ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

                                                                                                               БАТЛАВ:

                                                                                                                       

                                                                   Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн  салбар   зөвлөлийн

                                                     2016 оны  01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар   

       хэлэлцэж батлав.

                                                                                                                                                                 

2016.01.22

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН   САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН

2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                       

Арга хэмжээ

/Салбар зөвлөлийн чиг үүрэг, эрх/

Ажил үйлчилгээ

Хугацаа

Тоо чанар,  гүйцэтгэлийн шалгуур

Хариуцах гишүүн

Нэг: Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, гүйцэтгэлийн  удирдлага

1

2.1.1.Тухайн салбар, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд төрийн албаны  шинэтгэл, төрийн боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулахад мэргэшлийн зөвлөлгөө,  арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

2.1.1.1.Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хууль, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг зохицуулсан эрх зүйн баримт бичгийг сурталчлах, хэрэгжилтийг хангуулах, мэргэшлийн зөвлөлгөө, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх

 

Жилдээ

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

М.Мөнхбаяр

Б.Даваазул

Ч.Баянжаргал

2

2.1.1.2.Нутгийн захиргааны байгууллагуудын боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

 

Жилдээ

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

3

2.1.8.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчтай, төсвийн шууд захирагч менежер болон төрийн жинхэнэ албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх ажлыг мэргэшил, арга зүйн удирдлагаар хангах

 

 

2.1.8.1.Үр дүнгийн гэрээ байгуулах түүнийг үнэлж дүгнэх журмын хэрэгжилтийг шалгах, зөрчлийг арилгах, дүн мэдээг нэгтгэн салбар зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах

 

2016.04.01-2016.05.15

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх төрийн захиргааны байгууллагуудыг бүрэн хамруулах

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

4

2.1.8.2.Сургалт зохион байгуулах

2016.12.01-2016.12.15

Холбогдох ажилтнуудыг бүрэн хамруулсан байх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

5

2.1.8.3.Зөвлөмж бэлтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх

2016.05.20

Хууль тогтоомжид нийцсэн, илэрсэн зөрчлийг арилгахад чиглэгдсэн байх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

Хоёр: Төрийн албаны хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт

6

2.1.5.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтанд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулахтай холбогдсон зөвлөгөө өгөх, Ёс зүйн хороог арга зүйн удирдлагаар хангах

2.1.5.1.Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”-г сахиулахтай холбоотой арга зүйн зөвлөлгөө өгөх

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

М.Мөнхбаяр

Д.Цогбадрах

Б.Даваазул

Ч.Баянжаргал

 

7

2.1.5.2.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай гомдол мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгах, дүгнэлт гаргах

Тухай бүр

Харъяалалын дагуу гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байх

 В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

Ёс зүйн хорооны дарга Х.Машбат, Нарийн бичгийн дарга Б.Цэрэннадмид

8

2.1.5.3.Төрийн байгууллагуудын Ёс зүйн хороодыг арга зүйгээр хангах, тайлан мэдээг хүлээн авах, нэгтгэх, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

 

2016.07.01-

2017.01.05

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн мэдээ хугацаандаа үнэн зөв гарсан байх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

9

2.1.6.Төсвийн байгууллагаас төрийн албан хаагчийн  сургалтын хөтөлбөр болон төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах

2.1.6.1.Төрийн албан хаагчийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтран сургалт зохион байгуулах

 

2016.05.20-2016.05.25

Холбогдох ажилтнуудыг  сургалтад бүрэн хамруулах

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

10

2.1.6.2.Төрийн байгууллагуудаас боловсруулан хэрэгжүүлж буй төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө болон ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй танилцах, арга зүйн зөвлөлгөө өгөх

 

2016.04.01-2016.05.01

Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг бүрэн хамруулсан байх

Ш.Ганболд

Б.Нацагдорж

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Даваазул

Ч.Баянжаргал

11

2.1.7.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах хэрэгцээг судалж, төрийн алба, төрийн албаны боловсон хүчний асуудалтай холбоотой судалгаа, шинжилгээний ажлын талаар ТАЗ-д санал хүргүүлэх, яам, агентлаг, аймаг, нийслэлд явуулах сургалт, судалгааны ажлыг арга зүй, зохион байгуулалтын удирдлагаар хангах

2.1.7.1.Нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа явуулах

2016.11.01-2016.11.15

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 60-иас доошгүй хувийг хамруулан судалгаа хийсэн байх

 

М.Ганчулуун

Б.Жигдэнгомбо

Ч.Баянжаргал

 

12

2.1.7.2.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сургалтын талаарх саналыг  Төрийн албаны зөвлөл болон Удирдлагын академид хүргүүлэх

 

2016.11.20

Судалгаанд үндэслэгдсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

13

2.1.7.3.Сургалтын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх, холбогдох зардлыг  төсөвт тусгуулах

 

2016.11.25

Зорилтот бүлгийг хамруулсан байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

14

2.1.9.Салбар зөвлөлөөс нэр дэвшүүлэн томилогдсон төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөнтэй холбогдож гарсан маргааныг хянан шийдвэрлэх

2.1.9.1.Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтан,  төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, Ёс зүйн хороогоор хянан шийдвэрлүүлэх

 

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

М.Мөнхбаяр

Ч.Баянжаргал

15

2.1.9.2.Ёс зүйн хорооны дүгнэлтийг Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх, сахилгын шийтгэл ногдуулахаар эрх бүхий албан тушаалтанд санал хүргүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

 

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

М.Мөнхбаяр

Ч.Баянжаргал

16

2.2.4.Төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбогдол бүхий шаардлагатай мэдээ, судалгаа, материал, хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг нутгийн захиргааны байгууллагаас гаргуулж авах

2.2.4.1.Төрийн албаны төв байгууллага болон бусад төрийн захиргааны байгууллагуудаас шаардсан мэдээ, судалгааг нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр нэгтгэн гарган холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

Тухай бүрт

Мэдээ тайлан үнэн зөв тогтоосон хугацаанд гарсан байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

17

2.2.5.Төрийн захиргааны эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэв олгуулах талаар Төрийн албаны зөвлөлд, ахлах, дэс, туслах түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэв олгуулах талаар эрх бүхий этгээдэд тус тус санал гаргах

2.2.5.1.Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгуулах асуудлаарх нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтны санал, танилцуулгыг хүлээн авч судлах, Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх

 

2016.01.10-2016.02.01

Болзол шалгуурыг хангасан байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

18

2.2.5.2.Эрхэлсэн түшмэлийн зэрэг дэв олгуулах талаар Төрийн албаны зөвлөлд, ахлах, дэс, туслах түшмэлийн зэрэг дэв олгуулах асуудлаар аймгийн Засаг даргад  санал хүргүүлэх

 

2016.02.01-2016.02.28

Болзол шалгуурыг хангасан байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

19

2.2.6.”Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэг”-ээр шагнуулах саналыг зохих журмын дагуу гаргах

2.2.6.1.Шагналын тодорхойлолтыг хүлээн авах, журамд заасан болзол, шалгуурыг хангасан эсэхийг хянан, хуралдаанаар хэлэлцүүлэх

 

Тухай бүрт

Болзол шалгуурыг хангасан байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

20

2.2.6.2.Холбогдох материалыг Төрийн албаны зөвлөлд уламжлах

 

Тухай бүрт

Болзол шалгуурыг хангасан байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

21

2.3.1.Аймаг,нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны албан тушаалд анх орох иргэнээстөрийн албаны мэргэшлийн шалгалт авах ажлыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан журам, зааврын дагуу зохион байгуулах

2.3.1.1.Нутгийн захиргааны байгууллагуудын сул орон тооны захиалгыг хүлээн авах, нэгтгэх, Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын төв комисст хүргүүлэх

 

