ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2012 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

                        

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

2

   МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

9 126 011 191,96

5 791 591 498,56

25

   АВЛАГА

5 286 271 373,98

6 218 718 737,63

52

   Урьдчилгаа

15 534 700,00

3 636 614,70

82

   БАРАА МАТЕРИАЛ

645 225 301,82

892 284 737,19

107

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

15 073 042 567,76

12 906 231 588,08

128

   ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

33 918 545 667,34

30 024 287 114,24

130

         Биет хөрөнгө

33 900 175 938,44

30 009 383 690,33

131

               Барилга, байгууламж, орон сууц

10 981 871 991,80

10 471 595 969,22

134

               Авто-тээврийн хэрэгсэл

859 084 003,23

795 110 431,73

137

               Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)

334 639 267,77

479 013 817,73

140

               Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

403 248 769,23

438 484 423,64

150

               Бусад үндсэн хөрөнгө

9 694 859 380,41

8 975 586 782,69

154

               Дуусаагүй барилга, байгууламж

11 626 472 526,00

8 849 592 265,32

155

         Биет бус хөрөнгө

18 369 728,90

14 903 423,91

163

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

48 991 588 235,10

42 930 518 702,32

164

   БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

8 078 483 176,30

8 381 265 877,61

187

         Өглөг

3 611 980 995,15

4 482 004 117,36

210

         Урьдчилж орсон орлого

4 466 502 181,15

3 899 261 760,25

252

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

8 078 483 176,30

8 381 265 877,61

253

      Засгийн газрын хувь оролцоо

40 913 105 058,80

34 549 252 824,71

 

                                 Засгийн газрын хувь оруулсан капитал

32 302 641 209,56

30 448 496 441,34

 

                                 Хуримтлагдсан үр дүн

3 031 148 382,33

(1 478 559 083,54)

 

                                 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

5 579 315 466,91

5 579 315 466,91

263

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

40 913 105 058,80

34 549 252 824,71

264

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

48 991 588 235,10

42 930 518 702,32

 

 

                                                    Орхон аймгийн  Төсвийн ерөнхийлөн

                             захирагчийн 2012 оны санхүүгийн тайлангийн тодруулга, тэмдэглэл

1 Нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлого 

1. Тайлагнагч байгууллага 

Энэхүү Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангаар Орхон аймгийн  төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна. 

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 37.1 дүгээр зүйлийн дагуу Орхон аймгийн орон нутгийн санхүүгийн  нэгтгэсэн тайланг Орхон аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нягтлан бодогч 2013 оны 3-р сарын 29-ны дотор бэлтгэж, Үндэсний Аудитын газар 2013 оны 4-р сарын 2-ны дотор хүргүүллээ. 

Санхүүгийн тайлагналын хугацаа нь 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн 2012 оны 12-р сарын 31-ээр дуусгавар болсон. 

2. Толилуулгын суурь 

Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Хорооноос бэлтгэн гаргасан Улсын Секторын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт (УСНББОУС)-ын дагуу санхүүгийн тайланг бэлтгэлээ. Стандартад шаардсан зарчмын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдсэн тайланд хоѐр байгууллагын хооронд гарсан ажил гүйлгээг бүрэн устгасан болно. 

4. Төсвийн үйл явц 

Монгол Улсын Засгийн газар төсвийн гүйцэтгэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн мөнгөн суурийг ашиглан гаргадаг. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад багтсан бүх төсөвт байгууллагын тайлант жилийн төсөв, түүний зарцуулалтыг төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд тусгагдсан болно. 

5. Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим 

1. Орлого хүлээн зөвшөөрөлт 

Арилжааны бус орлого болох татвар, хураамж, торгууль, шимтгэлийг цуглуулсан үед нь орлогоор хүлээн зөвшөөрнө. Бараа, үйлчилгээг төлбөртэйгээр олон нийтэд хүргэсэн үед арилжааны (хэрэгжсэн) орлогыг хүлээн зөвшөөрнө.  Үүнд: 

     Орлого                                 Төлөвлөгөө                         Гүйцэтгэл

1.Татварын орлого                             90199783.3                        82590899.7

2.Бусад орлого                                                    918063.2

Дүн                                                83508862.9

2. Зардал 

Зардлыг гарсан үед нь хүлээн зөвшөөрнө. Орон нутгийн төсвөөс 2012 онд олгох татаас, санхүүжилтийн орлого төлөвлөгөөний дагуу бүрэн санхүүжигдсэн. 

                 Зарлага                                  Төлөвлөгөө                          Гүйцэтгэл

1.Төсөвт байгууллага                                                                         5536419.9

2.Орон нутгийн ХО                                6002014.2                          6002014.2      

3.Авто замын сан                                                                               563203.0

4.Хүнсний нөөц                                     500000.0                            500000.0        

5.Төвлөрүүлэлт                                     80841703.3                       73971344.0

                        Дүн                                                                                         86572981.1    

 Орон нутгаас  улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого 6.8 тэрбум төгрөгөөр тасарсан ба үүний шалтгаан нь Хүний хөгжлийн сангаас орж ирэх Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр  7.9 тэрбум төгрөгөөр дутуу орж ирсэнтэй холбоотой.                                                                     

Орон нутгийн төсөв болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг байгууллагуудын хоорондын  ажил гүйлгээний давхардлыг бүрэн устган тайлагнасан болно.

Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын харилцах дансны үлдэгдэл 572039.6 мян.төгрөг, төсөл сангуудын үлдэгдэл 3712038.8 мян.төгрөг, төрийн сангийн дансны үлдэгдэл 1179447.7 мян.төгрөг

2012 оны орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд орлогын татварын дансдууд, ОНХО болон ЗД-ын нөөц сан, хуваарилагдаагүй бусад зардлын дансны үлдэгдлийг төвлөрүүлсэн ба орон нутгийн ерөнхий орлогын үлдэгдэл нь:

-Орлогын татварын үлдэгдэл                        261384.5

-ОНХО-аас хэмнэгдсэн үлдэгдэл                  30083.3

-ЗД-ын бусад зардлын үлдэгдэл                  83868.9

-Эрдэнэт сангаас төвлөрүүлсэн                  783488.7

-Бусад  орлого                                                  20622.3

Нийт дүн                                                    1179447.7

3. Нэгтгэл 

Санхүүгийн тайланг нэгтгэх үйл явцыг Санхүүгийн тооцоолох компаний “ Plastic” программаар нэгтгэн тайлагнасан. Программд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэн тохируулсан. Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хамрагдсан байгууллагуудын хоорондын ажил гүйлгээний давхардсан дүнг бүрэн устган тайлагнасан болно.

Орон нутгийн төсвөөс орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад олгосон хөрөнгө оруулалтын зардал 686276.5 мян.төгрөг, нөөц сан, бусад зардлаас олгосон 306876.8 мян.төгрөг, ОБЕГ-аас олгосон гамшгийн санхүүжилт 398796.0 мян.төгрөг, Мал хамгаалах сангаас 2 суманд олгосон ноосны урамшууллын 123046.8 мян.төгрөг, ХЭДС-аас олгосон 72918.0 мян.төгрөг, бусад төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгосон 63425.5 мн.төгрөг нийт 1651339.6 мян.төгрөгийн устгах бичилтийг хийлээ.  

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Орхон аймгийн төсөвт 12 байгууллага, 15  төсөл, сангуудын санхүүгийн нэгтгэсэн үлдэгдэл, санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн багтсан. 

 5. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ: 

Монгол банкин дахь Засгийн газрын төрийн сангийн нэгдсэн данс дахь хадгаламж, төсөвт байгууллагын үлдэгдэл; төсөл, сангуудын үлдэгдэл, арилжааны банкинд байршдаг харилцахын үлдэгдэл; Жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл багтсан болно Мөнгөн хөрөнгийг тодрууллаа. 

               -ОНЕОрлогын дансны үлдэгдэл                                                      1 179 447.7

  -ОН-ын төсөвт байгууллагын харилцах дансны үлдэгдэл             572 039.6

  -Төсөл сангуудын дансны үлдэгдэл                                                    3 712 038.8  

 - Арилжааны банкин дахь бэлэн мөнгөний данс                                     121 633.0

Нийт дүн                                                                                        5 585 159.1

6. Авлага 

Авлага нь нэг жилийн дотор төлөгдөх худалдааны авлага, зээлийн авлага болон урьдчилгаа, Засгийн газрын богино хугацаат авлагаас бүрдэнэ. Авлагыг анх дүнгээр нь хүлээн зөвшөөрөх ба эргэлзээтэй дансны хувьд цэвэр мөнгөн дүнгээр нь авлагыг бүртгэнэ. Авлага найдваргүй болсон нь тодорхой болсон үед түүнийг данснаас хасна. 

7. Бараа материал 

Бараа материалын өртгийг эхэлж авсаныг эхэлж зарлагадах аргаар тодорхойлно. Зээлийн зардлыг бараа материалын өртөгт оруулахгүй. 

9. Үндсэн хөрөнгө 

Орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2012 оны 12 дугаар сарын 31-нээр байгаа хөрөнгийг байгууллага тус бүрээр тайлагнасан. 

11. Биет бус хөрөнгө Биет бус хөрөнгө гэдэг нь биет шинж чанаргүй боловч 

ирээдүйд түүнээс өгөөж хүртэхийн тулд гаргасан зарлага юм. Энэ төрөлд ихэвчлэн программ хангамжуудыг бүртгэсэн болно. 

12. Өглөг 

Өглөг нь нэг жилийн дотор барагдуулах ѐстой Засгийн газрын дараах өрүүдийг илэрхийлнэ: 

Өглөгийг нэгдсэн дүнгээр, байгууллага тус бүрээр гарган тодрууллаа. 

13. Богино хугацаат зээллэг 

Богино хугацаат зээллэг нь нэг жилээс дээшгүй хугацааны дотор санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх зорилгоор гаргасан бонд болон өрөөс бүрдэнэ. Богино хугацаат өр төлбөрийн үндсэн дүнгээр нь бүртгэнэ. 

14. Урт хугацаат өр төлбөр 

Урт хугацаат өр төлбөр гэдэг нь нэг жилээс дээш хугацаанд барагдуулах үүрэг хариуцлага юм. Урт хугацаат өр төлбөрийг тухайн өрийг төлөх ирээдүйн мөнгөн 

гүйлгээний өнөөгийн үнэ цэнийг илэрхийлэх үндсэн дүнгээр нь бүртгэнэ. Урт хугацаат өр төлбөрийн тухайн нэг жилийн дотор төлөх ѐстой хэсгийг Санхүүгийн байдлын тайлангийн богино хугацаат зээлийн хэсэгт харуулна.

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2019-04-02 1702
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2019 ОНЫ 3-Р САР

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2019 ОНЫ 3-Р САР

2015-01-07 4937
АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ЗАРЛАГЫН СУУРЬ ТӨСӨВ

АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ЗАРЛАГЫН СУУРЬ ТӨСӨВ

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 490

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 445

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 257

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 133

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 84

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 78

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 77

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 60

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 33

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 46 Онлайн
  • 11396 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 102075 Долоо хоногт
  • 589675 Сүүлийн сард
  • 5569350 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар