангийн хөрөнгийг байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд тусган тайлагнаж мэдээллийн бодитой, үнэн зөв эсэхийг сургууль, цэцэрлэгийн төсвийн ерөнхий менежер, нягтлан бодогч хариуцана” гэсэн заалт, Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот тушаалын хавсралтын “Хандив тусламжийг бүртгэх журам” 2 дугаар зүйлийн 2.1-д заасан “Төрийн захиргааны байгууллага нь хандив, тусламжаар хүлээн авсан хөрөнгийг холбогдох анхан шатны бүртгэлд тусгаж тайлант хугацаанд санхүүгийн тайланд дараах байдлаар бүртгэж тайлагнана” гэсэн заалт, мөн журмын 2 дугаар зүйлийн 2.3-д заасан “Төрийн захиргааны байгууллага хүлээн авсан хандив, тусламжийн орлогын талаар улирал жилийн санхүүгийн тайланд тодруулгыг холбогдох Улсын секторын Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу хийнэ” заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.

·         Мөн хандив тусламжийн зарцуулалтын талаар байгууллагын нийт ажиллагсдад мэдээлж тайлагнаагүй Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам” болон Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 56/64 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургууль цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан “Сургалтын байгууллага хандив, тусламжийн зарцуулалт, ашиглалтын талаар мэдээлэл нь нээлттэй, олон нийтийн хяналт тавих нөхцөл бололцоог бүрдүүлсэн байна” гэсэн заалтыг зөрчсөн.

 Шалгалтын дүн, авсан арга хэмжээ

 “Эрх бүжинхэн” цэцэрлэгт багш ажилчдаас өгсөн хандив хөрөнгийн зарцуулалттай холбогдуулан гаргасан өргөдөл гомдлын дагуу хийсэн шалгалтаар хандивын хөрөнгийн зарцуулалтын анхан шатны баримтыг бүрдүүлээгүй зарцуулалт хийсэн, тайлан тооцоог үнэн зөв гаргаагүй, шилэн дансны хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлээгүй, хандив тусламжаар бэлтгэсэн эд хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаж тайлагнаагүй зэрэг нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 дахь заалт, 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.2 дах заалтууд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 56/64 дугаар тушаалын 2 дугаар зүйлийн 2.7, 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.4-дэх заалтууд, Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот тушаалын 2 дугаар зүйлийн 2.1, 2.3-т заасан заалтуудыг тус тус зөрчсөн тул хандивын хөрөнгийн зарцуулалтын үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэв.

Монгол Улсын Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.9.8-д “Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох, түүний шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн, албан тушаалтанд шаардлага тавьж хугацаатай үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах” гэсэн заалт, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”-ийн 7.5-д “Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын (ахлах) байцаагч нь шалгалтаар тогтоосон ажлын үр дүн, зөрчил, түүнийг арилгах талаар цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлсон шалгалтын тэмдэглэл, санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдолтой хууль тогтоомж зөрчсөн албан тушаалтны төлөх торгууль, төлбөрийг заасан нэг бүрчилсэн акт, албан шаардлага бичнэ” гэсэн заалтыг тус тус үндэслэн ШААРДАХ НЬ:

1.         Хандивын хөрөнгийг бэлэн мөнгөөр авсан тохиолдолд харилцах дансанд тушааж журам, зааврын дагуу зарцуулах, хандиваар бэлтгэсэн угаалгын машин, тоос сорогч, уур сорогч зэрэг бусад хөрөнгийг данс бүртгэлд бүртгэх

2.         Хандивын хөрөнгийн зарцуулалтыг Шилэн дансны хууль тогтоомжийн хүрээнд цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулж, хамт олонд тухай бүр мэдээлж тайлагнаж байх

Дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн биелэлтийг албан тоотоор 2016 оны 06 сарын 25-ны өдрийн дотор ирүүлэхийг эрхлэгч, нягтлан бодогч нараас шаардаж байна.

Хэрэв албан шаардлагын хариуг хугацаанд нь ирүүлээгүй бол ТХШТХ-ийн 16.1.2 заалтын дагуу холбогдох арга хэмжээ авахыг мэдэгдэж байна.

 

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?

Нийт саналын тоо:  64291

Facebook

Цаг агаар

Вебийн статистик

Таны IP хаяг: 44.200.140.218
  • 5 Онлайн
  • 102 Өнөөдөр
  • 504 Өчигдөр
  • 1354 Долоо хоногт
  • 5726 Сүүлийн сард
  • 6973984 Нийт хандалт