ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын  2009 оны  8  сарын 27- ны

 өдрийн 76 дугаар тушаалын хавсралт
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Нэг:ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
1.1.Хөтөлбөрийн ойлголт:
Төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн хөгжил чухал үүрэгтэй тул  аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно.
1.2.Хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэс:
Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуульд:
“33.4. Төрийн байгууллага нь дараахь асуудлаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ:
33.4.1.Төрийн албан хаагчийн сургалт,
33.4.2.Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа,
УИХ-ын 2004 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”:
4.3.Байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги ...”-д
“Шинэтгэлийн дунд хугацаанд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг ирээдүйд шаардагдах ажилтны орон тоо, ур чадвар, мэдлэг чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх болно.Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно.Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг хэсэг байх болно.” гэж тус тус заасан нь хүний нөөцийн төлөвлөлт хийх эрх зүйн үндэс болж байна.
1.3.Хөтөлбөрийн зориулалт:
Хөтөлбөр нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын процесст оролцох бүх субьектэд зориулагдана.
1.4.Хөтөлбөрийн хэрэгцээ:
Монгол улсын Төрийн албаны шинэчлэлт нь төрийн байгууллага бүр төрийн зорилт, чиг үүргийг цомхон, мэдлэг чадвартай, гадаад, дотоод орчны өөрчлөлтөд уян хатан зохицож чаддаг төрийн албан хаагчдаар гүйцэтгүүлж, иргэдэд ойр, хэрэгцээг нь хангасан чанартай төрийн үйлчилгээг үзүүлэх үүрэг хариуцлагын тогтолцоог бий болгосон байна.
Энэ нь тус байгууллагаас өнөөгийн тавигдаж буй өөрчлөлтийн шинэчлэлийн шаардлагад нийцэхүйц мэдлэг чадвар бүхий  хүний нөөцтэй байх, байгууллагаа суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлэх, хүний нөөцөө ч   байнга хөгжүүлж байхыг  шаардаж байна.
1.5.Хөтөлбөрийн зорилго:
Хөтөлбөр нь хүний нөөцийн удирдлагын зохицуулах механизм, үйл ажиллагааны удирдамж, чиглэл болж, улмаар байгууллагын үйл ажиллагаа болон хүний нөөцийг хөгжүүлэх ач холбогдолтой.
1.6.Хөтөлбөрийн бүтэц:
Хөтөлбөр нь дараахь хэсгээс бүрдэнэ:
-Хөтөлбөрийн үндэслэл
-Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго
-Хөтөлбөрийн стратеги зорилтууд
-Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх механизм
-Хөтөлбөрийн үр дүн
1.7.Хөтөлбөрийн үе шат:
Хөтөлбөр нь цаг хугацааны хувьд 2009-2017 оныг хамрах ба арга хэмжээний хэрэгжилт нь 3 үе шаттай /2009-2011, 2012-2014, 2015-2017/ байна.
Хоёр: АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ
2.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын алсын хараа
Тус Тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох алсын хараатай ажиллана.
2.2. Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эрхэм зорилго:
Оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь манай Тамгын газрын эрхэм зорилго мөн.
2.3.Үйл ажиллагаандаа эрхэмлэх зарчим

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь өөрийн эрхэм зорилгоо бүрэн хангахын тулд дараахь зарчмуудыг эрхэмлэн ажиллана.Үүнд:
Аймгийн хөгжлийн “тархи” байх
Сурч хөгжих замаар мэдлэг, чадварыг бий болгох /Суралцагч болон хөгжих/
Хэрэглэгчдийг баримжаалсан байгууллага болох
Төрийн жинхэнэ /мэргэшсэн/ түшмэдийн алба байх
Бүтээлч байх
Аливаа улс төр, хоосон амлалтаас ангид байх
Энэхүү зарчмууд нь Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдаас үйл ажиллагаа явууулах, үйлчилгээ үзүүлэхдээ байнга эрхэмлэж байх үнэт зүйл болно.Засаг даргын Тамгын газар нь соёл, үнэлэмжийг бий болгоход чиглэгдсэн дотоод удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллана.
2.4.Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь хууль тогтоомжоор олгогдсон үндсэн чиг үүрэг, түүнд нийцүүлэн тодорхойлсон Эрхэм зорилгоо хангахад чиглэгдсэн дараахь стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.
2.4.1.Аймгийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах
2.4.2.Аймгийн нийгмийн салбарын хөгжлийг ахиулахад чиглэсэн оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах
2.4.3.Захиргааны удирдлага, иргэдэд үзүүлж буй захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх
2.4.4.Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах
Гурав.АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ӨНӨӨГИЙН УДИРДЛАГА
3.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын SWOT шинжилгээ
Дотоод хүчин зүйлүүд
Давуу тал:
Дээд болон дунд шатны менежерүүд хүний нөөцийн асуудлаар цаашид өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэдгийг ойлгон хүлээн зөвшөөрч, дэмжиж байгаа
Удирдлага, ажилтнууд аливаа өөрчлөлтийг хүлээн авах зан үйлийн хандлагатай
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах нөхцөл боломжтой
Удирдлагын академийн Орхон аймаг дахь Зайн сургалтын төвийг түшиглэн төрийн албан хаагчдыг ажлын байрнаас хөндийрүүлэлгүйгээр давтан сургах, бэлтгэх боломжтой
Төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх чиглэлээр Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит ТИС-ын профессорын баг болон бусад сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн дэмжлэг туслалцааг авах боломжтой
Компьютер, техник хэрэгсэл бусад дагалдах тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан
Компьютерийн  гадаад дотоод сүлжээг ашиглан Зайн хэлбэрээр суралцах бүрэн боломжтой
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, сургалт хөгжилтэй холбоотой зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх боломжтой
Сул тал:
Байгууллагын үйл ажиллагаа ихэнхдээ хатуу тогтоосон журмаар зохицуулагддаг учраас уян хатан биш, бүх үйл явц бичгээр үйлддэгддэг учраас шийдвэр гаргах үйл явц удаашралтай, шинэ зүйл нэвтрэх нь удаан
Шинээр ажилд орсон ажилтнуудын албан хэрэг хөтлөлт, төрийн албаны стандартын талаарх мэдлэг чадвар хангалттай бус
Цалин хөлс, урамшууллын системийн өрсөлдөх чадвар сул, ажлын эцсийн үр дүнтэй холбогдоогүй
Төрийн албан хаагчдад шинэ зан үйлийн хандлага бий болгох механизм хангалтгүй
Хүний нөөцийн мэдээллийн систем боловсронгуй бус
Гадаад хүчин зүйлүүд
Боломж:
Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг эрчимтэй хөгжүүлэх замаар хүний нөөцөө сургаж мэргэшүүлэх
Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтыг хүний нөөцийн төлөвлөлттэй уялдуулан боловсронгуй болгох
Мэдээлэл, технилогийн хөгжил дэвшлийг нэвтрүүлэх замаар  ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа олон нийтийн эрх ашигт нийцүүлэх чиглэлээр хөнгөн шуурхай хүртээмжтэй болгох
Төрийн албаны зөвлөлөөс бүх талын дэмжлэг туслалцаа авах
Хөдөлмөрийн дотоод зах зээлээс чадварлаг ажилтнуудыг сонгох
Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, үнэлж дүгнэх, хариуцлага тооцох тогтолцоо төлөвших 
Төрийн албан хаагчийг өөрчлөн байршуулах карьерын тогтолцоо төлөвших
Төрийн албан хаагчийг сургах, хөгжүүлэх механизм бүрэлдэн тогтох
Бэрхшээл:
Улс төрийн нөхцөл бадлаас шалтгаалж төрийн албан хаагчдын тогтвортой, мэргэшсэн байх зарчим алдагддаг
Хүний нөөцийн удирдлагад эрсдэл тулгарах магадлалтай /хөрвөх, сэлгэх/
Мэргэшсэн албан хаагчдыг хувийн байгууллагууд өөртөө татан авах магадлалтай
Төрийн албан хаагчийн илүүдэл гарах эрсдэлтэй
3.2.Хүний нөөцийн статистик мэдээлэл
2008 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээгээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 46 ажилтан ажиллаж байгаа ба үүнийг төрийн албан хаагчийн ангилалаар авч үзвэл:
 
                   3.Хүйсийн байдал
                      Эрэгтэй-28
                      Эмэгтэй-18
5.Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн өнөөгийн байдал
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь ТАЗ-ийн портал системийн программ хангамжийн дагуу бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний жил бүрийн тайланг гаргаж байна. Энэхүү хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санд ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг бүрэн оруулсан  ба төв серверийг Цахим Эрдэнэт сүлжээний  серверт байршуулан бүх төрийн байгууллагууд онлайн хэлбэрээр мэдээллээ шивж оруулан бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээгээ гаргах боломжоор хангагдсан.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
Хүний нөөцийн удирдлагын стратегийн механизмыг сайжруулах
Байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх
Удирдах албан тушаалтнуудын манлайллын чадавхийг хөгжүүлэх
Хүний нөөцийн өөрчлөлтийн  удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадавхийг сайжруулах
Төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, урамшууллын системийг боловсронгуй болгох
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг шийдвэрлэх
Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж,удирдлагын чадавхыг хөгжүүлэх
Төрийн албан хаагчдад шинэ зан үйл төлөвшүүлэх хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа
Төрийн албан хаагчдын карьерыг хөгжүүлэх тогтолцоог төлөвшүүлэх
Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын тогтвортой ажиллуулах механизмыг сайжруулах
Хүний нөөцийн удирдлагын асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системийг сайжруулах
Хүний нөөцийн эрсдэлийн удирдлагын чадавхийг сайжруулах
Байгууллагын хөгжлийн хандлагыг хүний нөөцийн хөгжилтэй холбох чадавхийг хөгжүүлэх
Дөрөв.АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, СТРАТЕГИ
4.1.Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги
4.1.1.Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд дэвшүүлж буй стратегийн зорилтууд:
Нэг.Хүний нөөцийн удирдлагын цогц механизмыг төлөвшүүлэх
Тус байгууллага нь төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон тэргүүлэх зорилтуудыг хангахын тулд хүний нөөцийн асуудлаар зохицуулалт хийж, зүй зохистой хөгжлийн түвшинд хүргэх, өөрчлөлт хийх үүрэгтэй. Хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд зохицуулалтын гол механизм нь хөгжлийн үзэл баримтлал, хөтөлбөр, стратеги, төсөл, төлөвлөгөө болон төрөл бүрийн арга хэмжээнүүд байж болно. Эдгээр нь хүний нөөцийн удирдлагын талаарх ажлын удирдамжийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Хүний нөөцийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулан, батлуулж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулалт, удирдлагаар хангах
Хүний нөөцийн асуудлаар гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авч байх
Хоёр:Төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх
 Төрийн албаны шинэтгэл, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль нь төрийн байгууллагуудаас үр дүнд чиглэсэн, бүтээгдэхүүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоонд шилжих эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байна.
Энэ нь байгууллага үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулж, стратеги зорилтод хүрэх арга замаа тодорхойлох, улмаар төрийн албан хаагчид үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, тайлагнах, үнэлж дүгнэх, хариуцлага тооцох мэдлэг чадвар эзэмших явдал юм.
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Бүх шатны менежерүүд болон бусад албан тушаалтнуудад стратеги төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн менежмент, бодлогын дүн шинжилгээ, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх зэрэг асуудлаар мэдлэг чадвар бий болгох арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх болон төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбоотой дагаж мөрдөж буй эрх зүйн актуудыг  боловсронгуй болгох талаар холбогдох эрх бүхий байгууллагад санал, дүгнэлт өгөх
Гурав:Удирдах албан тушаалтнуудын манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх
Манлайлал гэдэг нь шаардлагатай харилцааг тогтоож, ажилтнуудын эрч хүч, авьяасыг дайчлан, тодорхой үр дүнд чиглүүлэхийн зэрэгцээ төрийн албаны үнэт зүйлс, ёс зүйг хүндэтгэх чадвар юм.
Хамгийн сайн мэдлэгтэй хүмүүсийг сонгон шалгаруулах нь байгууллагын менежерүүдийн үр нөлөөтэй манлайллыг хангахад хангалттай бус юм.Ерөнхий менежер болон бусад менежерүүд нь манлайллын ур чадварыг хөгжүүлсэн байх, тухайлбал:
Байгууллагын хэмжээнд стратегийн түвшинд бодож сэтгэх, зорилгодоо хүрэх арга замыг зөв тодорхйолж чаддаг байх,
Байгууллагын дотоод болон гадаад орчны хүрээнд үр бүтээлтэй ажлын харилцааг буй болгох,
Бусадтай нөлөө бүхий ажлын харилцаа тогтоох, бусдыг уриалан дуудаж чаддаг байх,
Өөрийн биеэр үлгэрлэн өөрийгөө дайчлан, шударгаар ажиллах, бусдад урам хайрлаж, зоригжуулж чаддаг байх
Бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлж, үр дүнд хүрэх зэрэг гол чадварыг эзэмшсэн байх.
Удирдах албан тушаалтныг илүү нээлттэй бөгөөд өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулж томилсноор, мөн зарим албан тушаалд бусад байгууллагын төрийн албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулснаар байгууллага хоорондын өдөр тутмын хамтын ажиллагааг сайжруулахад тус дэм болно.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Ерөнхий менежер болон бусад менежерүүдийг “Суралцагч байгууллагыг хөгжүүлэх манлайлал” сургалтын хөтөлбөрт бүрэн хамруулах
Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээнд манлайлах ур чадвартай холбоотой зорилтыг тодорхой тусган түүнийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох
Дөрөв:Менежерүүд хүний нөөцийн удирдлагад “Өөрчлөлт” хийх зан үйлийн хандлагад тасралтгүй суралцах, хэрэгжүүлэх
Байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг гадаад, дотоод орчин болон байгууллагын хөгжлийн хандлагаас хамааран хүний нөөцийн удирдлагын тодорхой асуудлаар өөрчлөлт, шинэчлэлтийг тасралтгүй хийх шаардлагатай байдаг.
Өөрчлөлтийн менежмент:
Удирдлагын хэв маягийг өөрчлөх, үйл ажиллагааны шинэ арга замыг дэмжих шинэ хандлага, үнэлэмж, хэм хэмжээ ба ёс зүйг тодорхойлон хэвшүүлэх болон зохион байгуулалтын хувьд шинэ зорилго, бүтэц, үйл ажиллагаанд шилжих бүх асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг багтааж байдаг.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Менежерүүд “Хүний нөөцийн удирдлага”-ын чиглэлээр мэдлэг чадвараа хөгжүүлэх
Менежерүүд “Өөрчлөлтийн менежмент”-ийн чадавхиа сайжруулах
Тав:Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлж, хангах
Байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх явцад шаардагдах хүний нөөцийг үнэлж, хэрэгцээг тогтоох шаардлагатай.Хэрэгцээг хангахдаа нээлттэй өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулалт явуулж, ирээдүйд шаардагдах албан тушаал, орон тоо, мэдлэг, ур чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна.Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно.Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг хэсэг байна.
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Холбогдох ажилтнуудад хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлт хийх болон боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлох чадавхи бий болгох
“Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө”-нд боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлох болон хангах арга замыг тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Зургаа:Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, карьер өгсөх стратеги хэрэгжүүлэх
Байгууллагын албан хаагчдыг хөгжүүлэх гэдэг нь цаашид улам их хариуцлага хүлээх, карьер өсөх боломжтой хүний шийдвэр гаргах чадвар, харилцах урлаг, өөрийгөө ухамсарлах чадвар зэрэг шаардлагатай мэдлэг, мэргэшил, ур чадвар болон зан  үйлийн бусад шинж чанарыг нь дээшлүүлэх зорилготой удаан хугацааны бодлого төлөвлөгөөтэй, зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа юм.Энэ нь байгууллагын үйл ажиллагааны  дүр төрхийн өөрчлөлттэй хослуулсан нөхцөлд үр дүнтэй болно.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Төрийн албан хаагчдыг шилж сонгох мехнанизмыг боловсронгуй болгох
Ажилтнуудад байгаа нуугдмал нөөцийг илрүүлэх механизм бий болгох
Албан хаагчдыг өөрчлөн байршуулах, карьер өсгөх тогтолцоог бүрдүүлэх
Удирдах албан тушаалтны нөөц бүрдүүлэх
Тухайн ажилтныг хөгжүүлэх хэрэгцээг байгууллагын тэргүүлэх чиглэл, өөрчлөлтөд уялдуулан тодорхойлох
Тухайн ажилтны хөгжлийн хэрэгцээний хангалтыг зохион байгуулах арга хэмжээ авах
Долоо:Хүний нөөцийг эрсдэлийн удирдлагаар хангах
Байгууллагын удирдлага нь зорилт, чиг үүргээ тасралтгүй хэрэгжүүлж чадах хүний нөөцийг төлөвлөж, ямарч нөхцөл байдалд үүсч болох үр дагаврыг тооцсон, түүнийг байнгын бэлэн байдалд ашиглах магадлал, бодлоготой байна.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
 
Эрсдэлийн удирдлагын талаар холбогдох ажилтнууд мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх
Төрийн албан хаагчдын тогтвортой, мэргэшсэн байх зарчим хангагдах механизм бүрдүүлэх
Мэргэшсэн, чадавхитай албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах стратегийг сайжруулах
Албан хаагчдад хөрвөх, сэлгэх, нөхөн ажиллах, хавсарч ажиллах чадавхи бий болгох
Байгууллагын зохион байгуулалтын болон бүтцийн өөрчлөлтөд бэлэн байх
Ажилтнуудад давхар мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар бий болгох
Төрийн албан хаагчдыг өөрчлөн байршуулах, илүүдлийг шийдвэрлэх бодлоготой байх
Хөдөлмөрийн дотоодын зах зээлээс оюуны өндөр чадавхитай иргэдийг сонгох механизм бүрдүүлэх
Найм:”Суралцагч байгууллага” болгон өөрчилж төлөвшүүлэх
Суралцагч байгууллага:Өөрийн үйл ажиллагаагаа сайжруулахын тулд тасралтгүй суралцаж, суралцах шинэ арга барилыг идэвхитэй хэрэглэдэг байгууллагыг “Суралцагч байгууллага” гэж нэрлэнэ.
Мэдлэг чадвар бий болгох явдлыг дэмжиж, өдөр тутмын  ажил нь суралцах, хөгжих таатай боломжоор хангаж байдаг ажлын орчноор нь суралцагч байгууллагын тодорхойлдон.Байгууллагын бүх түвшинд сайн харилцаатай, хамтран ажиллагчид мэдлэг, мэдээллээ хоорондоо байнга солилцож байдаг.
Төрийн захиргааны суралцагч байгууллага нь үйл ажиллагааны чадавхи сайтай төрийн албыг бүрдүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ.Суралцагч байгууллагын үйл ажиллагаа нь хүн бүрийн мэдлэг чадварыг дээд зэргээр ашиглаж, шинээр суралцах явдлыг хөхүүлэн дэмжихээр зохион байгуулагдана.Суралцагч байгууллага байх зорилго нь төрийн албан хаагчийн болон төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чадавхи дээшилснээр хэрэгжинэ.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Бүх шатны менежерүүд болон бусад албан тушаалтнуудад “Суралцагч байгууллага” болон “Өөрчлөлтийн удирдлага”-ын асуудлаар ойлголт, мэдлэг бий болгох
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрыг “Суралцагч байгууллага” болгон төлөвшүүлэх “өөрчлөлтийн удирдлага”-ыг хэрэгжүүлэх
Суралцагч байгууллагад шаардагддаг удирдагч, баг, бүлэг болон хувь хүний мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх цогц механизм бүрдүүлэх
Ес:Нийт албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хэрэгцээг хангах иж  бүрэн тогтолцоо бий болгох
Сургалт:Албан тушаалыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, мэргэшлийн бэлтгэл, ур чадвар дутагдаж буй үед төрийн албан хаагчийг тусгай бэлтгэсэн хөтөлбөрийн дагуу сургах үйл явц.Энэ нь тодорхой хугацааны, тодорхой чиглэлийн төрөлжсөн сургалтад давтан сургах, 1-3 сарын сургалтыг богино хугацааны мэргэшил дээшлүүлэх, 3-6  сарын сургалтыг дахин мэргэшүүлэх гэж нэрлэнэ.
Мэдлэг чадвар:Тодорхой орчинд тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хувь хүний чадвар гэж ойлгож болно. Үүнд онолын мэдлэг, практик ур чадвар, эрхэмлэн дээдлэх зүйлс буюу хандлага зэрэг хүчин зүйлс байна. Мэдлэг чадвар нь мэргэжлийн, нийгмийн, бизнесийн гэсэн 3 төрлөөс бүрдэнэ.Мэдлэг чадвар бий болгох асуудлыг байгууллагын үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй уялдуусан тохиолдолд л үр дүнтэй байна.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хэрэгцээг хангах чадавхи бий болгох
Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргаж, хэрэгжүүлэх
35-аас дээш насны төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, хангах арга хэмжээ авах
Шинээр ажилд орох ажилтнуудад шаардлагатай стандартын мэдлэг чадвар /албан хэрэг хөтлөлт г.м/ эзэмшүүлэх тогтолцоотой болох
Арав:Нийт албан хаагчдад шинэ зан үйлийн хандлагыг төлөвшүүлэх
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Албан хаагчдад зан үйлийн хандлагын талаар орчин үеийн ойлголт мэдлэгийг бий болгох
Хүмүүс хоорондын харилцааг дэмжих, харилцан ойлголцох нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх, хамтын ажиллагааны дэвшилттэй арга барил, арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Бүлэг, баг, хэсгийн хөгжлийг дэмжих арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Бүлгүүд болон хүмүүс хоорондын харилцааг идэвхижүүлэх уур амьсгалыг эрүүлжүүлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Арван нэг: Төрийн албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагаар хангах механизм төлөвшсөн байх
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжэг хэрэгжүүлнэ.
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах
Төрийн албан хаагчийг материаллаг бааз, техник хэрэгслээр хангах төлөвлөгөөтэй байх
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төсөвт жил бүр тусган хэрэгжүүлж байх
Ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгож байх журам баталж хэрэгжүүлэх
Цалин хөлс, урамшууллын системийг өрсөлдөх чадвартай болгох
Арван хоёр:Хүний нөөцийн удирдлагын асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Хүний нөөцийн удирдлагыг хөгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллага, олон улсын байгууллагын дэмжлэг туслалцааг авах, хамтран ажиллах
Арван гурав:Хүний нөөцийн мэдээллийн иж бүрэн системтэй болсон байх
Энэ зорилтын хүрээнд дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн программыг онлайн хэлбэрээр ашиглах техникийн нөхцөл бүрдүүлэх 
Хүний нөөцийн мэдээллийн программ хангамжийн нууцлалыг хамгаалах асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх
Хүний нөөцийн мэдээллийн санг орчин үеийн технилогийн дагуу үүсгэж, ашиглаж, архивлах ажиллагааг боловсоргуй болгох
Тав:ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МЕХАНИЗМ
5.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас баталсан “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн стратегийн зорилтуудыг хангах “Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г дунд хугацаа /2009-2011, 2012-2014, 2015-2017/-гаар боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулна.
 
5.2.Хөтөлбөрийн санхүүжилт нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:
o Төсвийн
o Төслийн
o Бусад
Зургаа.ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН
6.1.Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
6.1.Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтХөтөлбөрт тусгагдсан стратегийг хэрэгжүүлснээр дор дурдсан үр дүнд хүрнэ:
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын иж бүрэн зохицуулалтын механизм бүрдэн хэрэгжиж, төлөвших
Хүний нөөцийн менежментийн ур чадвар бэхжих
Хүний нөөцийн удирдлагын орчин үеийн хандлага, техник нэвтрэх
Боловсон хүчний бодлого, хөрөнгө оруулалт стратегийн түвшин иж бүрэн тодорхойлогдож эрсдэл багасах
Хүний нөөцийн хуваарилалт сайжирч, боловсон хүчин мэргэшсэн, тогтвортой болох
Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоо төлөвшиж, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөө сайжрах
Удирдах албан тушаалтнуудын манлайллын чадавхи дээшилж, байгууллагын зан үйлийн эрс өөрчлөлт гарах, улмаар “Суралцагч байгууллага” болон хөгжих
Нийт албан хаагчдын үнэт зүйлс, мэдлэг чадвар дээшилж, цомхон бөгөөд гадаад, дотоод орчны өөрчлөлт, шаардлагад нийцэж чаддаг болох
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

TussyTegoToxorp nxvrp

buy tadalafil https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil pills

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp vdyct

tadalafil 40 mg daily https://pulmoprestadalafil.com/ 40 mg tadalafil tadalafil max dose

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp kfzya

tadalafil 40 mg from india https://nextadalafil.com/ tadalafil pills what is tadalafil

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp esqur

tadalafil gel https://tadalafilgenc.com/ tadalafil online tadalafil dosage

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp frlvo

tadalafil online https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil generic tadalafil daily use

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp phkjs

what is tadalafil https://superactivetadalafil.com/ tadalafil generic tadalafil max dose

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp vfcyh

tadalafil 40 https://superactivetadalafil.com/ tadalafil dosage buy tadalafil us

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp jqsfd

tadalafil dosage https://pulmoprestadalafil.com/ buy tadalafil us generic tadalafil 40 mg

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp zuciy

tadalafil pills 20mg https://tadalafilgenc.com/ tadalafil generic generic tadalafil

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp vrwye

tadalafil gel https://nextadalafil.com/ generic tadalafil tadalafil 40

Огноо:2021.06.18

TussyTegoToxorp zwbvc

tadalafil online https://tadalafilgenc.com/ tadalafil pills 20mg tadalafil gel

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp hstuc

tadalafil pills 20mg https://superactivetadalafil.com/ tadalafil max dose what is tadalafil

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp inkpu

tadalafil 30 mg https://extratadalafill.com/ tadalafil max dose tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp hydip

tadalafil 40 https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil online tadalafil tablets

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp rsrmr

tadalafil max dose https://tadalafilgenc.com/ order tadalafil generic tadalafil 40 mg

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp givwo

40 mg tadalafil https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 30 mg tadalafil 40 mg from india

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp czltv

generic tadalafil 40 mg https://extratadalafill.com/ 40 mg tadalafil generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp qqgiw

tadalafil online https://nextadalafil.com/ what is tadalafil buy tadalafil

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp advyt

tadalis sx https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil 60 mg for sale tadalafil

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp fkqjl

tadalafil generic https://superactivetadalafil.com/ tadalafil 40 mg from india tadalafil tablets

Огноо:2021.06.17

Vxdgab csrsat

ivermectin 18mg - ivermectin 9 mg where to buy stromectol

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp bnrdv

tadalafil 60 mg for sale https://tadalafilgenc.com/ generic tadalafil tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp guyfz

generic tadalafil united states https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil 40 mg from india tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp qbxsv

tadalafil daily use https://superactivetadalafil.com/ tadalafil online tadalafil pills

Огноо:2021.06.17

TussyTegoToxorp btxyk

buy tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil dosage tadalafil

Огноо:2021.06.16

TussyTegoToxorp zwnzs

tadalafil pills 20mg https://nextadalafil.com/ tadalafil 40 mg from india tadalafil 40

Огноо:2021.06.16

Gvullf owhvlr

how long does vardenafil last - buy vardenafil online without prescription order vardenafil generic

Огноо:2021.06.15

TussyTegoToxorp kzwks

tadalafil tablets https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil pills 20mg buy tadalafil us

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp oajch

tadalafil daily use https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 buy tadalafil

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp asrvr

tadalafil 30 mg https://tadalafilgenc.com/ generic tadalafil 40 mg tadalafil tablets

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp qzfmz

40 mg tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil generic buy tadalafil us

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp kyoon

buy tadalafil us https://tadalafilgenc.com/ tadalis sx tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp eczft

tadalafil max dose https://extratadalafill.com/ order tadalafil tadalafil gel

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp iipmr

tadalafil online https://pulmoprestadalafil.com/ tadalafil pills 20mg generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp mnsph

tadalafil generic https://extratadalafill.com/ tadalafil 40 tadalafil max dose

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp muidi

tadalafil online https://tadalafilgenc.com/ tadalafil 40 mg daily tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp wndif

tadalafil tablets https://pulmoprestadalafil.com/ generic tadalafil 40 mg tadalafil max dose

Огноо:2021.06.14

TussyTegoToxorp khfvm

tadalafil https://extratadalafill.com/ tadalafil generic tadalafil max dose

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp lvaaq

tadalafil 30 mg https://tadalafilgenc.com/ tadalafil gel tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp dfing

tadalafil daily use https://extratadalafill.com/ what is tadalafil tadalafil daily use

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp heivo

order tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ what is tadalafil tadalafil 60 mg for sale

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp myxmd

tadalafil tablets https://superactivetadalafil.com/ what is tadalafil 40 mg tadalafil

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp wgggz

tadalafil tablets https://extratadalafill.com/ tadalafil dosage tadalafil pills 20mg

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp foaop

tadalafil dosage https://superactivetadalafil.com/ tadalis sx tadalafil online

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp qfihe

tadalafil dosage https://tadalafilgenc.com/ tadalafil online tadalafil 40

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp vylft

generic tadalafil https://pulmoprestadalafil.com/ 40 mg tadalafil tadalis sx

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp brbdk

tadalafil 40 mg daily https://tadalafilgenc.com/ tadalafil tablets generic tadalafil 40 mg

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp qjnwd

tadalafil 40 mg from india https://superactivetadalafil.com/ what is tadalafil generic tadalafil united states

Огноо:2021.06.13

Izarje twltnn

generic vardenafil reviews - best place to buy vardenafil online cheapest generic vardenafil

Огноо:2021.06.13

TussyTegoToxorp mojox

tadalafil gel https://extratadalafill.com/ tadalafil daily use tadalafil 40

Огноо:2021.06.12

Холбоотой мэдээлэл

2014-01-05 2211
Үр дүнгийн гэрээг дүгнэлээ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДЫН 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ...

2015-09-04 1476
Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт явагдаж байна

Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.18-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-18 26

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 97

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 325

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-14 21

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-06-14 22

ОРХОН АЙМАГТ СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО БАЙГУУЛНА

2021-06-14 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 34

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 33

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 76

КОРОНОВИРУСИЙН УЛМААС УЛААН БҮСЭД ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙ ИРГЭДЭЭС ЗӨӨВРИЙН ХАЙРЦАГААР САНАЛ АВАХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-06-08 1062

СОНГУУЛИЙН ӨДӨР АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ

2021-06-07 528

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 325

ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛЬ ГАРДУУЛЛАА

2021-06-07 308

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.04-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-04 242

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 12-Р АНГИ ТӨГСӨХ СУРАГЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗЛАА

2021-06-04 120

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 97

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 76

ОРХОН АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2021-06-09 61

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.223.5
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 67 Онлайн
  • 14649 Өнөөдөр
  • 15065 Өчигдөр
  • 67158 Долоо хоногт
  • 257124 Сүүлийн сард
  • 4750220 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  952

Facebook

Цаг агаар