Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

          20 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 3 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

           Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 20 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

           Баян-Өндөр сумаас ирүүлсэн 98 иргэний газар өмчилж авах өргөдөл хүсэлт материалын бүрдлийг шалган 61 иргэнд “Газар өмчлүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулаад байна.

    Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

            Газар эзэмшигч иргэд ААНБ - ын газрын төлбөрийн 2-р сарын тайланг гаргаж дуусгав.

           Газрын төлбөрийн  актыг иргэн, ААНБ-уудтай үргэлжлүүлэн нийлж байна.

           Гэмтэл мэс заслын эмнэлгийн зориулалттай газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгууллаа.

           Өдөр тутмын ажлуудаа хийж, иргэд ААНБ –аас ирүүлсэн хүсэлт, дээд газрын албан тоотуудад тухай бүрд нь хариуг өгч ажиллаж байна.

 Газрын кадастрын чиглэлээр:            

            Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 4 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

           Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 8 иргэн, 1 аж ахуйн нэгж  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

           Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 15 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

           Кадастрын мэдээллийн сангаас 139 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

          4 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

           Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 10 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн,

           Газар өмчилж авахыг хүссэн 12 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

 Геодезийн чиглэлээр:

          Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 4 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

         Хаягийн төслийн зургийг хийх багуудын гудамж зам талбай, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж байна.

           Зэвсэгт хүчний 186-р ангийн газар дээр Эгийн голын усан цахилгаан станц байгуулах замын трассын талаар Улаанбаатар хотод Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн нэгжийн байранд хуралдсан. Хурлын шийдвэрээр Орхон аймгийн Засаг даргын 2014 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн А/285 тоот газар эзэмшүүлэх захирамжийн хавсралтын 2015 оны А/227 тоот захирамжинд хавсрагсан ноцтой алдаа гарсан тул үүнийг залруулах, замын трассын зураг Зэвсэгт хүчний 186-р ангийн газар дээгүүр дайрангүй болохыг баталсан. АЗД 2015 оны А/227 тоот захирамжийн хавсралтыг өөрчлөх санал гарсан.

           Баян-Өндөр сумын ногоон бүс тогтоох талаар санал гарсаны дагуу ногоон бүсийн зурвасыг тогтоож зураг хийсэн.

    Барилгын чиглэлээр:

           Тусгай зөвшөөрөл хүссэн 8 аж ахуйн нэгжийн ирүүлсэн материалтай танилцаж , үүний 6  аж ахуйн нэгжийн материалыг шийдвэрлэв.

           Ашиглалтад оруулах хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материал бүрдүүлэлт хийгдэж байна. / ГОК Гарден Хаалттай дэд өртөө барих гүйцэтгэгч “ Цогт амар баясгалан консртракшн”ХХК /

           Орон нутгийн Барилгын болон Нийтийн аж ахуйн салбарын зөвөлгөөнийг АЗДТГ тай хамтран зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулалтын ажил хийгдэж байна.

           Техникийн архивт 1 ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хүлээн авав.

          Ажил эхлүүлэх хүсэлт 1 аж ахун нэгжид олгов. / “Хөх үзүүр” ХХК гүйцэтгэх Яргуйт багийн Овоотын хэсэгт 160кВа дэд өртөө, 6 кВ –н ЦДАШ барих ажил/ 

           Орон сууцны үнийн мэдээллийг нэгтгэн баяжилт хийхээр судалгаа дуусаагүй үргэлжлэн хийгдэж байна.

 Лабораторын чиглэлээр:     

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

 1.    БМҮ-ийн 3 компаний   үйл ажиллагааны  технологийн заавар боловсруулахад  мэдээлэл хүргэж зөвөлгөө  өгөв.

2.    2016 оны барилгын лабораторийн  ажлын төлөвлөгөөг гаргаж байна.

3.    Лабораторид их цэвэрлэгээ хийв.

4.      Дотоод  ажил

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

5. Шинэээр батлагдсан барилгын тухай хуулийг судлаж байна.

6. Барилгын салбарын  зөвөлгөөнд бэлтгэж  холбогдох хөтөлбөрт саналаа оруулж  байна.

7.    Мэдээллийг хүргэж байна.

8. Канадын орчин үеийн барилгын төсөл, хөтөлбөрийн  сургалт  семенарт оролцов.

 Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

   Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг /2016.02.29-2016.03.04/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

        Орхон аймгийн Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/100 дугаар захирамжаар "Гэр бүлийн хэрэгцээ" -ний зориулалтаар газар өмчилсөн иргэдийн  мэдээллийг байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байна.                                                                         

 

Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.     

 

 

 

4

Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналт болон газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

 

 

 5

 Орон сууцны шинэ үнийн судалгааг гаргаж дуусгах

 

 

 6

Ашиглалт оруулах комисс зохион байгуулах

 

 

 7

Төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэх

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-08-24 1465
Орхон аймгийн улсын бүртгэлийн 7 хоногийн мэдээ

Гадаад паспортын сунгалт 49-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 19 иргэний материалыг ...

2015-08-17 4846
ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспортын сунгалт 58-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 29 иргэний материалыг ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 10 Онлайн
  • 626 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 626 Долоо хоногт
  • 21239 Сүүлийн сард
  • 6516625 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар