Орхон аймгийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө.

 

     
              2016.02.24
Хөрөнгө оруулалтын ажлын  нэр төрөл, тоо хэмжээ Нийт төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
Нэг.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр:
БАРАА
1 Орхон аймгийн БОЭТ-д эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур  нийлүүлэх  1351.564 1351.564 НТШ 2015.12.30 2016.01.04 2016.02.08 2016.12.10  
2 Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуур нийлүүлэх   12.179725 12.179725 ХА 2015.12.30 2016.01.05 2016.01.25 2016.12.10  
  Улсын төсвийн нийт дүн 1363.74373 1363.74373            
Хоёр: Байгууллагын захиалгаар:Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД  ҮЙЛЧИЛГЭЭ
3 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 641.4408 597.714 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.20 2016.12.05  
  дүн 641.4408 597.714            
БАРАА
4 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд сонсголын аппарат нийлүүлэх  117.95 117.95 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.20 2016.12.05  
5 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ортопед, тусгай хэрэгсэл нийлүүлэх  47.702 47.702 ХА 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.05 2016.12.05  
  дүн 165.652 165.652            
  Улсын төсөв болон Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн захиалгын нийт дүн 2170.83653 2127.10973            
Гурав.Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр:
АЖИЛ
  Авто зам засвар,өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил              
6 Булаг багт автозамын уулзвар өргөтгөх 47.12 47.12 ХА 2016.01.15 2016.01.20 2016.03.05 2016.06.30  
7 1-р хорооллын 14-р байрны урд талын автозамыг Залуучуудын гудамжны автозамтай холбох  23.89 23.89 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.06.30  
8 Оюутны гудамжны хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт 395.33 395.33 НТШ 2015.12.30 2016.01.05 2016.02.25 2016.07.05  
9 "Унага" цэцэрлэгийн орчны зам талбай 65.476 65.476 ХА   2016.03.20 2016.04.25 2016.07.20  
10 Холбооны уулзвараас Баян худалдааны төвийн уулзвар хүртэлхи авто замын засвар  200 200 НТШ 2015.12.30 2016.01.05 2016.02.25 2016.07.05  
11 Нацагдоржийн гудамжны хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт  386.986 386.986 НТШ 2015.12.30 2016.01.05 2016.02.25 2016.07.05  
12 Гэр хороололд явган хүний зам шинээр тавих  170 170 НТШ   2016.03.20 2016.04.25 2016.07.20  
13 Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний Галарейн явган хүний замын шинэчлэлт 68 68 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.06.30  
14 Арцадын давааны засвар /2-р хэсэг/ 70 70 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
15 Баянцагаан багт автомашины гарц барих /мал түүхий эдийн нэгдсэн зах/ 110 110 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.04.30 2016.07.10  
16 Төмөр зам орчмын авто замын засвар /хайрган болон хатуу хучилттай/ 35 35 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
17 Говил багийн авто замын хамгаалалтын хашаа 75 75 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
18 Оюут багийн 2-24, 25 байрны автозамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил 114.048 114.048 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.04.30 2016.07.10  
19 Авто замын нөхөөс  46 46 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
20 Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ 79 79 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
   дүн 1885.85 1885.85            
          Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт, засварын ажил
21 Эрдэнэ багт ухаалаг ус түгээх байр барих  79.1 79.1 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
22 Эрдэнэ багийн усан санд өргөлтийн насос нэмж суурьлуулах  68.2 68.2 ХА   2016.03.09 2016.04.05 2016.06.30  
23 Дэнжийн КНС-г төв бохир усны шугамд холбох  182 182 НТШ 2016.01.13 2016.01.25 2016.03.05 2016.07.30  
24 Шинээр барьж байгаа Яргуйт, Их залуу багийн төвийн гадна ИШС барих  78 78 ХА   2016.01.05 2016.02.01 2016.05.30  
25 УДХТ-14-н гадна ИШС / ТК-1 худгаас ТК-2 худгийн хооронд/ 59.6075 59.6075 ХА   2016.01.20 2016.02.15 2016.05.30  
26 11-р хороололд байршилтай  2х2000м3 резервуарыг түвшний мэдрэгч автомат удирдлагатай болгох ажил 22.36 22.36 ХА   2016.01.20 2016.02.15 2016.05.30  
27 Баянцагаан багт УДДТөв барих 366.402642 347.53 НТШ 2015.12.30 2016.01.15 2016.02.25 2016.07.05  
28 Говил багийн ус түгээх байрны гүний худгийг лайдаж ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах 22.782 22.782 ХА   2016.01.25 2016.02.25 2016.05.30  
29 Баянцагаан баг. Вокзалын ус түгээх байрны гүний худгийг лайдаж ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах 18.653 18.653 ХА   2016.01.25 2016.02.25 2016.05.30  
30 Дэнж багт ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байр барих /гүний худагтай/ 32.7368 32.7368 ХА   2016.01.05 2016.01.25 2016.05.30  
31 Хотын төв бохир усны шугамын 2-р коллекторыг гүйцээж барих 404.82 404.82 НТШ 2016.01.13 2016.01.25 2016.03.05 2016.07.30  
32 Даваат баг тухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байр барьж  МОН2301 төслийн цэвэр усны шугаманд холбох 68.0917 68.0917 ХА   2016.01.25 2016.02.25 2016.05.30  
33 Яргуйт багт ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байр барих /гүний худагтай / 32.7368 32.7368 ХА   2016.01.05 2016.01.25 2016.05.30  
34 Дэнж багт ус түгээх байрыг төвлөрсөн шугамд холбож ухаалаг төхөөрөмж суурьлуулах /№57, 59/  40 40 ХА   2016.03.09 2016.03.25 2016.05.30  
35 Их залуу багийн ИШС-ний өргөтгөл 75 75 ХА   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
36 "Миний гэр цэцэрлэг"-ийг ариутгах татуургын шугаманд холбох 43.07 43.07 ХА   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
37 Орон сууцны 2-р хороололд УДДТ барих 660.41 660.41 НТШ 2016.03.10 2016.03.18 2016.04.30 2016.07.30  
38 "Эрдэнэт амьдрал" ХХК-ийн оффисын барилгын ИШС, зам талбайн тохижилт  282.59 282.59 НТШ 2016.03.10 2016.03.18 2016.04.30 2016.07.30  
39 6-р цэцэрлэгийн ИШС-ний засвар 76.837 76.837 ХА   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
40 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /"ЭБЦТС"/  305 305 НТШ   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
41 Бүрэн бүстийн эх үүсвэрийн цэвэр ус шугам УДШ-1 хүртэл хос шугам болгоход орон нутгаас гаргах зардал /материалын үнэ/ 140 140 НТШ   2016.03.16 2016.03.30 2016.06.30  
  дүн 3058.39744 3039.5248            
          Гэрэлтүүлэг, цахилгааны ажил
42 Цагаан хаалганаас замын пост хүртэл авто замын гэрэлтүүлэг хийх /1.2 км/ 70 70 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
43 Дэнжийн 5-р гудамжинд  160 кВА дэд өртөө,  6/0.4 кВ-ын ЦДАШ барих 54.748 54.748 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
44 Даваат багт 160 кВА дэд өртөө , 6/0.4кВ ЦДАШ барих 60.144 60.144 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
45 Эрдэнэ баг. Баянталд  0.4кВ ЦДАШ барих 17.383 17.383 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
46 Орон сууцны 1-р  хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт  53.634736 53.634736 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
47 Орон сууцны 3-р хороололд шинээр гэрэлтүүлэг тавих 66.081 66.081 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
48 Орон сууцны 3-р хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт 44.836 44.836 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
49 Орон сууцны 4-р хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт  41.797452 41.797452 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
50 Орон сууцны 5-р хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт  73.651057 73.651057 ХА   2016.01.20 2016.02.25 2016.05.30  
51 Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний Галарейн гэрэлтүүлгийн ажил 25 25 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
52 Хотын доторхи гэрлэн чимэглэл 100 100 НТШ 2016.03.10 2016.03.15 2016.04.20 2016.06.30  
53 Дэнж багийн зүүн энгэрт 160 кВа дэд өртөө, 6/0.4 кВ ЦДАШ барих / Нарлаг дэнж 8-р гудамж / 56.84 56.84 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
54 Яргуйт багт 0.4 кВ ЦДАШ барих /Хөтөлийн 5-с 9-р гудамж / 51.667 51.667 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
55 Уртын гол багт 160 кВА дэд өртөө, 6 кВ ЦДАШ барих /14-р гудамж/ 31.036 31.036 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
56 Эрдэнэ баг.Баян талын АТП-33 дэд өртөөний урт гаргалгаанд 0.4 кВ ЦДАШ барих  23.777 23.777 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
57 Баянцагаан багт 160 кВА дэд өртөө, 6 кВ ЦДАШ барих /Шинэ хорооны 1-р гудамж/ 32.924 32.924 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
58 Говил багийн Дэнж-Хонхорын хэсгийн гэрэлтүүлэг 51.83 51.83 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
59 Гэр хорооллын Нэг цонхны үйлчилгээний төвд эд хөрөнгийн бүртгэл хийх нөхцөл бүрдүүлэх /шилэн кабель татах / 34.4 34.4 ХА   2016.03.22 2016.04.15 2016.05.30  
60 10-р хороолол 6/0.4 кв-ийн 2*630 кВа чадалтай хаалттай дэд өртөө шугамыг орон нутгийн өмчид авах 287.533 287.533 НТШ 2016.03.10 2016.03.15 2016.04.30 2016.06.30  
  дүн 1177.28225 1177.28225            
          Барилга засварын ажил
61 Орон сууцны 1,4,5-р хороололын байрны гадна фасадны засвар/ Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, ЗДТГ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын орон нутгаас гарах зардал/  907.7819 907.7819 НТШ         тодотгоно.
62 Дэнж хорооллын 1-р байрны фасад 59.2715 59.2715 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
63 Дэнж хорооллын 2-р байрны фасад 59.2715 59.2715 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
64 Дэнж хорооллын 3-р байрны фасад 59.2715 59.2715 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
65 Төмөр замын 3-р байрны 1, 2 блок 40.6105 40.6105 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
66 Төмөр замын 3-р байрны 3, 4-р блок, 2-р байр  51.6204 51.6204 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
67 Оюут багийн 2-28-р байрны фасад 50.1405 50.1405 ХА   2016.01.14 2016.01.28 2016.05.20  
68 25-р цэцэрлэгийн засвар /Төмөр зам/ 79.1174 79.1174 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
69 БОЭТ-ийн төрөх тасгийн 2-р давхарын засвар  79 79 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
70 Орхон цогцолбор сургуулийн спорт заалны засвар  21.15 21.15 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
71 "Эрдэнэт амьдрал" ХХК-ийн оффисын дуусаагүй барилгыг төрийн байгууллагын оффисын зориулалтаар өөрчилж барьж дуусгах  660.41 660.41 НТШ 2016.03.01 2016.03.05 2016.04.10 2016.07.30  
72 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн" цогцолборын барилгыг үргэлжлүүлэн барих  800.808 800.808 НТШ 2016.01.13 2016.02.04 2016.05.05 2016.12.01  
73 Малын усны хамгамжийг сайжруулах зорилгоор Баян-Өндөр суманд 1 худаг шинээр, 5 худаг сэргээн засварлах, Жаргалант суманд 1 худаг шинээр, 3 худаг сэргээн засварлах  70 70 ХА   2016.03.05 2016.04.02 2016.05.30  
74 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын Өвлийн хүлэмжид өргөтгөл хийх /ажилчдын амрах байр/  34.4611 34.4611 ХА   2016.01.20 2016.02.18 2016.04.25  
75 4-р цэцэрлэгийн эмчийн өрөөний засвар, бэхэлгээ хийх  24 24 ХА   2016.01.11 2016.01.25 2016.04.20  
76 Амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах /Шанд баг/  50 50 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
77 Амралт чөлөөт цагийн талбай /5-р микр 17-р байр/  50 50 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
78 Амралт чөлөөт цагийн талбай /Уурхайчин баг/  50 50 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
79 Амралт чөлөөт цагийн талбай /6-13, 6-15-р байр/  50 50 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
80 Амралт чөлөөт цагийн талбай /2-24, 25-р байр/  50 50 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
81 Амралт чөлөөт цагийн талбай /Зэст баг/  50 50 ХА   2016.01.20 2016.02.20 2016.06.15  
82 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /1-р хороолол /  50 50 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
83 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /2-р хороолол /  50 50 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
84 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /3-р хороолол /  55 55 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
85 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /4-р хороолол /  40 40 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
86 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /5-р хороолол /  50 50 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /6-р хороолол /  55 55 ХА   2016.01.15 2016.03.04 2016.05.25  
88 11-р хорооллын гадна тохижилтын ажил 78 78 ХА   2016.03.04 2016.04.15 2016.06.30  
89 БОЭТ-ийн хагалгааны нэгдсэн тасгийн засвар 114.4912 114.4912 НТШ 2016.02.26 2016.03.04 2016.04.15 2016.06.30  
90 Хүрэнбулаг багийн 4-23,4-24-р байрны дундах тоглоомын талбайн тохижилт 66.6945 66.6945 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
91 Хүрэнбулаг багийн 4-10-р байрны  дундах тоглоомын талбайн тохижилт 45.3806 45.3806 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
92 Хүрэнбулаг багийн 4-7, 4-9, 4-10-р байр орчмын явган замын ажил 21.39832 21.39832 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
93 Хүрэнбулаг багийн 4-22, 4-25-р байр орчмын явгам замын ажил 31.3703 31.3703 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
94 Эрдэм ахлах сургуулийн гадна биеийн тамирын талбай тохижуулах  52.4797 52.4797 ХА   2016.03.03 2016.03.16 2016.05.30  
95 Бүрэн бүст баг. 5-р хорооллын 6, 7, 8, 10,13,41-р байрнуудын хаалгыг соронзон цоожтой хаалгаар солих  50 50 ХА   2016.03.09 2016.03.24 2016.05.30  
96 Уртбулаг багийн 2, 3, 4, 5-р байрны дунд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах 140 140 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.06.10  
97 18-р цэцэрлэгийн засвар 75 75 ХА   2016.03.10 2016.03.22 2016.05.30  
98 Оюут багийн 2-8, 2-9, 2-10, 2-11-р байрны дундах тоглоомын талбай тохижуулах ажил 100 100 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.06.10  
99 Татвар, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын засвар 12.35 12.35 ХА   2016.03.14 2016.03.30 2016.04.30  
100 "Гэр бүлийн ордон" ОНӨААТҮГ-ийн засварын ажил 59.543 59.543 ХА   2016.03.14 2016.03.30 2016.04.30  
101 ЗДТГ-ын чийрэгжүүлэлтийн өрөөний засвар  21.5 21.5 ХА   2016.03.14 2016.03.30 2016.04.30  
102 Уурхайчин баг. 3-р хорооллын 6, 19, 20-р байрнуудын хаалгыг соронзон цоожтой хаалгаар солих  50 50 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
103 Уурхайчин багийн 3-22-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтийн ажил 50 50 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
104 Уурхайчин багийн 3-19, 3-20-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтийн ажил 60 60 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
105 Уурхайчин багийн ДГТ-2-3-р байрны  тоглоомын талбайн тохижилтын ажил 50 50 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
106 Хүрэнбулаг багийн 4-7-р байрны 1, 2, 3 дугаар блокын дээврийн засвар 50.86 50.86 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
107 Аймгийн Прокурорын газрын засвар 15 15 ХА   2016.03.15 2016.03.31 2016.05.05  
108 Орон нутгийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулалт хийх  25 25 ХА   2016.03.09 2016.03.15 2016.04.30  
109 ЗХ-ний 186 дугаар ангийн сургалтын төвийн дээврийн засварын ажил/ материалын зардал/ 8.27 8.27 ШХА     2016.03.04 2016.04.01  
110 УЦУОШТөвийн автограж барих ажлын дутуу санхүүжилт  20.13 20.13 ХА   2016.03.09 2016.03.15 2016.04.30  
111 Хотын хөшөө дурсгалуудыг сэргээн засварлах зардал 29 29 ХА   2016.03.09 2016.03.15 2016.04.30  
  дүн 4823.38192 4823.38192            
  Шинээр хийх барилга угсралтын ажил
112 Өрхийн эрүүл мэндийн цогц төв барьж эхлүүлэх /1.4.5-р хороолол/ 700 700 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.12.05  
113 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн" цогцолборын хөшөө, дурсгал уран бүтээлийн ажил 395.723 395.723 НТШ 2016.03.04 2016.03.09 2016.04.25 2016.12.05  
114 Угтах хаалга /Эрдэнэт/ 292 292 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.04.28 2016.07.01  
115 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх  2560 2560 НТШ 2016.03.04 2016.03.10 2016.05.01 2016.07.01  
  дүн 3947.723 3947.723            
  Ногоон байгууламжийн ажил
116 Баян-Өндөр гудамжны баруун талд хийгдэх ногоон байгууламжийн ажил /5-р хороолол/ 53.414 53.414 ШГБ     2016.03.25 2016.06.05  
117 Баян-Өндөрийн гудамжинд ногоон байгууламжийн ажил шинээр хэсэгчлэн хийх /Согоот баг 6-р хороолол / 24.347 24.347 ШГБ     2016.03.25 2016.06.05  
118 Хотын ногоон байгууламжид хийгдэх цэцэгт ургамал худалдан авах  50 50 ХА 2016.03.10 2016.03.15 2016.04.20 2016.06.05  
119 Их шүтээн цогцолборын ногоон байгууламж 10 10 ШХА     2016.03.25 2016.06.05  
  дүн 137.761 137.761            
  НИЙТ АЖЛЫН ДҮН 15030.3956 15011.523            
БАРАА
         Тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах
120 Орон гэргүй иргэдэд шинээр гэр авахад 200 200 НТШ 2016.01.04 2016.01.08 2016.03.05 2016.05.01  
121 Иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлэх программ хангамж техник тоног төхөөрөмж авах  40 40 ХА   2016.03.15 2016.04.05 2016.05.30  
122 БОЭТөвд нэн хэрэгцээт тоног төхөөрөмж авах /Центрифуг, Хүчил шүлтийн аппарат, Хагалгааны ор, Хагалгааны гэрэл 2ш, Хүүхдийн сэхээн амьдруулах нэг орны иж бүрэн тоног төхөөрөмж, Амьсгалын аппарат, Мэс заслын багажны ширээ, Электрокоагулятор/ 93 93 НТШ 2016.01.04 2016.02.25 2016.04.05 2016.06.30  
123 Баян-Өндөр суманд төрийн сангийн нэгж байгуулах, тоног төхөөрөмж худалдан авах 10 10 ШХА     2016.03.01 2016.03.25  
124 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт  35 35 ХА   2016.02.25 2016.04.05 2016.06.30  
125 Баян-Өндөр сумын ус түгээх цэгт үе шаттайгаар ухаалаг /карт унших/ тоног төхөөрөмж суурьлуулах  60 60 НТШ 2016.01.04 2016.02.25 2016.04.05 2016.06.30  
126 ТП-213 дэд станцын 0.4 кв-д 4 иж бүрдэл ЩО-70 нийлүүлэх 15 15 ХА   2016.03.01 2016.03.15 2016.04.30  
127 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын дагуух худганд даацын таг нийлүүлэх / 251ш / 29 29 ХА   2016.03.01 2016.03.15 2016.04.30  
128 Аврах эрэн хайх ажиллагааны механизм, тусгай техник тоног төхөөрөмж авах 45 45 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
129 Нутгийн удирдлагын ордны дотоод сүлжээг шинэчлэх, камержуулалтыг нэгдсэн сүлжээнд холбох  26 26 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
130 Нэг цонхны үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 10 10 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
131 Боловсролын байгууллагад агуулахын зориулалтаар 40 тн чингэлэг нийлүүлэх 5 ш /Эрх бүжинхэн цэцэрлэг, 23-р цэцэрлэг,6-р цэцэрлэг, 24-р цэцэрлэг, 2-р цэцэрлэг/  20 20 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
132 7-р тойргын Тахарын албанд автомашин 25 25 ХА   2016.03.09 2016.03.25 2016.05.15  
133 ШШГАлбанд тоног төхөөрөмж 10 10 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
134 Иргэний харъяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын хойд бүс дахь газарт автомашин  25 25 ХА   2016.03.04 2016.03.20 2016.04.30  
135 "Шилэн дансны тухай хууль"-ийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж  10 10 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
136 Тероризмтай тэмцэх аймгийн салбар зөвлөл тоног төхөөрөмж 10 10 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
137 ЗДТГ-ын бага заалны хурлын тоног төхөөрөмж 9 9 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
138 Нутгийн удирдлагын ордны биеийн тамирын заалны тоног төхөөрөмж 35 35 ХА   2016.03.09 2016.03.22 2016.05.15  
139 Боловсрол соёлын газрын архивын нягтруулсан шүүгээ 10 10 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
140 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн тоног төхөөрөмж 30 30 ХА   2016.03.09 2016.03.22 2016.05.15  
141 Цэцэрлэг, сургуульд тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 250 250 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
142 Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч нарын ажлын ачааллыг бууруулах зорилгоор хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангах  50 50 ХА   2016.03.09 2016.03.22 2016.05.15  
143 Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тоон технологи хүлээн авах тоног төхөөрөмж 60 60 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
144 "Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн" цогцолборын барилгын тоног төхөөрөмж 87 87 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
145 "Эрдэнэт ус ДТС" ОНӨХК-д автовишк автомашин худалдан авах 120 120 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
146 Гэр хорооллын ус түгээх байруудад ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах, нэгдсэн хяналт, удирдлагын системд холбох /38 ш/ 570 570 НТШ 2016.02.25 2016.03.01 2016.04.05 2016.06.05  
147 Орхон цогцолбор сургуульд проектор худалдан авах 3 3 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
148 Орон гэргүй иргэдэд гэр худалдан авах 100 100 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
149 Хот тохижуулах газарт тусгай зориулалтын хог ачих компакт автомашин худалдан авах /2 ширхэг /  360 360 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
150 Багшийн хөгжлийн төвд тоног төхөөрөмж 60 60 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
151 Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч нарын өрөөг дотоод сүлжээнд холбох  16.5 16.5 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
152 Биеийн тамир спортын газарт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх 8.5 8.5 ШХА     2016.03.15 2016.04.15  
153 Хот тохижуулах газарт өөрөө өргөгч пронтер автомашин /тохижилт үйлчилгээний/ 25 25 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
154 Хот тохижуулах газарт Старикс автомашин /үйлчилгээний/ 28.8 28.8 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
155 Хот тохижуулах газарт Портер автомашин /нохой устгалын /  22.5 22.5 ХА   2016.03.04 2016.03.22 2016.05.30  
156 БОЭТ-д ходоодны уян дуран нийлүүлэх 110 110 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
157 БОЭТ-д хүчил төрөгчийн нэгдсэн систем нийлүүлэх 60 60 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
158 БОЭТ-ийн нөхөн сэргээх тасагт тоног төхөөрөмж  38.7 38.7 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
159 Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бэлэн бусаар торгох төхөөрөмж /5 ширхэг/  22 22 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
160 Баян-Өндөр сумын багуудыг дохиолол хамгаалалтын системд холбох  30 30 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
161 Аудитын газар тусгай техник тоног төхөөрөмж авах 25 25 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
162 Хүүхэд залуучуудын театрт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх  25 25 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
163 Судалгаа, хяналт шалгалтын зориулалтаар нисдэг камер /dronecamer/ худалдан авах  20 20 ХА   2016.03.01 2016.03.20 2016.05.20  
164 Агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 300 300 НТШ 2016.02.25 2016.03.05 2016.04.10 2016.06.05  
  НИЙТ БАРААНЫ ДҮН 3139 3139            
ЗӨВЛӨХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ
165 Баянцагаан баг, тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг дөмөг худалдааны төв орчмын 22 га нийт 120 га газарт хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийгдэх  44 44 ЗСБҮА 2016.02.25 2016.03.01 2016.03.30 2016.05.25  
166 Булаг, Баянбулаг багийн нутаг дэвсгэрт Капитрон банкны баруун хойд уулзвараас  ус түгээх 2 дугаар цэг хүртэл тавигдах 1326 м автозамын барилгын /өргөтгөл шинэчлэлийн/ ажлын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах  11.5 11.5 ЗСБҮА 2016.02.25 2016.03.01 2016.03.30 2016.05.25  
  НИЙТ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДҮН 44 44            

 

 
ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД  ҮЙЛЧИЛГЭЭ
167 Ахмадуудын зуны саам сувилал 25 25 ХА   2016.03.10 2016.03.25 2016.09.30  
168 Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр сувилал ажиллуулах /хувийн хэвшлийн гэрээгээр/  10 10 ШХА     2016.03.25 2016.09.30  
  ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДҮН 35 35            
   АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН 18248.3956 18229.523            
  НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН  20419.2321 20356.6327            
Дөрөв.Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр:
  АЖИЛ
Авто зам засвар,өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил
169 Их залуу багийн 5 гудамж, Яргуйт багийн 5 гудамжинд сайжруулсан хавтангаар авто зам тавих 186.7388 186.7388 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
170 Шанд баг, 31-32-р гудамж хоорондох замыг хайрган хучилтаар сайжруулах 49.38506 49.38506 ХА 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
  ДҮН 236.12386 236.12386            
Гэрэлтүүлэг, цахилгааны ажил
171 Говил багийн 100 айлын гудамжны гэрэлтүүлгийн үлдэгдэл ажил 29.977039 29.977039 ХА 2016.02.23 2016.02.25 2016.03.17 2016.04.17  
172 Наран, Булаг, Даваат, Цагаанчулуут багийн хуучин гэрэлтүүлгийн шонгийн толгой шинэчлэх 42.636544 42.636544 ХА 2016.02.23 2016.02.25 2016.03.17 2016.04.17  
  ДҮН 72.613583 72.613583            
Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт, засварын ажил
173 2-р хорооллын 22,24,25,26,27-р байр, 5-р хорооллын 6,7-р байр, 6-р хорооллын 1,2,5,6,12-р байрны хэрэглээний халуун, хүйтэн ус, бохир усны шугам засварлах 157.482783 157.482783 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
174 1-р хорооллын 1,2,3,4,5,6,16-р байр, 21-р байрны хойд, урд жигүүрийн хэрэглээний усны хаалт, бохир усны шугам солих 147.976282 147.976282 НТШ 2016.02.15 2016.02.17 2016.03.31 2016.05.02  
  ДҮН 305.459065 305.459065            
Барилга засварын ажил
175 Уртын гол багийн Баянтал 1-р гудамжинд амралт чөлөөт цагийн талбай байгуулах 54.69264 54.69264 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
176 Хүрэнбулаг багийн 4-9-р байрны дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах 20.931216 20.931216 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
177 Даваат баг, Ундарга 4-р гудамжны дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах 59.908681 59.908681 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
178 15-р сургуулийн биеийн тамир, спортын талбай байгуулах 90.678134 90.678134 НТШ 2016.02.03 2016.02.05 2016.04.04 2016.05.31  
179 Согоот багийн 6-10-р байрны дундах тоглоомын талбайн тохижилт 24.70114 24.70114 ХА 2016.02.03 2016.02.05 2016.02.26 2016.03.31  
180 Говил баг, В хэсгийн гэр цэцэрлэгийн хашаа шинээр барих  ажил 19.987839 19.987839 ОНОХА 2016.04.01 2016.04.04 2016.04.18 2016.05.18  
181 Гэр хорооллын 12 багуудын хаягжилт 46.174423 46.174423 ХА 2016.02.23 2016.02.29 2016.03.21 2016.04.28  
182 Гэр хорооллын 10 байршилд нийтийн тээврийн зогсоол барих 115.867059 115.867059 НТШ 2016.02.17 2016.02.19 2016.04.04 2016.05.04  
183 Дэнж багийн Баруун дэнжийн 12-р гудамжны амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах 19.646915 19.646915 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
184 Баянбулаг баг,  Баян-Өндөрийн 3-р хэсгийн зүүн талд байрлах амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах  38.365198 38.365198 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
185 Их залуу багийн 18-р гудамжинд байрлах амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах 14.59337 14.59337 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
186 Эрдэнэ багийн 42-р гудамжны амралт чөлөөт цагийн талбайг сэргээн засварлах 24.214769 24.214769 ХА 2016.02.18 2016.02.29 2016.03.14 2016.04.14  
187 3-6-1-р блок, 4-9-1-р блок, 1-5-4-р блокын дээвэр засвар 70.925985 70.925985 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
188 2-22-1-р блок, 5-13-3-р блок, 6-19-4-р болкын дээвэр засвар 66.512169 66.512169 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
189 5-23-1-р блок, 4-8-3-р блок, Төмөр зам 4-2-р блокын дээвэр засвар 79.943063 79.943063 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
190 1-12-3-р блок, 2-11б-2-р блок, 3-23-6-р блокын дээвэр засвар 64.522896 64.522896 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
191 6-5-3-р блок, 5-15-2-р блокын дээвэр засвар 43.710996 43.710996 ХА 2016.02.03 2016.02.16 2016.03.10 2016.04.10  
  ДҮН 855.376493 855.376493            
Хөдөө аж ахуй
192 Нөөцийн өвсны агуулахын саравч хийх-4 ширхэг 60.961076 60.961076 ХА 2016.02.23 2016.02.29 2016.03.21 2016.04.28  
  ДҮН 60.961076 60.961076            
   НИЙТ АЖЛЫН  ДҮН 1530.53408 1530.53408            
  БАРАА
Тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах
193 16-р цэцэрлэгт сургалтын эд хогшил 10 10 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
194 7-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж  7.6285 7.6285 ШХА     2016.03.15 2016.04.29  
195 10-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл 10 10 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
196 8-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл 9.9981 9.9981 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
197 Эрх Бүжинхэн цэцэрлэгт сургалтын тоног төхөөрөмж 7.61 7.61 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
198 22-р цэцэрлэгт эд хогшил, контейнер 12.92 12.92 ШХА 2016.02.20 2016.02.22 2016.03.14 2016.04.29  
199 20-р цэцэрлэгт сургалтын эд хогшил 9.78 9.78 ШХА     2016.03.21 2016.04.29  
200 21-р цэцэрлэгт сургалтын эд хогшил 9.44 9.44 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
201 19-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж 3.3 3.3 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
202 Эрдэм ахлах сургуулийн урлагын заалны тоног төхөөрөмж 9.642 9.642 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
203 18-р сургуулийн багш хөгжлийн төвд сургалтын тоног төхөөрөмж, эд хогшил 10 10 ШХА     2016.03.31 2016.04.29  
204 6 байршилд ус түгээх байранд ухаалга төхөөрөмж, цахилгаан халаагч суурилуулах 90 90 НТШ 2016.02.15 2016.02.18 2016.04.18 2016.05.20  
205 Шанд, Даваат багийн иргэний танхимын тохижилт 10 10 ШХА     2016.03.10 2016.04.29  
206 Хүрэнбулаг, Зэст багийн иргэний танхимын тохижилт 10 10 ШХА     2016.03.10 2016.04.29  
207 Яргуйт багийн иргэний танхимын тохижилт 6.5 6.5 ШХА     2016.03.10 2016.04.29  
208 Их залуу, Эрдэнэ багийн иргэний танхимын тохижилт 10 10 ШХА     2016.03.10 2016.04.29  
209 Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл-дуут дохио 34.8 34.8 ХА 2016.02.22 2016.02.25 2016.03.31 2016.04.31  
  ДҮН 261.6186 261.6186            
Хөдөө аж ахуй
210 ХАА-н гаралтай бүтээгдхүүнд антибиотик, пестецидийн үлдэгдэл тодорхойлох багаж, түргэн тест, эм урвалж, оношлуур авах 30 30 ХА 2016.02.22 2016.02.25 2016.04.20 2016.05.22  
211 Үхрийн зохиомол хээлтүүлэг, ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлт 5.028 5.028 ШХА     2016.03.10 2016.04.29  
212 Бэлчээрийн худагт тоног төхөөрөмж авах 9.3 9.3 ШХА     2016.03.10 2016.04.29  
  ДҮН 44.328 44.328            
  НИЙТ БАРААНЫ ДҮН 305.9466 305.9466            
  Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийт дүн  1836.48068 1836.48068            
        Тав.Жаргалант  сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр:
АЖИЛ
  Цахилгаан_ гэрэлтүүлэгийн ажил
213 Улаан толгой багийн гэрэлтүүлгийг шинээр тавих 144 144 НТШ 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.27 2016.07.01  
214 Хойд хорооллын гэрэлтүүлэг шинээр тавих 132 132 НТШ 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.27 2016.07.01  
215 Хойд хорооны зүүн хэсэгт Булаг багт шинэ сууршлын бүсэд 6 кв-ын агаарын шугам зөөх, 160 кв дэд станц барих, 6/0.4 кв-ын шугам татах  45 45 ХА 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.08 2016.05.20  
  дүн 321 321            
        Барилга засварын ажил
216 Уурын зуух засварлах 7.48 7.48 ШХА     2016.05.02 2016.05.25  
217 Жаргалант сумын уурын зуухны сүлжээний халуун усыг зөөлрүүлэх усны фильтр сэргээн засварлах  15.9 15.9 ХА 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.08 2016.05.20  
218 Уурын зуухны яндан насос солих 8.32 8.32 ШХА     2016.03.04 2016.04.15  
219 3 цэцэрлэгийн  гал тогооны агааржуулалтын хоолойг сэргээн засварлах 2.2 2.2 ШХА     2016.03.04 2016.03.15  
220 Жаргалант сумын төвийн бохирын шугам сэргээн засварлах 3 3 ШХА     2016.04.05 2016.04.25  
  дүн 36.9 36.9            
         Бэлчээрийн менежмент
221 Бод бог малын ангилалд ээмэгжүүлэх 3.8 3.8 ШХА     2016.07.05 2016.08.20  
  дүн 3.8 3.8            
  НИЙТ АЖЛЫН ДҮН 361.7 361.7            
         Тоног төхөөрөмж
222 Жаргалант, Улаантолгой багийг камержуулах   10 10 ШХА     2016.03.15 2016.03.25  
223 3-р цэцэрлэгийн хүүхдийн 6 бүлэгт тоглоом шинээр худалдаж авах 15 15 ХА 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.08 2016.05.20  
224 Сумын төвийн бялдаржуулах тоног төхөөрөмж худалдан авах 9.5 9.5 ШХА     2016.03.15 2016.03.25  
225 ЕБС-ийн дотуур байрны нөхцлийг сайжруулах 2.9 2.9 ШХА     2016.03.15 2016.03.25  
  Нийт барааны дүн 37.4 37.4            
         Зураг төсөв 
226 Жаргалант худалдааны төвийн барилгын ажлын зураг төсөв 9 9 ЗСБҮА 2016.02.15 2016.02.22 2016.03.27 2016.08.01  
  Нийт зөвлөхийн дүн 9 9            
  Жаргалант сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн нийт дүн  408.1 408.1            
  НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН  24027.5565 23964.9571            

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-02-27 1263
Цахим тендерийн урилга

“1-р хорооллын 1,2,3,4,5,6,16-р байр, 21-р байрны хойд, урд жигүүрийн хэрэглээний усны хаалт, бохир ...

2016-01-22 4447
Тендерийн нээлт боллоо

Оюут багийн 2-28-р байрны фасадны засварын ажил.

2016-01-19 4593
Цахим тендерийн урилга

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хотын төв бохир усны шугамын 2-р коллекторыг гүйцээж барих

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“ЭРДЭНЭТ ХӨГЖИЛ 2021” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-19 6183

“НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ”-ИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАГДЛАА /Эдийн засгийн форум/

2021-10-19 4775

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМААС ГАРСАН ОНЦЛОХ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2021-10-20 2571

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2021-10-20 2565

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 491

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 412

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 315

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 185

АЙМГИЙН ЗДТГ-Т ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ДИЙЛЭНХИЙГ НИЙГМИЙН ХАЛАМЖТАЙ ХОЛБООТОЙ ХҮСЭЛТ ЭЗЭЛДЭГ

2021-10-18 181

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН XXI ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2021-10-21 171

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.237.16.210
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 3262 Өнөөдөр
  • 2047 Өчигдөр
  • 13531 Долоо хоногт
  • 82443 Сүүлийн сард
  • 6340419 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1022

Facebook

Цаг агаар