"Энхжих Мандариваа" ӨЭМТ-ийн 2015 оны санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

   Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Их залуу багт байрших “Энхжих Мандариваа” ӨЭМТ-ийн  санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд 2015 онуудын  санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2016 оны 01 дугаар сарын  05-наас эхлэн санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч  Ц.Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ.

Байгууллагын товч мэдээлэл:

Орхон  аймгийн  Баян-Өндөр  сумын  Их залуу  багт байрших  “Энхжих Мандирваа” өрхийн  эмнэлэг нь 2012  оны  10 дугаар  сарын  01-нд  өдрөөс эхлэн ХХ-ийн ЭМБ-аар төрийн гүйцэтгэх үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэн төсвөөс нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив аар санхүүжиж нөхөрлөлийн хэлбэрээр ажиллаж ирсэн.     

“Энхжих  Мандариваа”  өрхийн  эмнэлэг  нь  Тус  өрхийн  эмнэлэг нь  ӨЭМТөвийн  дарга  буюу   их эмч-1, их эмч-2, сувилагч-4, үйлчлэгч-1,  жолооч-1,  нягтлан бодогч  0,5  нийт 9,5  орон тоогоор  2106  өрхийн   6038 хүн амд эрүүл  мэндийн   анхан   шатны   тусламж   үйлчилгээг    үзүүлж  ирсэн  байна.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал:

·         НББүртгэлийн  тухай   хуулийн   7  дугаар   зүйлийн  7-1-д  зааснаар  /Анхан шатны баримт нь  нягтлан  бодох  бүртгэл  хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно/  гэсэн заалт  зөрчиж,  анхан  шатны  баримтын  бүрдэл дутуу,  түүнийг   үйлдсэн,   зөвшөөрсөн   гарын   үсэг,  тамга,  тэмдэг  дутуу,  кассаар гарсан бэлэн  мөнгө  хүлээн  авсан  хүний  гарын  үсэг  дутуу, кассын  зарлагын баримт хөтлөөгүй 

·     Сангийн  сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний 276 тоот тушаалаар батлагдсан  ”Төсвийн  байгууллагын   мөнгөн   кассын   ажиллагааны   журам”- ын  хэрэгжилт  хангалтгүй,  шинжилгээний  орлогыг   харилцах  дансанд  тушаалгүй  кассаас   зарцуулсан. /Шинжилгээний  орлогын  үлдэгдэл  529,91 мянган  төгрөгийг   оны  эцэст  харилцах  дансанд  төвлөрүүлээгүй/ 

·         Бараа  материал, шатахууны  дэлгэрэнгүй тайлан гаргалгүй, журналын  бичилтээр  тайланд тусгасан,  үлдэгдлийг   баталгаажуулаагүй  зэрэг  зөрчил илэрлээ.

Цаашид авах арга хэмжээний санал:

 1. Цаашид  төсвийн  төлөвлөлтийг  бодитой  төлөвлөж  батлуулах,  зардлыг  ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулах, төсвийн санхүүжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлж  үргүй  зардлыг  багасгах.

2.  Санхүү,  Эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын  2002 оны 171/111 тоот тушаалаар баталсан  “Өмчийн  бүх  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад нийтлэг  анхан  шатны  маягтыг нөхөх  заавар”, Санхүү,  эдийн засгийн сайдын  2002 оны 191  тоот  тушаалаар баталсан  “Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад нийтлэг  хэрэглэгдэх  нягтлан  бодох  бүртгэлийн  маягт  аргачлал”-ын  дагуу  бүртгэл хөтөлж,  Сангийн сайдын  2006 оны  388 тоот  тушаал,  2008 оны  352 тоот  тушаалаар батлагдсан санхүүгийн тайлангийн аргачлалыг мөрдөж тайлан тэнцлийг гаргах.

3.  Нягтлан  бодох бүртгэлийн  тухай  хуулийг  мөрдөж,  Улсын салбарын Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, гарын авлага холбогдох заавар, журмыг  биелүүлж,  нягтлан  бодох  бүртгэл,  санхүүгийн  тайлангийн програм хангамж  нэвтрүүлж  хэрэгжүүлж  ажиллах.

4. Сангийн сайдын 2000-04-28-ны өдрийн 69 тоот тушаалаар баталсан “Эд хариуцагчийн  эрх  үүргийн  дүрэм”, Сангийн  сайдын  2012 оны 276 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам”-ыг  үйл  ажиллагаандаа  хэрэгжүүлж  ажиллах.

5. Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолоор ААНэгж байгууллага үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын нэгж байгуулах, байгууллагын онцлогт тохирсон журам  боловсруулж  мөрдөж  ажиллах

 Шалгалтын дүн, авсан арга хэмжээ:

 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар НББ-ын анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт хангалтгүй, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд бэлнээр мөнгө зарцуулахдаа баримтын бүрдэл, гүйцэтгэлийн тайланг бүрэн гүйцэд бүрдүүлээгүй, Төсвийн  байгууллагын   мөнгөн   кассын   ажиллагааны   журам”- ын  хэрэгжилт  хангалтгүй,  шинжилгээний  орлогыг   харилцах  дансанд  тушаалгүй  кассаас   зарцуулсан,бараа  материал, шатахууны  дэлгэрэнгүй тайлан гаргалгүй, журналын  бичилтээр  тайланд тусгасан,  үлдэгдлийг   баталгаажуулаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрсэн тул санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэв.

 Шалгалтаар  тавигдсан  нөхөн  төлбөрийн 1  акт  529,91  мянган   төгрөг,   2 заалт бүхий 1 албан шаардлагын  биелэлтийг  хугацаанд нь  барагдуулж,  өгсөн  үүрэг  даалгаврын  дагуу төлөвлөгөө  гаргаж  тодорхой  ажил  зохион  байгуулж  ажиллах  зүйтэй  гэж үзлээ.

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Oljmds xzupjk

stromectol oral - buy stromectol pills stromectol generic name

Огноо:2021.07.24

Tkvbdb ftsmsf

canada cialis online - cost of cialis generic chewable cialis

Огноо:2021.07.23

Zyjvyt ifczsx

ordering sildenafil online without prescription - order no prescription viagra lady viagra

Огноо:2021.07.22

Uxnsdi qofgub

buy amoxicilin 500 mg online mexico - amoxpharm.com to buy amoxilin on line

Огноо:2021.07.21

Qrlbec adnkgx

lyrica 150 mg price australia - canadian pharmacy reviews consumer reports canadian drug stores

Огноо:2021.07.20

Ocahky ntcnea

buy isotretinoin - where can you get accutane online no rx buy brand name accutane online

Огноо:2021.07.19

Bleeco szfgvv

how long does vardenafil work - buy vardenafil without prescription levitra cost

Огноо:2021.07.15

Kbajsa ykilgb

amoxicillin for sinus infection - amoxicilina 500 mg avatar de price of amoxicillin without insurance

Огноо:2021.07.14

Ignadh bsxsnt

buy isotretinoin - how do i get accutane accutane generic price

Огноо:2021.07.13

Ebdedp nrpehj

modafinil reviews - modafinil and birth control modafinil adhd

Огноо:2021.07.11

Sxihvq lfgloy

cost of prednisone in canada - prednisone 105 prednisone 2.5 mg cost

Огноо:2021.07.10

Eozsmh xajzmf

what blood pressure medication does not cause erectile dysfunction - what is the main cause of erectile dysfunction impotence definition

Огноо:2021.07.08

Enqtel ahwkbz

where can i buy dapoxetine - order tadalafil from canada 5mg buy tadalafil 10mg

Огноо:2021.07.07

Bdvgnu orjhuc

price of furosemide 12.5 mg - cheapest doxycycline online how much is doxycycline cost

Огноо:2021.07.05

Acypov kdjwdr

how much do viagra cost - viagra buy uk online cost of viagra per pill

Огноо:2021.07.03

Kjgscd quojwi

purchase stromectol - ivermectin cream cost fda ivermectin

Огноо:2021.07.02

Tnqlsi rtnezy

prednisolone 5 mg tablet - prednisolone gel can i buy prednisolone over the counter in uk

Огноо:2021.06.30

Qfbhtg gkrmvi

zithromax 100mg dose - order azithromycin 250mg buy zithromax 500mg

Огноо:2021.06.28

Czzerx msowzx

lyrica cost uk - lyrica 125 mg lyrica pills 75 mg

Огноо:2021.06.26

Dytqzn olbwcp

buy cialis 5mg - tadalafil soft 20 buy cialis online cheap uk

Огноо:2021.06.20

Kuuwmu xtmqut

buy viagra online with v - where do you get viagra canadian pharmacy viagra uk

Огноо:2021.06.18

Avencx lxslng

stromectol 12mg online - ivermectin 3mg stromectol prices

Огноо:2021.06.16

generic cialis non prescription

where can i buy cialis on line[/url]

Огноо:2021.06.15

Uaozvr fvmhft

best price vardenafil online - what is vardenafil used for when to take vardenafil

Огноо:2021.06.14

cialis improve performance

cheapest cialis[/url]

Огноо:2021.06.14

Cdself mbriyn

generic vardenafil online order - vardenafil online bestellen vardenafil viagra online

Огноо:2021.06.12

Qyrvvp yxsvto

where to buy cheap viagra in canada - sildenafil generic cheap can i buy viagra over the counter nz

Огноо:2021.06.11

TussyTegoToxorp cpedm

what is tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ buy tadalafil us tadalafil 40 mg daily

Огноо:2021.06.08

TussyTegoToxorp rhxsf

tadalafil 40 mg daily https://nextadalafil.com/ tadalafil tablets tadalafil pills

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp zfxoh

generic tadalafil 40 mg https://superactivetadalafil.com/ tadalafil gel tadalafil tablets

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp nflhm

tadalafil 40 mg daily https://extratadalafill.com/ tadalafil tadalafil online

Огноо:2021.06.07

Iscpia ufmisi

canadian pharmacy rx - rx pharmacy online pharmacy canada

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp mtvup

tadalafil dosage https://pulmoprestadalafil.com/ 40 mg tadalafil tadalafil pills

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp czxel

tadalafil max dose https://tadalafilgenc.com/ tadalafil dosage tadalafil online

Огноо:2021.06.06

TussyTegoToxorp athbr

tadalafil gel https://tadalafilgenc.com/ 40 mg tadalafil generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.05

Dfchpe ritscl

vardenafil 20 mg online - vardenafil prezzo buy vardenafil online usa

Огноо:2021.06.05

TussyTegoToxorp uyugg

generic tadalafil united states https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 60 mg for sale tadalis sx

Огноо:2021.06.04

TussyTegoToxorp bwwlj

generic tadalafil united states https://superactivetadalafil.com/ tadalis sx tadalafil gel

Огноо:2021.06.04

TussyTegoToxorp uwjno

buy tadalafil us https://extratadalafill.com/ 40 mg tadalafil tadalafil tablets

Огноо:2021.06.03

TussyTegoToxorp lnnzd

what is tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil dosage tadalafil online

Огноо:2021.06.03

TussyTegoToxorp pdwet

tadalafil daily use https://nextadalafil.com/ tadalafil pills tadalafil

Огноо:2021.06.03

TussyTegoToxorp gettx

tadalis sx https://superactivetadalafil.com/ order tadalafil tadalafil tablets

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp tiwpc

tadalafil max dose https://extratadalafill.com/ tadalafil 30 mg generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp munfq

tadalafil tablets https://tadalafilgenc.com/ tadalafil pills 20mg tadalafil 40 mg daily

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp epyuy

tadalafil 40 mg from india https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil dosage buy tadalafil

Огноо:2021.06.02

TussyTegoToxorp tlowc

tadalafil pills https://nextadalafil.com/ tadalafil tablets tadalafil max dose

Огноо:2021.06.02

Cyvndc qicyvm

amoxicillin 500 mg dosage - buy amoxicilina 500 mg amoxil USA

Огноо:2021.06.01

Rtizhn hzyhmp

buy cymbalta from canada - drug duloxetine cymbalta 120 mg daily

Огноо:2021.05.28

Wojwkz aewcyf

buy cialis otc - generic cialis super active tadalafil 20mg india pharmacy mail order

Огноо:2021.05.26

Ejgkvd owemnf

prescription free canadian pharmacy - cialis super active professional buy brand cialis

Огноо:2021.05.24

Холбоотой мэдээлэл

2017-06-29 2565
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2017 ОНЫ 6-Р САР

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 6-р сар

2015-04-03 1416
ХХАА газрын 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1. Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 3-р сарын 1-ний үлдэгдэл 2. Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл 3. ...

2014-08-01 1179
07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 170

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 99

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 46

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 36

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 247

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 59

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 69

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 58

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 57

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.12-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-12 71

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 247

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 170

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 99

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.12-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-12 71

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 69

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 59

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 58

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 57

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 46

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 36

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.237.38.244
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 38 Онлайн
  • 265 Өнөөдөр
  • 10196 Өчигдөр
  • 112616 Долоо хоногт
  • 467751 Сүүлийн сард
  • 5447426 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар