Орхон аймгийн ЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны тайлан

Орхон аймгийн ЗДТГ-аас  Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,  авлигаас урьдчилан сэргийлэх, ил тод байдлыг хангах талаар 2019 онд хэрэгжүүлсэн  ажлын тайлан

2019.11.14

            Нэг.     Үйл ажиллагааны төлөвлөлт, удирдлага зохион байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр:

            Аймгийн Засаг даргын 2016 -2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,   аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл зэрэг орон нутгийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд  авлигын эрсдлийг бууруулах, төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг сайжруулах,   худалдан авах ажиллагааны болон  төсвийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн сахилга батыг дээшлүүлэх, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа болон төсвийн зарцуулалтад иргэдийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлэх ,  төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд ойртуулах, чирэгдлийг бууруулах,  өргөдөл  гомдол хүлээн авах цахим системийн үйл ажиллагааг сайжруулж боловсронгуй болгох,  төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагааг  нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтуудыг тусгаж хэрэгжүүлж ажиллалаа.

             Мөн 17 зорилт  24  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  бүхий  “Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар  2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г аймгийн Засаг даргаар батлуулан  АТГ болон хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий  төрийн байгууллагуудад хүргүүлж  хэрэгжилтийг  тооцож ажиллалаа.

Мөн АТГ-аас ирүүлсэн Зөвлөмжийн дагуу  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2018 оны хэрэгжилтийн тайланг  Үндэсний хөтөлбөрийн цахим мэдээллийн санд заалт тус бүрээр  2019 оны 10 сарын 01-ний дотор байршуулж, үр дүнг тооцож, өөрийн үнэлгээг хийж баталгаажуулсан.

             Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/621 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Аймгийн хэмжээнд мөрдөх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хүрээнд  аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 22 агентлаг болон  2 сумдын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээг зохион байуулж,  Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж эхний байр эзэлсэн байгууллагуудыг урамшуулах, зөвлөмж хүргүүлэх, олон нийтэд мэдээлэх  ажлыг зохион байгуулсан.              

            Хяналт шалгалтын хүрээнд  байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөлт, түүний хэрэгжилт, үйл ажиллагаа,  төсөв санхүү, бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа,  хүний нөөцийн бодлого, ил тод байдал, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд   хяналт шинжилгээ үнэлгээг   үзүүлэлтийн дагуу зохион байгуулж, зөвлөгөө мэдээлэл, гарын авлага материалаар хангах ажлыг хэрэгжүүллээ. 

Хоёр. Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа

             2.1. Төрийн албан хаагчдад хууль тогтоомж,  шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаар сургалт сурталчилгааны ажил  зохион байгуулах чиглэлээр:  

           

            Авлигатай тэмцэх газартай хамтран  “Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах нь, төрийн албан хаагчийн ёс зүй”  сэдэвт сургалтыг  зохион байгуулж, төрийн болон төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагууд нийт 130 хүн хамрагдсан. Мөн АТГ-аас зохион байгуулсан сургалтааар бэлтгэгдсэн сургагч багш нар Гаалийн газар, Жаргалант сумын ЗДТГ болон бусад төрийн байгууллага, “Эрдэнэт ус” ДТС орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар зэрэг  байгууллагын албан хаагчдад дээрх сэдвээр сургалт зохион байгуулж нийт 125 төрийн албан хаагч хамрагдсан.

 

            АТГ-аас зохион байгуулсан сургалтад  төрийн байгууллагуудын удирдлагууд, төрийн албан хаагчид, эрх бүхий албан тушаалтнууд нийт 90 хүн хамрагдсан.

 

Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран  2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтнууд, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Стратеги төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн, төрийн байгууллагуудын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нар нийт 150 төрийн албан хаагчдад  “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”,  “Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийн шинжилгээ, үнэлгээ”, “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах арга зүй” сэдвээр төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах зорилтот сургалтыг  зохион байгуулсан.

 

Удирдлагын академитай хамтран "Албан хэрэг хөтлөлт", "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй", "Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаа, эрх зүйн зохицуулалт", "Төрийн албан хаагчийн манлайлал" сэдэвт зайн сургалтуудаар нутгийн захиргааны байгууллагад шинээр томилогдсон 9 төрийн албан хаагчийг, төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх богино хугацааны зорилтод танхимын сургалтад 7 төрийн албан хаагчийг тус тус хамруулсан.

 

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон түүнтэй нийцүүлсэн гаргасан дүрэм, журмууд хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан төрийн байгууллагуудын бүтээмж, чадавхийг сайжруулахад мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, төрийн албан хаагчдын манлайлалд тулгуурласан гүйцэтгэлийг дэмжих замаар цомхон чадварлаг, мэдлэг боловсролтой, туршлагатай, мэргэшсэн албан хаагчдаар бэхжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын академитай хамтран 6 удаа төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтнууд, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Стратеги төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн, төрийн байгууллагуудын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарт давхардсан тоогоор нийт 1800 төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулсан.

 

Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар төрийн албаны ил тод байдлыг хангах, сайн засаглал, шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, төрийн албаны процессыг дахин инжинерчлэх, төрийн албаны инновоци хөгжлийг нэмэгдүүлэх замаар төр, иргэн, хувийн хэвшил, хоорондын итгэлцлийг сайжруулах зорилгоор   “Монгол улсын төрийн албаны менежментийн хөгжил” сэдэвт форумыг зохион байгуулж,  Монгол улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Төрийн албаны зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, зарим яамд, болон бусад аймаг нийслэл, сум дүүргийн болон Орхон аймгийн ЗДТГ, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд, сумд Төрийн захиргааны төлөөлөл 400 орчим төрийн албан хаагч оролцсон.

