Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

             Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын
                         2015 оны ... дугаар сарын ....  –ны өдрийн   ... 
                                                                        дугаар тушаалын  2 дугаар хавсралт

 


                               АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ИРГЭДИЙН                                 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

    1.1.Аймгийн нутгийн захиргааны  байгууллагуудаас үзүүлж  байгаа төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, иргэдэд ойртуулах, нийтийн үйлчилгээний талаар  тэдний санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, аймаг, орон нутгийг хөгжүүлэхэд иргэдийн санал хүсэлтийг тусгахад оршино.

    1.2. Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхдээ Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба  мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолыг үндэслэл болгоно.

    1.3.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт “Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах төв”-ийг ажиллуулах асуудлыг олон нийттэй харилцах албаны ажилтан болон диспетчер операторууд тус тус хариуцан ажиллана. Тэдний эзгүйд уг асуудлыг хариуцах ажилтныг Тамгын газрын дарга томилон ажиллуулна.

1.4. “Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах төв”-д иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 70353511 дугаарын утсаар, цахимаар зэрэг бүхий л хэлбэрээр хүлээн авах ба тус төвийн ажилтнууд нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Олон нийттэй харилцах албанд харьяалагдан ажиллана. Бичгээр ирсэн өргөдлийг бичиг хэргийн эрхлэгч хүлээн авна. 

    Хоёр. Иргэдээс өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх

2.1.Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг  “7035-3511” дугаарын телефон утсаар, цахимаар 24 цагаар хүлээн авах ба ажлын өдөрт 08.00 – 20.00 цагийн хооронд “70353511” дугаарын утсаар, цахимаар болон биечлэн дээрх ажилтнууд хүлээн авч бүртгэнэ. Амралт, баяр ёслолын өдрүүд, ажлын өдөр 20.00-08.00 цагийн хооронд дээрх утсаар иргэдийн өргөдөл, гомдлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зохицуулагч хүлээн авч бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн  ажлын өдрийн өглөө бүр 08 цагт  Олон нийттэй харилцах албаны ажилтанд хүлээлгэн өгнө.

    2.2.Иргэн утсаар өргөдөл, гомдол гаргахдаа өөрийн  өргөдөл, гомдлоо тодорхой нэр хаяг бүхий дэлгэрэнгүй гарган ажилтанд бүртгүүлж эргэн холбоо барих нэр, хаяг, утасны дугаараа өгснөөр бүртгэгдэнэ.
2.3.Иргэн өргөдөл, гомдлын цахим программд хэрэглэгчээр бүртгүүлэн цахим хэлбэрээр өргөдлөө гаргах боломжтой. Цахим хэлбэрээр гаргасан өргөдлийг  Олон нийттэй харилцах албаны ажилтнууд хүлээн авна.

    2.4.Иргэний бичгээр иүүлсэн өргөдөлд өргөдөл гаргагчийн нэр, хаяг, гарын үсэг зэрэг хуульд заасан шаардлага хангагдсан эсэхийг хянан шаардлага хангасан өргөдлийг бичиг хэргийн ажилтан хүлээн авч бүртгэнэ.

    2.5.Ажилтнууд нь иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлыг утсаар хүлээн авч өргөдөл, гомдлын цахим программд орж нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн ердийн ба шуурхай журмаар шийдвэрлэхээр ангилна.

2.6. “Нууц”, “Гарт нь” гэсэн өргөдөл, гомдлыг дугтуйн гадна хаягаар бүртгэн холбогдох албан тушаалтанд задлалгүй шилжүүлнэ.

     2.7. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх  талаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах асуудлыг Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төвд ажиллаж буй Олон нийттэй харилцах албаны ажилтнууд хариуцан зохион байгуулна.

    Гурав. Өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх хугацаа

    3.1. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан албан хаагч өөрийн харьяалан шийдвэрлэвэл зохих өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудал бүрт дүн шинжилгээ хийж, холбогдох иргэн байгууллагаас магадлах, судалгаа, тодорхойлолт авах зэрэг үйл ажиллагааг явуулж шийдвэрлэн 30 хүртэл хоногт багтаан аль болох богино хугацаанд өргөдөл гаргагчид хариу өгнө. Шаардлагатай тохиолдолд өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх хугацааг удирдах ажилтан 30 хүртэл хоногоор сунгаж болох ба сунгасан тохиолдолд өргөдөл гаргагчид амаар болон бичгээр заавал мэдэгдэнэ.

    3.2. Иргэдээс ирүүлсэн саналын шинжтэй өргөдлийг  хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг судалсны үндсэн дээр зохих арга хэмжээ авч 90 хоногт багтаан өргөдөл гаргагчид хариу өгнө.

3.3. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан төрийн албан хаагч өргөдөл, гомдолд дурьдагдсан асуудал нь өөрийн эрх хэмжээнд хамаарахгүй байвал түүнийг зохих байгууллага, албан тушаалтанд 1 хоногийн дотор шилжүүлж энэ тухай өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ.

Дөрөв. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэн хариу өгөх талаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын эрх, үүрэг

4.1.”Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв”-д ирсэн иргэдийн өргөдөл, гомдлыг аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Засаг даргын Тамгын газрын даргад танилцуулан  харьяалах асуудлаар нь ангилан удирдлагын заалтын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар  шийдвэрлүүлэхээр тухайн өдөрт багтаан өргөдөл, гомдлын цахим программаас шилжүүлнэ.

4.2. Ажилтнууд нь шуурхай шийдвэрлэхээр ангилагдсан иргэдийн өргөдөл, гомдлын талаар холбогдох байгууллагын удирдах болон холбогдох албан тушаалтантай утсаар болон e-mail-ээр аль болох шуурхай холбогдон иргэний өргөдөл, гомдлыг танилцуулах ба шаардлагатай бол албан бичгээр, цахим хэлбэрээр хүргүүлж, тухайн байгууллагаас хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай хариуг хуулинд заасан хугацаанд багтаан аль болох богино хугацаанд авч тухайн иргэнд мэдэгдэнэ.

4.3. Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга болон Тамгын газарт бичгээр ирсэн өргөдлийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч хүлээн авч бүртгэн, өргөдөлд бүртгэл хяналтын карт хавсарган удирдлагуудад танилцуулан удирдлагын заалтын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлнэ.

4.4. Ирж буй гомдлыг түүнд холбогдож буй албан тушаалтанд өөрт нь шилжүүлэхийг  хориглох ба дээд шатны удирдлагад шилжүүлнэ.

4.5. Бичгээр ирж буй өргөдөлд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, өмнө нь уг асуудлаар өргөдөл гаргасныг дахин хянан шийдвэрлэх үндэслэлгүй, өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудлаар өмнө нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа нөхцөлд тодорхойлолт бичиж ирсэн өргөдлийн хамт 3 хоногийн дотор буцаах ба тодорхойлолтын хуулбарыг авч үлдэнэ.

4.6. Ажилтнууд нь тухайн иргэний өмнөөс өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах, шаардлагатай бол иргэдтэй биечлэн уулзах, тодруулах боломжтой баримт материалыг гаргуулан авч болно.

4.7.Өргөдөл, гомдол гаргасан иргэн өөрийн гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа явцын талаарх мэдээллийг утсаар болон өргөдөл, гомдлын цахим программаас, биечлэн ирж авч болно. Дээрх тусгай дугаарын телефон утаснуудаар ирсэн лавлагаа, мэдээллийн чанартай асуудалд ажилтнууд харилцах утсаар амаар хариу өгч болох ба энэ тухай өргөдөл, гомдлын цахим программд бүртгэн тэмдэглэнэ.

4.8. Ирсэн өргөдөл, гомдлыг харьяалах асуудлаар нь ангилан холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар  шийдвэрлүүлэхээр ажлын өдөрт багтаан өргөдөл, гомдлын цахим программаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэх ба шаардлагатай гэж үзвэл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  дарга,  Засаг даргын орлогч, аймгийн Засаг дарга нарт танилцуулж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд албан бичгээр хүргүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж  хариуг хуулинд заасан хугацаанд тухайн иргэнд амаар, цахимаар болон бичгийн аль тохиромжтой хэлбэрээр өгнө.

    4.9. Ажилтнууд нь аймгийн Засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагчаас байгууллагуудад өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу  биелэлтийг нь хангуулж  бичгээр  болон амаар, цахимын аль боломжит хэлбэрээр хариуг авна.

    4.10. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг долоо хоног бүрийн Баасан гаригт гаргаж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөлгөөнд мэдээлж байна. Мөн орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр болон erdenet.mn сайтад мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.

    4.11. Аймгийн ЗДТГ-ын Нэг цонхны үйлчилгээ, Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан болон Олон нийттэй харилцах албаны Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төвийн ажилтан нь өргөдөл гомдлын программд хязгаарлалтгүй нэвтрэх эрхтэй ба хүлээн авч бүртгэсэн өргөдлийг хянан холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд программаас шилжүүлэх, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих үүрэгтэй.

4.12. Өргөдөл гомдлын цахим программд  бүртгэлтэй төрийн болон төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллага тус бүрийн удирдлага, онцлох ажилтанд тус программд хязгаарлалтай нэвтрэх эрх өгнө.

4.13.Төрийн албан хаагчид нь Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд дурьдагдсан хувь хүний нууцтай холбогдолтой мэдээллийг хадгалах үүргийг хүлээнэ.

4.14. Шууд шийдвэрлэх боломжгүй, удаан хугацаанд шийдвэрлэгдэх асуудлаар /орон сууц, гэр гэх мэт/   иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг тусгай бүртгэлд бүртгэж, энэ тухай өргөдөл гаргагчид заавал мэдэгдэн шийдвэрлэлтэнд тухайн албан тушаалтан хяналт тавьж ажиллана.
 
4.15. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга нар, НЦҮ, Иргэдтэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан, бичиг хэргийн эрхлэгч,  Олон нийттэй харилцах албаны ажилтнууд хяналт тавин ажиллана. 
Тав. Байгууллага, ажилтнуудын хүлээх үүрэг
5.1.Төрийн байгууллагын удирдлага, холбогдох ажилтнууд өргөдөл, гомдлын цахим программд өөрийн нэвтрэх майл хаяг, нууц кодыг оруулан нэвтэрч иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг нэн тэргүүнд шуурхай шийдвэрлэж тус программд шийдвэрлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд шийдвэрлэлтийн талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг дүрсжүүлэн баримтжуулж болон албан бичгээр ирүүлнэ.
5.2.Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдолд төрийн байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд судалгаа дүгнэлт хийж, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. 
5.3.Өргөдөл, гомдлын программд нэвтрэх нууц үгийг нэвтрэх эрх бүхий албан тушаалтнаас бусдад дамжуулахыг хориглох ба тус программ дахь хувь хүний нууцтай холбогдолтой мэдээллийг нууцлах үүрэг хүлээнэ.
Зургаа. Бусад

    6.1.Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг цаг хугацаанд нь хэрхэн барагдуулсан эсэх нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн нэг болно.

    6.2. Иргэний өргөдөл, гомдолд дурьдсан асуудлыг хариуцан шийдвэрлэх үүрэг бүхий албан тушаалтан хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хуулинд заасан хугацаа хожимдуулан шийдвэрлэсэн болон хариу өгсөн нь тухайн төрийн албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.1-д заасан сахилгын шийтгэл хүлээлгэх үндэслэл болно

 

                                                                                        -ОоО-

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Subuwm eqzbhf

ivermectin cost australia - stromectol price usa stromectol online pharmacy

Огноо:2021.09.19

Thanks designed for sharing such a fastidious thought,
piece of writing is good, thats why i have read it
entirely

Огноо:2021.09.16

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?
My blog is in the very same niche as yours and my users would truly benefit
from a lot of the information you provide here. Please
let me know if this alright with you. Thanks a lot!

Огноо:2021.09.15

Gzgiwk xqsgde

40mg cialis - Cialis fast delivery tadalafil 12mg

Огноо:2021.09.10

continuously i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening
with this article which I am reading here.

Огноо:2021.09.08

Ehbspd ggiged

sildenafil from mexico - Viagra brand purchase generic viagra

Огноо:2021.09.08

Hajoew tyjlih

help writing research paper - research essay help academic writers online

Огноо:2021.09.07

cialis price cialiswithdapoxetine.com

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis coupon

Огноо:2021.09.07

Hey There. I found your blog the usage of msn. This is a
very smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn more of your useful info.
Thank you for the post. I will certainly return.

Огноо:2021.09.05

Notsuh clidgk

accutane india - accutane cost australia accutane online no prescription

Огноо:2021.09.03

Qgqrhf xeoeno

prednisone where can i buy - price for 15 prednisone prednisone over the counter

Огноо:2021.09.02

Pndelk fljjle

neurontin tablets 300 mg - levothyroxine 125 mg price levothyroxine 75 mcg price canada

Огноо:2021.08.26

canada prescriptions online

canadian drugstore
cialis or generic canada cialis cheap canadian tadalafil generic viagra canada [url=https://tarifkchr.net/user/jutepoppy30/]getcanadiandrugs .com[/url] cialis pills canadian-pharmacy-online canadian pharmacy viagra non prescription viagra [url=http://archives.bia.or.th/wiki/index.php?title=Canadian_Prescription_Drugs_Traveling_To_The_United_States]best canadian pharmacies shipping to usa[/url]
buy viagra online without script canadian rx pharmacy canadian cialis reviews cheap viagra [url=https://www.windsorcn.com/home.php?mod=space&uid=628743]pharmacy viagra[/url]

Огноо:2021.08.26

viagra alternative

cialis over the counter in canada
online drugstore cialis cheap viagra from india cheap viagra for sale [url=https://escort-siden.dk/author/pairpolo89/]?viagra canada[/url] canadian drug companies overnight viagra viagra online canada pharmacy canadian pill store [url=http://tupalo.com/en/users/sign_up]viagra sildenafil[/url]
cialis pills for sale viagra online in canada canada pharmacy online viagra medication without prescription [url=http://familymedcenter.kz/user/groupseeder18/]canadian drug store[/url]

Огноо:2021.08.23

buy viagra online without script

canada viagra generic
viagra pill viagra before and after pictures best price cialis online purchase viagra [url=http://www.okaywan.com/home.php?mod=space&uid=284956]what would happen if a girl took viagra[/url] free samples canada viagra online shop canadian drugs viagra online no prescription [url=https://mensvault.men/story.php?title=make-the-most-of-your-beauty-routine-with-these-tips#discuss]taking viagra[/url]
viagra online generic canada drugs onlinepharmaciescanada.com viagra uk [url=https://genius.com/hoseschool51]drapolene cream[/url]

Огноо:2021.08.23

Njbuez wxfpqj

best medicine for erectile dysfunction without side effects - ed men best natural ed pills

Огноо:2021.08.19

generic cialis in canada

buying cialis from canada
generic female viagra lowest cost cialis generic cialis in canada online canadian pharmacies [url=https://wanelo.co/alarmlamb29]rite aid pharmacies[/url] lowest price on cialis cheap viagra in canada viagra testimonials buy brand cialis online canada [url=http://yi9.net/home.php?mod=space&uid=157941]no prescription pharmacy[/url]
cialis and pharmacy viagra safe cost viagra natural alternatives to viagra [url=https://pastelink.net/35p4x]online viagra prescription[/url]

Огноо:2021.08.18

do you need a prescription for viagra in canada

northwest canadian pharcharmy online
viagra generic canada my canadian pharmacy alcohol and viagra canada pharmacy viagra [url=http://ottawa.pinklink.ca/author/nicschool17/]discount viagra[/url] viagra sales canadian pharmacy store cialis viagra online cheap [url=http://braicoop.ro/user/nationlamb19/]buy brand cialis online canada[/url]
prescription cialis where can i buy viagra cialis generic canada my canadian pharcharmy online [url=https://morphomics.science/wiki/Maximize_Your_Beauty_Routine_With_These_Tips]canadian pharmacies shipping to usa[/url]

Огноо:2021.08.18

Doywhr bzkwap

stromectol pills canada - ivermectin price canada ivermectin 0.5

Огноо:2021.08.17

Nbolfl oemdpp

cialis 5 mg discount coupon - Price cialis cialis viagra comparison

Огноо:2021.08.16

Muuthj xkescd

viagra 100 mg price canada - viagra in europe average cost of 100mg viagra

Огноо:2021.08.14

Grmkhw ygaull

prednisone cost 5mg - deltasone price can you buy prednisone over the counter

Огноо:2021.08.13

Jgngls lyowmg

ed treatments that work immediately - pills for ed ed pills no prescription

Огноо:2021.08.11

Ugxcoh njzbvg

win real money online casino for free - online casino real money no deposit online casino usa

Огноо:2021.08.10

I do trust all the ideas you have offered for
your post. They are very convincing and will certainly work.
Still, the posts are too quick for beginners. May just you
please extend them a little from next time?
Thanks for the post.

Огноо:2021.08.09

Fflwup kieeqw

lowest price cialis - average cost cialis 5mg reputable onlinecompanies that sell cialis

Огноо:2021.08.06

Yfzzbh lhgoem

buy viagra online mastercard - viagra medicine online purchase generic viagra 120mg

Огноо:2021.08.04

Cxdylt ihgivo

clomid purchase online - buy clomid generic clomiphene

Огноо:2021.08.02

Oqmrnd fiivub

lasix generic - furosemide 20 mg tablet brand name lasix without prescription usa

Огноо:2021.07.31

Cofwgx chhvky

low cost zithromax - site zithromax for sale uk

Огноо:2021.07.29

Jrixze dvbvwu

modafinil moa - modafinil moa modafinil and alcohol

Огноо:2021.07.27

Nwjgda zojzrc

prednisone uk over the counter - canada prednisone 50 mg prednisone 4

Огноо:2021.07.26

Cqndkn jvypsb

ivermectin 50 - ivermectin 4 mg stromectol prices

Огноо:2021.07.24

Hi friends, how is the whole thing, and what you desire to say
concerning this paragraph, in my view its truly remarkable in support of me.

Огноо:2021.07.24

Tcfjri thlort

cialis 5mg best price india - canada tadalafil generic cialis 4 mg

Огноо:2021.07.23

Gbgskj hllier

order viagra 100mg online - online ed medications genuine viagra canada

Огноо:2021.07.22

Mslexc wqzvcb

can you buy amoxicilin over the counter - buy amoxicillin noscript canada buy amoxicilin noscript canada

Огноо:2021.07.21

Zpbfzj fvuqke

lyrica 75 mg pill - modafinil online pharmacy walmart online pharmacy

Огноо:2021.07.20

Mdgtdw phwvgt

how much does ivermectin cost - stromectol tablets for humans for sale ivermectin 0.5%

Огноо:2021.07.18

Uzxobj stqkam

compare prices cialis - where can i buy generic cialis online price of cialis daily

Огноо:2021.07.17

Every weekend i used to pay a quick visit this site,
because i want enjoyment, as this this web site conations truly nice funny stuff too.

Огноо:2021.07.16

This post offers clear idea in favor of the new users of blogging,
that truly how to do blogging.

Огноо:2021.07.16

Pxzdyy fwrwvh

vardenafil free sample - vardenafil online in canada vardenafil on line

Огноо:2021.07.15

Lnadoh lyoyry

buy amoxicilin 500 mg online - buy amoxicilina 500 mg online amoxicillin rash

Огноо:2021.07.14

Vxwial mwdlml

accutane over the counter uk - accutane cream cost accutane price online pharmacy

Огноо:2021.07.13

Vrnzfx cgarem

provigil dosage - provigil a narcotic provigil a stimulant

Огноо:2021.07.12

Trigzp doosiv

prednisone for tinnitus - can i buy prednisone online prednisone 5

Огноо:2021.07.10

Jdrlna wrderr

erection pills online - home remedies for ed erectile dysfunction best otc ed pills

Огноо:2021.07.08

Smlopf dmckop

buy lasix online paypal - doxycycline online without prescription where to get doxycycline in singapore

Огноо:2021.07.05

Yivjst bljovh

can you buy viagra otc - cost of viagra per pill price of real viagra

Огноо:2021.07.04

Холбоотой мэдээлэл

2015-04-26 25017
Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын жагсаалт

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллаагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын ...

2013-05-24 10871
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Хотын Захирагчийн алба нь анх Аймгийн Засаг даргын 1996 оны 302 дугаар захирамжаар байгуулагдсан бөгөөд ...

2013-06-03 12028
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1. Аймгийн Засаг даргын ажлын алба нь түүний Тамгын газар мөн. 1.2. Аймгийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.212.116
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 55 Онлайн
  • 4005 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 4005 Долоо хоногт
  • 181199 Сүүлийн сард
  • 6220419 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар