Хяналт шалгалт хийсэн тухай мэдээлэл

       Орхон аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГазрын 2013, 2014 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд СХХАлбанаас баримтын шалгалтыг СХШУБайцаагч  Д.Цэрэннадмид хийж гүйцэтгэв.
ЗДТГазар нь сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг сумын эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Тамгын газрын болон харъя байгууллагын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, иргэдэд үйлчлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, тэдэнд ойр дөт болгох, төрийн албаны шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, удирдлагын манлайллын хангах, сумын нийгэм-эдийн засгийн хөгжил, сумын төвийн тохижилт, соёлжилтийг сайжруулах чиг үүрэг бүхий байгууллага болно.   
Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагааны баримтанд нэгдүгээр гарын үсгийг 2013/01/01-2013/02/26 оны хооронд ЗДТГазрын даргаар ажиллаж байсан Т.Энхжаргал, 2013/03/01-2014/12/31-ыг дуустал хугацаанд ЗДТГ-ын даргаар томилогдсон Э.Пүрэвсүрэн, хоёрдугаар гарын үсгийг 2013-2014 онд нягтлан бодогч Д.Оюумаа нар зурж Төрийн сангийн нэгдсэн 210255001 тоот “₮”-ийн харилцах данс, нэмэлт санхүүжилтийн 210255402 тоот “₮”-ийн харилцах дансаар төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулж, төрийн сангийн  хяналттай ажил үйлчилгээ явуулсан.   
    Жаргалант сумын ЗДТГазрын 2013-2014 онд аймгийн ИТХ-аар батлагдсан урсгал төсөв 375,596.4-412,977.8 мян.төг,  гүйцэтгэлээр урсгал төсвийн санхүүжилт 375,596.4-413,751.4 мян.төг, 2013-2014 онд нэмэлт санхүүжилтийн дансанд бүгд 44,600.5-38,784.7 мян.төг, өөрийн орлого 00.0-6,767.2 мян.төг нийт 420,196.9-458,529.7 мян.төг-ийн эх үүсвэртэйгээр санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулж төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулсан байна.
    Нэмэлт санхүүжилтийн талаар: 2013-2014 онд 44,600.5-38,784.7 нийт мян.төг-ийн орлоготой, бүгд 44,600.5-38,784.7 мян.төг зарлагатай, тайлант оны эцэст үлдэгдэлгүй байна.
 -Зарцуулалтыг авч үзвэл: цалин хөлс 00.0-9,080.5 мян.төг, НДШ-ийн зардал 00.0-998.9 мян.төг, -бичиг хэргийн зардал бүгд 1,783.2-00.0 мян.төг, эд хогшил авахад 5,582.0-00.0 мян.төг, -хөтөлбөр арга хэмжээнд 3,747.0-4,754.9 мян.төг, -автобустай холбоотой бусад зардал 28,329.5-00.0 мян.төг, тээвэр шатахуун 2,500.0-6,917.0 мян.төг, тэтгэмж урамшуулал 2,658.8-360.0 мян.төг, албан томилолт 00.0-177.5 мян.төг, нормын хувцас 00.0-20.4 мян.төг, төлбөр хураамж 00.0-6,652.8 мян.төг, урсгал засвар 00.0-3,407.1 мян.төг, нэр данс зөрүү 00.0-196.0 мян.төг, бүгд 44,600.5-32,565.1 мян.төг-ийг зарцуулж, үлдэгдэл 00.0-6,219.6 мян.төг-ийг Төрийн санд төвлөрүүлсэн.  
Өр авлагын талаар: 2013-2014 оны жилийн  эцсийн санхүүгийн тайлангаар бүгд 2,151.3-2.4 мян.төг-ийн авлага /үүнд: ажилтнуудтай хийх тооцоо 2,148.9 мян.төг,  ХХОАТ-ын 2.4 мян.төг/-тай, өглөг 60,125.5-60,505.6 мян.төг /үүнд: ХХААЯ-ны ТЭДС-ийн 2 тракторын үнэ 60,125.5 мян.төг, хоорондын тооцооны 380.1 мян.төг/-байна.

    Санхүүжилт, орлогын үзүүлэлт:
                                                                                                                                                                                                                  

Эх үүсвэр

2013 он

2014 он

Төс

Гүй

Зөрүү

Төс

Гүй

Зөрүү

1

Төсвөөс урсгал СХ-т

375,596.4

375,596.4

-

412,977.8

413,751.4

-773.6

2

Нэмэлт СХ-т

 

44,600.5

44,600.5

 

24,017.5

24,017.5

3

Туслах ҮА-ны орлого

 

 

 

 

6,767.2

6,767.2

4

АЗД-ын захирамжаар

 

 

 

 

8,000.0

8,000.0

 

СХ-ийн Дүн

375,596.4

420,196.9

 

412,977.8

452,536.1

 

5

ОНХС /хөрөнгийн/

 

1,782,992.9

 

 

 466,123.1

 

 

Нийт Дүн

375,596.4

2,203,189.8

 

412,977.8

 918,659.2

 1.Хөрөнгө оруулалт, их засварын ажлын талаар:

Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2014 онд нийт 1,752,055.6 – 191,227.9 мян.төг-ийн үндсэн хөрөнгө /барилга байгууламж 1,510,795.0-191,227.9 мян.төг, тээврийн хэрэгсэл 80,425.0-00.0 мян.төг, нийтийн эзэмшил, бусад хөрөнгө 160,835.6-216,020.5 мян.төг /, өөрийн хөрөнгөөр авсан 12,777.0-25,451.0 мян.төг /барилга бйгууламж 5,302.0-00. мян.төг, машин тоног төхөөрөмж 5,625.0-11,676.0 мян.төг, тавилга, эд хогшил 1,850.0-13,775.0 мян.төг/, Эрдэнэт сангаас 10,000.0-00.0 мян.төг /Land Cruiser 105 авто машины сэлбэг, засвар/, Бусад төсөвт байгууллагаас 937.2-2,574.6 мян.төг, Данснаас дансанд шилжүүлэн авсан хөрөнгө 20,000.0-00.0 мян.төг,  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 00.0-15,000.0 мян.төг, /X-trial суудлын авто машин/, ХХААЯ-ны ТЭДСангийн хөрөнгө оруулалтаар 00.0-19,000.0 мян.төг /МЭҮТасагт УАЗ фургон авто машин/ бэлтгэж орлогод авсан байна.
2. 2013-2014 онд  үндсэн хөрөнгө 00.0-75,598.3 мян.төг-өөр хорогдсон. Үүнд:
      2014 онд Орхон аймгийн Засаг даргын 2014/10/21-ны өдрийн А/563 тоот захирамжаар 4 нэр төрлийн 4 ширхэг бүгд 19,920.0 мян.төг-ийн тээврийн хэрэгсэл, 27 нэр төрлийн 32 тоо ширхэг бүхий бүгд 29,428.4 мян.төг-ийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, 30 нэр төрлийн 74 тоо ширхэг бүхий бүгд 5327.3 мян.төг-ийн тавилга, эд хогшил,  2 нэр төрлийн 2 ширхэг бүгд 922.6 мян.төг-ийн    бусад үндсэн хөрөнгө, нийт 55,598.3 мян.төг-ийн үндсэн хөрөнгийг тус тус акталж жилийн эцэст данс бүртгэлээс хассан байна..2014 онд аймгийн Засаг даргын “Хөрөнгө шилжүүлэх тухай” 2014/12/26-ны өдрийн А/692 тоот захирамжийн дагуу 20,000.0 мян.төг-ийн /Тоёота Ланд круйзер-105/ авто машиныг аймгийн ӨХГазарт шилжүүлэн данс бүртгэлээс хассан.
      Сумын тохижолт, соёлжилт, өнгө үзэмж, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, сумын болон хөдөөгийн иргэдийн ая тухтай байдал, эрүүл орчинд амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд /Эко хороололын болон сумын төвийн инженерийн шугам сүлжээ, гэрэлтүүлэг, цахилгааны шугам тавих, худаг барих, дулаан хангамж сайжрах, цэвэр ус, дулааны шугам засварлах, дээврийн засвар, орчин үеийн шийдэл бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах зэрэг/ анхаарч ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр 2013 онд 1,782,992.9 мян.төг, 2014 онд 466,123.1 мян.төг-ийн үнэ өртөг бүхий бүтээн байгуулалт болон их засвар, үйлчилгээний ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.
Жаргалант сум нь 2013 онд аймгийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр Улаантолгой багийн сургууль, цэцэрлэгийн 2-17 насны нийт 233 хүүхдэд үйлчилэх автобус үйлчилгээг бий болгон ажилласнаар шинээр 2 иргэнийг ажлын байраар хангасан, цэцэрлэг сургуульд хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдсэн, сурч боловсроход ирж очиход нь аюулгүй, таатай нөхцөл бүрдсэн байна.
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар
2013 онд эд хариуцагч нь бараа материалын тайлан гаргаагүй, 2014 онд кассын тайланд “орлого, зарлаг”-ыг бүрэн гүйцэд илэрхийлж тайлан гаргаагүй, нягтлан бодогч нь няравын тайланг хүлээн авч хянаж, тооцоог бодож эцсийн үр дүнг тодорхойлж баталгаажуулаагүйгээр НББ-ийг хөтөлж, тайлан тэнцэл гаргасан зөрчил илэрсэн.
    Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийг байгуулаагүй, мөнгөн кассын ажиллагааны журам” – ын хэрэгжилт хангалтгүй.
Албан томилолтын ирсэн явсан хоногийг 1 хоногт тооцож хасалт хийгдээгүй байна.
“Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ыг зөрчиж  “улирлын нэмэгдэл” гэсэн тушаал гаргаж хавтгайруулан олгосон.
  Анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх зааврын дагуу  бараа материалын болон бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан НХМаягт БМ-9,  НХМаягт МХ-4-ийг бүрэн гүйцэд хөтөлж тайлан гаргаагүй.
Урсгал засвар зардал өртгийг, шаардахаар зарлагдсан бараа материал болон бичиг хэргийн хэрэгслийг хүлээн авсан хүний нэр, гарын үсэг бүхий нэгдсэн товчоо хөтөлж тооцоо хийж баталгаажуулаагүй зарцуулсан мөнгөний дүнгээр шууд зардал болгосон зөрчил илэрсэн. Байгууллагын автомашины сэлбэгийн зарцуулалтанд тавих хяналт хангалтгүй.
   2014 онд аймгийн Засаг даргын А/692 тоот захирамжийн дагуу 20,000.0 мян.төг-ийн /Ланд круйзер-105/ авто машиныг аймгийн ӨХГазарт шилжүүлэн данс бүртгэлээс хасахдаа: сэлбэгийн үнэ 10,000.0 мян.төг капиталжуулсан боловч тооцоогүй байна.
    Сумын ЗДТГазар нь  засварын ажил, үйлчилгээ хийлгэх, эд хөрөнгө худалдан авч бэлтгэхдээ аж ахуйн нэгж, иргэнтэй шууд гэрээ байгуулсан нь холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн.
Шатахуун зарцуулалтын тайлан тооцоог цаг тухайд нь зохих журмын дагуу хийгээгүй, жолоочийн замын хуудас, дагалдах бичиг баримт, зарцуулалтын тооцооны баримт, ШТС-аас картын дэлгэрэнгүй, хэрэглээний тайланг авч хавсаргаагүй байгаад анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.
Авсан арга хэмжээ, мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө өгсөн байдал
“Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”, “Дотоод хяналт”-ын комисс зохих журмын дагуу ажиллаж, хийж гүйцэтгэсэн ажлыг фотожуулах мэдээ тайланг “илтгэх хуудас”-аар авч баримтжуулах, бараа материал, сэлбэг болон бэлэн мөнгөний зарцуулалт, тайлан тооцоонд тавих хяналтын талаар “Дотоод хяналт”, “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулж, хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнаж байх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.
Тухайлбал: -Авто машины засвар үйлчилгээ хийх, сэлбэг эд ангийг солихдоо: батлагдсан норм норматив, стандартыг мөрдөж, хуучин эд ангийн ашиглалтын тооцоог хийж байх, ӨХБЗ-ийн шийдвэрийн дагуу хуучин сэлбэгийг ашиглалтаас хасч шинээр авсан сэлбэг хэрэгслэлийг авто машины хувийн хэрэгт бүртгэж, сэлбэгийн зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулах.
-Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүнээр гүйцэтгүүлж байгаа засвар үйлчилгээний ажлыг Дэд бүтцийн хөгжлийн яамнаас баталсан зааврын дагуу тухайн засвар хийгдэх обьектын зураг төсөл, төсөв тооцоог үндэслэн гэрээ хийж, ажлын гүйцэтгэлийг чанар үр дүнтэй нь холбон санхүүжүүлэх, гүйцэтгэл чанар байдалд хяналт тавих, уралдаан тэмцээнд оролцогчдын мэдүүлэг, оноолт, тоглолтын тэмдэглэл, зардлын гүйцэтгэлийн тайлангийн тухай илтгэх хуудас зэрэг холбогдох анхан шатны баримтийг бүрдүүлж тооцоог хийж мөнгийг зарцуулж байх.
Хяналт шалгалтын дундуур нягтлан бодогч, эд хариуцагч нарт Дэд бүтцийн сайдын 2004-01-29-ны өдрийн 19-р тушаалын хэрэгжилтийг хангаж шатахуун тослох материалын зарцуулалт, тооцоо бодолтыг тогтмол хийж байх, Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу цалин хөлсийг сард 2 удаа бодож өгч хэвших, цалингийн бус урьдчилгааг удаа дараагаар хавтгайруулан олгохыг таслан зогсоох, Сангийн сайдын 2012/12/21-ны өдрийн 276-р тушаалын 1-р хавсралтаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж хэрэгжүүлж ажиллах, УСНББС-ын дагуу “жижиг мөнгөн сан” байгуулж бэлэн мөнгийг кассаас зарцуулж байхыг анхааруулж дээрх зөрчлийг дахин гаргахгүй ажиллах талаар зөвлөж, үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.
Шалгалтаар 1 актаар 160.0 төгрөгийг нөхөн төлүүлж төсвийн орлого болгох, 1/3 заалттай зөрчил арилгуулах тухай хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн болно.
       Дүгнэлт, цаашид авах арга хэмжээний санал:Жаргалант сумын ЗДТГазар нь аймгийн ИТХ-аар баталсан төсвийг хуваарийн  дагуу захиран зарцуулж, санхүүгийн тайлан тэнцлийг орон нутгийн санхүүгийн байгууллагад хуулийн хугацаанд гаргаж ирсэн ба төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж, сумын ИТХурал, Засаг дарга түүний Тамгын газраас гаргасан тушаал шийдвэр, /тогтоол, тушаал, захирамж/ байгууллагын  дүрэм, дотоод журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулан “Төрөөс орон нутгийг хөгжүүлэх, хөдөөгийн хүн амд төрийн үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэхэд баримтлах бодлогыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх” үндсэн чиглэл, Орон нутгийн удирдах байгууллагын чиг үүргээ хангаж ажилласан байна.
Төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлж, зардал хямдруулах, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд дүгнэлт хийж бодит тоо тооцоо, үндэслэл, норм нормативыг баримтлах, төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгоход анхааран ажиллах шаардлагатай байна. 
       Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгаж, санхүү төсөв, өмч хөрөнгө, цалин хөлс, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдож шинэчлэгдэн гарч буй хууль, тогтоол, тушаал, заавар журмыг санхүүгийн үйл ажилагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах.
      
  

                                                                                                                                                                                                                  
  

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-07-25 1987
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд Гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ ...

2017-01-06 2046
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2017. 01. 02-07

2015-10-25 1580
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.23/

ӨМНӨХ 7 ХОНОГИЙН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 188 Өнөөдөр
  • 823 Өчигдөр
  • 2864 Долоо хоногт
  • 33084 Сүүлийн сард
  • 6528470 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар