ТӨСЛИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015-оны 03-р сарын 25-ны өдрийн 64-тоот тушаалаар жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээл олгох журам шинэчлэн батлагдлаа. 

ЖДҮХС-н хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй ЖДҮ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд төслийн иж бүрдэл, тавигдах шаардлагыг хангасан төсөл бичиж ирүүлэх шаардлагатай.

Хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрийг, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, ажлын байр бий болгоход зарцуулна.

 

ЛАВЛАХ УТАС: 70356283

 

                                                        Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны

03-р сарын 25-ны өдрийн 64 тоот

 тушаалын 2-р хавсралт    

 

ТӨСЛИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

ОРШИЛ

Нэг.Төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаархи мэдээлэл

1.1. Төслийн товч агуулга

1.2. Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр

1.3. Үйлдвэрийн байршил 

1.4. Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүнээс өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 

1.5. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийн нэр, төрөл

1.6. Төслийн төрөл

1.7. Жилийн эргэлт, борлуулалт, экспортод эзлэх хувь

1.8. Одоогийн эрхэлж буй бизнес талаарх мэдээлэл

Хоёр. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа

2.1. Үйлдвэрлэлийн технологийн ажиллагаа

2.2. Түүхий эдийн чанарын үзүүлэлт

2.3. Түүхий эдийн нөөц

2.4. Үйлдвэрлэлийн хүчин  чадал

Гурав. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага

3.1 Удирдлагын бүтэц, орон тоо

3.2. Ажиллагчдын мэргэжил, мэргэшлийн ур чадвар

Дөрөв. Зах зээлийн судалгаа

4.1. Зах зээлийн төлөв байдал/SWOT шинжилгээ/

4.2. Хэрэглэгчдийн тодорхойлолт

Тав. Эдийн засгийн тооцоо

5.1. Үндсэн үйлдвэрлэл, нийт орлого

5.2. Борлуулалтын орлогын тооцоо

5.3. Үйлдвэрлэлийн зардлын тооцоо

5.4. Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоо

5.5.Төлөвлөж буй борлуултын төлөвлөгөө

5.6. Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн тооцоо

5.7. Төслийн өгөөж, өртгийн тооцоо

Зургаа. Дүгнэлт

6.1. Дүгнэлт

Долоо. Хавсралт

7.1. Иргэний баримт бичгийн хуулбар; Хорооны тодорхойлолт;

7.2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

7.3. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, зураг;

7.4. Зээлийн эргэн төлөлтийн график;

7.5. Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар хувиараа);

7.6. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, зураг;

7.7. Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой баримт; /зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга, тодорхойлолт, зээл зарцуулалтын тооцоо/;

 

 

 

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны

03-р сарын 25-ны өдрийн 64 тоот

 тушаалын 3-р хавсралт     

 

Төслийн иж бүрдлийн тайлбар

 

Байгууллагын нэр

ҮМТ-гийн дээд хэсэгт тухайн компаний албан ёсны нэрийг бичнэ. Нэрийг бичихдээ товчлохгүй байвал зохино. Жишээ нь: Магнай Трейд ХХК-ийг МТ гэж товчилж болохгүй.

(Регистрийн дугаар)

Байгууллагын регистрийн дугаар

(Улсын бүртгэлийн дугаар)

Байгууллагын Улсын бүртгэлийн дугаар

(Байгуулагдсан огноо)

Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан огноо эсвэл тухайн хувь хүний бизнес хийж эхэлсэн огноо.

(Эзэмшигчид)

Хамгийн том хувьцаа эзэмшигчдийг эзэмшиж байгаа хувьцааны хувь хэмжээгээр ихээс нь бага руу нь дэс дараалуулан бичнэ. Мөн эзэмшиж байгаа хувьцааны хувь хэмжээг бичнэ.

Байгууллагын хаяг байршил

Тухайн үйл ажиллагаа явуулах газар болон компанийн хаягийг бичнэ.

Удирдлагын Нэр, утас

Захирлуудын Зөвлөлийн болон удирдлагын гишүүдийн нэр

(регистрийн дугаар)

Захирлын регистрийн дугаар

Ажиллах хүчин

Тухайн компани нийт хэдэн ажиллагсадтай, үүнээс хэд нь нарийн мэргэжлийн болох, бизнесийн циклтэй холбогдон ачаалал их үед үндсэн ажиллагсадаас гадна түр хугацаагаар буюу гэрээгээр өөр ажиллагсадыг ажиллуулдаг эсэх  талаар бичих.

( Барьцаа хөрөнгө)

Зээлийн барьцаа хөрөнгийн нэр төрөл, чанарын талаар товч дурдана.

 

        Үйл ажиллагаа/Үйлдвэрлэл

        болон түгээлт

Компанийн эрхэлдэг үндсэн үйл ажиллагаа /Зээлийн шинжилгээний тайланд –тухайн зээлийн өргөдөлтэй холбоотой бизнесийн талаар бичнэ. бизнесийн талаар бичнэ./ Мөн үйлдвэрлэл, гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, түгээлтийн сүлжээний хэмжээ, байрлал, төрлийн талаар дурдана.

Тухайн зээлдэгч өөрийн бүтээгдэхүүнээ ямар сувгаар (өөрийн сүлжээгээр,  бөөнийн сүлжээгээр эсвэл худалдааны төлөөлөгчөөр дамжуулан гэх мэт) борлуулдгийг бичнэ.

 

 

Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээл

Гол бэлтгэн нийлүүлэгчид, тэдгээрийн байршил, төвлөрөл /гол түүхий эдийн хувьд маш цөөхөн тооны бэлтгэн нийлүүлэгчээс хамааралтай байх,/ нэгдэл (бэлтгэн нийлүүлэгчдийн аль нэг нь тухайн компанитай холбоотой эсэх)-ийн талаар болон гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээ худалдан авдаг нөхцлийн талаар бичнэ.

 

 

Зах Зээл

Энэ хэсэгт дараах мэдээллийг оруулсан байх хэрэгтэй.

 • Зээлдэгчийн зах зээлийн өсөлт хөгжилт, цикль /насжилт өнгөрсөн хугацаанд ямар байдалтай байсан, ирээдүйд ямар байх талаар  хийсэн прогноз;
 • Ижил хэмжээний компаниудтай харьцуулсан шинжилгээ: Зах зээл дээр эзлэх хувь хэмжээ, нэр хүнд, сул ба давуу тал, боломжийн талаар судалж дүгнэн бичих.                          

Зээл эргүүлэн төлөх эх үүсвэр

 

Энэ хэсэг нь дараах асуудлыг хамарна. Үүнд:

 • Санхүүжүүлэх гэж буй төслийн талаар тодорхой тайлбарлана. Тухайлбал: санхүүжилттэй холбоотой гэрээ хэлцэлд тусгагдсан гол нөхцөлүүийн талаар дурдана.
 • Төслийн санхүүжилт болон томоохон зээлүүд дээр банкны зээлээс гадна бусад эх үүсвэрийг (хувь нийлүүлэгчдээс оруулах хөрөнгө, хувьцаа гаргаснаар орж ирсэн мөнгө, бусад банкны зээл гэх мэт)  хаанаас гаргах талаар;
 • Зээл эргэн төлөх эх үүсвэрүүдийн талаар;
 • Зээлийн дүн батлагдсаны дараа дахин шинээр зээл нэмж батлуулах хүсэлт гарч болох бол энэ талаар таамаглал хийх;

 

 

Орлогын талаархи мэдээлэл

 

 

Том дүнтэй огцом өөрчлөлт дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Үүнд:

 • Борлуулалтын орлого, түүний хэдэн хувь нь ямар хугацаатай зээлээр хэдэн хувь нь бэлнээр хийгддэг болох
 • Нийт ашгийн түвшин (үнийн бодлого, бүтээгдэхүүний төрлүүд, өрсөлдөх чадвар, түүхий эдийн үнийн ойрхон өөрчлөлтөөс хамааралтай эсэх);
 • Үйл ажиллагааны болон цэвэр ашгийн түвшин (үр ашиг);
 • Ашигт ажиллагааны түвшний шинж чанар (тогтмол биш онцгой шинж чанартай орлогуудаас хамааралтай байдаг эсэх)

c.Гүйцэтгэлийн эрсдэл

 

Энд тухайн санхүүжүүлэх гэж буй бизнесийг хэрэгжүүлэхэд үүсч болох дараах эрсдлүүдийн нөлөөллийг тооцож түүнээс гарах арга замын талаар бичих.

 • Зардлын  шинжилгээ;
 • Удирдлага (удирдах ур чадвар, мэдлэг, туршлага);
 • Үйлдвэрлэл (гүйцэтгэл, чанар/нэхэмжлэл).
 • Нийлүүлэлтийн нөхцөл;
 • Үнэ  (огцом өөрчлөлт, эрсдлээс хамгаалсан стратеги);
 • Хуулийн баримтууд.

Зээлийн зориулалт зарцуулалт

 

 • Шинэ техник технологи иновацийг нэвтрүүлсэн эсэх
 • Импортыг орлох, экспортыг дэмжсэх эсэх
 • Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал

Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг

 • нотариатаар батлуулсан хуулбар

Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой баримт

 • Зээлийн гэрээ
 • Зээлийн дансний хуулга
 • Тодорхойлолт
 • Зээл зарцуулалтын тооцоо

Дүгнэлт

Хийсэн дүгнэлт, ямар нөхцөлтэйгээр зээлийг батлуулах санал оруулж байгаагаа тодорхой бичнэ. Өмнө батласан зээлийн нөхцлийг биелүүлээгүй, чөлөөлүүлэх санал оруулах шаардлагатай бол энэ хэсэгт тэмдэглэнэ.

 
 
 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-12-24 2943
2015 ОНЫ “СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Аймаг, сумын Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Сум хөгжүүлэх сан”-аас ...

2014-04-10 2945
Баян-Өндөр сум “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн Танилцуулга

2011 онд Засгийн газрын 134-р тогтоолоор үүсгэн байгуулагдсан. “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн зорилго ...

2015-04-01 4368
БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

1. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журам нь суманд жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хоршоог хөгжүүлэх, ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.203.18.65
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 8 Онлайн
 • 316 Өнөөдөр
 • 874 Өчигдөр
 • 316 Долоо хоногт
 • 30536 Сүүлийн сард
 • 6525922 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар