Орон нутгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэл 5-р сар

 

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

0.00

84,341,091.50

НИЙТ ЗАРЛАГА

28,669,816,070.00

21,272,846,062.49

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

9,002,673,700.00

8,201,438,045.19

 Үндсэн цалин

8,363,077,200.00

7,755,554,967.19

Нэмэгдэл

27,718,100.00

28,221,666.00

Гэрээт ажлын цалин

41,290,800.00

37,573,800.00

Унаа хоолны Хөнгөлөлт

5,909,200.00

4,680,000.00

Урамшуулал

564,678,400.00

375,407,612.00

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

989,272,500.00

917,180,870.94

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

1,100,825,700.00

886,100,928.70

 Гэрэл, цахилгаан

127,270,050.00

172,849,428.18

 Түлш, халаалт

756,871,900.00

542,747,038.42

Цэвэр, бохир ус

190,356,250.00

154,607,047.10

Байрны түрээс

26,327,500.00

15,897,415.00

 Хангамж бараа материалын зардал

463,186,200.00

369,518,310.84

 Бичиг хэрэг

50,477,800.00

40,785,441.22

Тээвэр, шатахуун

291,213,100.00

256,809,578.67

Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр

45,817,500.00

44,104,068.95

 Ном, хэвлэл

20,758,800.00

12,950,754.00

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

19,619,000.00

14,768,468.00

 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

35,300,000.00

100,000.00

Нормативт зардал

896,392,100.00

818,932,091.00

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

45,688,100.00

20,370,304.00

 Хоол, хүнс

841,768,000.00

791,246,987.00

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

8,936,000.00

7,314,800.00

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

205,890,500.00

167,031,030.00

 Тавилга

50,483,300.00

39,879,680.00

 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

5,000,000.00

4,969,000.00

 Урсгал засвар

150,407,200.00

122,182,350.00

 Томилолт зочны зардал

110,087,700.00

60,569,043.00

 Дотоод албан томилолт

70,087,700.00

60,569,043.00

 Гадаад албан томилолт

40,000,000.00

0.00

 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний

төлбөр хураамж

914,204,920.00

215,883,071.74

 Уран бүтээл хийлгэх

25,100,000.00

7,406,280.00

 Төлбөр хураамж болон бусад зардал

77,615,550.00

48,509,809.00

 Холбооны суваг ашигласны хөлс

5,942,000.00

3,558,026.04

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

15,000,000.00

11,987,000.00

 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

610,000,000.00

10,000,000.00

 Харуул, хамгаалалтын зардал

1,650,000.00

600,000.00

Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

8,000,000.00

8,000,000.00

 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

115,072,370.00

96,937,520.70

 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

4,125,000.00

2,530,000.00

 Даатгалын үйлчилгээ

25,000,000.00

0.00

 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

0.00

33,000.00

Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

26,700,000.00

25,764,011.00

Тээврийн хэрэгслийн татвар

0.00

557,425.00

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

2,132,787,400.00

1,760,107,072.00

 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

117,826,300.00

72,918,007.00

Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

28,263,800.00

19,611,066.00

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

1,479,752,300.00

1,228,526,041.00

Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал заpдал

2,080,000.00

1,248,000.00

 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал

420,365,000.00

420,368,224.00

 Төсвийн урамшуулал

0.00

17,435,734.00

 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас

22,500,000.00

0.00

 Хотын нийтийн тээврийн татаас

22,500,000.00

0.00

Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг

62,000,000.00

0.00

УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг

62,000,000.00

0.00

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

4,287,550,000.00

3,416,155,000.00

Халамжийн тэтгэвэр

1,470,600,000.00

2,256,810,000.00

Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж

1,220,000,000.00

366,000,000.00

Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ

7,025,000.00

0.00

Нөхцөлт мөнгөн тусламж

356,400,000.00

213,840,000.00

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

170,000,000.00

45,000,000.00

Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж

435,000,000.00

246,000,000.00

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн

 

халамжийн үйлчилгээ

115,000,000.00

69,000,000.00

Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт

282,000,000.00

159,000,000.00

Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

231,525,000.00

60,505,000.00

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

1,816,894,350.00

1,140,136,625.08

 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

981,524,500.00

388,236,364.00

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал

164,541,950.00

140,286,711.08

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан

 

хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

670,827,900.00

611,613,550.00

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

429,051,000.00

309,270,209.00

Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж

2,030,000.00

435,896.00

Үдийн цай хөтөлбөр

427,021,000.00

308,834,313.00

Хөрөнгө оруулалт

6,172,000,000.00

2,925,419,205.00

Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт, их засваp

5,872,000,000.00

2,849,671,038.00

Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих

300,000,000.00

75,748,167.00

Бусад

149,000,000.00

85,104,560.00

Гудамжны гэрэлтүүлэг

149,000,000.00

85,104,560.00

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

28,669,816,070.00

25,334,207,989.02

Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих

80,789,000.00

0.00

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

78,103,600.00

351,840,177.00

Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

6,398,500.00

0.00

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

13,038,071,130.00

12,720,594,500.02

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

5,800,000,000.00

2,106,140,637.44

Төсвөөс санхүүжих

9,666,453,840.00

10,155,632,674.56

Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

0.00

4,145,703,018.03

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-08-26 2934
АЙМГИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

АЙМГИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

2014-11-10 4334
Орон нутгийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

Аймгийн Засаг даргын санал, Концессийн тухай хуулийн 7.2.1, 10.2 заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн ...

2016-03-10 2623
Хүүхдийн 16 дугаар цэцэрлэгийн 2015 оны санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

16-р цэцэрлэгийн 2015 оны батлагдсан төсөв 306620.7 мян.төг, гүйцэтгэлээр урсгал санхүүжилтээр бүгд ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 4 Онлайн
  • 719 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 719 Долоо хоногт
  • 21332 Сүүлийн сард
  • 6516718 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар