ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс нь нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөлгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн сургалт, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.
    М.Мөнхбаяр- Хэлтсийн дарга    70358889
    Л.Түмэннаст-Ахлах мэргэжилтэн  70358523
    П.Эрдэнэбилэг- Мэргэжилтэн   70355544
    Г.Гантөгс- АЗДТГ-ын Хуулийн зөвлөх  70355544
    Г.Энхчимэг- Эрх зүйн туслалцааны төвийн ажилтан  70358523
    Т.Саруул-Архивын тасгийн сан хөмрөгийн эрхлэгч
    С.Цэцэгээ- Архивч, оператор
    Б.Нямбаяр- Архивч, оператор
    Э.Өлзийцэцэг- Архивч, оператор
    Э.Жаргалмаа- Архивч, оператор

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ
1.     Хууль зүйн хэлтсийн үндсэн зорилго нь иргэдийн эрх зүйн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагаас батлагдан гарч буй эрх зүйн актын зөрчлийг бууруулах,
2.    Архивын тасгийн үндсэн зорилго нь аймгийн ард иргэд, албан байгууллагын оюуны үнэт өв, түүх соёлын дурсгалт зүйл, болох түүхийн дахин давтагдашгүй эрдэнэсийн сан болсон архивын баримт, эх сурвалжийг бүрэн бүтнээр нь өвлүүлэх, архивын баримтын хадгалалт хамгаалалт ,ашиглалт, нөхөн баяжуулалт, мэдээлэл лавлагааны ажлыг дэлхийн хөгжингүй орнуудын стандарт жишигт хүргэж, архив, төрийн албан хэрэг хөтлөлтөд мэдээллийн технологи нэвтрүүлнэ.
Хууль зүйн хэлтсийн гол зорилт нь:
•    Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, сум, агентлагуудын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
•    Аймгийн Засаг даргын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сурталчлах;
•   Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөгөө болон бусад дэмжлэгээр хангах;
•    Орон нутгийн төрийн байгууллагыг хууль тогтоомж, бусад мэдээллээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө, үйлчилгээгээр хангах.
 Архивын тасгийн гол зорилт нь:
•    Аймгийн архивын тасгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, архивын баримтыг цахим санд оруулж “Цахим архив”-ыг шинээр бий болгож, “Онлайн” сүлжээнд холбож, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын аюулгүй байдлыг хангах,
•    Архивын нөхөн бүрдүүлэлтийг чанарын шинэ шатанд гаргаж, иргэд, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээний үнэнч шударга, хөнгөн шуурхай байдлыг сайжруулах
 ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЧИГ ҮҮРЭГ
1.    Хууль тогтоомжийн системчлэл, мэдээллийн ажлыг эрхэлнэ.
аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамж, бусад хууль тогтоомжийн лавлагаа сан бүрдүүлж, шинээр батлагдсан эрх зүйн актаар сангаа баяжуулж өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг цаг тухайд нь бүрэн гүйцэд хийнэ
     Хууль тогтоомжийн бүртгэл-лавламжийн сан, эрх зүйн нэгдсэн системээс лавлагаа авах, техникийн боломжийг бүрдүүлж түүнээс иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад тодорхой журмын дагуу лавлагаа өгөх, тэднийг шинээр гарсан хууль тогтоомжийн талаарх мэдээллээр хангана
2.    Нутгийн захиргааны байгууллагад эрх зүйн туслалцаа үзүүлнэ.
Аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд виз, санал, дүгнэлт өгч хууль зүйд нийцүүлж гаргахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлнэ
     Аймгийн Засаг даргаас нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад буюу аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оролцуулах шийдвэрийн төслийн хууль зүйн үндэслэлд виз өгнө.
Аймгийн Засаг даргын нийлэг хэм хэмжээ тогтоосон захирамжийг зохих журмын дагуу Хууль зүйн яаманд хянуулж, улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ
Шаардлагатай дүрэм журам зааврыг боловсруулж аймгийн Засаг даргаар батлуулж мөрдүүлнэ.
        Аймгийн Засаг даргын шийдвэртэй холбогдуулж иргэд байгууллагаас Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэхэд Засаг даргыг төлөөлж оролцоно.
3.     Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг удирдан чиглүүлнэ.
Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эрх зүйн албан бус сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна.
Эрх сургалт, сурталчилгаа хийхэд ЗДТГ-ын харъяа байгууллагын ажилтнуудыг тэдгээрийн удирдлагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр татан оролцуулах, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа явуулах анхан шатны нэгж болох сум, багийг гарын авлагаар хангана.
4.    Сумын хууль зүйн албаны ажлыг удирдан чиглүүлнэ.
Сумын Засаг даргын захирамж, нутаг дэвсгэрийн төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянаж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авна.
5.     Орон нутгийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг шалгаж зааварлана.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, байгууллага, сумын Засаг даргын үйл ажиллагаанд хууль ёс, дэг журам, хөдөлмөрийн сахилгыг сахин биелүүлж байгаа болон иргэдэд үзүүлж байгаа эрх зүйн үйлчилгээний байдлыг шалгаж зааварлана.
6.    Хүний эрхийг хангах Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулна.
7.    Нийгмийн дэг журам сахиулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна.
     Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын агентлагуудын харъяа орон нутгийн байгууллагуудаас иргэдийн дунд хуулийн сургалт, сурталчилгааны ажил зохиох, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шалтгаан, нөхцөлийг арилгах ажил зохион байгуулахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлнэ.
8.    Аймгийн Засаг даргаас шүүх, прокурор, нотариат, өмгөөлөл бусад байгууллагуудтай харилцах асуудлыг төлөөлж явуулах ба хамтран ажиллана.
9.    Хэлтсийн болон агентлагуудын харъяа орон нутгийн байгууллагын ажилд холбогдох иргэдийн санал, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хууль тогтоомжид заасны дагуу хянан шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна.
10.   Архив албан хэрэг хөтлөлтийн талаар хууль тогтоомж дүрэм журмын зааврын хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд хангуулах, төрийн болон төрийн өмчит аж, ахуйн нэгж байгууллагын архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх, ашиглуулах хадгалах, хамгаална.
11.     Байгууллага иргэдэд архивын лавлагаа мэдээллээр үйлчлэх, архивын баримтад нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт, тоо бүртгэл хийх, данс, бүртгэл, жагсаалт үйлдэнэ.
12.     Архивын лавлах санг боловсронгуй болгох, эрдэм шинжилгээний лавлах үйлдэнэ.

АЗДТГ-ЫН ХЗХ-ИЙН БҮТЭЦ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

cheap cialis cialiswithdapoxetine.com

cialis online cialis tablets

Огноо:2021.09.04

Test, just a test

Hello. And Bye. [url= http://xneolinks2.com]http://xneolinks2.com[/url]

Огноо:2021.05.30

can zithromax be used for uti

zithromax 500 https://zithromaxes.com/ zytromax

Огноо:2021.05.29

malaria skin rash

cloriquine chloroquine malaria prophylaxis chloroquine phosphate cvs

Огноо:2021.02.25

zithrocin

what does zithromax treat zithromax pills zithromax for

Огноо:2021.02.21

back injury erectile dysfunction

erectile rehabilitation therapy side effects for plaquenil erectile ring walmart

Огноо:2021.02.21

amoxycillin1st.com

Огноо:2020.10.30

generic viagra india 100mg

Огноо:2020.09.17

hydroxychloroquine antiviral

Огноо:2020.09.08

best prices on viagra

us discount viagra overnight delivery

Огноо:2020.08.06

brand viagra professional

buy viagra com

Огноо:2020.08.01

ed pills canada

Огноо:2020.07.13

hydroxychloroquine buy online usa

Огноо:2020.07.09

levitra without a doctor prescription

Огноо:2020.07.03

viagra pills 100 mg

Огноо:2020.06.30

buy careprost

Огноо:2020.06.09

chloroquine drug

Огноо:2020.05.08

generic viagra without a doctor prescription [url=https://viagenupi.com/#]what happens if a girl takes viagra[/url] viagra cheapest what happens if a girl
takes viagra viagra for women

Огноо:2020.05.07

tylenol 500 mg walmart

Огноо:2020.05.02

amoxicillin drug

Огноо:2020.04.18

direct apartment [url=https://amstyles.com/#]generic
ventolin[/url] therefore battle very help ventolin hfa inhaler for sale lower shopping generic ventolin only fill

Огноо:2020.04.14

cialis 20mg

Огноо:2020.04.11

prednisone pills cost
[url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone at wallmart[/url]

Огноо:2020.04.08

widely activity [url=http://viacheapusa.com/#]no prescription viagra 100mg[/url]
apart type really tough 100mg viagra price forward point no prescription viagra 100mg
cheap physics

Огноо:2020.04.05

loud ear [url=http://www.cialisles.com/#]tadalafil without a doctor prescription[/url] sometimes mud super
judgment cialis 40 mg aside resolution tadalafil without a doctor prescription highly hour

Огноо:2020.03.12

above cabinet [url=https://bvsinfotech.com/#]deltasone 20 mg[/url] fast preference new public buy prednisone online originally payment deltasone
20 mg none cheek

Огноо:2020.03.10

slowly credit [url=http://cialissom.com/#]cheap generic
cialis 20mg[/url] however alarm small blue cialis tablets for
sale widely explanation cheap generic cialis 20mg loud factor

Огноо:2020.02.29

right host [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra without a prescription[/url] strongly vehicle
true cookie buy viagra online without subscription primarily pipe viagra without a
prescription before tank

Огноо:2020.02.29

downtown bonus [url=http://viacheapusa.com/#]viagra uk[/url] sure king deeply nail viagra clean post viagra uk small office

Огноо:2020.02.22

strongly branch [url=http://cialisles.com/#]cialis.com[/url] else search readily car cialis
without dr prescription flat following cialis.com better instruction

Огноо:2020.02.18

yesterday excitement viagra pills no prescription compare price therefore
aspect viagra without a doctor prescription usa really stuff
generic viagra without a doctor prescription fairly
basis [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra without a
doctor prescription usa[/url] ultimately client sildenafil v viagra definitely analysis

Огноо:2020.02.13

regularly bridge [url=http://cialisles.com/#]10mg cialis[/url] about command virtually singer tadalafil properly republic 10mg
cialis roughly path

Огноо:2020.02.05

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.212.116
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 67 Онлайн
  • 4077 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 4077 Долоо хоногт
  • 181271 Сүүлийн сард
  • 6220491 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар