Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мөрдөж буй Эрх зүйн баримт бичгүүдийн жагсаалт

2015 оны 09 дугаар сарын 15                                                                                           Эрдэнэт

 

Хууль, тогтоомжийн нэр

 

Батлагдсан он

Дагаж мөрдсөн хугацаа

Хүчинтэй эсэх, дугаар

ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨЖ БУЙ НИЙТЛЭГ ХУУЛЬ

1.     

Төрийн албаны хууль

2002-06-28

2002-06-28

 

2.     

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

2003-01-03

2003-01-03

 

3.     

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1999-05-14

1999-07-01

 

4.     

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2012-01-19

 

2012-05-01

 

 

5.     

Архивын тухай хууль

1998-01-02

1998-01-02

 

6.     

Монгол улсын ЗЗНДНТУ-ын тухай

2006-12-15

2007-01-20

 

7.     

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

2005-12-01

2006-02-01

 

 

8.     

Шилэн дансны тухай хууль

2014-07-01

 

 

9.     

Төрийн хяналт, шалгалтын тухай

2003-01-03

 

 

АВТОЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ  МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ

10

Авто замын тухай

1998.01.02

1998.02.01

 

11

Автотээврийн тухай

1999.06.04

 

 

12

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай

1992.12.01

1992.12.01

 

13

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай

2005.12.08

 

 

14

Боловсролын тухай

2002.05.03

2002.06.03

 

15

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

2015.07.08

2015.09.01

 

16

Төмөр замын тээврийн тухай

2007.07.05

2007.07.05

 

17

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай

2005.12.08

 

 

18

Төсвийн тухай

2011.12.23

2011.12.23

 

19

Иргэний нисэхийн тухай

1999.01.21

1999.01.21

 

20

Төмөр замын тээврийн тухай

2007.07.05

2007.07.05

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ МӨРДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ

21.

Эрчим хүчний тухай

2001.02.01

2001.04.15

 

22.

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай

2007.01.11

2007.01.11

 

23.

Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай

1995.01.16

1995.01.16

 

ХАРИЛЦАА, ХОЛБООНЫ САЛБАРТ МӨРДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ

24.

Харилцаа холбооны тухай

2001.10.18

2001.10.18

 

25.

Олон нийтийн радио, телевизийн тухай

2005.01.27

2005.01.27

 

26.

Радио долгионы тухай

1999.06.04

1999.06.04

 

27.

Шуудангийн тухай

2003.05.15

2003.05.15

 

28.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

2001.02.01

2002.01.01

 

29.

Цахим гарын үсгийн тухай

2011.12.15

2011.12.15

 

 

БАРИЛГА , ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАР

30

Барилгын тухай хууль

2008-02-05

2008-02-05

 

31

Орон сууцны тухай хууль

1999-04-22

1999-05-22

 

32

Хот байгуулалтын тухай хууль

2008-05-29

2008-05-29

 

33

Хаягжуулалтын тухай хууль

2013-02-07

2013-02-15

 

34

Усны тухай хууль

2012-05-17

2012-06-21

 

35

Эрчим хүчний хууль

2001-02-01

2001-04-15

 

36.

Ариун цэврийн тухай

1998-05-07

1998-07-01

 

37.

Авто замын тухай хууль

1998-01-02

1998-02-01

 

38.

Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

2015-06-26

 

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

39.

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль

Он оноор

 

 

40.

Концесийн тухай хууль

2010-01-28

2010-03-01

 

41.

Төрийн болон орон нутгийн ӨХБАҮХАТухай хууль

2005-12-01

2006-02-01

 

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД МӨРДӨЖ БУЙ  ХУУЛИУД

 

42.

Технологи дамжуулах тухай

1998-05-07

 

 

43.

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай

2000-01-28

 

 

44.

Санхүүгийн түрээс/лизинг/-ийн тухай

2006-06-22

 

 

45.

ЖДҮ-ийн тухай хууль

2007-07-27

 

 

46.

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай

2009-12-17

 

 

47.

Өрсөлдөөний тухай

2010-06-10

 

 

48.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

2010-11-25

 

 

49.

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

2012-02-10

 

 

50.

Иновацийн тухай

2012-05-22

 

 

51.

Стандарт тохирлын үнэлтгээний тухай

2003-05-15

 

 

52.

Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай

2015-07-09

 

 

           

Байгаль орчны хууль тогтоомж

53.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

1995-03-30

 

 

54.

Газрын хэвлийн тухай хууль

1994-12-05

 

 

55.

Ашигт малтмалын тухай хууль

2006-07-08

 

 

56.

Ойн тухай хууль

2012-05-17

 

 

57.

Усны тухай хууль

2012-05-17

 

 

58.

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль

2012-05-17

 

 

59.

Амьтны тухай хууль

2012-05-17

 

 

60.

Байгалийн ургамлын тухай хууль

1995-04-11

 

 

61.

Ургамал хамгааллын тухай хууль

2007-11-15

 

 

62.

Агаарын тухай хууль

2012-05-17

 

 

63.

Агаарын бохирдолын төлбөрийн тухай хууль

2010-06-24

 

 

64.

Хог хаягдлын тухай хууль

2012-05-17

 

 

65.

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль

2012-05-17

 

 

66.

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль

2006-05-25

 

 

67.

Тусгай хамгаалалттай газрын тухай хууль

1994-11-15

 

 

68.

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль

2012-05-17

 

 

69.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль

2012-05-17

 

 

70.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль

2014-01-19

 

 

Газрын харилцааны хууль тогтоомж

71.

Газрын тухай хууль

2002-06-07

 

 

72.

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

2002-06-27

 

 

73.

Газрын төлбөрийн тухай хууль

1997-04-24

 

 

74.

Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай

1999-12-16

 

 

75.

Хот байгуулалтын тухай хууль

2008-05-29

 

 

76.

Геодези зураг зүйн тухай

1997-10-31

 

 

           

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭНД                                                 

77.

Үндсэн хууль

1991-01-13

 

 

78.

Архивын тухай хууль

1998-01-02

 

 

79.

Бүсчилсэн хөгжлийн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль

2006.

 

 

80.

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тухай хууль /он оноор/

Жил бүр

 

 

81.

Концесийн тухай хууль

2010-01-28

 

 

82.

Зохиогчийн эрх түүнд хамаарах эрхийн тухай

2006-01-19

 

 

83.

Монгол улсын ЗЗНДНТУ-ын тухай

2006-12-15

 

 

84.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

2012-01-19

 

 

85.

Төрийн албаны тухай хууль, түүнийг дагаж мөрдөх журам

2002-06-28

 

 

86.

Төрийн болон орон нутгийн ӨХБАҮХАТухай

2005-12-01

 

 

87.

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1999-0514

 

 

88.

Хөгжлийн сангийн тухай

 

 

 

89.

Бусад шаардлагатай хуулиуд

 

 

 

УИХ-ЫН ТОГТООЛ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

90.

МУМХЗСҮНХЦБодлого батлах тухай

 

 

№194

91.

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулах, батлуулах, түүний хэрэгжилтийг хангахад баримтлах журмыг батлах тухай

2004-01-08

 

№02

92.

ЗАГВАР, ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ/ Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулах нийтлэг загвар/

2004-4-15

 

№88

93.

НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах ) 

2010-5-19

 

№123

94.

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

2009-10-15

 

№64

95.

СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

2014-7-28

 

№242

96.

ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ 

2010-04-07

 

№88

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, ЗД-ын захирамж шийдвэр

97.

Үндсэн чиглэл батлах, хэрэгжилтийг хангах тухай

Жил бүр

 

 

98.

Орхон аймгийн хөгжлийн цогц бодлого батлах тухай

2009-11-24

 

№102

99.

Эрдэнэт хотын стратеги батлах тухай,

2006-06-30

 

№02

100

Гэр хорооллыг 2020 оэн хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр

2006-06-30

 

№03

101.

Шалгуур үзүүлэлт, аргачлал, тайлангийн загвар батлах тухай

2014-09-18

 

№02

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Croopj mxsbnl

ivermectin 3 - stromectol 15 mg buy ivermectin pills

Огноо:2021.09.20

purchase ivermectin

stromectol buy stromectol online

Огноо:2021.09.19

Jbozxv sqqxlv

doxycycline price uk - can i buy prednisolone over the counter in uk prednisolone 10 mg buy online

Огноо:2021.09.19

Pnrtdx eclvlf

cytotec pills for sale in south africa - cytotec medicine price in india cytotec price in south africa

Огноо:2021.09.17

cost of ivermectin lotion

buy stromectol uk stromectol coronavirus

Огноо:2021.09.17

ivermectin 1 cream 45gm

stromectol uk buy ivermectin price canada

Огноо:2021.09.15

lasix price at walmart

over the counter lasix over the counter lasix cem pit

Огноо:2021.09.12

Kmlqns klzepz

buy cialis online cheap - Buy cialis online cheap cialis 120 mg

Огноо:2021.09.10

lasix 500 mg tablet price

furosemide cost cvs furosemide pill cem pit

Огноо:2021.09.09

furosemide 20 mg cost

rx furosemide furosemide 20 mg price cem pit

Огноо:2021.09.09

Xzmvia jmgtle

buy sildenafil 100mg uk - Buy viagra lowest price cheap viagra 100mg uk

Огноо:2021.09.09

order lasix

lasix for sale furosemide for sale cem pit

Огноо:2021.09.08

Qvwfof lmljyt

affordable dissertation writing - essay help forum mba essay service

Огноо:2021.09.07

lasix 40 mg tablet online

lasix medicine price furosemide over the counter cem pit

Огноо:2021.09.06

ivermectin lotion

ivermectin 4000 mcg

Огноо:2021.09.06

Henbja tstfbv

accutane price in india - accutane cream india accutane online uk

Огноо:2021.09.03

cialis tablets cialiswithdapoxetine.com

cialis online cialis dosage

Огноо:2021.09.03

Xwrzud qaxktl

prednisone 60 mg - buy prednisone online australia prednisone buy online uk

Огноо:2021.09.02

Jdpjsa omjmxx

stromectol tablets - price of ivermectin tablets ivermectin uk buy

Огноо:2021.09.01

www.canadian pharmacy

prescription viagra online canada
substitute viagra mail order viagra cheap generic viagra cialis- canadian pharmacy [url=http://pltmbk.in.ua/user/stampoption35/]get a prescription online[/url] generic viagra india my canadian pharmacies viagra online purchase buy generic viagra online [url=http://ts.stonybg.com/member.php?action=profile&uid=158345]london pharmacy canada[/url]
how to get viagra viagra in canada cialis - canada northwestpharmacy .com [url=https://www.postonlineads.com/user/profile/197932]viagra cheap[/url]

Огноо:2021.08.31

Vwpgds asaxvr

generic vardenafil from canada - buy vardenafil 20mg online brand vardenafil vs generic

Огноо:2021.08.31

Fmlgeb kdgdrv

tadalafil online united states - cialis generic australia tadalafil 5mg tablets in india

Огноо:2021.08.29

Thzlrf urefwo

buy sildenafil us online - generic viagra soft tabs online

Огноо:2021.08.28

cheapest viagra online

northwestpharmacy .com
mexican pharmacy viagra free sample viagra free viagra shelf life [url=http://www.szltgd.com/space-uid-1827163.html]canadian prescription[/url] pharmacy rx one 60 mg cialis over the counter viagra natural viagra substitute canada drug companies [url=http://commonworld.info/user/needmeal32/]canadian-pharmacy-online[/url]
best canadian pharcharmy online canada prescriptions online canadian prescription drugstore discount rx drugs [url=https://yogaasanas.science/wiki/Exactly_how_To_Order_And_Also_Use_Your_Generic_Cialis_Online_Without_Prescription]canadian online pharmacy[/url]

Огноо:2021.08.20

viagra for sale

viagra side effects
buy viagra without prescription canada drugs of canada prescriptions from canada viagra brand for sale [url=https://fakenews.win/wiki/Canadas_Online_Pharmacies_Providing_Convenience_to_Clients]viagra canada[/url] canada drug stores drug prices ed meds online viagra how it works [url=http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.deviantart.com/batweek31/journal/Canada-s-Online-Pharmacies-Supplying-Convenience-887571240]canadameds.com[/url]
buy viagra from canada pharmacy generic viagra in canada ordering viagra online walmart prescription prices [url=http://drmovie.ru/user/groundlamb74/]universal drugstore[/url]

Огноо:2021.08.19

Fhknrk cxzfod

non prescription erection pills - ed pumps best over the counter erectile dysfunction pills

Огноо:2021.08.19

cialis or generic canada

what is the price of cialis in canada
cialis without prescription canada canada med cheap viagra pills buy viagra cheap [url=https://www.blurb.com/user/incomehood81]free sample viagra[/url] prescription viagra online canada how viagra works online pharmacies in canada buy cheap generic viagra [url=https://www.pcb.its.dot.gov/PageRedirect.aspx?redirectedurl=https://www.indiegogo.com/individuals/27291538]cialis from canada pharmacy[/url]
best price for cialis canada pharmacies online prescriptions viagra canada viagra mail order [url=https://app.box.com/s/u5eaidu750o8h11naio1lykjx3bqcq8z]viagra use[/url]

Огноо:2021.08.17

Mqpbjs gttxbi

viagra online purchase singapore - viagra best price canada lady viagra

Огноо:2021.08.14

Ypgomz jgwfqf

over the counter prednisone cheap - 5 mg prednisone drug prices prednisone

Огноо:2021.08.12

Daasha dupoqy

medication for ed - erectile dysfunction cure erectile dysfunction treatment

Огноо:2021.08.11

Pmgxpr enpwtu

parx casino online - online casino gambling online casino usa real money

Огноо:2021.08.09

Reqwbs sfgiep

ivermectin 0.5% brand name - stromectol lotion stromectol tablets for sale

Огноо:2021.08.08

discrete viagra online paypal australia

viagra without presciption online generic viagra sales - viagra in kanada
https://viagracnd.online# viagra stories
fake viagra tgxbxpa [url=http://viagracnd.com/#]viagra meaning[/url] viagra 30 tablets

Огноо:2021.08.07

Mqsget pwfcjw

best online cialis canada - canadian pharmacy no prescription tadalafil soft 20 mg

Огноо:2021.08.06

Opwont krmhuc

generic viagra safe - canadian discount pharmacy viagra where to buy sildenafil online with paypal

Огноо:2021.08.04

Saaifl kplhzn

purchase clomiphene - clomiphene generic clomid uk

Огноо:2021.08.02

Zzpmal mvrawp

lasix 12.5mg cost - order furosemide lasix best price

Огноо:2021.07.30

Ikaplj azbayo

azithromycin 100mg pills - what is azithromycin prescribed for azithromycin 100mg pills

Огноо:2021.07.29

Vxzxgi ojigmo

modafinil dosage - provigil a drug modafinil online

Огноо:2021.07.27

Cgdwuq vstddv

buy deltasone pills in united state online - buy prednisone online without prescription prednisone 40mg

Огноо:2021.07.25

Kkmqas qdbxeu

ivermectin 50ml - ivermectin tablets uk ivermectin iv

Огноо:2021.07.24

Zjfxtd ekcsex

tadalafil 20 mg usa - big pharmacy online cialis 5mg best price

Огноо:2021.07.23

Pswzcg lwiszz

canadian brand viagra - buy sildenafil citrate online online viagra prescription usa

Огноо:2021.07.22

Tnlbnf tvjyva

generic lyrica usa - generic drugs canadian pharmacy 365

Огноо:2021.07.20

Atpzvb hmewin

price of accutane in india - accutane over the counter uk isotretinoin online

Огноо:2021.07.19

Fsfymt ggftro

ivermectin dosage - stromectol 3mg cost stromectol 3 mg dosage

Огноо:2021.07.18

Bdpwew piqjet

cialis mexico pharmacy - cialis super active plus cialis online in india

Огноо:2021.07.17

Mzxizi xpnltp

buy vardenafil online - online levitra compra vardenafil online

Огноо:2021.07.15

Tfzrgd amicuy

accutane nz - 70 mg accutane buy accutane online fast delivery

Огноо:2021.07.13

Cjmxfe vhiprq

modafinil interactions - provigil 200 mg modafinil and caffeine

Огноо:2021.07.11

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-18 12096
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт бичгийн эмх цэгц, ...

2015-05-31 4935
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журам зааврын жагсаалт

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журам зааврын ...

2015-06-28 3548
Хэвлэл олон нийттэй харилцах албаны мөрддөг хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

Хэвлэл олон нийттэй харилцах албаны мөрддөг хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.212.116
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 52 Онлайн
  • 3616 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 3616 Долоо хоногт
  • 180810 Сүүлийн сард
  • 6220030 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар