Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан Жаргалант сумын Хүн эмнэлэг

    Орхон аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант багт байрших Хүн эмнэлгийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд 2013, 2014 онуудын  санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт   өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор хяналт шалгалтыг 2015 оны 10 дугаар 05-нээс ажлын 15 хоногийн хугацаанд дотоод аудитор  Ц. Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ.
 
     Жаргалант сумын Хүн эмнэлэг нь анх   1978-11-23-нд Эрдэнэт хотын харъяа Улаантолгойн  САА-н  хүний  их   эмчийн   салбар нэртэйгээр  байгуулагдсан ба эдүгээ Жаргалант сумын Хүн эмнэлэг  22 эмч, эмнэлгийн ажилтантайгаар дараах  бүтэц орон  тоогоор  үйл ажиллагаа  явуулж  байна. Үүнд:   эрхлэгч их эмч -1,   их эмч -2, багийн бага эмч 3, эх баригч 1, дархлаажуулалтын бага эмч 1, лаборант сувилагч 1, дүн бүртгэлийн бага эмч 1, ээлжийн сувилагч 3, нягтлан бодогч 1,  нярав 1, жолооч 1, асрагч 4, тогооч 1, малчин 1 зэрэг болно. Тус сумын  4129  хүн амд   10 ортойгоор  эрүүл  мэндийн  үйлчилгээ   болон   анхан   шатны  тусламж  үйлчилгээ, сувилахуйн   тусламж   үйлчилгээг  үзүүлж  ирсэн  байна.
 
Тус эмнэлэг нь хуулийн  этгээдийн  хариуцлагын хэлбэрээр улсын бүртгэлд бүртгүүлж, 9040803  регистрийн дугаар бүхий 2070001002  тоот  улсын  бүртгэлийн гэрчилгээ  авсан  байна.  2013 онд 82/2013 дугаар бүхий гэрчилгээг 2013 оны 06 дугаар сарын  01-нээс  2017 оны 06 дугаар сарын 01 хүртэл хугацаатай “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний технологи, чанарын шаардлага хангасан” магадлан итгэмжлэл авсан байна. 
 
  Тус эмнэлэг нь  сумын  4129  хүн амыг  нас, хүн  амын  эрүүл мэндийн байдлаар 5 бүлэгт хуваан багаар дамжуулан судалгаа гарган ангилж, иргэний эрүүл мэндэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, тусламж үйлчилгээний технологи стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллажээ. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 04-р сарын 22-ны 127 тоот тушаалын дагуу “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээний хүрээнд 8 зорилтот бүлгийг тодорхойлон 20 төрлийн арга хэмжээ явуулж, 2488,5 мянган төг зарцуулж ЭМЯаманд тайлагнасан байна. Үүнд: ”Заавал хэвшүүлэх 21 дадал” түүнийг хэрэгжүүлэх арга замын талаар мэдээлэл сургалт, сурталчилгааг хөтөлбөрийн чиглэлээр 35 удаагийн сургалт явуулж, давхардсан тоогоор 3580 иргэн  сургалтанд хамрагдсан байна.
 
Тус эмнэлэг нь 2013 онд улсын төсвөөс 280,392,8 мянган төгрөг, 2014 онд 326,110,98 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл ажиллагаа явуулж ирсэн ба 2013 онд сум хөгжүүлэх сангаас 5029,0 мянган төгрөг, 2014 онд Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 44860,0 мянган төгрөг, сум хөгжүүлэх сангаас 24289,33 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг  тус тус авсан байна.
 
Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүүгийн баримтанд 1-р гарын үсгийг  Жаргалант сумын ӨЭМТөвийн дарга Ц.Дэлгэрмаа, 2-р гарын үсгийг нягтлан бодогч Ч.Буянаа нар зурж төсөвт хөрөнгийг захиран  зарцуулж, Жаргалант Төрийн сан банкинд төсвийн 210220001 тоот төгрөгийн, нэмэлт санхүүжилтийн 210220401 тоот төгрөгийн  харилцах дансуудаар тус тус  орлого зарлагын гүйлгээ хийж ажил  үйлчилгээгээ явуулж ирсэн байна.
 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ
 
Шалгалтаар  дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд:
 
      Байгууллагын санхүүг нягтлан бодох бүртгэлийн заавар журмын дагуу хөтөлж хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн боловч албан томилолтын зардал олгох заавар зөрчиж , томилолтын  удирдамж,  тайлан  бичээгүй, Монгол  улсын  засгийн  газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан ” Аж ахуйн  нэгж байгууллагад дотоод хяналтыг  зохион байгуулах”  журмын  хэрэгжилт хангалтгүй байгаад албан шаардлага хүргүүлэхээр тогтлоо. Мөн ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн дагуу  баримт  бичгийн  бүрдлийг  хангах,   Сангийн  сайдын  2007 оны 268 тоот тушаалаар батлагдсан  “Харьцуулалтын  аргаар  бараа  худалдан  авах жишиг”   баримт   бичгийн  дагуу, тендерийн баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна.
 
 
 
Цаашид анхаарах асуудал:
 
1.    Монгол улсын Сангийн сайдын 1992 оны 02 дугаар сарын 20-ы өдрийн 39 тоот тушаалаар батлагдсан “Албан томилолтын зардал олгох” тухай зааврыг мөрдөж ажиллах.
 
2.    ТБОНӨХБАҮХАТХуулийг  баримтлаж  ажиллах,  Сангийн   сайдын  2007 оны 268 тоот тушаалаар батлагдсан “Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах жишиг”  баримт  бичгийн  дагуу, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж ажиллах.
 
3.    Монгол  Улсын  Засгийн  газрын  2011 оны 311  дугаар   тогтоолоор  батлагдсан  “Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын  үйл  ажиллагаанд   дотоод   хяналт   шалгалтыг  зохион   байгуулах   нийтлэг  журам”-г  үндэслэн  байгууллагын онцлогт тохирсон дотоод хяналтын  журамыг  боловсруулж,  дотоод  хяналтын  нэгж  ажилтанг  томилж,  хийх ажлын төлөвлөгөө гаргуулан, тайланг  хагас  жил  тутамд хэлэлцэж, байгууллагын  ажилтнууд  болон  олон  нийтэд  ил  тод  мэдээлж  байх.
  Мэргэжлийн туслалцаа,зөвлөлгөө өгсөн байдал
Цаашид өр авлага үүсгэхгүй байх, анхан шатны баримтыг бүрдлийг хангуулах, хүнсний бараа материал худалдан авч бэлтгэхдээ ”Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” уг хуульд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмаар батлагдсан маягт зааврын дагуу тендерийн баримт бичгийн боловсруулан баталж, тендер шалгаруулалтын баримтын бүрдлийг хангаж ажиллах, иргэн АА-н нэгжүүдээс бараа, материал худалдан авахдаа ажил үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татвар төлсөн баримтыг тодорхой гаргац сайтай байлгах байх талаар зөвлөмж өгч ажиллаа. 
 
Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолоор ААНэгж байгууллага үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын нэгж байгуулах, байгууллагын онцлогт тохирсон журам боловсруулж мөрдөж ажиллах.
 
Цаашид авах арга хэмжээний санал
 
             Дээрхи зөрчил дутагдлуудыг дахин давтан гаргахгүй байх. НББүртгэлийн болон бусад хууль, эрхийн актын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, санхүүгийн холбогдолтой шинэчлэгдэн гарч буй хууль тогтоомж, тушаал, заавар журмыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай гэж үзлээ.
 
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-04-25 1318
ЗӨВЛӨЛГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлөөс ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд “Эрдэнэт үйлдвэр” ...

2015-03-09 1628
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

1. Гэр хорооллын айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчний тоолуур /2 тарифт/-т шилжүүлэх асуудлыг судалж ...

2018-01-08 1709
ЦАС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ ҮР ДҮНГЭЭ ӨГЧ БАЙНА

Орхон аймгийн Хот тохижуулах газар өнгөрөгч 7 хоногт Гэр хорооллоос буюу Шанд, Даваат баг, орон сууцны ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“ЭРДЭНЭТ ХӨГЖИЛ 2021” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-19 9458

“НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ”-ИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАГДЛАА /Эдийн засгийн форум/

2021-10-19 8061

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМААС ГАРСАН ОНЦЛОХ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2021-10-20 5852

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2021-10-20 5841

ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮРИЙН КОМПАНИУДААС ШАТАХУУНЫ ХОМСТЛЫН ШАЛТГААНЫГ ТОДРУУЛЛАА

2021-10-22 634

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 584

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 428

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 327

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН XXI ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2021-10-21 240

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 193

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.214.224.207
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 12 Онлайн
  • 5870 Өнөөдөр
  • 2434 Өчигдөр
  • 22504 Долоо хоногт
  • 91416 Сүүлийн сард
  • 6349392 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1024

Facebook

Цаг агаар