Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны тайлан

Орхон аймгийн ЗДТГ-аас  Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,  авлигаас урьдчилан сэргийлэх, ил тод байдлыг хангах талаар 2020 онд хэрэгжүүлсэн  ажлын тайлан

2020.11.13

            Нэг.     Үйл ажиллагааны төлөвлөлт, удирдлага зохион байгуулалтын  чиглэлээр:

            Аймгийн Засаг даргын 2016 -2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,   аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл зэрэг орон нутгийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд авлигын эрсдлийг бууруулах, төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулах,   худалдан авах ажиллагааны болон төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн сахилга батыг дээшлүүлэх, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа болон төсвийн зарцуулалтад иргэдийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлэх , төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд ойртуулах, чирэгдлийг бууруулах, өргөдөл гомдол хүлээн авах цахим системийн үйл ажиллагааг сайжруулж боловсронгуй болгох, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтуудыг тусгаж хэрэгжүүлж ажиллалаа.

             Мөн 17 зорилт  23 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүхий  “Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г аймгийн Засаг даргаар батлуулан АТГ болон хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлж  хэрэгжилтийг тооцож ажилласан.

            Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны зардалд нийт 3,5 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт тусган   сургалт сурталчилгаа,  авлигын талаар төрийн албан хаагч, иргэдэд зориулсан гарын авлага тараах материал хэвлүүлэх,   Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтаж  ажил зохион байгуулах арга хэмжээ зэрэг урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажилд зарцуулж ажилласан.

            Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 22 агентлаг болон 2 сумдын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг  зохион байуулж,  Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж эхний байр эзэлсэн байгууллагуудыг урамшуулах, зөвлөмж хүргүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулсан.             

            Хяналт шалгалтын хүрээнд байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөлт, түүний хэрэгжилт, үйл ажиллагаа, төсөв санхүү, бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн бодлого, ил тод байдал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд   хяналт шинжилгээ үнэлгээг   үзүүлэлтийн дагуу зохион байгуулж, зөвлөгөө мэдээлэл, гарын авлага материалаар хангах ажлыг хэрэгжүүллээ. 

Хоёр. Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа

             2.1. Төрийн албан хаагч, иргэдэд  хууль тогтоомж, шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаар сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах чиглэлээр

            "Төрийн албан хаагчийн манлайлал ба ёс зүй" сэдэвт сургалтыг нутгийн захиргааны 30 байгууллагын 60 төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан.

            НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн "Монгол улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" төслийн дэмжлэгтэйгээр Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн нэгдсэн зөвлөгөөнд манай аймгаас төрийн захиргааны байгууллагын Ёс зүйн хороо, төрийн үйлчилгээний байгууллагын ёс зүйн хорооны тус бүр 2 дарга Улаанбаатар хотод очиж Ёс зүйн зөвлөлийн нэгдсэн хуралдаанд оролцож бусад 40 байгууллагын ёс зүйн хорооны дарга, гишүүд орон нутгаас цахимаар оролцсон.

            Авлигатай тэмцэх газар, аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-ын хэрэгжүүлж буй “BEST” хөтөлбөртэй хамтран “ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор төрөөс олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд нээлттэй, ил тод шударга байдлыг хангах нь” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулж, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтнүүд, аймаг, сумдын ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн мэргэжилтэн, холбогдох албан тушаалтан нийт 13 хүн хамрагдсан.

Авлигатай тэмцэх газар, “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-ын хэрэгжүүлж буй “BEST” хөтөлбөртэй хамтран   “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах нь” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулж, багийн засаг дарга нар, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын хуулийн асуудал хариуцсан ажилтнууд, эрх бүхий албан тушаалтнууд хамрагдсан.

Энэ оны 11-р сард төрийн байгууллагын албан хаагчдад зориулсан танхимын сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсан боловч бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан түр хойшлогдоод байна.

Нутгийн захиргааны байгууллагын 350 гаруй төрийн албан хаагчдыг хамруулан санал асуулгаар сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох арга хэмжээ авч, сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан төрийн байгууллага бүрийг суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлж ажилласан. Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын сургуультай хамтран нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа 25 төрийн албан хаагчийг ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх цахим сургалтад, анх томилогдсон төрийн албан хаагчийг чиглүүлэх зайн сургалтад 8 төрийн албан хаагч, дунд хугацааны мэргэшүүлэх зайн сургалтад 8 төрийн албан хаагч, ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц зайн сургалтад 1 төрийн албан хаагч нийт 42 төрийн албан хаагчийг тус тус хамруулсан.

 Төрийн албан хаагчдын сургалтын 2020 оны төлөвлөгөөний дагуу цалингийн цахим систем хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төрийн байгууллагын хүний нөөцийн прогаммын хөтлөлт чиглэлээр төрийн 90 байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт Сангийн Яамтай хамтран 5 өдрийн цахим сургалтыг 200 гаруй төрийн албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан

Засгийн газраас баталсан сургалт семинарын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу ЗГХЭГ, Удидлагын академи, Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулсан богино, дунд хугацааны цахим зорилтот сургалтуудад аймгийн ЗДТГ-ын дарга болон хэлтсийн дарга нар, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын дарга зэрэг удирдах 25 албан тушаалтнууд хамрагдлаа.

Төрийн албан хаагчдын манлайлалд тулгуурласан гүйцэтгэлийг дэмжих замаар цомхон чадварлаг, мэдлэг боловсролтой, туршлагатай, мэргэшсэн албан хаагчдаар бэхжүүлэх чиглэлээр төрийн албаны тусгай шалгалтыг 8 удаа 53 албан тушаалд цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.

           

            Аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газраас өөрийн үйл ажиллагааг сурталчлах , иргэдэд мэдээллийг шуурхай, бодитой хүргэх зорилгоор   9 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай гэрээ байгуулж хууль тогтоомж, үйл ажиллагаагаа сурталчлах, төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэж ажиллаж байна.

            Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн болон аймгийн ЗДТГ-аас бэлтгэсэн зурагт хуудас, гарын авлага, хэвлэмэл материалууд,  видео шторк, контентуудыг  аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэг www.erdenet.mn сайт болон Хууль эрх зүйн хэлтэс цахим хуудас байршуулж, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр иргэдэд түгээх ажлыг зохион байгуулсан.

            Ерөнхий боловсролын сургуулиудын эцэг эхчүүдэд осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шударга байдлыг төлөвшүүлэх зорилгоор бэлтгэсэн  “Бомбуулай Бөмбүүлэй хоёрын зөвлөмж” зурагт эмхтгэлийг тараах, сургалт зохион байгуулах ажлыг 2020 оны 10-р сараас хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд нийт 15 сургуулийн   924 эцэг эхчүүд  хамрагдаад байна.

            Авлигын эсрэг өдрийг угтаж  Орхон аймгийн гэрэл зураг сонирхогчдын дунд “Авлига ба хүний эрх” сэдэвт гэрэл зургийн уралдааныг зарлаад байна.

            Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, АТГ-аас ирүүлсэн болон аймгийн ЗДТГ-аас бэлтгэсэн гарын авлага, танилцуулгыг Аймгийн Erdenet.mn вэб сайт, ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар, Нэг цонхны үйлчилгээний танхим, иргэний танхим, Хууль зүйн туслалцааны төв-д   байршуулсан ба харьяа газар хэлтэс агентлагууд өөрийн вэб сайтад    байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, хууль тогтоомж, ИТХ, Засаг даргаас батлан гаргаж буй нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол шийдвэр зэрэг шаардлагатай эрх зүйн актуудыг байрлуулан зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлж ажиллаж байна. 

            Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Erdenet.mn сайтад “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” буланг ажиллуулж, аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, хууль тогтоомж, иргэдэд зориулсан мэдээллийг байршуулж, АТГ-аас болон аймгийн ЗДТГ-аас авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажлын талаар тухай бүр мэдээлж ажиллаж байна. Эх сурвалж:  / http://www.erdenet.mn/medee/i/122 /

                Гурав. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа.

            3.1. Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах чиглэлээр:

                        3.1.1 Үйл ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

            Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх www. erdenet.mn сайтаар хуульд заасан мэдээллийг иргэдэд хүргэж ажиллаж байна.  Мөн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “ Найрамдлын эрдэнэт хот” фейсбүүк хуудас, erdenet.mn твиттер хуудас, Orkhon Erdenet youtube сувгийг шинээр нээн ажиллуулж видео мэдээлэл болон олон нийтийн сүлжээ ашиглан мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчилж ажиллаж байна.

            Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл бүхий цахим самбарыг ЗДТГ-ын байранд   байрлуулан мэдээллээр ханган ажиллуулж байна. Энэхүү самбараар төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг шуурхай авах боломжийг бүрдүүлсэн.

            Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх хэлтэс, агентлагууд бусад төрийн байгууллагуудад мэдээллийн самбар болон цахим сайттай болох талаар зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласнаар нийт төрийн байгууллагуудын 80 гаруй хувь нь өөрийн сайттай болж байнгын ажиллагааг хангаж ажиллаж байна. Бусад байгууллагын хувьд аймгийн ЗДТГ-ын erdenet.mn сайтад өөрийн байгууллагын мэдээллийг тавьж цахим хэлбэрээр иргэдэд хүргэж байна.   

 Байгууллагын хэмжээнд үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, аймгийн засаг даргын шийдвэрийг erdenet.mn сайтад байршуулан, шинээр гарч буй эрх зүйн актыг тухай бүр нь цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.

Аймгийн Засаг даргын бүх захирамжийг гарсан даруйд нь сайтад байршуулж байна.      / http://erdenet.mn/lavlah/laws/101 /

             Аймгийн ИТХ болон Аймгийн Засаг даргаас гаргаж буй захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон буюу нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөл болон аймгийн ЗДТГ-аас санаачилж боловсруулсан бодлогын баримт бичгүүдийн төслийг батлахаас өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, веб сайт, иргэний танхим, уулзалт, хэлэлцүүлэг, утсаар санал авах зэрэг хэлбэрээр санал асуулга авч шийдвэрт тусгаж,   Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэж батлах үеэр шууд утас ажиллуулж иргэдийн оролцоог хангаж ажиллаж байна.

Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах орон нутгийн бодлого шийдвэрт тусгах зорилгоор аймгийн Засаг дарга иргэдтэй хийх уулзалтыг 2 удаа зохион байгуулж,  иргэд болон төрийн  алба хаагчдаас гаргасан саналыг газар дээр нь шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг тухайн үед нь шийдвэрлэж,   гарсан санал шүүмжлэлийн мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

Мөн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааныг телевизээр шууд дамжуулж, шууд утсаар иргэдийн саналыг хүлээн авч Хурлын хуралдаанд танилцуулж хэвшсэн.

            Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хийгдэх ажлын талаар иргэдээс санал авах ажлын хүрээнд бүх багуудын иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авч эрэмбэлсэн.

Төрийн бус байгууллагуудаас ирүүлсэн ажил гүйцэтгэх саналуудыг дэмжин, төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлэхээр 2020 онд 28 ТББ-тай санхүүжилтийг гэрээ байгуулан орон нутгийн төсвөөс олгосон бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төвүүдийг дэмжих, зорилтот бүлгийн болон хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх, иргэд хүүхдүүдэд сэтгэлзүйн үйлчилгээ үзүүлэх боловсол олгох , эрүүл мэнд, боловсрол, соёл,    хүүхэд залуучуудад зориулсан үйл ажиллагаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, үзэсгэлэн яармаг, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн сургалт сурталчилгаа, гэмт хэрэг, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн туслалцаа үзүүлэх,   үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлж,  гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх, үр дүнг тооцож ажилласан.

            Орон нутгийн хэмжээнд гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа бөгөөд               төсөл, хөтөлбөр,  түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг сайтад байршуулж мэдээлж байна.  

Аймгийн Засаг даргаас олгож буй    Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх, эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрөл, түүнийг олгоход шаардагдах баримт бичиг, шийдвэрлэх журмын талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг erdenet.mn сайтад болон Нэг цонхны үйлчилгээний танхимд байршуулсан мэдээллийн киоскод тус тус байршуулан мэдээлж байна.    

                        б. Төсөв санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд:

2019 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан болон аудитлагдсан тайлан, 2020 оны төсөв, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, 2020 оны төсвийн төсөл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төсвийн талаарх мэдээлэл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт зэрэг хуульд заасан мэдээллүүдийг хуулийн хугацаанд   шилэн дансанд байршуулсан.

 Мөн 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан, төсвийн орлогын биелэлтийг   орлогыг зүйл заалт бүрээр сар тутам, төсвийн тодотголоор орсон өөрчлөлт,    5 сая болон түүнээс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаяг сар тутам зэрэг шаардлагатай мэдээллүүдийг хуулийн хугацаанд    шилэн дансны   сайтад байршуулж мэдээлж байна.

             

Аймгийн ЗДТГ-т болон төрийн байгууллагууд төсөв санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг байршуулж хуульд заасан мэдээллийг  мэдээлж, аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс нийт төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах ажилд хяналт тавьж, холбогдох зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.

Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах орон нутгийн төсвийн байгууллагууд, улсын төсөвт 2 байгууллага, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийт 83 байгууллагын 2019 оны шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн. Дотоод аудитаар 3 байгууллага 80-аас доош хувьтай үнэлэгдэж, аймгийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилт 94 хувьтай дүгнэгдсэн.

Мөн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Орон нутгийн өмчит төсөвт 68 байгууллага, Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 5 үйлдвэрийн газар, Орон нутгийн өмчит хувьцаат 1 компани, Орон нутгийн 5 тусгай сан нийт 79 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль тогтоомж болон түүнд нийцүүлэн батлагдсан журмын хэрэгжилтэнд улирал бүр дотоод аудит хийж дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Дээрх дотоод хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны сайтаар иргэдэд мэдээлж байна. /Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан бусад мэдээллийг www.sankhuu.orkhon.gov.mn /

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 05-р сарын 08-ны өдрийн 04-р тогтоолоор Орхон аймагт концессийн гэрээгээр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг баталсан ба энэхүү жагсаалтыг erdenet.mn сайт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн бөгөөд жагсаалтад өөрчлөлт ороогүй болно.

в. Хүний нөөцийн ил тод байдлын хүрээнд:  

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 1 удаа, тусгай шалгалтыг 8 удаа 53 албан тушаалд цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Төрийн албаны тухай, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар ”Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай” тогтоолын дагуу шалгалтыг зохион байгуулж ажилласан.

            Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 17 дугаар ”Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар батлах тухай” тогтоолын дагуу нөөцийг бүртгэн, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албанд хүргүүлж байна.

           Төрийн албанд анх орох иргэний болон төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн, төрийн албаны тухай хуульд заасан үндэслэлээр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn сайтад байршуулж нийтэд мэдээлж ажиллаж байна.

             Мөн www.erdenet.mn сайтын Лавлагаа мэдээлэл хэсэгт аймгийн нийт Төрийн байгууллагуудын хаяг, байршил, бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл, албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, ажилтнуудын эрхлэх ажлын чиглэл өрөөний болон утасны дугаар, ажиллах цагийн хуваарь, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний талаарх мэдээ мэдээллийг байршуулж нээлттэй болгоод байна.

            г. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

Хууль тогтоомж болон аймгийн Засаг Даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ний өдрийн А/567-р захирамжаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээлэх журам”-ын дагуу хуулиар нууцад хамааруулснаас бусад бүх мэдээ, мэдээллийг иргэд олон нийтэд хүргэж ажиллаж байна. . http://www.erdenet.mn/medee/d/141100186 /

             

Орхон аймаг 2020 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд 52.1 тэрбум төгрөгийн 435 төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахаар Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-нд төлөвлөгдсөн.

Үүнд:

1.Аймгийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд: 47.9 тэрбум төгрөгийн 266 худалдан авах ажиллагаа тусгагдсан. Үүнд: Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 39.6 тэрбум төгрөгийн 257 төсөл арга хэмжээ, Улсын төсвөөс эрх шилжиж ирсэн 8.3 тэрбум төгрөгийн 9 төсөл арга хэмжээг тус тус төлөвлөсөн.

2.Баян-Өндөр сумын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд: Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 901,2 сая төгрөгийн 51 бараа, ажил, үйлчилгээ

3.Жаргалант сумын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд: Жаргалант орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 872,1 сая төгрөгийн 28 бараа, ажил, үйлчилгээ,

4.Хот тохижуулах газрын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд: Хот тохижуулах газрын өөрийн хөрөнгөөр 843,5 сая төгрөгийн 8 худалдан авалт төлөвлөгдсөн байна.

5. Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК-ийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд: “Эрдэнэт-Ус” дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК-ийн өөрийн хөрөнгөөр 1,5 тэрбум төгрөгийн 82 худалдан авалт тус тус төлөвлөгдсөн байна.

         2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан 435 худалдан авах ажиллагааг дараах журмаар зохион байгуулсан. Үүнд:

         Нээлттэй тендер шалгаруулалт-99
         Харьцуулалтын арга-214
         Шууд худалдан авалт-109
         Зөвлөх үйлчилгээ-10
         Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ-1

         Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаа-2 байна.

 

Нийт 435 худалдан авалтаас 111 худалдан авалт нь цахимаар зохион байгуулах боломжгүй учраас Цахим худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтөөс хасагдсан. Үүнд: 

1. ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 8.1.2, Засгийн газрын 2013 оны Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай 68-р тогтоолыг үндэслэн захиалагч 10 сая төгрөг хүртэлхи төсөвт өртөгтэй бараа, ажил, үйлчилгээг шууд худалдан авахаар хуульчилсаны дагуу 109 худалдан авах ажиллагааг шууд худалдан авсан.

2. Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаа нь сумдад зохион байгуулагдаж, иргэдийн бүлэг шалгардаг онцлогтой бөгөөд ОНОХАА-г цахимаар зохион байгуулах боломж нөхцөл бүрдээгүй учир уламжлалт хэлбэрээр 2 ажил сумдын хэмжээнд зохион байгуулагдсан.

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан үлдсэн 324 худалдан авалтыг 100 хувь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зохион байгуулсан байна.

            Худалдан авах ажиллагааг нээлттэй, ил тод явуулах зорилгоор:

Хуулийн 48.4 дэх заалтын дагуу Ерөнхий төлөвлөгөөг хугацаанд нь Сангийн яамны ХЭЗГ-т цаасаар хүргүүлж ажилласан.

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу www.shilendans.gov.mn сайтад хугацаанд нь байршуулж мэдээлсэн. Мөн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим худалдан авах ажиллагааны систем болох www.tender.gov.mn сайт, аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх www.itkh-orkhon.gov.mn сайт, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх www.bayanundur.mn, Жаргалант сумын Жаргалантын мэдээ, мэдээлэл facebook хаяг, орон нутгийн www.erdenetnews.mn сайтуудад байршуулж орон нутгийн “Хотын шуудан” сонины 2019 оны 12 сарын 26-ны өдрийн 185 дугаарт нийтэлж, олон нийтэд зарлан мэдээлсэн. Худалдан авах ажиллагааны хагас жилийн тайлан мэдээлэлийг “Хотын шуудан” сонины 2020 оны 08 сарын 15-ны өдрийн 187 дугаарт нийтэлж, олон нийтэд зарлан мэдээлсэн. Худалдан авах ажиллагааны шалгарсан шалгараагүй тендерийн мэдээлэлийг 2,3 улиралын байдлаар аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn сайтад нийтэлж ажилласан байна.

Аймгийн 2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтыг зохион байгуулахдаа үндэсний өдөр тутмын сонинд 120 урилга хэвлүүлж ажиллалаа. /2019 оны 11 сарын 01-ны өдрийн байдлаар/

Үндэсний өдөр тутмын сонин “ЗУУНЫ МЭДЭЭ”, Орон нутгийн 7 хоног тутмын сонин “Хотын шуудан”, орон нутгийн телевиз “ТУСГАЛ”, орон нутгийн цахим сайт   “Эрдэнэт ньюс” зэрэг хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслүүдтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын урилгыг улсын хэмжээнд өдөр тутмын Монголын мэдээ, ЗУУНЫ МЭДЭЭ, ӨНӨӨДӨР, UB POST зэрэг сонингууд, Цахим худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn, Орхон аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn, Баян-Өндөр сумын www.bayanundur.mn, Жаргалант сумын Жаргалантын мэдээ, мэдээлэл facebook хаяг, Орон нутгийн www.erdenetnews.mn   сайтуудад тус тус байршуулан ажиллаа.

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 2020 оны ХАА зохион байгуулах тухай захиалагчийн 12 удаагийн тушаалаар давхардсан тоогоор А3 сертификат эзэмшсэн ТББ-уудын төлөөллийн 8, аймгийн ИТХ-аас томилсон 6 иргэнийг 83 тендерийн үнэлгээний хороонд оролцуулж ажилласан байна.

2. Авлигын эрсдлийг  бууруулах, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, үйлчилгээний чанар шуурхай байдлыг хангах чиглэлээр:  

Аймгийн ЗДТГ-ын ЭБАТ- ыг 2019 оны 01 дүгээр сард шинээр томилж,    ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээнд тусган холбогдох журмын дагуу    нэмэгдэл хөлсийг олгож байгаа бөгөөд аймгийн ЗДТГ-т харьяалагдах нийт 15 салбар ЭБАТ ажиллаж байна.

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 2019 оны мэдүүлэг, түүнд орсон их хэмжээний өөрчлөлтийг хуулийн хугацаанд бүртгэн холбогдох мэдээ тайланг АТГ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.

Аймгийн хэмжээнд    173 албан тушаалтан 2019 оны ХАСХОМ-ийг   хуулийн хугацаанд шинэчлэн гаргасан.

 Тайлангийн хугацаанд шинээр нийтийн албанд томилогдсон 18, хөрөнгө орлогод их хэмжээний өөрчлөлт орсон 5 албан тушаалтан хуулийн хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор ХАСХОМ мэдүүлсэн.   Мөн албан тушаалтнаас нийт 852 мэдэгдэл тайлбар гаргасны 18 нь захиргааны шийдвэр гаргах, 2 нь хариуцлага хүлээлгэх, 832 нь худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр, 849 нь зөрчилгүй, 3 нь зөрчилтэй гэж мэдэгдсэн байна. Мэдэгдэл тайлбарыг шилэн дансны программд байршуулж мэдээлж байна.

Аймгийн хэмжээнд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн нийт 20 албан тушаалтан, үүнээс аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын тамгын газраас томилогддог нийт 10 албан тушаалтны ХАСУМ-ыг хянуулж томилсон бөгөөд Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн дүгнэлтийг аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn сайтад тухай бүр байршуулж нийтэд мэдээлж байна.   / Сайтын холбоос: http://www.erdenet.mn/medee/ii/107/142

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн аймаг дахь ТАЗСЗ-ийн дүгнэлт, Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн дүгнэлт болон ХАСУМ-ийг хянасан АТГ-ын дүгнэлтийг аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудсанд байршуулж хэвшсэн.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудаас давхар ажил эрхлэж байгаа албан тушаалтан байхгүй бөгөөд нийтийн албан тушаалд томилогдож буй ажилтныг ажилд томилохын өмнө хуулиар хориглосон давхар ажил эрхлэлтийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлүүлж байгаа ба давхар ажил эрхлэлт болон бусад хориглолт хязгаарлалтын талаар холбогдох ажилтнуудад зөвлөлгөө өгч ажиллаж байна.

 Төрийн  үйлчилгээг  иргэдэд ойртуулах,  чирэгдлийг арилгах зорилгоор  аймгийн хэмжээнд 3 цэгт Нэг цонхны үйлчилгээний төвийг байгуулж   төрийн   байгууллагуудын үйлчилгээг нэгтгэн үзүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос, шуурхай үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж байна.                                                              

  Аймгийн ЗДТГ-ын Нэг цонхны үйлчилгээний байранд Хөдөлмөр зуучлал, мэдээллийн төвийг шинээр нээн ажиллуулж иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагад хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, ажил зуучлал, зөвлөгөө мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

 Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Багийн хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулан багийн Засаг дарга болон багийн Иргэдийн Нийтийн хурлын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, ажиллах нөхцөлөөр хангах, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, багийн үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлж, багт ажиллагсдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын хариуцлагыг сайжруулах, багийн үйл ажиллагаанд иргэд, байгууллагуудын оролцоог хангах, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн 4 зорилтыг хэрэгжүүлэхээр 30 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

2018 оны 4-р сараас аймгийн хэмжээнд төрийн болон орон нутгийн өмчит нийт 74 байгууллагыг хамруулан бодлого хөтөлбөр, ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, захиргаа хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт зэргийг хамруулсан "E-office" онлайн системийг нэвтрүүлж эхлэсэн бөгөөд энэ онд сургууль, цэцэрлэгүүд болон бусад байгууллагыг нэмж холбон нийт 123 байгууллага холбогдоод байна. Энэхүү систем нь мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн ололтыг тусгасан, хэвийн найдвартай ажиллах, ашиглахад хялбар, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарах, хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц болсон. Тус системийг ашигласнаар үүрэг, даалгавар, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, албан хэрэг хөтлөлтийн ажил шуурхай, хяналттай болж хэвшээд байна.

 Энэ онд Засгийн газрын 2017 оны 111 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  "Төрийн байгууллагуудад хэрэглэх архив, албан хэрэг хөтлөлтийн програм хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлага, цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам", Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 68 дугаар тушаалаар батлагдсан  "Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар"-ийн хүрээнд программ хангамжийг сайжруулж, нэмэлт программуудыг нэвтрүүлсэн.

Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудын байршил, хаяг, албан хаагчидтай холбогдох утасны дугаар, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд бүрдүүлэх материал зэрэг мэдээлэл бүхий "Лавлагаа мэдээлэл"-ийн нэгдсэн цахим системийг мөн ажиллуулж ирсэн. Одоогийн байдлаар тус системд нийт 290 гаруй төрлийн мэдээллийг оруулан ашиглаж байна. 
                                               / www.erdenet.mn сайтын “лавлагаа мэдээлэл” хэсгээс харах/

Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хийж ирсэн ба Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, ХХҮГ, ЭМНДХ, Цагдаагийн газар, УЦУОШТ, ГХБХБГ, Эрдэнэт Булганы ЦТС ТӨХК, БСУГазар зэрэг байгууллагууд лавлагаа мэдээлэл гаргах, цахим тайлан хүлээн авах, төлбөр хураамж, цахим бүртгэл, мэдээ түгээх зэрэг төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлж байна. Аймгийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах ажлыг хийж ирсэн ба цахимд орсон баримтаас цахим лавлагаа олгох үйлчилгээг  үзүүлж байна.  Төрийн үйлчилгээнд цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхдээ мэдээллийн аюулгүй байдалд онцгой анхааран ажиллаж байна.

            Аймгийн ЗДТГ-ын хэмжээнд иргэдийн өргөдөл гомдлыг бичгээр болон утсаар, цахим хэлбэрээр шуурхай хүлээн авах, шийдвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж байна.

 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, шат дамжлагыг цөөрүүлэх, шуурхай үйлчлэх зорилгоор Аймгийн ЗДТГ-аас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” хөтөлбөрийг санаачлан боловсруулж энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах   70353511 утсыг   тогтмол ажиллуулж, өргөдөл, гомдлын цахим мэдээллийн системийг ашиглаж шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт “Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах”- 70353511 дугаарын утсыг Нэг цонхны үйлчилгээний төвд ажиллуулан тус төвд биечлэн, цахимаар болон утсаар 24 цагийн туршид иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж байна. Тайлангийн хугацаанд тус төвд нийт 1631 өргөдөл, гомдол ирснээс 1602 нь буюу 98,1 хувь нь хуулинд заасан хугацаанд шийдвэрлэгдсэн, 29 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна. Ирсэн өргөдөл гомдлын 53 нь гомдол, 12 нь санал, 77 нь талархал, 1489 нь хүсэлт байна.

Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төв 70353511 дугаарт ирсэн санал гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг 7 хоног бүр аймгийн ЗДТГ-ын шуурхай зөвлөгөөн, 14 хоног тутам хэлтэс агентлаг, албадын дарга нарын шуурхай зөвлөгөөний үеэр тус тус мэдээлж ажиллаж байна. Мөн erdenet.mn сайтаар тогтмол мэдээлж байна

            Мөн иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн явцад өргөдөл гаргагч хяналт тавих зорилго бүхий өргөдөл, гомдлын цахим программыг аймгийн хэмжээнд бүх төрийн болон төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад нэвтрүүлсэн. Энэхүү программыг нэвтрүүлснээр төрийн байгууллагуудад ирсэн /амаар, бичгээр, утсаар/ өргөдлийг нэгдсэн цахим системд оруулж, аймгийн ЗДТГ-ын зүгээс өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, нөгөө талаар иргэн өргөдлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг цахим системээс харах боломжтой болсон. / Erdenet.mn сайтын өргөдөл, гомдол хэсгээс харах/  

Аймгийн хэмжээнд 2019 онд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний байдалтай төрийн байгууллагуудад очиж танилцан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүнг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хуралдаанаас гарсан үүрэг даалгаварын дагуу төрийн байгууллага тус бүрт холбогдох зөвлөмжийг хүргүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.

Энэ онд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар болон хэлтэс, албадууд, төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллага, ажилтанд нийт 13398 өргөдөл, гомдол ирсний 400 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй, 12998 буюу 97 хувь нь хуулинд заагдсан хугацаанд шийдвэрлэгдлээ. Ирсэн нийт өргөдөл, гомдлыг агуулгын хувьд авч үзэхэд нийгмийн халамжийн төрөл бүрийн үйлчилгээ авахыг хүссэн /24,3% нь/, газрын харилцааны асуудлаар /19% нь/, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ /8,2%/, бусад асуудлаар /5,4%/, Нийгмийн даатгал /3,9%/, татвар /3.9%/, барилга /3,9%/, -тай холбогдолтой өргөдлүүд нийт өргөдлийн 68.6 хувь нь байна. Тайлант хугацаанд ирүүлсэн нийт өргөдөл, гомдлыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 14.6 хувиар буурсан байгаа нь түрээс орон сууц болон нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбогдолтой өргөдөл 60-95 хувиар буурсантай холбоотой байна. Харин , барилга, татвар, нийгмийн даатгал, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээтэй холбогдолтой өргөдөл 0,9-5,1 дахин өссөн байна. Үүнээс Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт нийт 3265 өргөдөл гомдол ирсний 3181 буюу 97,4 хувь нь хуулинд заасан хугацаанд шийдвэрлэгдэж 84 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна. Аймгийн ЗДТГ-т ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 9,5 хоног байна.

           3. Ёс зүй,  хяналт, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах талаар:

            Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн 31 төрийн байгууллагад Ёс зүйн зөвлөл,  Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол, соёл урлагийн газрын дэргэдэх мэргэжлийн албан хаагчдын ёс зүйн салбар хороод ажиллаж төрийн захиргааны болон эрүүл мэнд, боловсролын салбарын төрийн албан хаагчдын ёс зүйг сахиулах, ёс зүйн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэхэд дүгнэлт гарган ажиллаж байгаа шинээр байгуулан ажиллаж байна.

            Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын алба хаагчдын 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаас байгууллагын “Ёс зүйн зөвлөл” –ийг нийт 7 гишүүнтэйгээр байгуулж, Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам, зөвлөлийн тогтоол болон бусад баримтын загварыг боловсруулж баталсан. Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн зөвлөлд энэ онд  ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол ирээгүй.

            Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл гомдлыг ЗДТГ-ын бичиг хэрэг болон 70353511 утсаар болон төрийн байгууллагуудын дэргэдэх Ёс зүйн хороогоор хүлээн авч, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр ашиглаж буй албан хэрэг хөтлөлтийн И-оффис системээр өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд өдөр тутмын хяналтыг тавьж ажиллаж байна.

            МУ-ын ЗГ-ийн 2011 оны 311-р тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/359 дугаар захирамжаар “ Аймгийн болон сумын Засаг даргын тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг баталж дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтныг албан ёсоор томилон, удирдамж төлөвлөгөө боловсруулан ажиллахыг байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосон.

           Үүний дагуу нийт байгууллагууд дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанг томилж, журам, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажилласан.

Засаг даргын дэргэдэх дотоод аудитын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг Санхүүгийн хяналт аудитын алба нь 41 байгууллагад төлөвлөгөөт, 2 төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.  Хяналт шалгалт болон дотоод аудитаар улсын байцаагчийн 22 актаар орон нутгийн төсөвт 39,1 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоож, 27,1 сая төгрөгийн актын биелэлтийг хангуулаад байна. Мөн улсын байцаагчийн 55 албан шаардлагыг хүргүүлж, 143 зөвлөмж өгөгдсөн.

Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах орон нутгийн төсвийн байгууллагууд, улсын төсөвт 2 байгууллага, сумы Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийт 83 байгууллагын 2019 оны шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн. Дотоод аудитаар 3 байгууллага 80-аас доош хувьтай үнэлэгдэж, аймгийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилт 94 хувьтай дүгнэгдсэн.

Мөн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Орон нутгийн өмчит төсөвт 68 байгууллага, Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 5 үйлдвэрийн газар, Орон нутгийн өмчит хувьцаат 1 компани, Орон нутгийн 5 тусгай сан нийт 79 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль тогтоомж болон түүнд нийцүүлэн батлагдсан журмын хэрэгжилтэнд улирал бүр дотоод аудит хийж дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.

Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын орон нутгийг хөгжүүлэх сан, сум хөгжүүлэх сан, аймгийн ЗДТГ-ын автозамын сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.

Аймгийн Дотоод аудитын хорооны хурлаар Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хийсэн дотоод аудитын 2019 оны 4 дүгээр улирлын нэгдсэн дүнг хэлэлцүүлж, хурлын 2020.05.15 ны өдрийн №02/20 тогтоолоор Шилэн дансны тухай хууль, холбогдон гарсан журмын хэрэгжилтийг удаа дараа ХАНГАЛТГҮЙ хэрэгжүүлж ажилласан байгууллагуудын холбогдох ажилтан, удирдлагуудад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авах саналыг томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлсэн.

 /Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан бусад мэдээллийг www.sankhuu.orkhon.gov.mn /

                       
           
                         
 
                                                           ТАЙЛАНГ НЭГТГЭН  ГАРГАСАН:
             ХУУЛЬ,ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ  МЭРГЭЖИЛТЭН:                                       

                                                                                                                        Л.ТҮМЭННАСТ

 
                                                               ХЯНАСАН:       

             ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                          М.МӨНХБАЯР 

 

Холбоотой мэдээлэл

2019-03-01 1966
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016-10-05 3046
Орхон аймгийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөх, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийн ...

2015-01-28 5140
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ

Авлигтай тэмцэх газрын захиалгаар нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн багш, судлаачид ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.207.247.69
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 59 Өнөөдөр
  • 1828 Өчигдөр
  • 14287 Долоо хоногт
  • 66278 Сүүлийн сард
  • 6433413 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1048

Facebook

Цаг агаар