 

 

                2.2. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдэд шударга байдлыг төлөвшүүлэх, мэдээлэл өгөх  чиглэлээр:

            Аймгийн Засаг дарга,  түүний Тамгын газраас өөрийн үйл ажиллагааг сурталчлах , иргэдэд  мэдээллийг шуурхай,  бодитой  хүргэх зорилгоор   9 хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай  гэрээ байгуулж хууль тогтоомж, үйл ажиллагаагаа сурталчлах, төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэж ажиллаж байна.       

 “Оюуны тулах цэг” ТББ-ын тэргүүн Ү.Амарбаттай  хамтран  төрийн албан хаагчид болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын  дунд Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх, шударга байдлыг төлөвшүүлэх  чиглэлээр  цуврал лекцийг  явуулж   1-р сургууль,  Орхон МСҮТ,  Жаргалант сумын сургууль,  БОЭТ, Татварын газар зэрэг нийт 7 байгууллагын   төрийн албан хаагчид, оюутан, ахлах ангийн сурагчид нийт  450 гаруй  хүн хамрагдсан.

            Ерөнхий боловсролын сургуулийн  сурагчдын дунд “Шударга бус байдал бидний нүдээр” сэдэвт гар зургийн уралдааныг зохион байгуулсан.

            Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр АТГ-аас бэлтгэсэн видео шторкуудыг  аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэг www.erdenet.mn сайт болон Хууль эрх зүйн хэлтэс цахим хуудаст байршуулж,  хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр  иргэдэд түгээх ажлыг зохион байгуулсан.

            Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 1-р ангийн сурагчдад  шударга байдлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж,  бага насны хүүхдээд зориулан бэлтгэсэн    “Бомбуулай Бөмбүүлэй хоёрын зөвлөмж”  зурагт эмхтгэлийг тараах ажлыг зохион байгуулж нийт  20  сургуулийн   65 бүлгийн   2484 сурагч хамрагдсан.

            Авлигын эсрэг хууль тогтоомж,  АТГ-аас ирүүлсэн болон аймгийн ЗДТГ-аас  бэлтгэсэн гарын авлага,  танилцуулгыг  Аймгийн Erdenet.mn вэб сайт, ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар, Нэг цонхны үйлчилгээний танхим,  иргэний танхим, Хууль зүйн туслалцааны төв-д   байршуулсан ба харьяа газар хэлтэс агентлагууд өөрийн вэб сайтад    байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, хууль тогтоомж, ИТХ, Засаг даргаас  батлан гаргаж буй нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол шийдвэр зэрэг шаардлагатай эрх зүйн актуудыг  байрлуулан зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлж  ажиллаж байна. 

            Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Erdenet.mn сайтад “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” буланг  ажиллуулж,  аймгийн  авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, хууль тогтоомж, иргэдэд зориулсан мэдээллийг байршуулж, АТГ-аас болон аймгийн ЗДТГ-аас  авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажлын  талаар тухай бүр мэдээлж  ажиллаж байна.

                 Гурав. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа.

            3.1. Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах чиглэлээр:

                        3.1.1 Үйл ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

            Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх www. erdenet.mn сайтын үйл ажиллагааг сайжруулж, иргэд мэдээлэл авахад хялбар болгох, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  зорилгоор    Вэб сайт, И-оффис, Лавлагаа мэдээлэл, Өргөдөл гомдол, шилэн данс гэсэн үндсэн хэсгүүдтэй байхаар бүтцийг өөрчилсөн.

            Лавлагаа мэдээлэл хэсэг нь “төрийн үйлчилгээ”, “тогтоол шийдвэр, “ төрийн байгууллага”, “нийтлэг асуулт” . “ Тусламж” гэсэн дэд  хэсгээс бүрдэх бөгөөд эндээс аймгийн Төрийн байгууллагуудын хаяг, байршил, бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл,  ажлын байрны тодорхойлолт, ажилтнуудын  эрхлэх ажлын чиглэл  утасны дугаар, ажиллах цагийн хуваарь болон аймгийн Засаг даргын захирамж,  Иргэдийн хурлын тогтоол,  төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний талаарх мэдээ мэдээллийг  / үзүүлэх үйлчилгээ, тухайн үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх бичиг баримт, холбогдох журам, үйлчилгээний төлбөр хураамжийн талаарх мэдээлэл/  байршуулан иргэдэд мэдээлж байна.

            Мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор  “ Найрамдлын эрдэнэт хот” фейсбүүк хуудас, erdenet.mn твиттер хуудас, Orkhon Erdenet youtube сувгийг шинээр нээн ажиллуулж видео мэдээлэл болон олон нийтийн сүлжээ ашиглан мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчилж  ажиллаж байна.

            Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл бүхий цахим самбарыг ЗДТГ-ын байранд   байрлуулан мэдээллээр ханган  ажиллуулж байна. Энэхүү самбараар төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг шуурхай авах боломжийг бүрдүүлсэн.

            Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх хэлтэс, агентлагууд  бусад төрийн байгууллагуудад мэдээллийн самбар болон цахим сайттай болох талаар зөвлөмж, чиглэл өгч ажилласнаар  нийт төрийн байгууллагуудын  80 гаруй  хувь нь өөрийн сайттай болж байнгын ажиллагааг хангаж ажиллаж байна.  Бусад байгууллагын хувьд аймгийн ЗДТГ-ын erdenet.mn сайтад өөрийн байгууллагын мэдээллийг тавьж  цахим хэлбэрээр иргэдэд хүргэж байна.   

  Байгууллагын хэмжээнд үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, аймгийн засаг даргын шийдвэрийг erdenet.mn сайтад байршуулан, шинээр гарч буй эрх зүйн актыг тухай бүр нь цахим хуудас болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.

Аймгийн Засаг даргын бүх захирамжийг  гарсан даруйд нь  сайтад байршуулж  байна.      /  http://erdenet.mn/lavlah/laws/101 хэсэгт үзэх/

              Аймгийн ИТХ болон  Аймгийн Засаг даргаас гаргаж буй захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон буюу нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөл болон аймгийн ЗДТГ-аас санаачилж боловсруулсан бодлогын баримт бичгүүдийн төслийг  батлахаас  өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, веб сайт, иргэний танхим, уулзалт, хэлэлцүүлэг, утсаар санал авах зэрэг хэлбэрээр  санал асуулга авч шийдвэрт тусгаж,   Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар  хэлэлцэж батлах үеэр шууд утас ажиллуулж иргэдийн оролцоог хангаж ажиллаж байна.

Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах орон нутгийн бодлого шийдвэрт тусгах зорилгоор аймгийн Засаг дарга иргэдтэй хийх уулзалтыг 2019 оны 1-р сарын 21-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулсан. Иргэдийн зүгээс гарч буй санал хүсэлтэд ихэвчлэн агаарын бохирдлыг бууруулах, хяналтын камерийн тоог нэмэгдүүлэх, эмнэлгийн байгууллагын тусламж үйлчилгээг шуурхай хүртээмжтэй болгох, СӨХ-үүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэг асуудлуудыг хөндөж байв.

Мөн 2019 оны 3-р сарын 14-19-ний өдрүүдэд төрийн албан хаагчидтай уулзалт зохион байгуулж нийт 5 удаагийн уулзалтад боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын байгууллагууд болон төрийн 40 орчим байгууллагын төлөөлөл 900 гаруй хүн хамрагдсан.

Уулзалтад оролцсон иргэд болон төрийн  алба хаагчдаас гаргасан саналыг  газар дээр нь шийдвэрлэх боломжтой асуудлыг тухайн үед нь шийдвэрлэж,   гарсан санал шүүмжлэлийн мөрөөр  хэрэгжүүлэх ажлын  төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

Мөн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааныг телевизээр шууд дамжуулж, шууд утсаар иргэдийн саналыг хүлээн авч Хурлын хуралдаанд танилцуулж хэвшсэн.

            Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2020 онд хийгдэх ажлын талаар иргэдээс санал авах ажлын хүрээнд бүх багуудын иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авч эрэмбэлсэн.

Төрийн бус байгууллагуудаас ирүүлсэн ажил гүйцэтгэх саналуудыг дэмжин, төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлэхээр  2019 онд 33  ТББ-тай нийт  265.6  сая  төгрөгийн санхүүжилтийг гэрээ байгуулан орон нутгийн төсвөөс олгосон бөгөөд  хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдийн сэргээн засах төвүүдийг дэмжих, зорилтот бүлгийн болон хүчирхи йлэлд өртөж болзошгүй хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх,  иргэд хүүхдүүдэд сэтгэлзүйн үйлчилгээ үзүүлэх боловсол олгох зорилгоор “Сэтгэлийн анир” төсөл хэрэгжүүлэх,  “Дэлгэцийн донтолт” төсөл хэрэгжүүлэх “Элэгний вирусгүй Эрдэнэт хот” аяныг зохион байгуулах, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл,    хүүхэд залуучуудад зориулсан үйл ажиллагаа, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах,  бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, үзэсгэлэн яармаг, тэмцээн уралдаан зохион байгуулах,  хууль тогтоомжийн сургалт сурталчилгаа, гэмт хэрэг, хүчирхийллээс  урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд хууль зүйн болон сэтгэл зүйн  туслалцаа үзүүлэх,   үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлж,  гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх, үр дүнг тооцож ажилласан.

            Орон нутгийн хэмжээнд гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа бөгөөд               төсөл, хөтөлбөр,   түүний хэрэгжилтийн  талаарх мэдээллийг  сайтад  байршуулж мэдээлж байна.  

Аймгийн Засаг даргаас олгож буй    Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах,  согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх, эрүүл мэндийн байгууллага мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах  тусгай зөвшөөрөл, түүнийг олгоход шаардагдах баримт бичиг, шийдвэрлэх журмын талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг erdenet.mn сайтад болон Нэг цонхны үйлчилгээний танхимд байршуулсан мэдээллийн киоскод тус тус байршуулан мэдээлж байна.    

                        б. Төсөв санхүүгийн ил тод байдлын хүрээнд:

2018 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан болон аудитлагдсан тайлан2019 оны төсөв, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө,  орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт,  өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл,  2019 оны төсвийн  төсөл,  орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төсвийн талаарх мэдээллийг  шилэн дансанд  байршуулсан.

 Мөн  2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан,  төсвийн орлогын биелэлтийг   орлогыг зүйл заалт бүрээр  сар тутам, төсвийн тодотголоор  орсон өөрчлөлт,    5 сая болон түүнээс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаяг сар тутам  зэрэг шаардлагатай мэдээллүүдийг  хуулийн хугацаанд    шилэн дансны   сайтад  байршуулж мэдээлж байна. Үүнд:

Тухайн жилийн төсөв, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл дараа жилийн төсвийн төслийг хуулийн хугацаанд шилэн дансанд  байршуулсан.

                      https://shilendans.gov.mn/org/54?form=2781108&year=2019&month=12&group=0&task=28

                      https://shilendans.gov.mn/org/54?form=2826629&year=2019&month=12&group=1&task=28        

                      https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3067704&year=2018&month=12&group=0&task=28               

                      https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3361402&year=2019&month=6&group=0&task=28

                      https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3428539&year=2019&month=12&group=0&task=28

2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 4 сарын  25-ны  дотор, 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг 8-р сарын 15-ны дотор тус тус шилэн дансны цахим хуудсанд / shilendans.mn/  байршуулсан.

          https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3066650&year=2018&month=12&group=0&task=28

          https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3361397&year=2019&month=6&group=0&task=28

ТЕЗ-ийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь 2019 оны 4-р сарын 24-ны дотор шилэн дансны цахим хуудсанд / shilendans.mn /  байршуулсан.

          https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3066650&year=2018&month=12&group=0&task=28

         https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3066994&year=2018&month=12&group=0&task=28

Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийг  тухай бүр шилэн дансны цахим хуудсанд / shilendans.mn/  оруулж  баталгаажуулсан. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг шилэн дансанд байршуулж, Сангийн яам болон Статистикийн газарт сар бүр  хүргүүлж байна. Төсвийн хэмнэлт хэтрэлтийн шалтгааныг мэдээллийн самбараар мэдээлж байна.

              https://shilendans.gov.mn/org/54?form=2723294&year=2018&month=11&group=0&task=28

Нийт 5 сая болон түүнээс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр хаягийг сар бүр хуулийн хугацаанд шилэн дансны цахим хуудсанд оруулж байна.  

                                  https://shilendans.gov.mn/org/54?group=1&year=2019

              https://shilendans.gov.mn/org/54?form=3512837&year=2019&month=10&group=1&task=28

Аймгийн ЗДТГ-т болон төрийн байгууллагууд төсөв санхүүгийн  ил тод байдлын самбарыг  байршуулж хуульд заасан мэдээллийг  мэдээлж,  аймгийн ЗДТГ-ын  Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс нийт төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах  ажилд хяналт тавьж,  холбогдох зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 05-р сарын 08-ны өдрийн 04-р тогтоолоор Орхон аймагт концессийн гэрээгээр хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг баталсан ба энэхүү жагсаалтыг erdenet.mn сайт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн бөгөөд жагсаалтад өөрчлөлт ороогүй болно.

 Батлагдсан жагсаалтаас гэрээ байгуулан хэрэгжсэн  Баянцагаан багийн инженерийн шугам сүлжээг засварлах,  шинээр барих ажлын гүйцэтгэлийн явцын талаар  www.erdenet.mn сайт болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр   мэдээлж ажилласан.

Аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдаас  нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн талаарх мэдээллийг тухай бүр  www.erdeneт.mn   сайтад  байршуулж мэдээлж байна.                                    / http://erdenet.mn/medee/i/108 /

                                    в. Хүний нөөцийн ил тод байдлын хүрээнд:  

             “Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2009 оны 08 сарын 27-ны өдрийн 76 дугаар тушаалаар батлан түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж  ажиллаж байна.    Энэхүү хөтөлбөр төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.mn  сайтад байршуулсан.     /   http://www.erdenet.mn/medee/d/130500073 /

            Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан түүнтэй нийцүүлсэн гаргасан дүрэм, журмууд хэрэгжиж эхлэсэн бөгөөд  иргэнийг  төрийн албанд орон боломжоор адил тэгш хангах  зорилгоор Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар ”Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай” тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс ерөнхий шалгалт  өгөх иргэдэд цахимаар бүртүүлэх талаар сургалт зохион байгуулсан мөн хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн сүлжээгээр мэдээлэл зөвлөмж өгөх ажлыг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулсан. Орхон аймагт төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй 350 гаруй иргэд бүртгэгдсэн бөгөөд ерөнхий шалгалт зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг Ажлын хэсэг гарган зохион байгуулж байна.

             2019 оны  10 сарын 30-ны байдлаар 38 сул орон тоо байгаа бөгөөд төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөхдөө хууль тогтоомжийн дагуу мэргэшлийн шалгалт өгөөгүй, төрийн албаны нөөцөд бүртгэгдээгүй иргэнийг томилоогүй бөгөөд Төрийн албаны тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дугаар зүйлийн заасан эзгүй болон сул ажлын ажлын байрыг  43 дугаар зүйлийн 43.3.3, 43.3.4 д зааснаар тухайн төлийн албан тушаалын чиг үүрэгт нь хамгийн ойр хамааралтай албан тушаалтан болон төрийн албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэниийг сонгон авч түр орлон гүйцэтгүүлж байна. Аймгийн хэмжээнд байгаа сул орон тооны мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлд 4, 8 дугаар сард 2 удаа хүргүүлсэн.

             Аймгийн болон Баян-Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын алба, аймаг, сумдын  Засаг даргын Тамгын газар,  аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 8 агентлаг зэрэг  13 байгууллагын 188 төрийн захиргааны албан тушаалд хамаарах 137 албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулан Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн  2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны  өдрийн 37 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, албан тушаалын тодорхойлолтыг хянуулан,  эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулах зөвшөөрөл авч баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа ба үүний  дараа Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын дагуу шалгалтыг зохион байгуулна.

            Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 17 дугаар ”Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар батлах тухай” тогтоолын дагуу нөөцийг бүртгэн, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албанд хүргүүлж байна. Одоогийн байдлаар төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчийн нөөцөд  568, Төрийн албаны хуульд заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалаас түр чөлөөлөгдсөн албан хаагчийн нөөцөд 5 албан хаагч  тус тус бүртгэлтэй байна.

            Төрийн албанд анх орох иргэний  болон  төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн, төрийн албаны тухай хуульд заасан үндэслэлээр  чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг аймгийн ЗДТГ-ын  www.erdenet.mn сайтад байршуулж нийтэд мэдээлж ажиллаж байна.

             Мөн  www.erdenet.mn сайтын Лавлагаа мэдээлэл хэсэгт  аймгийн нийт Төрийн байгууллагуудын хаяг, байршил, бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл,  албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, ажилтнуудын  эрхлэх ажлын чиглэл өрөөний болон  утасны дугаар, ажиллах цагийн хуваарь,  иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний талаарх мэдээ мэдээллийг  байршуулж нээлттэй болгоод байна.

            г. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

            Хууль тогтоомж болон аймгийн Засаг Даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ний өдрийн А/567-р  захирамжаар батлагдсан  “Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээлэх журам”-ын дагуу  хуулиар нууцад хамааруулснаас бусад бүх мэдээ, мэдээллийг иргэд олон нийтэд  хүргэж ажиллаж байна. . http://www.erdenet.mn/medee/d/141100186  /

            Улсын болон  орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх худалдан авалтуудыг захиалагч тус бүрээр батлуулан авч нийт 20,29 тэрбум төгрөгийг 232 төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллалаа.  

            Худалдан авах ажиллагааг нээлттэй, ил тод явуулах зорилгоор:

Хуулийн 48.4 дэх заалтын дагуу Ерөнхий төлөвлөгөөг  хугацаанд нь Сангийн яамны ХЭЗГ-т цаасаар хүргүүлж ажилласан.

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг  Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу www.shilendans.gov.mn сайтад  хугацаанд нь байршуулж мэдээлсэн.  Мөн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим худалдан авах ажиллагааны систем  болох www.tender.gov.mn  сайт,  аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn,  аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх  www.itkh-orkhon.gov.mn сайт,  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх www.bayanundur.mn, Жаргалант сумын Жаргалантын мэдээ, мэдээлэл facebook хаяг,  орон нутгийн www.erdenetnews.mn сайтуудад  байршуулж орон нутгийн “Хотын шуудан” сонины 2018 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 146 дугаарт нийтэлж, олон нийтэд зарлан мэдээлсэн.

Аймгийн 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтыг зохион байгуулахдаа үндэсний өдөр тутмын сонинд 105 урилга, төрийн мэдээлэлийн сайтуудад 245 урилга тус тус хэвлүүлж болон байршуулж, мөн тендерт оролцогч нарт 300 урилгыг тус тус хүргүүлэн ажиллалаа. /2019 оны 11 сарын 01-ны өдрийн байдлаар/

Үндэсний өдөр тутмын сонин “ЗУУНЫ МЭДЭЭ”, Орон нутгийн 7 хоног тутмын сонин “Хотын шуудан”, орон нутгийн телевиз “ТУСГАЛ”, орон нутгийн цахим сайт   “Эрдэнэт ньюс”  зэрэг хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслүүдтэй гэрээ  байгуулан ажиллаж байна.

Нээлттэй тендер шалгаруулалтын урилгыг улсын хэмжээнд өдөр тутмын Монголын мэдээ, ЗУУНЫ МЭДЭЭ,  ӨНӨӨДӨР, UB POST зэрэг сонингууд,  Цахим худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn,  Орхон аймгийн ЗДТГ-ын  www.erdenet.mn, Баян-Өндөр сумын www.bayanundur.mn, Жаргалант сумын Жаргалантын мэдээ, мэдээлэл facebook хаяг, Орон нутгийн www.erdenetnews.mn   сайтуудад тус тус байршуулан ажиллаа.

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, ТББ-ын төлөөлөл, ИТХ-аас томилсон иргэнийг үнэлгээний хороонд оролцуулж ажилласан  байна.

Үнэлгээний хороонд ажиллах хүмүүсийг Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтыг ТӨБЗГ болон худалдан авах ажиллагааны сургалтын байгууллагатай хамтран үнэлгээний хороонд ажиллах иргэдийг Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх “А-3” сертификат олгох сургалтыг 2019 онд 2 удаа зохион байгуулж  140 хүн хамрагдсанаас 44 хүн шалгалтад тэнцэж  А-3 сертификат авсан байна.

2. Авлигын эрсдлийг  бууруулах, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, үйлчилгээний чанар шуурхай байдлыг хангах  чиглэлээр:  

Аймгийн ЗДТГ-ын ЭБАТ- ыг 2019 оны 01 дүгээр сард шинээр томилж,    ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээнд  тусган  холбогдох журмын  дагуу    нэмэгдэл хөлсийг олгож байгаа бөгөөд  аймгийн ЗДТГ-т харьяалагдах нийт 16 салбар ЭБАТ ажиллаж байна.

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 2018 оны мэдүүлэг,  түүнд орсон их хэмжээний өөрчлөлтийг хуулийн хугацаанд бүртгэн холбогдох мэдээ тайланг АТГ-т хуулийн  хугацаанд хүргүүлж ажиллаж  байна.

Аймгийн хэмжээнд  2019 онд  177 албан тушаалтан ХАСХОМ-ийг   хуулийн хугацаанд шинэчлэн гаргасан.

  Тайлангийн хугацаанд шинээр нийтийн албанд томилогдсон  14,  хөрөнгө орлогод их хэмжээний өөрчлөлт орсон 3  албан тушаалтан хуулийн хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор ХАСХОМ  мэдүүлсэн.   Мөн албан тушаалтнаас  нийт  2062 мэдэгдэл тайлбар гаргасны  314 нь гэрээ байгуулах, 266 нь захиргааны шийдвэр гаргах,  3  нь удирдах, 1 нь хариуцлага хүлээлгэх, 1475 нь худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны  чиглэлээр, 2057 нь зөрчилгүй,  5 нь зөрчилтэй  гэж мэдэгдсэн байна. Мэдэгдэл тайлбарыг шилэн дансны программд байршуулж мэдээлж байна.

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар   нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн нийт  12 албан тушаалтан,  үүнээс аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын тамгын газраас  томилогддог нийт 6 албан тушаалтны  ХАСУМ-ыг  хянуулж томилсон.

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн аймаг дахь ТАЗСЗ-ийн дүгнэлт, Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн  дүгнэлт болон ХАСУМ-ийг хянасан АТГ-ын дүгнэлтийг аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудсанд байршуулж  хэвшсэн.

   Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн  9  хүний   ХАСУМ-ыг  Авлигатай тэмцэх газарт  хянуулж,  ирүүлсэн дүгнэлтийг аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.mn сайтад байршуулж нийтэд мэдээлсэн..    / Сайтын холбоос: http://www.erdenet.mn/medee/ii/107/142

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудаас давхар ажил эрхлэж байгаа  албан тушаалтан  байхгүй бөгөөд  нийтийн албан тушаалд томилогдож буй ажилтныг ажилд томилохын өмнө хуулиар хориглосон давхар ажил эрхлэлтийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлүүлж байгаа ба давхар ажил эрхлэлт болон бусад хориглолт хязгаарлалтын талаар  холбогдох ажилтнуудад зөвлөлгөө өгч ажиллаж байна.

Монгол улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ”-ний жил болгон зарласантай холбогдуулан 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн  тухайн жилийн ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийг  аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулан жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлан төрийн байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаж байна.

Аймгийн төрийн байгууллагуудад чанарын удирдлагын тогтолцоооны стандарт нэвтрүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын захирамжаар тус ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулан төрийн байгууллагуудад төрийн үйлчилгээний соёл, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, төрийн албан хаагчдын бүтээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулж эхлээд байна. 

  Төрийн  үйлчилгээг  иргэдэд ойртуулах,  чирэгдлийг арилгах зорилгоор  аймгийн хэмжээнд 3 цэгт Нэг цонхны үйлчилгээний төвийг байгуулж   төрийн   байгууллагуудын үйлчилгээг нэгтгэн үзүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос, шуурхай үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж  байна.    

  Гэр хорооллын “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”, аймгийн ЗДТГ, Холбооны газарт  байршуулж,  үзүүлэх үйлчилгээний төрлийг 10-аар нэмэгдүүлснээр нийт  32 төрлийн үйлчилгээг үзүүлж  2019 оны III улирлын байдлаар давхардсан тоогоор нийт 21828 иргэн үйлчлүүллээ.    

Нийгмийн даатгалын байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, иргэдийг эрсдлээс хамгаалах, удирдлага, хяналтын тогтолцоог үр ашигтай, оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, нээлттэй, ил тод байдлыг хангах зорилгоор    аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь үйлчилгээндээ  олон улсын  чанарын удирдлагын  ISO 9001:2015  стандартыг нэвтрүүлэн Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2018 оны  А/51 дүгээр тушаалаар  3 жилийн хугацаатай гэрчилгээ авснаар ажил олгогч, иргэд, даатгуулагч нартаа хүргэж буй төрийн үйлчилгээг олон улсын менежментийн стандартын дагуу хүргэж, олон нийтэд үзүүлж буй үйлчилгээний үе шат, илүү дамжлага бүрийг багасган энэхүү стандартаар баталгаажуулсан.    / Сайтын холбоос:  http://erdenet.mn/medee/d/180200048 /

                                                                    

   Аймгийн ЗДТГ-ын Нэг цонхны үйлчилгээний байранд Хөдөлмөр зуучлал, мэдээллийн төвийг шинээр нээн ажиллуулж  иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагад хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, ажил зуучлал, зөвлөгөө мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

 Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор  Багийн хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулан багийн Засаг дарга болон багийн Иргэдийн Нийтийн хурлын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, ажиллах нөхцөлөөр хангах,  иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, багийн үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлж, багт ажиллагсдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажлын хариуцлагыг сайжруулах, багийн үйл ажиллагаанд иргэд, байгууллагуудын оролцоог хангах, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үндсэн 4 зорилтыг хэрэгжүүлэхээр 30 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

2018 оны 4-р сараас аймгийн хэмжээнд төрийн болон орон нутгийн өмчит нийт 74 байгууллагыг хамруулан бодлого хөтөлбөр, ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, захиргаа хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт зэргийг хамруулсан "E-office" онлайн системийг нэвтрүүлж эхлэсэн бөгөөд энэ онд  сургууль, цэцэрлэгүүд болон бусад байгууллагыг нэмж холбон нийт 123 байгууллага холбогдоод байна. Энэхүү систем нь мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн ололтыг тусгасан, хэвийн найдвартай ажиллах, ашиглахад хялбар, цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарах, хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц болсон. Тус системийг ашигласнаар үүрэг, даалгавар, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, албан хэрэг хөтлөлтийн ажил шуурхай, хяналттай болж хэвшээд байна.

Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудын байршил, хаяг, албан хаагчидтай холбогдох утасны дугаар, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд бүрдүүлэх материал зэрэг мэдээлэл бүхий "Лавлагаа мэдээлэл"-ийн нэгдсэн цахим системийг  мөн ажиллуулж ирсэн. Одоогийн байдлаар тус системд нийт 290 төрлийн мэдээллийг оруулан ашиглаж байна. 
                                               / www.erdenet.mn сайтын “лавлагаа мэдээлэл” хэсгээс харах/

Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хийж ирсэн ба Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, ХХҮГ, ЭМНДХ, Цагдаагийн газар, УЦУОШТ, ГХБХБГ, Эрдэнэт Булганы ЦТС ТӨХК, БСУГазар зэрэг байгууллагууд лавлагаа мэдээлэл гаргах, цахим тайлан хүлээн авах, төлбөр хураамж, цахим бүртгэл, мэдээ түгээх зэрэг төрийн зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлж байна. Аймгийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах ажлыг хийж ирсэн ба цахимд орсон баримтаас цахим лавлагаа олгох үйлчилгээг  үзүүлж  байна.  Төрийн үйлчилгээнд цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэхдээ мэдээллийн аюулгүй байдалд онцгой анхааран ажиллаж байна.

            Аймгийн ЗДТГ-ын хэмжээнд иргэдийн өргөдөл гомдлыг бичгээр болон утсаар,  цахим хэлбэрээр шуурхай хүлээн авах, шийдвэрлэх  нөхцлийг бүрдүүлж ажиллаж байна.

 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, шат дамжлагыг цөөрүүлэх, шуурхай үйлчлэх зорилгоор Аймгийн ЗДТГ-аас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” хөтөлбөрийг санаачлан боловсруулж энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах   70353511 утсыг   тогтмол ажиллуулж, өргөдөл, гомдлын цахим мэдээллийн системийг ашиглаж шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын  Тамгын газарт “Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах”- 70353511 дугаарын утсыг Нэг цонхны үйлчилгээний төвд ажиллуулан тус төвд биечлэн, цахимаар  болон утсаар 24 цагийн туршид иргэдийн өргөдөл гомдлыг  хүлээн авч  шийдвэрлэж байна. Тайлангийн хугацаанд  тус төвд нийт 1846 өргөдөл, гомдол ирснээс 1824 нь буюу 98,8 хувь нь хуулинд заасан хугацаанд шийдвэрлэгдсэн, 22 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна.  Ирсэн өргөдөл гомдлын  132 нь гомдол, 18 нь санал, 234 нь талархал,1462 нь хүсэлт байна. Тус төвд ирж буй өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар 7 хоног тутамд аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулан холбогдох албан тушаалтанд үүрэг даалгаварыг өгч, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төв 70353511 дугаарт ирсэн санал гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг 7 хоног бүр аймгийн ЗДТГ-ын шуурхай зөвлөгөөн, 14 хоног тутам хэлтэс агентлаг, албадын дарга нарын шуурхай зөвлөгөөний үеэр тус тус мэдээлж ажиллаж байна. Мөн erdenet.mn сайтаар тогтмол мэдээлж байна

Аймгийн Засаг дарга  иргэдийг 7 хоног  тутамд тогтмол хүлээн авч уулзан тэдний санал, хүсэлтийг шийдвэрлэж ирсэн ба тайлант хугацаанд нийт 614 иргэнийг биечлэн хүлээн авч уулзан санал, хүсэлтийг нь шийдвэрлэлээ.

            Мөн иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн явцад өргөдөл гаргагч хяналт тавих зорилго бүхий өргөдөл, гомдлын цахим программыг аймгийн хэмжээнд бүх төрийн  болон төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад нэвтрүүлсэн. Энэхүү программыг нэвтрүүлснээр  төрийн  байгууллагуудад ирсэн  /амаар,  бичгээр, утсаар/  өргөдлийг нэгдсэн цахим системд оруулж, аймгийн ЗДТГ-ын зүгээс өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, нөгөө талаар  иргэн өргөдлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг цахим системээс  харах боломжтой болсон.  / Erdenet.mn сайтын  өргөдөл, гомдол хэсгээс харах/  

Аймгийн хэмжээнд 2018 онд иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний байдалтай төрийн байгууллагуудад очиж танилцан хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүнг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хуралдаанаас гарсан үүрэг даалгаварын дагуу төрийн байгууллага тус бүрт холбогдох зөвлөмжийг хүргүүлэн биелэлтийг тооцон ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар болон хэлтэс,  албадууд,  төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллага, ажилтанд нийт  15700 өргөдөл, гомдол ирсний 263 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй, 15437 буюу 98,3  хувь нь хуулинд заагдсан хугацаанд шийдвэрлэгдлээ. 

Аймгийн хэмжээний өргөдөл, гомдлын цахим системийн ашиглалтыг сайжруулах, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг багасгах талаар төрийн болон төрийн өмчит байгууллагуудын холбогдох ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл зөвлөгөө өглөө. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааг бууруулах талаар төрийн байгууллагууд анхааран ажилласнаар шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 10 хоног болсон. Өмнөх оны мөн үеэс 0.6 хоногоор буурсан байна.

Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагууд “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг   зохион байгуулах хуваарийг гарган төрийн болон төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ирлээ.  Тайлангийн хугацаанд төрийн болон төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч 12 байгууллага   “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг  зохион байгуулж, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс давхардсан тоогоор нийт 136 санал хүсэлт гаргасныг шийдвэрлэн хариу өгч,  570-аад иргэнд мэдээлэл  зөвлөгөө өгсөн.  

Иргэдийн санал хүсэлтийг төрийн бодлого шийдвэрт тусган хэрэгжүүлэх,  аймгийн 2018 оны ажлын тайлан тавих болон 2019 онд хийх ажлын талаар иргэд, төрийн албан хаагчдад мэдээлэл өгөх зорилгоор 2019 оны 1, 3, 4 дүгээр сард  бүх төрийн байгууллагуудын удирдлагыг оролцуулан багуудын нутаг дэвсгэр дээр очиж иргэдтэй 13 цэгт, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагууд, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын  ажиллагсадтай 6 цэгт  нийт 19  удаагийн уулзалтыг тус тус  зохион байгууллаа. Уулзалтанд  2500 гаруй иргэн, 900 гаруй төрийн албан хаагч оролцон давхардсан тоогоор 928 санал хүсэлт гаргасныг хүлээн авч газар дээр нь шийдвэрлэх боломжтой 90 гаруй асуудлыг тухайн үед нь шийдвэрлэж,  иргэдтэй уулзах үеэр гарсан санал шүүмжлэлийн мөрөөр хийх ажлын нийт 48 заалт бүхий төлөвлөгөө  боловсруулан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилт 60 гаруй  хувьтай байна.

            3. Ёс зүй,  хяналт, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах талаар:

            Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн 31 төрийн байгууллагад Ёс зүйн зөвлөл шинээр байгуулан ажиллаж байна.

            Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын алба хаагчдын 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаас байгууллагын  “Ёс зүйн зөвлөл” –ийг нийт 7 гишүүнтэйгээр байгуулж, Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам, зөвлөлийн тогтоол болон бусад баримтын загварыг боловсруулж баталсан. Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн зөвлөл байгуулагдсанаас хойш ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой  гомдол ирээгүй.

Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтнууд, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Ёс зүйн зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулж нийт 150 гаруй хүн хамрагдсан.

             

            Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл гомдлыг ЗДТГ-ын бичиг хэрэг болон 70353511 утсаар болон төрийн байгууллагуудын дэргэдэх Ёс зүйн хороогоор  хүлээн авч, шийдвэрлэлтэд  хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр ашиглаж буй албан хэрэг хөтлөлтийн  И-оффис системээр өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд өдөр тутмын  хяналтыг тавьж ажиллаж байна.

            МУ-ын ЗГ-ийн  2011 оны 311-р тогтоолын дагуу  аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/359 дугаар захирамжаар “ Аймгийн болон сумын  Засаг даргын тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний  агентлагуудын  дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг баталж дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтныг албан ёсоор томилон, удирдамж төлөвлөгөө боловсруулан ажиллахыг байгууллагын дарга нарт үүрэг болгосон.

            Үүний дагуу нийт  байгууллагууд  дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанг томилж,  журам, төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажилласан байна.

Засаг даргын дэргэдэх дотоод аудитын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг Санхүүгийн хяналт аудитын алба нь 2019 онд   48 байгууллагад төлөвлөгөөт, 6 төлөвлөгөөт бус санхүүгийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. Мөн нийт  79 байгууллагын шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсын хөтлөлтийн байдалд хяналт шалгалтыг явуулаад байна. /Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан бусад мэдээллийг www.sankhuu.orkhon.gov.mn    сайтаас харна уу. /

            Аймгийн Засаг даргын захирамжаар   2019 онд хийгдсэн   хяналт шалгалтын  90 хувь нь урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  хийгдсэн. 

           

           

                         

 

                                                                      ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

              ХУУЛЬ,ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ  МЭРГЭЖИЛТЭН:                                        

                                                                                                                        Л.ТҮМЭННАСТ

 

                                                                   ХЯНАСАН:       

              ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                          Б.ГАНЗОРИГ 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-20 6261
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2019-12-03 964
Орхон аймгийн ЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны тайлан

Орхон аймгийн ЗДТГ-ын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны тайлан

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 12 Онлайн
  • 229 Өнөөдөр
  • 823 Өчигдөр
  • 2905 Долоо хоногт
  • 33125 Сүүлийн сард
  • 6528511 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар