Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Оюут, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв
Утас 70359062
Факс +976-70359062
Веб www.erdenet-msut.mn
И-мэйл erdenet.msut30@gmail.com

Цагийн хуваарь

Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Мягмар 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Лхагва 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Баасан 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
БямбаАмарна
НямАмарна

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд оюутан элсүүлэх журам

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр

Тухайн хичээлийн жилийн сургалт эхлэхээс өмнө элсэлт авна.

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс

Тухайн сонгосон мэргэжлийн ангид суралцах суралцагч бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байх ба тухайн мэргэжлээрээ 1, 3 жилийн боловсрол эзэмшинэ.

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. Иргэн өөрийн холбогдох боловсролын болон хувийн бичиг баримттайгаа ирнэ. БСШУС-ын 2006 оны 189 дүгээр тушаалын хавсралт Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага /МСҮТ, коллеж/-д суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Өмчийн бүх хэлбэрийн мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв /цаашид МСҮТ гэх/, коллеж, дээд сургуулийн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх салбарт суралцагч элсүүлэхдээ энэхүү үлгэрчилсэн журмыг баримтална. 1.2 Коллежийн дээд болон бакалаврын боловсролын хөтөлбөрөөр суралцагчид нь БСШУ-ны сайдын 2005 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 422 тоот тушаалаар баталсан "Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам" болон энэхүү журмыг мөрдөнө. 1.3 Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагууд /цаашид МБС гэх/ энэхүү үлгэрчилсэн журамд нийцүүлэн суралцагч элсүүлэх журмаа боловсруулж захирлын тушаалаар баталж мөрдүүлнэ. 1.4 МБС-ын байгууллагад суралцагч элсүүлэх ажлын гол зорилго нь элсэгчдийн мэдлэгийн төвшин, төлөвшил, мэргэжил эзэмшиж, ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхол, сурах чадвар, мэргэжлийн чиг баримжаа олсон байдлыг үнэлж цаашид амжилттай сурч, ажиллах чадвартай хүмүүсийг сонгоход оршино. 1.5 Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын нөөц, хүчин чадал, болон сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хяналтын үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан байдлыг харгалзан МСҮТ, коллежид нийслэл, орон нутгаас суралцагч элсүүлэх хяналтын тоог боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно. Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, ажил олгогчдын захиалгад тулгуурласан элсэлтийн саналыг хяналтын тоо тогтооход нэн тэргүүнд авч үзнэ. 1.6 МБС-ын байгууллагууд элсэлт авах мэргэжил, хяналтын тоо, элсэлтийн журам, болон суралцагч сургууль, мэргэжлээ сонгоход шаардлагатай мэдээллийг сонин хэвлэл, сургуулийнхаа вэб хуудас тэрчлэн mecs.gov.mn, education.mn вэб хуудсанд байрлуулж элсэгчдийг мэдээллээр хангана. 1.7. Мэргэжил, бүрэн дунд боловсролыг хамтад нь олгох хөтөлбөрөөр элсэгчдийг ерөнхий боловсролын сургуулийн тодорхойлолтыг үндэслэн суурь боловсролын гэрчилгээний дундаж оноогоор жагсааж мэргэжил сонгуулна. 1.8. Энэхүү тодорхойлолт нь сурагчийн авьяас сонирхол, сонгох гэж буй мэргэжилд бэлтгэгдсэн байдал, цаашид энэ мэргэжлээр ажиллахад эрүүл мэндийн талаар үл харшлах зэрэг мэргэжил сонгохтой холбоотой бусад мэдээллийг багтаасан байна. 1.9 Элсэлтийг сургуулийн захирлын тушаалаар баталсан комисс эрхлэн явуулна. Хоёр. Элсэгчдэд тавих шаардлага 2.1. Мэргэжил, бүрэн дунд боловсролыг хамтад нь олгох, мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтад суурь боловсрол бүхий хүмүүсийг элсүүлнэ. 2.2. Модульчилсан хөтөлбөрөөр суралцах иргэдийн мэргэжлийн ур чадварын төвшинг тодорхойлж, аль модулаас эхлэн суралцахыг тогтоон, боловсролын төвшин харгалзахгүйгээр элсүүлнэ. 2.3. Мэргэжлийн дунд боловсрол олгох сургалтад элсэгч нь бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой эсвэл суурь боловсролтой бөгөөд анхан шатны мэргэжил эзэмшсэн байна. 2.4 Онцгой нарийн мэргэжил, авъяас чадвар шаардсан болон эрүүл мэнд, нас, хүйс заасан мэргэжлийн талаар сургуулийн элсэлтийн журамд заасан шаардлагыг мөрдөнө. Гурав. Суралцагч элсүүлэх шалгаруулалт 3.1. Мэргэжил, бүрэн дунд боловсролыг хамтад нь олгох хөтөлбөрөөр элсэгчдийг суурь боловсролын гэрчилгээний дундаж онооны дарааллаар нь жагсааж, цуваагаар байр эзлүүлэн, мэргэжил сонгуулж, хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ. 3.2 Бүртгүүлэгчдийн оноо тэнцсэн тохиолдолд төгсгөлтийн шалгалтын дундаж оноог харгалзах ба дахин оноо тэнцсэн тохиолдолд математик, физикийн хичээлийн үнэлгээг харгалзана. 3.3. Мэргэжил эзэмших сургалтад элсэхийг хүсэгчийг сургуулийн хүчин чадал, сургалтын орчинд нийцүүлэн бүртгэж, элсүүлнэ. 3.4 Эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу сургуульдаа шатлан суралцах суралцагчдын асуудлыг сургуулиуд оюутан, суралцагч элсүүлэх журмаараа зохицуулна. Дөрөв. Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэх 4.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-р ангийг тухайн онд "А" үнэлгээтэй төгссөн төгсөгчийг онооны дараалал харгалзахгүй шууд элсүүлж, мэргэжил сонгуулна. 4.2. Улсын олимпиадад байр эзэлж, амжилт гаргасан сурагч элсэхийг хүсвэл шууд элсүүлж мэргэжил сонгуулна. 4.3. Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад аж ахуйн байгууллагын гэрээ, захиалгаар суралцах хүмүүсийг онооны дараалал харгалзахгүй шууд элсүүлнэ. 4.4. Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсэгчид элссэний дараа сургууль, мэргэжил сольж суралцахыг хориглоно. Тав. Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагч элсүүлэх журамд тавих шаардлага 5.1 МБС-ын байгууллага нь суралцагч элсүүлэх журамдаа дараах зүйлийг тусгасан байвал зохино. Үүнд: а. Оршин байгаа газраасаа өөр аймаг, сум хотоос суралцагч хэрхэн элсүүлэх; б. Авъяас чадвар шаардсан болон нарийн мэргэжлээр суралцагчаас шалгалт авч сонголт хийхээр бол хэзээ, хаана, ямар шалгалт авах, шалгалтын хэлбэр, агуулга, бүтэц, хугацаа дүгнэх журам; в. Суралцагч элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлүүд, сургалтын хэлбэр, элсэгчдийг сонгож бүртгэх зохион байгуулалт г. Мэргэжлийн шаталсан сургалтаар элсүүлэн, дэвшин сургах дэг д. Суралцагч элсүүлэхтэй холбогдсон маргаан шийдвэрлэх дэг е. Элсэлтийн комисс түүний эрх, үүрэг з. Мэргэжлийн дунд шатны сургалтын төлбөр түүнийг төлөх журам и. Сургуульд бүртгүүлэх хугацаа, бүртгүүлэхэд тавих нийтлэг шаардлага Зургаа.Бусад зүйл 6.1. Элсэлтийн хяналтын тоо гүйцээгүй тохиолдолд энэхүү журмыг баримтлан элсэлтийн ажлыг дахин зохион байгуулж болно. 6.2. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэнтэй холбогдох хариуцлагыг бүртгүүлэгч өөрөө хүлээнэ. 6.3. Хяналтын тоонд багтаж, мэргэжил сонгосон элсэгчид суралцах эрхийн бичиг олгох бөгөөд холбогдох зардлын тооцоо, шаардлагатай бусад баримт бичгийн бүрдүүлэлт хийнэ. 6.4. Суралцах эрхийн бичиг авсан элсэгч 2006 оны 08-р сарын 20-25-нд сургуульдаа эргэж бүртгүүлнэ. Дурьдсан хугацаанд бүртгүүлээгүй болон бүртгүүлэх боломжгүй тохиолдолд хүндэтгэх шалтгаанаа урьдчилан мэдэгдээгүй элсэгчийн суралцах эрхийн бичгийг хүчингүй болсонд тооцно. 6.5. Онооны жагсаалт, мэргэжил сонголт, шалгаруулалттай холбоотой аливаа маргаантай асуудлыг сургуулийн элсэлтийн комисс дүрэм журмын хүрээнд тухай бүр шийдвэрлэнэ. ---------оОо--------