Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2015.12.14-12.18 

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

           Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт тусгагдсан зорилтуудын биелэлтийг гаргаж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийн хүргүүлэв. Стратегийн зорилтуудын хэрэгжилт 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 92,0 хувьтай байна.

         Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний холбогдох заалтын биелэлтийг 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргаж хүргүүлэв. Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний дүнгээр 86,0 хувийн хэрэгжилттэй байна.

           “Хүнсний аюулгүй байдал” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг нэгтгэн гаргаж, ХХААЯамны ХҮБХЗГ-т хүргүүлэв.

          “Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон”-оор Жаргалант сумын Бүтлийн Ундарга ХХК, Орхон тариа ХХК-ийг, “Улсын тэргүүний тариаланч”-аар Бүтлийн ундарга ХХК-ний трактор комбайнч Д.Нэргүй, Талын нуур ХХК-ны захирал, тариаланч Д.Батболд нарыг тодорхойлж, холбогдох материалыг бүрдүүлэн АЗДТГ-ын ХБХ-т хүргүүллээ.

           ХХААЯ, Монголын хүлэмжийн аж ахуйн эрхлэгчдийн холбоо хамтран хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх дэвшилтэт технологи сэдэвт бүсийн сургалтанд Орхон аймгаас 5 иргэн оролцов.

            Аймгийн Засаг даргын А/270 захирамжаар “Эрчимжсэн мал аж ахуй”, “Зоорь хүлэмжийн аж ахуй дэмжих” журмын шалгуур үзүүлэлтийг хангасан нийт 21 иргэнд 18,8 сая төгрөгний урамшуулал олгохоор шийдвэрлэж, иргэдийн оновчтой үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажлыг олон нийтэд таниулах, сурталчлах зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ, Номин телевизтэй хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэв.

            Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор 2016 онд орон нутгийн төсвөөс Баян-Өндөр суманд 5 худаг, Жаргалант суманд 3 худаг засварлах худгийн захиалгыг ХББЗА-нд хүргүүлэв.

         Бог, Бод малын хээлтүүлгийн жилийн эцсийн мэдээг МЭҮГ-т хүргүүллээ.

             Аймгийн статистикийн газарт 2015 оны мал эмнэлгийн мэдээг хүргүүлэв.

            Хүнсний аюулгүй байдлын графикт шинжилгээг 1 аж ахуйн нэгжийн 2 дээжинд 6 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлж ажиллаа.

            Лабораторийн сорилт шинжилгээнд ашиглагдаж буй (шилэн сав) хэмжээст шилэн савыг СХЗГ-аар баталгаажуулж ажлаа.

 

 

Ирэх 7 хоногт

·         2015 оны жилийн эцсийн мал аж ахуй, мал эмнэлгийн талаар хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан мэдээг ХХААЯ болон МЭҮГ-т хүргүүлэх

 

Байгаль орчны чиглэлээр: 2015.12.14-12.18

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1

 Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөг 4 зорилтын хүрээнд 43 арга хэмжээг тусган боловсрууллаа.

2.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 5 мэргэжилтэн, 1 Байгаль хамгаалагчийн  2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хэлэлцэж дүгнэлээ.

3.“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2015 оны биелэлтийг гаргаж ТЗУХэлтэст хүргүүллээ.

4.БОХ-1-БОХ-10 хүртлэх Байгаль орчны статистик мэдээг гаргаж БОНХАЖЯамны www.mne.mn цахим сайтанд байрлах Байгаль орчны статистик мэдээллийн санд оруулан мэдээллийг баяжууллаа.

5.Монгол улсын олон зорилтот үндэсний ойн тооллогын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг танилцуулах үндэсний семинар, зөвөлгөөнд холбогдох мэргэжилтэнг төлөөлөгчөөр оролцууллаа.

•                

Ирэх 7 хоногт

Үндсэний хөтөлбөрүүдийн биелэлт гаргана.

 

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2015.12.14-12.18

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд   аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 3 төрлөөр шалгаж баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн. Үүнд:

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр:  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК,  “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК, “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК-ний харьяа  хэрэглэгчдийн  эрчим хүч хэрэглээний  1 ба 3 фазын тоолуур шалгаж,  48 ш тоолуурт улсын баталгаажуулалт хийгдсэн 

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК-ний харьяа 5-р микрийн 92ш халуун, хүйтэн усны тоолуур

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: Дэнж, Эрдэнэ, Баян цагаан, Говил баг, Эрдэнэт өртөө зэрэг 47 аж ахуйн нэгжүүдийн хэмжих хэрэгслүүдэд  хяналт хийж, 26ш хүнсний дэлгүүрүүдэд  ашиглаж буй жин хэмжүүрийн ээлжит баталгаажуулалт хийгдсэн.

-       Мөн дулаан  даралтын хэмжих хэрэгслээр “Набсан” ХХК-ний 10ш дулаан даралтын хэмжүүр тус тус шалгаж, улсын баталгаажуулалт хийгдсэн байна.

Нийт хэмжлийн төрлөөр 176 ш хэмжүүр шалгаж улсын баталгаа хийж, гэрчилгээ олголоо.

2.             

Ирэх 7 хоногт

 1.Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ. 

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, Дулаан/

 

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2015. 12.14-12.18

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 20 аж ахуйн нэгж,         Үйлчилгээ эрхлэгч 1 иргэнд шаардлагатай стандартын талаар мэдээлэл өгч, www.estandard.mn  цахим хуудаснаас үзэж, судлах талаар арга зүйн заавар зөвлөлгөө өгсний зэрэгцээ холбогдох стандартаар хангалаа.

 1.  

Сум багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

 Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, ҮЭХолбооноос зохион байгуулсан Хувиараа, албан бусаар хөдөлмөр эрхлэгч иргэд, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид, хоршоо, нөхөрлөлийн ажил олгогч эздийн ХАБЭА-н сургалтанд оролцож, “ХАБЭА-н менежментийн систем, OHSAS  18001 стандартын тухай”, “Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн асуудал” сэдвээр мэдээлэл өгч холбогдох стандартын сурталчилгааг хийлээ.

Сургалтын талаар төв орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилав.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

Хэлтсийн ҮЭХорооны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, үр дүнгийн гэрээ, захиргаа ҮЭХороотой байгуулсан хамтын гэрээний биелэлт  зэргийг гаргаж ҮЭХолбоонд хүргүүллээ.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

2015 онд явуулсан сургалт сурталчилгааны ажлын тайланг гаргана.

 

Тохирлын баталгаажуулалтын  чиглэлээр ажлын товч: 2015. 12.14-12.18

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

“Эрдмин” ХХК-ийн үйлдвэрлэж  буй зэс утас болон түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүнд тохирлын үнэлгээ хийж, баталгаажуулатад хамруулав.

“Эрдэнэт- Үйлдвэр” ХХК-ийн импортоор оруулсан бүтээгдэхүүнд 2 удаа үнэлгээ хийлээ.

Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартын чиглэлээр “Хаан- Хүнс Эрдэнэт”  ХХК-д арга зүйн зөвлөмж  өгч ажилласан.

 

 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2015.12.14-12.18

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

•                

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

21 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Газар эзэмшлийн хувьд зөрчилтэй 8 иргэний эзэмшил газарт тодруулалт хийсэн.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 21 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

 • Баян-Өндөр уулын энгэрт 195 га, Дэнж багийн ар энгэрт 15

га газарт ойжуулалтын бэлтгэл арга хэмжээний байр зүйн 1:1000-ны масштабтай зураглалын ажлыг “ПЕЙРЛ”ХХК хийж гүйцэтгэснийг шалгаж хүлээн авсан.

 • “Тэгш хэм групп”ХХК-ний Орхон аймгийн Баян-Өндөр

сумын Говил, Баянцагаан багийн нутаг дэвсгэрт байр зүйн зураглалын ажлыг шалгаж нэмэлтээр оруулах газруудыг хамтран ажилд зурагт тусгуулж байна.

 • Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 25 газрын кадастрын

зургийг шалгасан.

 • 2015 оны Газрын нэгдсэл сангийн тайлангийн зураг,

тайлан мэдээ цуглуулж Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын даамалуудаас зураг мэдээг хүлээн авах ажлын бэлтгэл хангагдсан.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 • Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны

шүүхийн шүүгчийн захирамжийн дагуу шинжээчээр томилогдон “БЭБХ” ХХК –ийн нэхэмжлэлтэй Орхон аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны хэрэгт дүгнэлт гаргав.

 • 2015 оны Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

болон Газрын нэгдмэл сангийн тайлангаа тус тус гаргахаар ажиллаж байна.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 1 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 19 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 5 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 192 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·      2 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 8 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэсэн.

 

·         Газар өмчилж авахыг хүссэн 10 иргэний өргөдлийг

кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

            Барилгын чиглэлээр:

 • Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн

баримт бичгийн бүрдүүлэлт шаардлагын түвшинд хийгдсэн эсэхийг хянаж дутуу баримтуудыг бүрдүүлүүлэхээр зөвлөгөө өгч буцаав.

 • Улсын комисс ажилласны дараах үүрэг даалгаврын

биелэлт гаргаж материалыг архивлах үе шатандаа яваа 7 аж ахуйн нэгжийн архивын баримтыг хянаж техникийн архивт хүлээн авав.

 • Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн барилга угсралтын

ажилд хяналт хэрэгжүүлж , тухайн ажлаас гаргасан төсвийн гүйцэтгэлийг хянах ажил хийгдэж байна.

 • 3р улирлын БМ -19 мэдээг гаргаж БХТ –д  цахим

хэлбэрээр хүргүүлэв.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

1.      2015 онд хийгдсэн шинжилгээний мониторнг үнэлгээний тайланг нэгтгэн гаргаж байна.

2.      Лабораторийн  шинжилгээтэй холбоотой  материалыг  үдэж архивт өгөхөөр бэлтгэж байна.

3.       Дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

1.Лабораторийн хийсэн ажлын тайлан бичиж байна.

2. ЗГ-ын хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн биелэлтүүд гаргаж байна.

 

 

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2015.12.07

2015.12.11/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

 • "Газар өмчлөл"-тэй холбоотой нийтлэг асуулт хариултуудыг

цуврал болгон байгууллагын Facebook хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэж байна.

•                

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-Орон сууцны эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг БХТ-өөс ирүүлсэн хавсралт хүснэгтийн дагуу гаргаж холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлэх

-4р улирлын БМ19 мэдээг гаргаж дуусган БХТ д хүргүүлэх

-Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулах

-Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийг жагсаалтад бүртгэх, цэгцлэх ажлыг үргэлжлүүлэх

-Гэрээ хөтөлбөрүүдийн биелэлт гаргах ажил хийх

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Vlzxcg juhhdm

stromectol brand - cheap stromectol stromectol generic

Огноо:2021.09.21

Ddavpw gzdlhu

ivermectin medicine - stromectol oral ivermectin otc

Огноо:2021.09.20

Ksvfkn tnhnjz

best tadalafil brand in india - Cialis overnight cialis pill generic

Огноо:2021.09.10

Bhhgxn nkjylp

200mg sildenafil soft gel capsule - Cost viagra generic viagra 25

Огноо:2021.09.08

Lqssry xpikby

purchase essays - best essay cheap write my assignment for me

Огноо:2021.09.07

Umhsgi wlajsz

medrol 32 - lyrica mexico price lyrica cream

Огноо:2021.09.06

Dvfyvp ltvoil

prednisone 2 mg - buy prednisone 10mg online prednisone 20mg cheap

Огноо:2021.09.02

Pwqdvb pmzztl

ivermectin cream canada cost - stromectol 3mg tablets ivermectin cost australia

Огноо:2021.09.01

Elqzcs fwsduq

generic vardenafil safety - vardenafil online sales vardenafil order prescription

Огноо:2021.08.30

Lvwnuv hetgre

buy viagra nyc - sildenafil citrate tablets 100mg generic viagra in australia

Огноо:2021.08.28

Lgiatt ukirdb

ed treatment drugs - herbal remedies for ed best ed pills non prescription

Огноо:2021.08.19

Rbbsrd nfeqhw

ivermectin 0.5 lotion india - stromectol buy uk ivermectin cream uk

Огноо:2021.08.17

Pfuvwm fpqdoi

cialis 5 mg daily - Cialis for order cross border pharmacy canada

Огноо:2021.08.16

Ripczm evexbl

100mg sildenafil coupon - viagra 150 mg viagra pill cost usa

Огноо:2021.08.14

Uphfmc jferwl

prednisone without rx - buy prednisone tablets online prednisone order online uk

Огноо:2021.08.12

Hpayfy fttbuq

erectile dysfunction drugs - erectile dysfunction doctor best over the counter ed pills

Огноо:2021.08.11

Zbcixr otdxoo

best online casino real money - casinoslotgam slot machine

Огноо:2021.08.10

Wxkwjp cydtbd

is ivermectin a prescription drug - ivermectin 10 ml ivermectin 3 mg tablet dosage

Огноо:2021.08.08

Tgqdmb djiqud

generic cialis tadalafil uk - generic cialis for sale in canada cialis online prescription order

Огноо:2021.08.06

Gddlvt oiwjun

clomid generic - generic clomid clomid online

Огноо:2021.08.02

Awiela oqqpow

furosemide 40 mg prices - furosemide 20 furosemide 20 mg canada

Огноо:2021.07.30

Owenmc jelgeh

zithromax pill - buy zithromax 250mg online zithromax antibiotic

Огноо:2021.07.29

Hzwgzs aqrsgw

provigil 100 mg - modafinil and weight loss provigil a drug

Огноо:2021.07.27

Ekhiid ldbojm

ivermectin buy australia - ivermectin buy online stromectol tablets uk

Огноо:2021.07.24

Qpbzpp lwyfxb

canada pharmacy daily tadalafil - tadalafil preion cost tadalafil 100

Огноо:2021.07.23

Zrgjgn equxgp

where can i order viagra online in canada - sildenafil in canada buy generic viagra united states

Огноо:2021.07.22

Pdkdqc rzrbfv

amoxicillin brand name - amoxicillin 500mg capsules buy amoxicilin noscript

Огноо:2021.07.21

Mjflvy uraznl

accutane 60 mg daily - how to get accutane australia buy accutane with paypal

Огноо:2021.07.19

Wbkcnm aivtlx

medical mall pharmacy - cialis order online cheap cialis from india

Огноо:2021.07.17

Wkhcgw uxzlfw

generic vardenafil online - order vardenafil 10 pills vardenafil online sale

Огноо:2021.07.15

Yeftkw zpjlzg

accutane prescription price - buy accutane 10 mg accutane uk for sale

Огноо:2021.07.13

Drcszw zqwtuf

modafinil 100mg - generic modafinil order modafinil

Огноо:2021.07.11

Hrvady tlqpfr

buy prednisone 10mg online - prednisone 40mg for sale 60 mg of prednisone

Огноо:2021.07.10

Whkzmt qdtgsm

impotence pills - ed pills near me best ed pills non prescription

Огноо:2021.07.08

Eozjwz qkgbdn

generic dapoxetine 30mg - priligy 30mg cialis brand coupon

Огноо:2021.07.07

Qtcyfd tpnzig

buy lasix online no prescription - rx doxycycline doxycycline 20 mg capsules

Огноо:2021.07.06

Pxdgdi egmuqg

viagra usa price - viagra 75 mg sildenafil 100mg uk cheapest

Огноо:2021.07.04

Qkfdbk lxjjay

stromectol sales - stromectol prices stromectol without prescription

Огноо:2021.07.02

Hqtyfk eydmtv

prednisolone online pharmacy uk - prednisolone gel buy prednisolone 25mg tablets

Огноо:2021.07.01

Ocyycp xufyqr

azithromycin 250mg online - zithrognr buy zithromax

Огноо:2021.06.29

Mwnrmb ubfjnn

lyrica tablets 150mg - lyrica from mexico lyrica usa

Огноо:2021.06.27

Oygjrv ussptw

vardenafil online us - vardenafil professional online buy vardenafil usa online

Огноо:2021.06.25

Ucenop hgsuii

viagra canada fast shipping - viagra 100 coupon buy viagra uk pharmacy

Огноо:2021.06.19

Lshzkh qvnnqg

ivermectin generic - ivermectin 6 tablet stromectol drug

Огноо:2021.06.17

Ktzjwf nqjvmi

what is generic vardenafil - brand vardenafil online vardenafil 10 pills

Огноо:2021.06.15

Wihpnu pmfhwf

vardenafil prices - brand vardenafil online pharmacy arnaud vardenafil generic

Огноо:2021.06.13

Fgjrzb kcsusl

viagra 120 - discount viagra prices sildenafil 25 mg india

Огноо:2021.06.12

Nwyhnc backsn

mexican pharmacy online - canadian drug pharmacy online drugstore

Огноо:2021.06.08

Ybzcsm wvusbr

buy vardenafil online cheap - levitra dosage generic vardenafil reviews

Огноо:2021.06.06

Kluhxq hsgxpi

levitra vardenafil - vardenafil generic price of vardenafil

Огноо:2021.06.04

Холбоотой мэдээлэл

2017-05-01 1002
ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Орхон аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь өнгөрөгч 7 хоногт 43 иргэний гадаад паспортын сунгалтыг хийж, ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.55.22
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
 • 44 Онлайн
 • 4183 Өнөөдөр
 • 4737 Өчигдөр
 • 8920 Долоо хоногт
 • 186114 Сүүлийн сард
 • 6225334 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар