ОРХОН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОДОТГОСОН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 
  ОРХОН АЙМГИЙН  2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ                                                    ТОДОТГОСОН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ       
              2016.03.15
Хөрөнгө оруулалтын ажлын  нэр төрөл, тоо хэмжээ Нийт төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
  Нэг.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр:                
БАРАА
1 Орхон аймгийн БОЭТ-д эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур  нийлүүлэх         1,351.56       1,351.56 НТШ 2015.12.30 2016.01.04 2016.02.08 2016.12.10  
2 Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур нийлүүлэх                12.18             12.18 ХА 2015.12.30 2016.01.05 2016.01.25 2016.12.10  
  Улсын төсвийн нийт дүн        1,363.74       1,363.74            
  Хоёр: Байгууллагын захиалгаар:Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс          
ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД  ҮЙЛЧИЛГЭЭ
3 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг           641.44          597.71 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.20 2016.12.05  
  дүн           641.44          597.71            
БАРАА
4 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд сонсголын аппарат нийлүүлэх            117.95          117.95 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.20 2016.12.05  
5 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ортопед, тусгай хэрэгсэл нийлүүлэх               47.70             47.70 ХА 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.05 2016.12.05  
  дүн           165.65          165.65            
  Улсын төсөв болон Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн захиалгын нийт дүн        2,170.84       2,127.11            
  Гурав.Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр:          
АЖИЛ
  Авто зам засвар,өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил              
6 Булаг багт автозамын уулзвар өргөтгөх              47.12             47.12 ХА 2016.01.15 2016.01.20 2016.03.05 2016.06.30  
7 1-р хорооллын 14-р байрны урд талын автозамыг Залуучуудын гудамжны автозамтай холбох               23.89             23.89 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.06.30  
8 Оюутны гудамжны хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт           395.33          395.33 НТШ 2015.12.30 2016.01.05 2016.02.25 2016.07.05  
9 "Унага" цэцэрлэгийн орчны зам талбай              65.48             65.48 ХА   2016.03.20 2016.04.25 2016.07.20  
10 Холбооны уулзвараас Баян худалдааны төвийн уулзвар хүртэлхи авто замын засвар            200.00          200.00 НТШ 2015.12.30 2016.01.05 2016.02.25 2016.07.05  
11 Нацагдоржийн гудамжны хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт            386.99          386.99 НТШ 2015.12.30 2016.01.05 2016.02.25 2016.07.05  
12 Гэр хороололд явган хүний зам шинээр тавих            170.00          170.00 НТШ   2016.03.20 2016.04.25 2016.07.20  
13 Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний Галарейн явган хүний замын шинэчлэлт              68.00             68.00 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.06.30  
14 Арцадын давааны засвар /2-р хэсэг/              70.00             70.00 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
15 Баянцагаан багт автомашины гарц барих /мал түүхий эдийн нэгдсэн зах/           110.00          110.00 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.04.30 2016.07.10  
16 Төмөр зам орчмын авто замын засвар /хайрган болон хатуу хучилттай/              35.00             35.00 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
17 Говил багийн авто замын хамгаалалтын хашлага              75.00             75.00 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
18 Оюут багийн 2-24, 25 байрны автозамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил           114.05          114.05 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.04.30 2016.07.10  
19 Авто замын нөхөөс               46.00             46.00 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
20 Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ              79.00             79.00 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
   дүн        1,885.85       1,885.85            
          Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт, засварын ажил
21 Эрдэнэ багт ухаалаг ус түгээх байр барих               79.10             79.10 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
22 Эрдэнэ багийн усан санд өргөлтийн насос нэмж суурьлуулах               68.20             68.20 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
23 Дэнжийн КНС-г төв бохир усны шугамд холбох            182.00          182.00 НТШ 2016.01.13 2016.01.25 2016.03.05 2016.07.30  
24 Шинээр барьж байгаа Яргуйт, Их залуу багийн төвийн гадна ИШС барих               78.00             78.00 ХА   2016.01.05 2016.02.01 2016.05.30  
25 УДХТ-14. Гадна ИШС-ний шинэчлэлт /ТК-1 худгаас  ТК-2 худгийн хооронд солих/              59.61             59.61 ХА   2016.01.20 2016.02.15 2016.05.30  
26 11-р хороололд байршилтай 2*2000м3 резервуарыг түвшний мэдрэгч автомат удирдлагатай болгох ажил               22.36             22.36 ХА   2016.01.20 2016.02.15 2016.05.30  
27 Баянцагаан багт УДДТөв барих           366.40          347.53 НТШ 2015.12.30 2016.01.15 2016.02.25 2016.07.05  
28 Говил багийн ус түгээх байрны гүний худгийг лайдаж ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах              22.78             22.78 ХА   2016.01.25 2016.02.25 2016.05.30  
29 Баянцагаан баг. Вокзалын ус түгээх байрны гүний худгийг лайдаж ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах              18.65             18.65 ХА   2016.01.25 2016.02.25 2016.05.30  
30 Дэнж багт ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байр барих /гүний худагтай/              32.74             32.74 ХА   2016.01.05 2016.01.25 2016.05.30  
31 Хотын төв бохир усны шугамын 2-р коллекторыг гүйцээж барих           404.82          404.82 НТШ 2016.01.13 2016.01.25 2016.03.05 2016.07.30  
32 Даваат багт ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байр барьж МОН2301 төслийн цэвэр усны шугаманд холбох               68.09             68.09 ХА   2016.01.25 2016.02.25 2016.05.30  
33 Яргуйт багт ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байр барих /гүний худагтай /              32.74             32.74 ХА   2016.01.05 2016.01.25 2016.05.30  
34 Дэнж багт ус түгээх байрыг төвлөрсөн шугамд холбож ухаалаг төхөөрөмж суурьлуулах /№57, 59/               40.00             40.00 ХА   2016.03.09 2016.03.25 2016.05.30  
35 Их залуу багийн ИШС-ний өргөтгөл              75.00             75.00 ХА   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
36 "Миний гэр цэцэрлэг"-ийг ариутгах татуургын шугаманд холбох              43.07             43.07 ХА   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
37 Орон сууцны 2-р хороололд УДДТ барих           660.41          660.41 НТШ 2016.03.10 2016.03.18 2016.04.30 2016.07.30  
38 6-р цэцэрлэгийн ИШС-ний засвар              76.84             76.84 ХА   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
39 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /"ЭБЦТС"/            305.00          305.00 НТШ   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
40 Бүрэн бүстийн эх үүсвэрийн цэвэр ус шугамыг  /УДШ-1/ хос шугам болгох           174.03          174.03 НТШ 2016.03.10 2016.03.18 2016.04.30 2016.07.30  
41 Бүрэн бүстийн эх үүсвэрийн цэвэр ус шугам УДШ-1 хүртэл хос шугам болгоход орон нутгаас гаргах зардал /материалын үнэ/           140.00          140.00 НТШ   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
  дүн        2,949.84       2,930.97            
          Гэрэлтүүлэг, цахилгааны ажил
42 Цагаан хаалганаас замын пост хүртэл авто замын гэрэлтүүлэг хийх /1.2 км/              70.00             70.00 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
43 Дэнжийн 5-р гудамжинд 160 кВа дэд өртөө, 6/0.4 кВ-ын ЦДАШ барих              54.75             54.75 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
44 Даваат багт 160 кВа дэд өртөө, 6/0.4 кВ ЦДАШ барих              60.14             60.14 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
45 Эрдэнэ баг. Баянталд 0.4кВ ЦДАШ барих              17.38             17.38 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
46 Орон сууцны 1-р  хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт               53.63             53.63 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
47 Орон сууцны 3-р хороололд шинээр гэрэлтүүлэг тавих               66.08             66.08 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
48 Орон сууцны 3-р хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт               44.84             44.84 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
49 Орон сууцны 4-р хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт               41.80             41.80 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
50 Орон сууцны 5-р хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт               73.65             73.65 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
51 Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний Галарейн гэрэлтүүлгийн ажил              25.00             25.00 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
52 Хотын доторхи гэрлэн чимэглэл           100.00          100.00 НТШ 2016.03.10 2016.03.15 2016.04.20 2016.06.30  
53 Дэнж багийн зүүн энгэрт 160 кВа дэд өртөө, 6/0.4 кВ ЦДАШ барих / Нарлаг дэнж 8-р гудамж /              56.84             56.84 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
54 Яргуйт багт 0.4 кВ ЦДАШ барих /Хөтөлийн 5-с 9-р гудамж /              51.67             51.67 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
55 Уртын гол багт 160 кВА дэд өртөө, 6 кВ ЦДАШ барих /14-р гудамж/              31.04             31.04 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
56 Эрдэнэ баг.Баян талын АТП-33 дэд өртөөний урт гаргалгаанд 0.4 кВ ЦДАШ барих               23.78             23.78 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
57 Баянцагаан багт 160 кВА дэд өртөө, 6 кВ ЦДАШ барих /Шинэ хорооны 1-р гудамж/              32.92             32.92 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
58 Говил багийн Дэнж-Хонхорын хэсгийн гэрэлтүүлэг              51.83             51.83 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
59 Гэр хорооллын Нэг цонхны үйлчилгээний төвд эд хөрөнгийн бүртгэл хийх нөхцөл бүрдүүлэх /шилэн кабель татах /              34.40             34.40 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
60 10-р хороолол 6/0.4 кв-ийн 2*630 кВа чадалтай хаалттай дэд өртөө шугамыг орон нутгийн өмчид авах           287.53          287.53 НТШ 2016.03.10 2016.03.15 2016.04.30 2016.06.30  
  дүн        1,177.28       1,177.28            
          Барилга засварын ажил
61 Дэнж хорооллын 1-р байрны фасад              59.27             59.27 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
62 Дэнж хорооллын 2-р байрны фасад              59.27             59.27 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
63 Дэнж хорооллын 3-р байрны фасад              59.27             59.27 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
64 Төмөр замын 3-р байрны 1, 2 блок              40.61             40.61 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
65 Төмөр замын 3-р байрны 3, 4-р блок, 2-р байр               51.62             51.62 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
66 Оюут багийн 2-28-р байрны фасад              50.14             50.14 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
67 25-р цэцэрлэгийн засвар /Төмөр зам/              79.12             79.12 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
68 БОЭТ-ийн төрөх тасгийн 2-р давхарын засвар               79.00             79.00 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
69 Орхон цогцолбор сургуулийн спорт заалны засвар               21.15             21.15 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
70 "Эрдэнэт амьдрал" ХХК-ийн оффисын дуусаагүй барилгыг төрийн байгууллагын оффисын зориулалтаар өөрчилж барьж дуусгах , ИШС, зам талбайн тохижилт            943.00          943.00 НТШ          
71 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн" цогцолборын барилгыг үргэлжлүүлэн барих            800.81          800.81 НТШ 2016.01.13 2016.02.04 2016.05.05 2016.12.01  
72 Малын усны хамгамжийг сайжруулах зорилгоор Баян-Өндөр суманд 1 худаг шинээр, 5 худаг сэргээн засварлах, Жаргалант суманд 1 худаг шинээр, 3 худаг сэргээн засварлах               70.00             70.00 ХА   2016.03.05 2016.04.02 2016.05.30  
73 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын Өвлийн хүлэмжид өргөтгөл хийх /ажилчдын амрах байр/               34.46             34.46 ХА   2016.01.20 2016.02.18 2016.04.25  
74 4-р цэцэрлэгийн эмчийн өрөөний засвар, бэхэлгээ хийх               24.00             24.00 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
75 Амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах /Шанд баг/               50.00             50.00 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
76 Амралт чөлөөт цагийн талбай /5-р микр 17-р байр/               50.00             50.00 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
77 Амралт чөлөөт цагийн талбай /Уурхайчин баг/               50.00             50.00 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
78 Амралт чөлөөт цагийн талбай /6-13, 6-15-р байр/               50.00             50.00 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
79 Амралт чөлөөт цагийн талбай /2-24, 25-р байр/               50.00             50.00 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
80 Амралт чөлөөт цагийн талбай /Зэст баг/               50.00             50.00 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
81 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /1-р хороолол /               50.00             50.00 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
82 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /2-р хороолол /               50.00             50.00 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
83 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /3-р хороолол /               55.00             55.00 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
84 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /4-р хороолол /               40.00             40.00 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
85 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /5-р хороолол /               50.00             50.00 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
86 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /6-р хороолол /               55.00             55.00 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
87 11-р хорооллын гадна тохижилтын ажил              78.00             78.00 ХА   2016.03.04 2016.04.15 2016.06.30  
88 БОЭТ-ийн хагалгааны нэгдсэн тасгийн засвар           114.49          114.49 НТШ 2016.02.26 2016.03.04 2016.04.15 2016.06.30  
89 Хүрэнбулаг багийн 4-23,4-24-р байрны дундах тоглоомын талбайн тохижилт              66.69             66.69 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
90 Хүрэнбулаг багийн 4-10-р байрны  дундах тоглоомын талбайн тохижилт              45.38             45.38 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
91 Хүрэнбулаг багийн 4-7, 4-9, 4-10-р байр орчмын явган замын ажил              21.40             21.40 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
92 Хүрэнбулаг багийн 4-22, 4-25-р байр орчмын явгам замын ажил              31.37             31.37 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
93 Эрдэм ахлах сургуулийн гадна биеийн тамирын талбай тохижуулах               52.48             52.48 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
94 Бүрэн бүст баг. 5-р хорооллын 6, 7, 8, 10,13,41-р байрнуудын хаалгыг соронзон цоожтой хаалгаар солих               50.00             50.00 ХА   2016.03.09 2016.03.24 2016.05.30  
95 Уртбулаг багийн 2, 3, 4, 5-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах           140.00          140.00 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.06.10  
96 18-р цэцэрлэгийн засвар              75.00             75.00 ХА   2016.03.10 2016.03.22 2016.05.30  
97 Оюут багийн 2-8, 2-9, 2-10, 2-11-р байрны дундах тоглоомын талбай тохижуулах ажил           100.00          100.00 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.06.10  
98 Татвар, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын засвар              12.35             12.35 ХА   2016.03.14 2016.03.30 2016.04.30  
99 "Гэр бүлийн ордон" ОНӨААТҮГ-ийн засварын ажил              59.54             59.54 ХА   2016.03.14 2016.03.30 2016.04.30  
100 ЗДТГ-ын чийрэгжүүлэлтийн өрөөний засвар               21.50             21.50 ХА   2016.03.14 2016.03.30 2016.04.30  
101 Уурхайчин баг. 3-р хорооллын 6, 19, 20-р байрнуудын хаалгыг соронзон цоожтой хаалгаар солих               50.00             50.00 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
102 Уурхайчин багийн 3-22-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтийн ажил              50.00             50.00 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
103 Уурхайчин багийн 3-19, 3-20-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтийн ажил              60.00             60.00 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
104 Уурхайчин багийн ДГТ-2-3-р байрны  тоглоомын талбайн тохижилтын ажил              50.00             50.00 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
105 Хүрэнбулаг багийн 4-7-р байрны 1, 2, 3 дугаар блокын дээврийн засвар              50.86             50.86 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
106 Аймгийн Прокурорын газрын засвар              15.00             15.00 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
107 Орон нутгийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулалт хийх               25.00             25.00 ХА   2016.03.09 2016.03.15 2016.04.30  
108 ЗХ-ний 186 дугаар ангийн сургалтын төвийн дээврийн засварын ажил/ материалын зардал/                8.27               8.27 ШХА     2016.03.04 2016.04.01  
109 УЦУОШТөвийн автограж барих ажлын дутуу санхүүжилт               20.13             20.13 ХА   2016.03.09 2016.03.15 2016.04.30  
110 Хотын хөшөө дурсгалуудыг сэргээн засварлах зардал              29.00             29.00 ХА   2016.03.09 2016.03.15 2016.04.30  
  дүн        4,198.19       4,198.19            
  Шинээр хийх барилга угсралтын ажил
111 Өрхийн эрүүл мэндийн цогц төв барьж эхлүүлэх /1.4.5-р хороолол/           700.00          700.00 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.12.05  
112 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн" цогцолборын хөшөө, дурсгал уран бүтээлийн ажил           395.72          395.72 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.12.05  
113 Угтах хаалга /Эрдэнэт/           292.00          292.00 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.04.28 2016.07.01  
114 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх         2,560.00       2,560.00 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.05.01 2016.07.01  
  дүн        3,947.72       3,947.72            
  Ногоон байгууламжийн ажил
115 Баян-Өндөр гудамжны баруун талд хийгдэх ногоон байгууламжийн ажил /5-р хороолол/              53.41             53.41 ХА     2016.03.25 2016.06.05  
116 Баян-Өндөрийн гудамжинд ногоон байгууламжийн ажил шинээр хэсэгчлэн хийх /Согоот баг 6-р хороолол /              24.35             24.35 ХА     2016.03.25 2016.06.05  
117 Хотын ногоон байгууламжид хийгдэх цэцэгт ургамал худалдан авах               50.00             50.00 ХА 2016.03.10 2016.03.15 2016.04.20 2016.06.05  
118 Их шүтээн цогцолборын ногоон байгууламж              10.00             10.00 ШХА     2016.03.25 2016.06.05  
  дүн           137.76          137.76            
  НИЙТ АЖЛЫН ДҮН      14,296.65     14,277.77            
БАРАА
         Тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах
119 Орон гэргүй иргэдэд шинээр гэр авахад           200.00          200.00 НТШ 2016.01.04 2016.01.08 2016.03.05 2016.05.01  
120 Иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлэх программ хангамж техник тоног төхөөрөмж авах               40.00             40.00 ХА   2016.03.15 2016.04.05 2016.05.30  
121 БОЭТөвд нэн хэрэгцээт тоног төхөөрөмж авах /Центрифуг, Хүчил шүлтийн аппарат, Хагалгааны ор, Хагалгааны гэрэл 2ш, Хүүхдийн сэхээн амьдруулах нэг орны иж бүрэн тоног төхөөрөмж, Амьсгалын аппарат, Мэс заслын багажны ширээ, Электрокоагулятор/              93.00             93.00 НТШ 2016.01.04 2016.02.25 2016.04.05 2016.06.30  
122 Баян-Өндөр суманд төрийн сангийн нэгж байгуулах, тоног төхөөрөмж худалдан авах              10.00             10.00 ШХА     2016.03.01 2016.03.25  
123 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт               35.00             35.00 ХА   2016.02.25 2016.04.05 2016.06.30  
124 Баян-Өндөр сумын ус түгээх цэгт үе шаттайгаар ухаалаг /карт унших/ тоног төхөөрөмж суурьлуулах               60.00             60.00 НТШ 2016.01.04 2016.02.25 2016.04.05 2016.06.30  
125 ТП-213 дэд станцын 0.4 кВ-д 4 иж бүрдэл  ЩО-70 нийлүүлэх              15.00             15.00 ХА   2016.03.01 2016.03.15 2016.04.30  
126 Орон сууцны хороолол доторхи автозамын дагуух худганд даацын таг нийлүүлэх ш251ш/              29.00             29.00 ХА   2016.03.01 2016.03.15 2016.04.30  
127 Аврах эрэн хайх ажиллагааны механизм, тусгай техник тоног төхөөрөмж авах              45.00             45.00 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
128 Нутгийн удирдлагын ордны дотоод сүлжээг шинэчлэх, камержуулалтыг нэгдсэн сүлжээнд холбох               26.00             26.00 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
129 Нэг цонхны үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх              10.00             10.00 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
130 Боловсролын байгууллагад агуулахын зориулалтаар 40 тн чингэлэг нийлүүлэх 5 ш /Эрх бүжинхэн цэцэрлэг, 23-р цэцэрлэг,6-р цэцэрлэг, 24-р цэцэрлэг, 2-р цэцэрлэг/               20.00             20.00 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
131 7-р тойргын Тахарын албанд автомашин              25.00             25.00 ХА   2016.03.09 2016.03.25 2016.05.15  
132 ШШГАлбанд тоног төхөөрөмж              10.00             10.00 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
133 Иргэний харъяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын хойд бүс дахь газарт автомашин               25.00             25.00 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
134 "Шилэн дансны тухай хууль"-ийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж               10.00             10.00 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
135 Тероризмтай тэмцэх аймгийн салбар зөвлөл тоног төхөөрөмж              10.00             10.00 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
136 ЗДТГ-ын бага заалны хурлын тоног төхөөрөмж                9.00               9.00 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
137 Нутгийн удирдлагын ордны биеийн тамирын заалны тоног төхөөрөмж              35.00             35.00 ХА   2016.03.09 2016.03.22 2016.05.15  
138 Боловсрол соёлын газрын архивын нягтруулсан шүүгээ              10.00             10.00 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
139 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн тоног төхөөрөмж              30.00             30.00 ХА   2016.03.09 2016.03.22 2016.05.15  
140 Цэцэрлэг, сургуульд тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх           250.00          250.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
141 Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч нарын ажлын ачааллыг бууруулах зорилгоор хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангах               50.00             50.00 ХА   2016.03.09 2016.03.22 2016.05.15  
142 Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологи хүлээн авах тоног төхөөрөмж              60.00             60.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
143 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн" цогцолборын барилгын тоног төхөөрөмж              87.00             87.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
144 "Эрдэнэт ус ДТС" ОНӨХК-д автовишк автомашин худалдан авах           120.00          120.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
145 Гэр хорооллын ус түгээх байруудад ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах, нэгдсэн хяналт, удирдлагын системд холбох /38 ш/           570.00          570.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
146 Орхон цогцолбор сургуульд проектор худалдан авах                3.00               3.00 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
147 Орон гэргүй иргэдэд гэр худалдан авах           100.00          100.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
148 Хот тохижуулах газарт тусгай зориулалтын хог ачих компакт автомашин худалдан авах /2 ширхэг /            360.00          360.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
149 Багшийн хөгжлийн төвд тоног төхөөрөмж              50.00             50.00 ХА   2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
150 Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч нарын өрөөг дотоод сүлжээнд холбох               16.50             16.50 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
151 Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх                8.50               8.50 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
152 Хот тохижуулах газарт өөрөө өргөгч пронтер автомашин /тохижилт үйлчилгээний/              25.00             25.00 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
153 Хот тохижуулах газарт Старикс автомашин /үйлчилгээний/              28.80             28.80 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
154 Хот тохижуулах газарт Портер автомашин /нохой устгалын /               22.50             22.50 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
155 БОЭТ-д ходоодны уян дуран нийлүүлэх           110.00          110.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
156 БОЭТ-д хүчил төрөгчийн нэгдсэн систем нийлүүлэх              60.00             60.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
157 БОЭТ-ийн нөхөн сэргээх тасагт тоног төхөөрөмж               38.70             38.70 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
158 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бэлэн бусаар торгох төхөөрөмж /5 ширхэг/               22.00             22.00 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
159 Баян-Өндөр сумын багуудыг дохиолол хамгаалалтын системд холбох               30.00             30.00 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
160 Аудитын газар тусгай техник тоног төхөөрөмж авах              25.00             25.00 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
161 Хүүхэд залуучуудын театрт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх               25.00             25.00 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
162 Судалгаа, хяналт шалгалтын зориулалтаар нисдэг камер /dronecamer/ худалдан авах               20.00             20.00 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
163 Агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх           300.00          300.00 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
164 Түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх        2,000.00       2,000.00 НТШ 2016.03.21 2016.03.25 2016.05.05 2016.08.30  
  НИЙТ БАРААНЫ ДҮН        5,129.00       5,129.00            
ЗӨВЛӨХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ
165 Баянцагаан баг, тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг дөмөг худалдааны төв орчмын 22 га нийт 120 га газарт хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийгдэх               44.00             44.00 ЗСБҮА 2016.02.25 2016.03.01 2016.03.30 2016.05.25  
166 Булаг, Баянбулаг багийн нутаг дэвсгэрт Капитрон банкны баруун хойд уулзвараас  ус түгээх 2 дугаар цэг хүртэл тавигдах 1326 м автозамын барилгын /өргөтгөл шинэчлэлийн/ ажлын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах               11.50             11.50 ЗСБҮА 2016.02.25 2016.03.01 2016.03.30 2016.05.25  
  НИЙТ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДҮН              55.50             55.50            
                   
ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД  ҮЙЛЧИЛГЭЭ
167 Ахмадуудын зуны саам сувилал              25.00             25.00 ХА   2016.03.10 2016.03.25 2016.09.30  
168 Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр сувилал ажиллуулах /хувийн хэвшлийн гэрээгээр/               10.00             10.00 ШХА     2016.03.25 2016.09.30  
  ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДҮН              35.00             35.00            
   АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН      19,516.15     19,497.27            
  НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН       21,686.98     21,624.38            
  Дөрөв.Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр:
  АЖИЛ
Авто зам засвар,өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил
169 Их залуу багийн 5 гудамж, Яргуйт багийн 5 гудамжинд сайжруулсан хавтангаар авто зам тавих           186.74          186.74 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
170 Шанд баг, 31-32-р гудамж хоорондох замыг хайрган хучилтаар сайжруулах              49.39             49.39 ХА 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
171  Дэнж баг, баруун дэнжийн 6-8-р гудамжинд явган хүний зам                    6.5                 6.5  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
172  Оюут баг, 8-р сургуулиас Тюряковын гудамж хүртэлх явган хүний зам                   6.2                 6.2  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
173  Эрдэнэ баг, 11,12, 5-8-р гудамжны 2-р хэсэгт нарийн гудамжинд явган хүний зам                 14.9               14.9  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
174  6-19-р байрны ард талын явган хүний зам                   8.2                 8.2  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
175  6-5,6-р байрны явган хүний зам                 17.6               17.6  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
176  6-12-р байрны явган хүний зам                 17.3               17.3  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
177  Цагаанчулуут баг, 43-42-р гудамжны явган хүний зам  (2 дугаар хэсэг)                 12.5               12.5  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
178  Уртбулаг баг, 5-р хорооллын 2, 3, 21, 24-р байруудын явган хүний зам                 13.4               13.4  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
179  Рашаант баг, 5-р гудамжнаас 1-р гудамж хүртэлх явган хүний зам                 14.7               14.7  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
180  Зэст баг, 1-р хорооллын 1-р байрны явган хүний зам                 12.9               12.9  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
181  Уурхайчин баг, 3-р хорооллын 13-р байрны урд талын явган хүний зам                 15.5               15.5  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
182  Наран баг, 5-р гудамжнаас 9-р гудамж хүртэлх явган хүний зам                 14.4               14.4  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
183  Уртын гол баг, 7-12-р гудамжнуудын дундах нарийн гудамжны явган хүний зам                 18.3               18.3  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
184  Хүрэнбулаг баг, 10-р цэцэрлэгийн баруун талын явган хүний зам, Бялзуухай цэцэрлэгийн урд талын даланд эко хавтан тавих                 12.9               12.9  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
185  Оюут баг, 2-5,6,7-р байруудын явган хүний зам, явган хүний шат хийх                   8.3                 8.3  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
186  Согоот баг, 6-12,13,20-р байруудад явган хүний шат хийх                   8.3                 8.3  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
  ДҮН           437.98          437.98            
Гэрэлтүүлэг, цахилгааны ажил
187 Говил багийн 100 айлын гудамжны гэрэлтүүлгийн үлдэгдэл ажил              29.98             29.98 ХА 2016.02.23 2016.02.25 2016.03.17 2016.04.17  
188 Наран, Булаг, Даваат, Цагаанчулуут багийн хуучин гэрэлтүүлгийн шонгийн толгой шинэчлэх              42.64             42.64 ХА 2016.02.23 2016.02.25 2016.03.17 2016.04.17  
189  Говил баг, Булагтын А,В хэсгийн гудамжны гэрэлтүүлэг хийх                 75.0               75.0  ХА   2016.03.18   2016.03.21   2016.04.15   2016.05.31   
190  Говил баг, Булагтын Б хэсгийн гудамжны гэрэлтүүлэг хийх                 29.6               29.6  ХА   2016.03.18   2016.03.21   2016.04.15   2016.05.31   
191  Говил, Дэнж, Оюут багийн байруудын цахилгааны засвар                   8.0                 8.0  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
  ДҮН           185.22          185.22            
Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт, засварын ажил
192 2-р хорооллын 22,24,25,26,27-р байр, 5-р хорооллын 6,7-р байр, 6-р хорооллын 1,2,5,6,12-р байрны хэрэглээний халуун, хүйтэн ус, бохир усны шугам засварлах           157.48          157.48 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
193 1-р хорооллын 1,2,3,4,5,6,16-р байр, 21-р байрны хойд, урд жигүүрийн хэрэглээний усны хаалт, бохир усны шугам солих           147.98          147.98 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
  ДҮН           305.46          305.46            
Барилга засварын ажил
194 Уртын гол багийн Баянтал 1-р гудамжинд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах              54.69             54.69 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
195 Хүрэнбулаг багийн 4-9-р байрны дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах              20.93             20.93 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
196 Даваат баг, Ундарга 4-р гудамжны дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах              59.91             59.91 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
197 15-р сургуулийн биеийн тамир, спортын талбай байгуулах              90.68             90.68 НТШ 2016.02.03 2016.02.05 2016.04.04 2016.05.31  
198 Согоот багийн 6-10-р байрны дундах тоглоомын талбайн тохижилт              24.70             24.70 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
199 Говил баг, В хэсгийн гэр цэцэрлэгийн хашаа шинээр барих  ажил              19.99             19.99 ОНОХА 2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18 2016.05.18  
200 Гэр хорооллын 12 багуудын хаягжилт              46.17             46.17 ХА 2016.02.23 2016.02.29 2016.03.21 2016.04.28  
201 Гэр хорооллын 10 байршилд нийтийн тээврийн зогсоол барих           115.87          115.87 НТШ 2016.02.17 2016.02.19 2016.04.04 2016.05.04  
202 Дэнж багийн Баруун дэнжийн 12-р гудамжны амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах              19.65             19.65 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
203 Баянбулаг баг,  Баян-Өндөрийн 3-р хэсгийн зүүн талд байрлах амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах               38.37             38.37 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
204 Их залуу багийн 18-р гудамжинд байрлах амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах              14.59             14.59 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
205 Эрдэнэ багийн 42-р гудамжны амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах              24.21             24.21 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
206 3-6-1-р блок, 4-9-1-р блок, 1-5-4-р блокын дээвэр засвар              70.93             70.93 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
207 2-22-1-р блок, 5-13-3-р блок, 6-19-4-р болкын дээвэр засвар              66.51             66.51 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
208 5-23-1-р блок, 4-8-3-р блок, Төмөр зам 4-2-р блокын дээвэр засвар              79.94             79.94 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
209 1-12-3-р блок, 2-11б-2-р блок, 3-23-6-р блокын дээвэр засвар              64.52             64.52 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
210 6-5-3-р блок, 5-15-2-р блокын дээвэр засвар              43.71             43.71 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
211  Цагаанчулуутын 9, 10-р гудамжны дундах тоглоомын талбайн тохижилт                 56.1               56.1  ХА   2016.03.21   2016.03.22   2016.04.08   2016.05.20   
212  "Нийцэл" ӨЭМТ-ийн гадна хашаа, бие засах газар шинээр барих                 22.7               22.7  ХА   2016.03.21   2016.03.22   2016.04.08   2016.05.20   
213  Наран баг, 6-р цэцэрлэгийн гадна хашаа хийх                 39.2               39.2  ХА   2016.03.21   2016.03.22   2016.04.08   2016.05.20   
214  Согоот баг, 6-1-2-р блокын дээвэр засвар                 20.2               20.2  ХА   2016.03.21   2016.03.22   2016.04.08   2016.05.20   
215  Бүрэнбүст баг, 5-11-1-р орцны засвар                 25.0               25.0  ХА   2016.04.01  2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
216  Оюут баг, 2-11а, 11б, 12, 13, 28-р байруудын 11 орцны засвар (1р хэсэг)                 12.2               12.2  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
217  Оюут баг, 2-11а, 11б, 12, 13, 28-р байруудын 11 орцны засвар (2р хэсэг)                 13.5               13.5  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
218  Уурхайчин баг, 3-6, 7, 11, 12, 24 -р байруудын 4 давхарын 10 орц, 5 давхарын 2 орцны засвар (1р хэсэг)                 15.0               15.0  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
219  Уурхайчин баг, 3-6, 7, 11, 12, 24 -р байруудын 4 давхарын 10 орц, 5 давхарын 2 орцны засвар (2р хэсэг)                 15.0               15.0  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
220  Уурхайчин баг, 3-6, 7, 11, 12, 24 -р байруудын 4 давхарын 10 орц, 5 давхарын 3 орцны засвар (3р хэсэг)                 16.4               16.4  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
221  Согоот баг, 9,10-р байрны 10 орц, 5-18-р байрны 1 орцны засвар                 15.2               15.2  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
222  Согоот баг, 5,6,13,18,19-р байрны 10 орцны засвар                 13.9               13.9  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
223  Зэст баг, 1-р хорооллын 1-р байрны 1,2,3,5,8-р орц,     2-р байрны 1,2,3,4,7,8-р орц, 3-р байрны 1,2,3,5-р орцны засвар                 19.2               19.2  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
224  Зэст баг, 1-р хорооллын 4-р байрны 1,2,3,7,8,9-р орц,     5-р байрны 3,5,7,8,9-р орц, 6-р байрны 1,2,3,5,6-р орцны засвар                 19.8               19.8  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
225  Зэст баг, 1-16-р байруудын 1,2,3,7, 8 дугаар тоот орцны засвар                   6.8                 6.8  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
226  Дэнжийн 1, 2, 3-р байрны 4 давхар, 5 давхар байрны 9 орцны засвар (1-р хэсэг)                 12.5               12.5  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
227  Дэнжийн 1, 2, 3-р байрны 4 давхар, 5 давхар байрны 9 орцны засвар (2-р хэсэг)                 12.5               12.5  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
228  Найрамдал өндөрлөгийн ногоон байгууламж, тохижилт                 20.0               20.0  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
229  6-13-р байрны ар талд эко хавтан байрлуулж, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх                 19.2               19.2  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
230  1-16-р байрны хойд талд эко хавтан байрлуулж, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх                 19.2               19.2  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18  2016.05.31   
  ДҮН        1,248.86       1,248.86            
 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт  
 231  Эрдэнэ багийн ахуйн үйлчилгээний төвийн барилга               530.2             530.2  НТШ   2016.03.21   2016.03.24   2016.05.03   2016.08.01   
 232  Их залуу баг, 6 байрлалд явган хүний гүүрэн гарц                    9.6                 9.6  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
 233  Даваат баг, 9-р гудамжны баруун талд гүүрэн гарц                   6.5                 6.5  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
 234  Яргуйт баг, явган хүний гүүрэн гарц                   5.9                 5.9  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
 235  Даваат баг, 13-р гудамжны харалдаа, баруун тал, 8-р гудамжны баруун талд явган хүний шат                   6.0                 6.0  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
 236  Уртын гол, Шанд багуудын 4 байршилд үерийн сувагт хоолой тавих                 19.9               19.9  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18 2016.05.18  
 237  Яргуйт, Баянцагаан багуудын 4 байршилд үерийн сувагт хоолой тавих                  19.9               19.9  ОНОХА  2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18 2016.05.18  
  ДҮН           597.96          597.96            
Хөдөө аж ахуй
238 Нөөцийн өвсны агуулахын саравч хийх-4 ширхэг              60.96             60.96 ХА 2016.02.23 2016.02.29 2016.03.21 2016.04.28  
  ДҮН              60.96             60.96            
   НИЙТ АЖЛЫН  ДҮН        2,836.44       2,836.44            
  БАРАА
Тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах
239 16-р цэцэрлэгт сургалтын эд хогшил              10.00             10.00  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
240 7-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж                 7.63               7.63  ШХА      2016.03.15 2016.04.29  
241 10-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл              10.00             10.00  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
242 8-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл              10.00             10.00  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
243 Эрх Бүжинхэн цэцэрлэгт сургалтын тоног төхөөрөмж                7.61               7.61  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
244 22-р цэцэрлэгт эд хогшил, контейнер              12.92             12.92  ШХА  2016.02.20 2016.02.22 2016.03.14 2016.04.29  
245 20-р цэцэрлэгт сургалтын эд хогшил                9.78               9.78  ШХА      2016.03.21 2016.04.29  
246 21-р цэцэрлэгт сургалтын эд хогшил                9.44               9.44  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
247 19-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж                3.30               3.30  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
248 Эрдэм ахлах сургуулийн урлагын заалны тоног төхөөрөмж                9.64               9.64  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
249 18-р сургуулийн багш хөгжлийн төвд сургалтын тоног төхөөрөмж, эд хогшил              10.00             10.00  ШХА      2016.03.31 2016.04.29  
250 6 байршилд ус түгээх байранд ухаалга төхөөрөмж, цахилгаан халаагч суурилуулах              90.00             90.00  НТШ  2016.02.15 2016.02.18 2016.04.18 2016.05.20  
251 Шанд, Даваат багийн иргэний танхимын тохижилт              10.00             10.00  ШХА      2016.03.10 2016.04.29  
252 Хүрэнбулаг, Зэст багийн иргэний танхимын тохижилт              10.00             10.00  ШХА      2016.03.10 2016.04.29  
253 Яргуйт багийн иргэний танхимын тохижилт                6.50               6.50  ШХА      2016.03.10 2016.04.29  
254 Их залуу, Эрдэнэ багийн иргэний танхимын тохижилт              10.00             10.00  ШХА      2016.03.10 2016.04.29  
255 Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл-дуут дохио              34.80             34.80  ХА  2016.02.22 2016.02.25 2016.03.31 2016.04.31  
256  Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бойжуулах (инкубатор) төвийн үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах               775.0             775.0  НТШ   2016.03.15   2016.03.16   2016.04.29   2016.05.29   
257  "Энхжин мандариваа" ӨЭМТ-д зөөврийн эхо                 15.0               15.0  ХА   2016.03.16   2016.03.17   2016.03.30   2016.04.15   
258  14-р сургуульд гадна дотор камержуулалт                   9.7                 9.7  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
259  Ойн сангийн 5 нөхөрлөлүүдэд мод үржүүлгийн хүлэмж, гал түймрээс хамгаалах багаж хэрэгсэл                  10.0               10.0  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
260  Бүрэнбүст багийн иргэний танхимд тоног төхөөрөмж                   5.0                 5.0  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
261  Бүрэнбүст багийн 4 байршилд камер суурилуулах                   9.9                 9.9  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
262  15-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл                   9.0                 9.0  ШХА       2016.04.29   2016.05.31   
  ДҮН        1,095.22       1,095.22            
Хөдөө аж ахуй
263 ХАА-н гаралтай бүтээгдхүүнд антибиотик, пестецидийн үлдэгдэл тодорхойлох багаж, түргэн тест, эм урвалж, оношлуур авах              30.00             30.00  ХА  2016.02.22 2016.02.25 2016.04.20 2016.05.22  
264 Үхрийн зохиомол хээлтүүлэг, ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлт                5.03               5.03  ШХА      2016.03.10 2016.04.29  
265 Бэлчээрийн худагт тоног төхөөрөмж авах                9.30               9.30  ШХА      2016.03.10 2016.04.29  
  ДҮН              44.33             44.33            
  НИЙТ БАРААНЫ ДҮН        1,139.55       1,139.55            
  Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийт дүн         3,975.99       3,975.99            
        Тав.Жаргалант  сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр:
АЖИЛ
  Цахилгааны ажил
266 Улаан толгой багийн гэрэлтүүлгийг шинээр тавих           144.00          144.00  НТШ  2016.02.15 2016.02.22 2016.03.28 2016.07.01  
267 Хойд хорооллын гэрэлтүүлэг шинээр тавих           132.00          132.00  НТШ  2016.02.15 2016.02.22 2016.03.28 2016.07.01  
268 Хойд хорооллын  зүүн хэсэгт  шинэ сууршлын бүсэд 6 кв-ын агаарын шугам зөөх, 160 кв дэд станц барих, 6/0.4 кв-ын шугам татах               45.00             45.00  ХА  2016.02.15 2016.02.22 2016.03.08 2016.05.20  
269 Жаргалант багийн баруун хэсгийн 6.0 ВТ шугамыг нүүлгэн шилжүүлэх 30.00 30.00 ХА 2016.03.07 2016.03.11 2016.03.28 2016.05.03  
  дүн           351.00          351.00            
  Зам засварын ажил
270 Явган хүний зам шинээр тавих  /3-р хэсэг/              15.33             15.33  ОНОХА  2016.03.07 2016.03.11 2016.03.28 2016.05.03  
271 Явган хүний зам шинээр тавих  /4-р хэсэг/              17.86             17.86  ОНОХА  2016.03.07 2016.03.11 2016.03.28 2016.05.03  
272 Улаантолгой багийн замыг сэргээн засварлах                9.80               9.80  ШХА      2016.03.14 2016.05.17  
273 Тасаг , төмөр зам хүрэх замыг сэргээн засварлах                3.90               3.90  ШХА      2016.03.07 2016.05.17  
  дүн              46.89             46.89            
        Барилга засварын ажил
274 Уурын зуух засварлах                7.48               7.48 ШХА     2016.05.02 2016.05.25  
275 Жаргалант сумын уурын зуухны сүлжээний халуун усыг зөөлрүүлэх усны фильтр сэргээн засварлах               15.90             15.90  ХА  2016.02.15 2016.02.22 2016.03.08 2016.05.20  
276 Уурын зуухны яндан насос солих                8.32               8.32 ШХА     2016.03.04 2016.04.15  
277 3 цэцэрлэгийн  гал тогооны агааржуулалтын хоолойг сэргээн засварлах                2.20               2.20  ШХА      2016.03.04 2016.03.15  
278 Жаргалант сумын төвийн бохирын шугам сэргээн засварлах                3.00               3.00 ШХА     2016.04.05 2016.04.25  
279 Жаргалант сумын орон сууцнуудын 11-р байрны дээврийг сэргээн засварлах               22.55             22.55 ХА 2016.03.07 2016.03.16 2016.04.01 2016.05.16  
280 Жаргалант сумын орон сууцнуудын 12 , 13, 14-р байрнуудын  дээврийг сэргээн засварлах               60.00             60.00  ХА  2016.03.07 2016.03.16 2016.04.01 2016.05.16  
281 Жаргалант сумын угтах самбар сэргээн засварлах               18.74             18.74  ХА  2016.03.07 2016.03.14 2016.03.30 2016.05.05  
282 Хойд хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбайг сэргээн засварлах 9.00               9.00 ШХА     2016.03.14 2016.05.17  
283 Жаргалант сумын орон сууцнуудын хайс ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх               35.00             35.00 ХА 2016.03.07 2016.03.14 2016.03.30 2016.05.05  
284 Жаргалант багийн булаг хороололд ухаалаг худаг гаргах 17.30             17.30 ХА 2016.03.07 2016.03.14 2016.03.30 2016.05.05  
285 Сумын төвийн мэдээллийн самбарыг шинээр бий болгох  4.00               4.00 ШХА     2016.03.14 2016.05.17  
286 Сумын төвийн байгууллагуудын гадна талын хаяг шинэчлэх  8.98               8.98 ШХА     2016.03.14 2016.05.17  
287 Нарангийн энгэрт Бод малын тарилга туулгалтын хашаатай болох  8.00               8.00 ШХА     2016.03.14 2016.05.17  
  дүн           220.47          220.47            
         Бэлчээрийн менежмент
288 Бод бог малын ангилалд ээмэгжүүлэх 3.80 3.80 ШХА     2016.07.01 2016.07.21  
  дүн                3.80               3.80            
  Нийт ажлын дүн           622.16          622.16            
БАРАА
         Тоног төхөөрөмж
289 Жаргалант сумын Улаантолгой багийг камержуулах                10.00             10.00 ШХА     2016.03.15 2016.03.25  
290 3-р цэцэрлэгийн хүүхдийн 6 бүлэгт тоглоом шинээр худалдаж авах              15.00             15.00 ХА 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.08 2016.05.20  
291 Сумын төвийн бялдаржуулах тоног төхөөрөмж худалдан авах                9.50               9.50 ШХА     2016.03.15 2016.03.25  
292 ЕБС-ийн дотуур байрны нөхцлийг сайжруулах                2.90               2.90 ШХА     2016.03.15 2016.03.25  
293 Цагдаагийн кобунд техник тоног төхөөрөмж худалдан авах                5.00               5.00 ШХА     2016.03.09 2016.04.20  
294 ЕБС-ийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг сэргээн засварлах                3.60               3.60 ШХА     2016.03.09 2016.04.25  
295 Сумын иргэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх , материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх                4.00               4.00 ШХА     2016.03.09 2016.04.15  
  Барааны нийт дүн              50.00             50.00            
ЗӨВЛӨХ
         Зураг төсөв 
296 Жаргалант худалдааны төвийн барилгын ажлын зураг төсөв 9.00 9.00 ЗСБҮА 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.28 2016.08.01  
  Зураг төсвийн дүн                9.00               9.00            
  Жаргалант сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийт дүн            681.16          681.16            
  НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН       26,344.13     26,281.54            
                   
    Тайлбар: НТШ -Нээлттэй тендер шалгаруулалтаар , ХА- Харьцуулалтын аргаар, ШХА-Шууд худалдан авах , ОНОХАА-олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагаа, ЗСБҮА-зөвлөх сонгох бага үнийн арга 
                   
     

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-01-07 1464
Цахим тендерийн урилга

Огноо:2016-01-05 Тендер шалгаруулалтын нэр: Холбооны уулзвараас Баян худалдааны төвийн уулзвар хүртэлхи ...

2021-03-25 419
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Бүрэнбүст баг, 5-р хорооллын 12-р байрны борооны ус зайлуулах суваг хийх

2014-04-11 1499
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо:2014 оны 04-р сарын 10-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: БОЭТ-д алсын түргэн тусламжийн автомашин ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.211.101.93
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 7 Онлайн
  • 199 Өнөөдөр
  • 1539 Өчигдөр
  • 199 Долоо хоногт
  • 10902 Сүүлийн сард
  • 6449176 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1053

Facebook

Цаг агаар