“Учралт баяр” ӨЭМТ-ийн 2015 оны санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

     Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын “Учралтбаяр” ӨЭМТ-ийн 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2016 оны 01 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн ажлын 10 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Д.Цэрэннадмид хийж гүйцэтгэв.

     Учралтбаяр ӨЭМТ-ийн 2015 онд төсвийн санхүүжилт 135895.5 мян.төг, төлбөрт үйлчилгээний орлого 1881.5 мян.төг, 2014 онд ЭМЯ-ны Эрүүл мэндийг дэмжих сангаас дархлаажуулалтын санхүүжилтээр 98.8 мян.төг, урьд оны санхүүжилтийн дутуу 763.6 мян.төг нийт 138639.5 мян төг-ийн эх үүсвэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулан мөнгөн гүйлгээний тайлангаар 138639.3 мян.төг-ийн орлоготой, 140542.5 мян.төг-ийн зарлагын гүйлгээтэй, санхүүгийн үр дүнгийн тайлангаар 138639.5 мян.төг-ийн орлоготой, 140735.1 мян.төг-ийн зардлын гүйцэтгэлтэй, 2015 онд үйл ажиллагааны үр дүн (2095.6) мян.төг-ийн алдагдалтай ажилласан үзүүлэлттэй гарсан байна.    

      Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ:

·      2015 онд ТБОНӨТухай хуулийн 9-р бүлгийн 75-р зүйл, мөн хуулийн 77-р зүйлийн 3 дахь заалтыг зөрчиж “Хөрөнгө бэлтгэх тухай” эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан хууль ёсны эрхийн акт, шийдвэр, зөвшөөрөлгүй бүгд 4700.0 мян.төг-ийн тавилга хэрэгсэл худалдан авсан.

·      ТБОНӨТухай хуулийн 31-р зүйлийн 31.4-т заасны дагуу байгуулсан “БӨХБЗөвлөл” нь ажлаа шаардлагын хэмжээнд явуулж, аймгийн ИТХ -ын 2010 оны 11 тоот тогтоолоор баталсан Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажиллах журмыг хэрэгжүүлээгүй үндсэн хөрөнгө, бараа материал бэлтгэхдээ байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон гишүүдийн хурлаар хэлэлцсэн төсөв, шийдвэргүй, хөрөнгө орлогод авах тушаал гаргаагүй, автомашины сэлбэг эд ангийг солихдоо хуучин сэлбэг эд ангийн ашиглалтын тооцоог хийгээгүй, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн шийдвэргүйгээр ашиглалтаас хасч, шинээр сэлбэг хэрэгсэл авч тавьсан.

·      Байгууллагын бүртгэлийн тогтолцоог нягтлан бодох бүртгэлийн шинэ системд бүрэн гүйцэд шилжүүлж, улсын салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартад нийцүүлэх, санхүүгийн тайлан тэнцэл, нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжийг нэвтрүүлж, компьютержуулах ажлыг хэрэгжүүлээгүй, НББ-ийн тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17.2, 19-р зүйлийн 19.1.1-д зааснаар “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан баталж, санхүүгийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаагүй байна.

·      Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 171/111 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан маягт, зааврыг зөрчиж байгууллагын дотоод хэрэгцээнд бараа материал, хангамжийн зүйлсийг бэлтгэж зарцуулахдаа НХМ-БМ-7, НХМ-БМ-8, НХМ-БМ-6 /шаардах хуудас/-г маягт үйлдэж хөтлөөгүй.

·      Байгууллагын хэрэгцээнд бэлнээр мөнгө зарцуулахдаа 2012 оны 12-р сарын 21-ны өдрийн 276-р тушаалыг баримтлаагүй, зайлшгүй шаардагдах мөнгөний хэмжээг тодорхойлон НББОУС-ын дагуу “жижиг мөнгөн сан” байгуулж ажиллаагүй, “бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан” НХМаягт МХ-4-ийг бүрэн гүйцэд хөтлөлгүйгээр тайлан тэнцэл гаргасан.

·      2015 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогыг хууль эрхийн дагуу төлөвлөгөөт хугацаанд зохион байгуулаагүй эд хөрөнгийг нэр төрлөөр ангилан бүртгэл хөтлөөгүйНХМ БМ-7, НХМ БМ-8 маягт хөтлөөгүй, мөн комиссын зүгээс гаргаж санхүүд ирүүлдэг

тооллогын үр дүнг тодорхойлсон хөрөнгийн дутагдал гараагүй талаарх үнэлэлт дүгнэлт өгч, хууль журмын дагуу тооллого тооцоог үнэн зөв явуулсан тухай “илтгэх хуудас” байхгүй байгаа нь: ТБОНӨТХ-ийн 72-р, 73-р зүйл заалт, НББ-ийн тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11.1, 11.3, мөн хуулийн 19-р зүйлийн 19.1.4-д заасан зүйл заалтыг зөрчсөн.

·      Арга хэмжээний болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд бэлнээр мөнгө зарцуулахдаа баримтын бүрдэл, гүйцэтгэлийн тайланг бүрэн гүйцэд бүрдүүлээгүй, зарлага болгосон зөрчил нь НББ-ийн тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.7.7-д /Анхан  шатны баримтгүй  ажил  гүйлгээг  бүртгэл, тайланд тусгахыг хориглоно/ заалтыг,  мөн хуулийн 7-р зүйлийн 7.7.5-д /Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин төгөлдөр болно/ заалтыг тус тус зөрчсөн.

·      Төсвийн тухай хуулийн 41.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2012-01-18-ны өдрийн 17-р тушаалын дагуу Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийн байдлыг авч үзвэл: Байгууллагын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг байршуулж мэдээлэх зориулалтын “Төсөв санхүүгийн ил тод”-ын самбаргүй, ажилтнуудад санхүүгийн тайлан тэнцлийг тайлагнаж, мэдээллээр хангаж ажиллаагүй байна.

 Шалгалтын дүн, авсан арга хэмжээ

        Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар НББ-ын анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт хангалтгүй, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд бэлнээр мөнгө зарцуулахдаа баримтын бүрдэл, гүйцэтгэлийн тайланг бүрэн гүйцэд бүрдүүлээгүй, “Төсөв санхүүгийн ил тод”-ын самбаргүй, ажилтнуудад санхүүгийн тайлан тэнцлийг тайлагнаж, мэдээллээр хангаж ажиллаагүй, жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогыг хууль эрхийн дагуу төлөвлөгөөт хугацаанд зохион байгуулаагүй эд хөрөнгийг нэр төрлөөр ангилан бүртгэл хөтлөөгүй, Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн шийдвэргүйгээр ашиглалтаас хасч, шинээр сэлбэг хэрэгсэл авч тавьсан,батлагдсан төсвийн  зардлын эдийн засгийн ангилал, хуваарийг мөрдөж ажлаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрсэн тул санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэв.

          Шалгалтаар 2 актаар бүгд 1010706 төгрөгийн нөхөн төлбөр ногдуулж, орон нутгийн төсвийн орлогод оруулахаар шийдвэрлэсэн.

 

Холбоотой мэдээлэл

2021-01-21 2826
Эрдэнэт сангийн орлогоос 2021 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлын жагсаалт

Эрдэнэт сангийн орлогоос 2021 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн зардлын жагсаалт

2016-12-22 2620
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 12-Р САР

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 12-р сар

2014-11-06 3653
Орхон аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын 2015, 2016, 2017 оны төсвийн төлөвлөгөө

Орхон аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын 2015, 2016, 2017 оны төсвийн төлөвлөгөө

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 2 Онлайн
  • 130 Өнөөдөр
  • 902 Өчигдөр
  • 1983 Долоо хоногт
  • 32203 Сүүлийн сард
  • 6527589 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар