Тогтоол

ОРХОН АЙМГИЙН
Засаг даргын захирамж

2023-03-09 Дугаар: А/148 Эрдэнэт

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан  сэргийлэх, хамгаалах тухай 

    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.18, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1, 4.1.2 дахь заалт,  Улсын Онцгой Комиссын 2023 оны 01 дүгээр албан даалгавар, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12/08 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

    1.Аймгийн хэмжээнд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2023 оны  03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 10-ны өдөр, 09 дүгээр сарын     20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хуурайшилтын зэрэг гурав, дөрөвдүгээр түвшинд хүрсэн үед ойн сан бүхий газарт мод бэлтгэх, ан агнах, ойн дагалт баялаг ашиглах, аялал, зугаалгын зорилгоор ойд зорчих үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосугай.

       2.Хуурайшилтын зэргийг хаврын улиралд 03 дугаар сарын 20-ноос 06 дугаар сарын 10-ны өдөр, намрын улиралд 09 дүгээр сарын 20-ноос 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэл тооцоолж, гурав ба дөрөвдүгээр түвшин хүрсэн үед олон нийтэд анхааруулж, мэдээллээр хангахыг Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төв (С.Отгонбаатар)-д үүрэг болгосугай.

    3.Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 12/08 дугаар тогтоолоор баталсан төлөвлөгөөний дагуу үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар (С.Жаргалсайхан), ой, хээрийн түймрийг унтраах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллахыг Онцгой байдлын газар (Г.Ганбаатар), ой, хээрийн аюултай үед ойд зорчих иргэд, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хориглох, ой, хээрийн түймрийн шалтгаан, эзэн холбогдогчийг тогтоохыг Цагдаагийн газар (А.Лхагвадорж), хуурайшилтын зэрэг гурав, дөрөвдүгээр түвшин хүрсэн үед сум, орон нутгийн ойн сан бүхий газарт байнгын эргүүл томилон ажиллуулах, эргүүл шалгалтын хуваарийг батлан мөрдүүлж ажиллахыг Баян-Өндөр сум (Б.Баасансүрэн), Жаргалант сум (Б.Зоригтбаяр)-нд тус тус даалгасугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 С.БАТЖАРГАЛ

Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт

Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт

Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт

Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.

Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт

Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.

Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.