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

22

2.3.1.2.Төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэнээс төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт авах ажлыг ТАЗ-өөс тогтоосон журам, хугацаанд зохион байгуулан дүн мэдээг нэгтгэн хүргүүлэх

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

23

2.3.2.Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний орон нутгийн удирдлагатай нутгийн захиргааны байгууллагын дарга /төсвийн шууд захирагч/, тэдгээр байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн даргын албан тушаалд томилогдох нэг ажилтныг Улсын Их Хурлаас тогтоосон журмын дагуу сонгон шалгаруулж, нэр дэвшигчийн талаар дүгнэлтээ уг ажилтныг томилох эрх бүхий этгээдэд өгөх

2.3.2.1.Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг харъяалалын дагуу зохион байгуулах, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, дүн мэдээг Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн, тухайн албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх

 

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

Сонгон шалгаруулалтын комисс

24

2.3.2.2.Нутгийн захиргааны байгууллагын нэгжийн түвшний удирдах албан тушаалд томилуулахаар дүгнэлт гарган, нэр дэвшүүлж, томилох эрх бүхий этгээдэд санал хүргүүлэх

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

Сонгон шалгаруулалтын комисс

25

2.3.3. Аймаг,нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний орон нутгийн удирдлагатай нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг Улсын Их Хурлаас баталсан журамд заасны дагуу хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах

 

2.3.3.1.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн төрийн албатай холбоотой маргаан болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр дэвшигчийн гомдол маргааныг харъяалалын дагуу хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх, дүгнэлтийг салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, шийдвэрийг холбогдох талуудад хүргүүлэх

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Тогтоосон хугацаанд шийдвэрлэгдсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

Маргаан хянан шалгах комисс

26

2.3.5.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох  иргэнийг нөөцөд бүртгэх, нөөцийн сан бүрдүүлэх, нөөцийн сангаас албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх, нөөцийн сангийн мэдээллээр үйлчлэх ажлыг      Төрийн албаны зөвлөлөөс тогтоосон журмын дагуу гүйцэтгэж, нөөцийн санд орсон хөдөлгөөний талаархи мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлд тогтоосон хугацаанд нь хүргүүлж байх

 

2.3.5.1.Нөөцийн санд бүртгэх, санг бүрдүүлэх, сангаас нэр дэвшүүлэх, нөөцийн сангийн мэдээллээр хангах ажлыг баталсан журмын дагуу зохион байгуулах

 

Тухай бүр

Холбогдох журмыг баримталсан байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

27

2.3.5.2.Нөөцийн сангийн хөдөлгөөнийг тухай бүрт хийн холбогдох мэдээ тайланг тогтоосон хугацаанд ТАЗ-д хүргүүлэх

2016.07.01,

2016.12.25

Мэдээ тайлан тогтоосон хугацаандаа үнэн зөв гарсан байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

Гурав: Төрийн захиргааны хөгжлийн  бодлого, удирдлага,  мэдээллийн тогтолцоо

28

2.1.4.Яам, агентлаг, аймаг нийслэлийн хэмжээний төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбогдох мэдээ, тайлан, судалгааг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан нэгдсэн графикийн дагуу энэхүү журмын  2.3.4, 2.4.5-д заасан харъяаллаар гарган нэгтгэж,  Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж  байх.

2.1.4.1.Төрийн албан  хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээллийг Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системд тухай бүр оруулж байх талаар арга зүйн зөвлөмж өгөх, шаардлагатай тохиолдолд сургалт зохион байгуулах

 

2016.11.01-2016.11.05

Арга зүйн зөвлөмж хүргүүлсэн байна.

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

29

2.1.4.2.2016 оны  ТАХБХТ хүлээж авах хуваарь гаргаж сум,  байгууллагуудад хүргүүлэх

 

2016.11.15

Хуваарь гаргаж хүргүүлсэн байна.

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

30

2.1.4.3.ТАХБХТ хүлээн авах, шалгах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөрчлийг арилгуулах, дүн мэдээг нэггэн гарган тогтоосон хугацаанд ТАЗ-д хүргүүлэх

2016.12.25-

2017.01.15

Мэдээ тайлан тогтоосон хугацаанд нэгтгэгдэн гарч хүргэгдсэн байна.

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

31

2.1.4.3.Тухайн жилийн ТАХБХТ ирүүлсэн  дүн, түүнд гарсан зөрчил анхаарах асуудлаар сум байгууллагуудад мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлэх  / гэх мэтээр чиг үүрэг бүрт үйл ажиллагааг  төлөвлөх/

 

2016.01.30

Мэдээлэл хүргэгдсэн байна.

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

32

2.2.3.Төрийн албаны зөвлөлийн “Цахим хуудас”-аар Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг олон нийтэд ил тод, нээлттэй хүргэн сурталчлах,  холбогдох мэдээллийг түүнд байршуулах ажлыг зохион байгуулах

2.2.3.1.Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа болон төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, мэргэшлийн шалгалтын талаар ТАЗ-ийн болон аймгийн ЗДТГ-ын цахим хуудсанд байршуулан ил тод байдлыг хангах

 

Тухай бүрт

Мэдээлэл  шуурхай, үнэн зөв байна.

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

33

2.1.10.Ёс зүйн зөрчлийн болон өргөдөл, гомдол, маргааны мэдээг хагас болон бүтэн жилээр гаргаж, мөн оны 7 дугаар сар болон дараа оны 01 дүгээр сарын 10-ны дотор Төрийн албаны зөвлөлд тус тус ирүүлэх

 

2.1.10.1.Мэдээ тайланг холбогдох байгууллагуудаас  хүлээн авах, нэгтгэн, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэх

2017.01.02-2017.01.20

2016.07.01-2016.07.10

 

Мэдээ тайлан үнэн зөв, тогтоосон хугацаандаа нэгтгэгдэн хүргэгдсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

Дөрөв: Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, хуулийн хэрэгжилтийн мониторинг-үнэлгээ, хяналт шалгалт

34

2.1.2.Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр,өгсөн үүргийн биелэлтийг зохион байгуулах

2.1.2.1.Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Төрийн албаны тухай хууль болон ТАЗ-өөс батлан гаргасан эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих

 

Жилдээ

Хууль тогтоомжийг хэрэгжилт хангагдсан байх

Салбар зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга

35

2.1.2.2.Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулах, шаардлагатай тохиолдолд эргэн мэдээлэх

 

Тухай бүрт

Хугацаандаа бүрэн биелэгдсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

36

2.1.3.Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, хүний  нөөцийн  бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ /мониторинг/, үнэлгээ хийж, түүний үр дүнг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж гаргаж,  холбогдох этгээдэд  өгөх.

 

2.1.3.1.Нутгийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дүн мэдээг Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх

2016.04.01-2016.05.15

Хүний нөөцийн бодлогын  хэрэгжилтийн үр дүн тодорхой болсон байна.

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Б.Нацагдорж

М.Мөнхбаяр

Б.Жигдэнгомбо

Ч.Баянжаргал

37

2.1.3.2.Нутгийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын  үр дүнг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж бэлтгэн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх

2016.05.20

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Б.Нацагдорж

М.Мөнхбаяр

Б.Жигдэнгомбо

Ч.Баянжаргал

38

2.2.2.Орон нутгийн төсвийн удирдлагын зардлыг төслийг зохион хянаж батлахад зохих журмын дагуу санал өгөх, хүсэлт гаргах

2.2.2.1.Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын бүтэц, орон тоо, цалингийн сангийн зардалтай танилцан, санал зөвлөмж өгөх

2016.06.01-2016.06.30

 

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Б.Жигдэнгомбо

Ч.Баянжаргал

СХАА-ны дарга Ц.Алтанхуяг

 

 

39

2.2.7.Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн  33.5-д заасны дагуу томилох эрх  бүхий этгээдийн баталсан ажлын байрны тодорхойлолтыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан тусгай шаардлагад нийцүүлэн хянах.

2.2.7.1.Ажлын байрны тавигдах шаардлагыг ТАЗ-өөс баталсан тусгай шаардлагад нийцүүлэх

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

 

40

2.2.9.Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын зөрчлийг арилгуулах талаар дараах шат дараалсан арга хэмжээ авна.

2.2.9.1.Холбогдох албан тушаалтанд зөрчлийг арилгуулах хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

 

41

2.2.9.2.Үүрэг даалгавар хэрэгжүүлээгүй албан тушаалтанд сахилгын шийтгэл ногдуулах саналыг эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэх

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

М.Мөнхбаяр

Ч.Баянжаргал

 

42

2.2.9.3.Төрийн жинхэнэ албаны хүний нөөцийн удирдлагатай холбогдон гарсан эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр хууль зүйн үндэслэлгүй болох нь тогтоогдвол түүнийг хүчингүй болгуулах тухай саналыг ТАЗ-д хүргүүлэх

 

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

М.Мөнхбаяр

Ч.Баянжаргал

 

43

2.2.9.4.Албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагаанаас төрд учирсан хохирлыг арилгуулахаар төрийн нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл гаргах тухай саналаа ТАЗ-д хүргүүлэх

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

М.Мөнхбаяр

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Ч.Баянжаргал

 

Тав: Дотоод зохион байгуулалт, чадавхийг  бэхжүүлэх

44

Хууль тогтоомж, эрх зүйн актад нийцүүлэн эрх хэмжээнийхээ асуудлаар шийдвэр гаргах, өөрчлөх, биелэлтийг хангах

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

45

Хуралдааны тэмдэглэл, салбар зөвлөлийн тогтоолыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэн хяналт тавин улирал бүр биелэлтийг гарган салбар зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах

2016 оны 01,04,08,10 дугаар сар

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

46

Салбар зөвлөлийн архив, бичиг хэрэг, нууцын асуудлыг холбогдох хууль тогтоомж, заавар журмын дагуу  явуулах

 

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

47

Салбар зөвлөлийн баримт бичгийг хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу  эмхлэн цэгцэлж байгууллагын архивт өгөх

 

2016.01.15

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

48

Салбар зөвлөлийн гишүүдэд  ажил үүргийг хуваарилан хариуцуулж гүйцэтгэлд хяналт тавих, ажлынх нь үр дүнгээр  урамшуулах

 

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

49

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгуулах

2016.07.01

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

50

Салбар зөвлөлийн гишүүдийг гадаад, дотоод сургалтад хамруулах

 

Жилдээ

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

51

Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа, төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтын ил тод, тунгалаг, шуурхай  байдлыг ханган үйл ажиллагааны талаар тухай бүрт төвийн болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, иргэний нийгмийн байгууллага болон иргэдийг хяналт тавих боломжоор хангах  арга хэмжээ авах

 

Тухай бүрт

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

52

Төрийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийн дагуу  “Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг” өргөх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулах

 

2016.07.09,

2016.12.28

Журмын дагуу зохион байгуулагдсан байх

В.Сумъяасүх

Ш.Ганболд

Ч.Баянжаргал

53

Төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх  ажилтны сонгон шалгаруулалт, Салбарын зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, үнэлгээний тайлан, санал, зөвлөмжийн үйл ажиллагаандаа   тусган хэрэгжилтийг зохион байгуулах

2016.12.15

Санал, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн байх

В.Сумъяасүх

Ч.Баянжаргал

 

 

 

_ о о о _

                                                                                               

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2020-09-25 462
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ашиглалтын өмнөх захиргааны дарга

2017-01-10 975
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.55.22
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 55 Онлайн
  • 4227 Өнөөдөр
  • 4737 Өчигдөр
  • 8964 Долоо хоногт
  • 186158 Сүүлийн сард
  • 6225378 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар