Орхон аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын Шалгалтын салбар комисс

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
ШАЛГАЛТЫН САЛБАР КОМИСС
 
2016.04.08                                                                                                                    Эрдэнэт хот
        
              ИЛТГЭХ ХУУДАС
 
 
Төрийн жинхэнэ  албан тушаалд анх орох иргэдээс авах  мэргэшлийн шалгалтын  дүнгийн тухай
 
Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн  2013 оны  86 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”, Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах  мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн гаргах заавар”-ын  дагуу  2016 оны  04 дүгээр сарын 07-ны өдөр   Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэдээс авах  мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулан явууллаа.
 
1.Бүртгэл
 
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  нутгийн захиргааны  байгууллагын шалгалтын салбар комиссыг 7  хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсан ба салбар комиссын дэргэд бүртгэлийн болон сорилын шалгалт, ярилцлагын гэсэн 3  ажлын хэсгийг томилон ажиллууллаа. 
Бүртгэлийн ажлын хэсэг 2016 оны 04 дүгээр сарын 04,05-ны өдрүүдэд  мэргэшлийн шалгалтанд орохыг хүссэн  иргэдийн бүртгэлийг хийсэн ба зарлагдсан дэс түшмэлийн 11 ажлын байранд 12, туслах түшмэлийн 2 ажлын байранд 74 бүгд  84 иргэн бүртгүүлсэн.
2.Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт
 
Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуулийн Мэдээллийн технологийн төвд онлайн шалгалтыг  8.00 цагаас эхэлсэн.
 
Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад 84 иргэн орохоос 81 иргэн орсон ба 26 иргэн 36 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн байна. Шалгалтын явцад ямар нэгэн хүндрэл  гараагүй болно.3 иргэн мэргэшлийн шалгалтад ирээгүй.
 
3.Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөх ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
 
Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн 26  иргэн шалгалтад  орсон ба 21 иргэн 9 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн. Шалгалтын явцад ямар нэгэн хүндрэл  гараагүй болно. 
 
4.Мэдээллийн технологийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
 
Монгол хэл бичгийн мэдлэгийн болон албан хэрэг хөтлөх ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн 21 иргэнээс дээрх шалгалтыг авлаа. Ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл гараагүй болно.  
5.Мэдлэг хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт
 
Мэдлэг хандлага, зан үйлийг тодорхойлох комисс  дээрх 21 иргэнтэй ганцаарчилсан хэлбэрээр ярилцлага зохион байгуулсан ба дүнг тухайн үед нь танилцуулан гарын үсэг зуран баталгаажуулсан.
 
Шалгалтын салбар комисс нь  шалгалтын дүнг хуралдаанаараа хэлэлцэн шалгалтанд 60 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 5 иргэнийг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний дэс түшмэлийн нөөцөд бүртгүүлэх, “Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр оноо авсан нэр бүхий 2  иргэнийг Сэлэнгэ голын сав газрын 2 албан тушаалд, 60 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 16 иргэнийг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний туслах түшмэлийн нөөцөд бүртгүүлэх,  “Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д бүртгэгдсэн иргэдээс хамгийн өндөр оноо авсан нэр бүхий 2 иргэнийг Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2  албан тушаалд  томилуулах саналыг Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын  төв комисст хүргүүлэхээр санал нэгтэй шийдвэрлэв.
6.Дүгнэлт
 
2016 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдсан  Төрийн жинхэнэ албаны  мэргэшлийн шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж холбогдох  журам, үнэлгээний зааврын дагуу графикт хугацаанд амжилттай  явагдлаа.
Төрийн жинхэнэ  албаны мэргэшлийн шалгалтын  үеэр болон  бэлтгэл ажилтай холбоотой ямар нэгэн зөрчил дутагдал гараагүй. 
 
Мөн түүнчлэн төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтын  үйл явцыг  сонирхсон этгээдэд  дэлгэцээр ажиглан харах боломжийг бүрдүүлж үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллалаа. Шалгалтын үйл явц бүрийн бичлэгийг хийн архивласан.
7.Хураамж
 
84 иргэний шалгалтын хураамж 504000 төгрөгийг шалгалтын үйл ажиллагаанд зарцуулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын санхүүд тайлагнасан ба санхүүгийн тайланг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын www.erdenet.mn  цахим хуудсын Хүний нөөцийн ил тод байдал –Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа хэсэгт энэхүү илтгэх хуудсын хамт байршуулсан.
 
КОМИССЫН ДАРГА Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Ч.БАЯНЖАРГАЛ
 
 
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-06-11 1176
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

2014-11-11 2338
Удирдлагын академийн 2014-2015 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн гарлаа

Удирдлагын академийн элсэлтийн шалгалтын төв комиссын шийдвэрээр Засгийн газрын тэтгэлэгт төрийн ...

2015-04-05 5984
НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС

НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Тендерт оролцогч нарт зориулсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг

2021-10-27 44

2021 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021-10-27 16

Орхон аймаг, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн явцын мэдээ

2021-10-27 13

Орхон аймагт олон улсын байгууллагуудын санхүүжилтээр (зээл, буцалтгүй тусламж) хэрэгжиж буй төслүүдийн танилцуулга

2021-10-27 15

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын тов гарлаа.

2021-10-26 47

Төрийн албаны зөвлөлийн Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2021-10-26 20

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ

2021-10-26 18

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2021-10-26 18

2017-2021 ОНД СУРГАЛТЫН АЖИЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАСАН, ШИНЭЭР АВСАН БАЙГУУЛЛАГУУД

2021-10-26 23

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ

2021-10-26 24

Веб статистик

Таны IP хаяг: 35.172.217.174
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 13 Онлайн
  • 772 Өнөөдөр
  • 2115 Өчигдөр
  • 9012 Долоо хоногт
  • 102596 Сүүлийн сард
  • 6360572 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1027

Facebook

Цаг агаар