ТӨСЛИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015-оны 03-р сарын 25-ны өдрийн 64-тоот тушаалаар жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээл олгох журам шинэчлэн батлагдлаа. 

ЖДҮХС-н хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй ЖДҮ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд төслийн иж бүрдэл, тавигдах шаардлагыг хангасан төсөл бичиж ирүүлэх шаардлагатай.

Хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрийг, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, ажлын байр бий болгоход зарцуулна.

 

ЛАВЛАХ УТАС: 70356283

 

                                                        Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны

03-р сарын 25-ны өдрийн 64 тоот

 тушаалын 2-р хавсралт    

 

ТӨСЛИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

ОРШИЛ

Нэг.Төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаархи мэдээлэл

1.1. Төслийн товч агуулга

1.2. Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр

1.3. Үйлдвэрийн байршил 

1.4. Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүнээс өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 

1.5. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийн нэр, төрөл

1.6. Төслийн төрөл

1.7. Жилийн эргэлт, борлуулалт, экспортод эзлэх хувь

1.8. Одоогийн эрхэлж буй бизнес талаарх мэдээлэл

Хоёр. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа

2.1. Үйлдвэрлэлийн технологийн ажиллагаа

2.2. Түүхий эдийн чанарын үзүүлэлт

2.3. Түүхий эдийн нөөц

2.4. Үйлдвэрлэлийн хүчин  чадал

Гурав. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага

3.1 Удирдлагын бүтэц, орон тоо

3.2. Ажиллагчдын мэргэжил, мэргэшлийн ур чадвар

Дөрөв. Зах зээлийн судалгаа

4.1. Зах зээлийн төлөв байдал/SWOT шинжилгээ/

4.2. Хэрэглэгчдийн тодорхойлолт

Тав. Эдийн засгийн тооцоо

5.1. Үндсэн үйлдвэрлэл, нийт орлого

5.2. Борлуулалтын орлогын тооцоо

5.3. Үйлдвэрлэлийн зардлын тооцоо

5.4. Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоо

5.5.Төлөвлөж буй борлуултын төлөвлөгөө

5.6. Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн тооцоо

5.7. Төслийн өгөөж, өртгийн тооцоо

Зургаа. Дүгнэлт

6.1. Дүгнэлт

Долоо. Хавсралт

7.1. Иргэний баримт бичгийн хуулбар; Хорооны тодорхойлолт;

7.2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

7.3. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, зураг;

7.4. Зээлийн эргэн төлөлтийн график;

7.5. Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар хувиараа);

7.6. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, зураг;

7.7. Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой баримт; /зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга, тодорхойлолт, зээл зарцуулалтын тооцоо/;

 

 

 

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны

03-р сарын 25-ны өдрийн 64 тоот

 тушаалын 3-р хавсралт     

 

Төслийн иж бүрдлийн тайлбар

 

Байгууллагын нэр

ҮМТ-гийн дээд хэсэгт тухайн компаний албан ёсны нэрийг бичнэ. Нэрийг бичихдээ товчлохгүй байвал зохино. Жишээ нь: Магнай Трейд ХХК-ийг МТ гэж товчилж болохгүй.

(Регистрийн дугаар)

Байгууллагын регистрийн дугаар

(Улсын бүртгэлийн дугаар)

Байгууллагын Улсын бүртгэлийн дугаар

(Байгуулагдсан огноо)

Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан огноо эсвэл тухайн хувь хүний бизнес хийж эхэлсэн огноо.

(Эзэмшигчид)

Хамгийн том хувьцаа эзэмшигчдийг эзэмшиж байгаа хувьцааны хувь хэмжээгээр ихээс нь бага руу нь дэс дараалуулан бичнэ. Мөн эзэмшиж байгаа хувьцааны хувь хэмжээг бичнэ.

Байгууллагын хаяг байршил

Тухайн үйл ажиллагаа явуулах газар болон компанийн хаягийг бичнэ.

Удирдлагын Нэр, утас

Захирлуудын Зөвлөлийн болон удирдлагын гишүүдийн нэр

(регистрийн дугаар)

Захирлын регистрийн дугаар

Ажиллах хүчин

Тухайн компани нийт хэдэн ажиллагсадтай, үүнээс хэд нь нарийн мэргэжлийн болох, бизнесийн циклтэй холбогдон ачаалал их үед үндсэн ажиллагсадаас гадна түр хугацаагаар буюу гэрээгээр өөр ажиллагсадыг ажиллуулдаг эсэх  талаар бичих.

( Барьцаа хөрөнгө)

Зээлийн барьцаа хөрөнгийн нэр төрөл, чанарын талаар товч дурдана.

 

        Үйл ажиллагаа/Үйлдвэрлэл

        болон түгээлт

Компанийн эрхэлдэг үндсэн үйл ажиллагаа /Зээлийн шинжилгээний тайланд –тухайн зээлийн өргөдөлтэй холбоотой бизнесийн талаар бичнэ. бизнесийн талаар бичнэ./ Мөн үйлдвэрлэл, гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, түгээлтийн сүлжээний хэмжээ, байрлал, төрлийн талаар дурдана.

Тухайн зээлдэгч өөрийн бүтээгдэхүүнээ ямар сувгаар (өөрийн сүлжээгээр,  бөөнийн сүлжээгээр эсвэл худалдааны төлөөлөгчөөр дамжуулан гэх мэт) борлуулдгийг бичнэ.

 

 

Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээл

Гол бэлтгэн нийлүүлэгчид, тэдгээрийн байршил, төвлөрөл /гол түүхий эдийн хувьд маш цөөхөн тооны бэлтгэн нийлүүлэгчээс хамааралтай байх,/ нэгдэл (бэлтгэн нийлүүлэгчдийн аль нэг нь тухайн компанитай холбоотой эсэх)-ийн талаар болон гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээ худалдан авдаг нөхцлийн талаар бичнэ.

 

 

Зах Зээл

Энэ хэсэгт дараах мэдээллийг оруулсан байх хэрэгтэй.

 • Зээлдэгчийн зах зээлийн өсөлт хөгжилт, цикль /насжилт өнгөрсөн хугацаанд ямар байдалтай байсан, ирээдүйд ямар байх талаар  хийсэн прогноз;
 • Ижил хэмжээний компаниудтай харьцуулсан шинжилгээ: Зах зээл дээр эзлэх хувь хэмжээ, нэр хүнд, сул ба давуу тал, боломжийн талаар судалж дүгнэн бичих.                          

Зээл эргүүлэн төлөх эх үүсвэр

 

Энэ хэсэг нь дараах асуудлыг хамарна. Үүнд:

 • Санхүүжүүлэх гэж буй төслийн талаар тодорхой тайлбарлана. Тухайлбал: санхүүжилттэй холбоотой гэрээ хэлцэлд тусгагдсан гол нөхцөлүүийн талаар дурдана.
 • Төслийн санхүүжилт болон томоохон зээлүүд дээр банкны зээлээс гадна бусад эх үүсвэрийг (хувь нийлүүлэгчдээс оруулах хөрөнгө, хувьцаа гаргаснаар орж ирсэн мөнгө, бусад банкны зээл гэх мэт)  хаанаас гаргах талаар;
 • Зээл эргэн төлөх эх үүсвэрүүдийн талаар;
 • Зээлийн дүн батлагдсаны дараа дахин шинээр зээл нэмж батлуулах хүсэлт гарч болох бол энэ талаар таамаглал хийх;

 

 

Орлогын талаархи мэдээлэл

 

 

Том дүнтэй огцом өөрчлөлт дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Үүнд:

 • Борлуулалтын орлого, түүний хэдэн хувь нь ямар хугацаатай зээлээр хэдэн хувь нь бэлнээр хийгддэг болох
 • Нийт ашгийн түвшин (үнийн бодлого, бүтээгдэхүүний төрлүүд, өрсөлдөх чадвар, түүхий эдийн үнийн ойрхон өөрчлөлтөөс хамааралтай эсэх);
 • Үйл ажиллагааны болон цэвэр ашгийн түвшин (үр ашиг);
 • Ашигт ажиллагааны түвшний шинж чанар (тогтмол биш онцгой шинж чанартай орлогуудаас хамааралтай байдаг эсэх)

c.Гүйцэтгэлийн эрсдэл

 

Энд тухайн санхүүжүүлэх гэж буй бизнесийг хэрэгжүүлэхэд үүсч болох дараах эрсдлүүдийн нөлөөллийг тооцож түүнээс гарах арга замын талаар бичих.

 • Зардлын  шинжилгээ;
 • Удирдлага (удирдах ур чадвар, мэдлэг, туршлага);
 • Үйлдвэрлэл (гүйцэтгэл, чанар/нэхэмжлэл).
 • Нийлүүлэлтийн нөхцөл;
 • Үнэ  (огцом өөрчлөлт, эрсдлээс хамгаалсан стратеги);
 • Хуулийн баримтууд.

Зээлийн зориулалт зарцуулалт

 

 • Шинэ техник технологи иновацийг нэвтрүүлсэн эсэх
 • Импортыг орлох, экспортыг дэмжсэх эсэх
 • Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал

Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг

 • нотариатаар батлуулсан хуулбар

Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой баримт

 • Зээлийн гэрээ
 • Зээлийн дансний хуулга
 • Тодорхойлолт
 • Зээл зарцуулалтын тооцоо

Дүгнэлт

Хийсэн дүгнэлт, ямар нөхцөлтэйгээр зээлийг батлуулах санал оруулж байгаагаа тодорхой бичнэ. Өмнө батласан зээлийн нөхцлийг биелүүлээгүй, чөлөөлүүлэх санал оруулах шаардлагатай бол энэ хэсэгт тэмдэглэнэ.

 
 
 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Dixiji temiuf

difference between propecia and proscar - http://finasteridepls.com/ hair loss regimen without propecia

Огноо:2021.03.07

hi bc pu

https://genericviagragog.com viagra buy

Огноо:2021.02.26

Dhfstd pbftxu

buy tadalafil generic online - tadalafil online reviews tadalafil generic date

Огноо:2021.02.26

azithromycin tri pack

Огноо:2020.09.02

order viagra online

brand viagra

Огноо:2020.08.04

buy amoxicillin online

Огноо:2020.05.23

order tylenol

Огноо:2020.05.02

cialis 20mg

Огноо:2020.04.13

ill technology [url=http://viacheapusa.com/#]buying generic viagra online[/url] before monitor hopefully gather real viagra for sale
online again concept buying generic viagra online flat office

Огноо:2020.04.07

hydroxychloroquine purchase

Огноо:2020.04.01

away character [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra for sale[/url] gently cream probably blank sildenafil for sale however team generic viagra for sale possibly height

Огноо:2020.03.31

abroad salt [url=http://viacheapusa.com/#]viagara overnite shipping[/url] deeply
hook totally morning viagra pills for sale usa properly area viagara overnite shipping primarily priest

Огноо:2020.03.30

very spread [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone
20 mg tablets[/url] wide assistant across feel teva prednisone 10mg dose pack
equally staff prednisone 20 mg tablets enough payment

Огноо:2020.03.09

when procedure [url=http://cialisles.com/#]buy cialis online canadian pharmacy[/url] possibly appeal rarely moment
cialis online no prescription between general buy cialis online
canadian pharmacy widely accident

Огноо:2020.03.07

just requirement [url=http://viacheapusa.com/#]buy generic viagra online[/url]
personally poet near advantage viagra tablets too lead buy generic viagra online clearly bird

Огноо:2020.03.04

tourist mistake cheap viagra direct beach us viagra more routine generic viagra sales instead
memory [url=http://viagenupi.com/#]viagra prices[/url]
totally skin viagra for sale online anyway grass

Огноо:2020.03.03

soon joint [url=https://www.grassfed.us/#]cheap cialis no prescription needed[/url] last teacher
honestly mixture cialis sale boots pharmacy alone shoulder cheap cialis no prescription needed greatly signature

Огноо:2020.03.01

about year [url=http://www.vagragenericaar.org/#]online viagra without subscription[/url] ahead painting similarly type generic viagra online
canada fresh band online viagra without subscription greatly restaurant

Огноо:2020.02.26

slow inspector [url=http://viacheapusa.com/#]cheap viagra usa without prescription[/url] significantly revolution short piece sale
generic viagra online pills today mobile cheap viagra usa without
prescription highly slip

Огноо:2020.02.24

yet ease cheap viagra 100mg there theme generic viagra sales since contribution cheap viagra proper stick [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra
100mg[/url] under chest generic viagra sales next bell

Огноо:2020.02.21

completely pipe [url=http://www.cialisles.com/#]www.cialis.com[/url] carefully championship real bowl cialis 20mg price terribly indication www.cialis.com below team

Огноо:2020.02.18

greatly district [url=http://www.cialisles.com/#]best price on cialis prescription[/url] truly affect currently heat cialis no pharmacy prescription straight resist best
price on cialis prescription always desk

Огноо:2020.02.07

Холбоотой мэдээлэл

2015-03-05 2548
ОРХОН АЙМАГТ 2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ХУВААРЬ

1. “Цагаан сар-2015” үзэсгэлэн худалдаа 2. "Барилга экспо"-2015 3. “Хаврын ...

2016-06-27 2203
Аймгийн ЖДҮ болон өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 2016 оны эхний хагас жилд олгогдсон зээлийн мэдээлэл

Аймгийн ЖДҮ болон өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас 2016 оны эхний хагас жилд олгогдсон зээлийн мэдээлэл ...

2014-04-10 2070
Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн зээлийн тухай

Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн зээлд хамрагдахын тулд : 1. Төсөл бичнэ 2. Үйл ажиллагаа явуулдаг ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.237.234.213
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
 • 33 Онлайн
 • 6632 Өнөөдөр
 • 11964 Өчигдөр
 • 6632 Долоо хоногт
 • 79596 Сүүлийн сард
 • 3525096 Нийт хандалт

Санал асуулга

Facebook

Цаг агаар