Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам

                   Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын
                                 2015 оны ... дугаар сарын ....  –ны өдрийн   ... 
                                                                               дугаар тушаалын  1 дүгээр хавсралт

 


         АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
         АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ
 


        Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт  бичгийн эмх цэгц, зохион байгуулалт, бүрдэл, хадгалалт, ашиглалтыг сайжруулах, хяналт тавихад энэхүү журмын зорилго оршино.
     Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь бичиг баримт хүлээж авах, хүргүүлэх, боловсруулах, баримт бичгийн  эх зохиох, хэвлэмэл хуудсанд бичих, хянах,шийдвэрлэх, баталгаажуулах,  ангилан төрөлжүүлэх, хэрэгжүүлэх, биелэлтийг мэдээлэх, дүгнэх, тайлан мэдээ гаргах, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, мэдээлэл лавлагаанд ашиглах, харилцааг зохицуулахад   энэхүү журмыг баримтална.
Нэг.Баримт бичиг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих, хадгалах
    1.1.Байгууллагад ирсэн баримт бичгийг хүлээн авч зөв хаягласан, бүрдэл бүрэн эсэхийг шалгаж ирсэн баримт бичгийн бүртгэлд бүртгэнэ.Бүртгэсэн баримт бичгийн эхний хуудасны  арын зүүн доод өнцөгт бүртгэлийн дардасыг дарж Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу тэмдэглэл хийнэ.
    1.2. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч нь ирсэн, явсан  бичиг, өргөдлийг  цахимаар болон бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэж, хариутай бичиг,  өргөдөлд бүртгэл хяналтын картыг хөтлөн хавсаргаж  удирдлагад танилцуулан  удирдлагын заалтын дагуу  холбогдох хэлтэс, тасаг, нэгжийн бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд  шилжүүлнэ.
    1.3.”Нууц”  , “Гарт нь”  гэсэн бичгийг дугтуй дээрх хаягаар бүртгэж  холбогдох ажилтанд  өгч гарын үсэг зуруулна.
     1.4.Өргөдөл, ирсэн бичгийг хүлээн авсан хэлтэс, тасаг, албадын удирдлага,  холбогдох ажил хариуцсан  мэргэжилтэн  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
    1.5. Шийдвэрлэсэн баримт бичгийг шийдвэрлэснээс хойш  ажлын нэг өдөрт багтаан бичиг хэргийн эрхлэгчид  хүлээлгэн өгнө.
      1.6.Явуулах албан бичгийг  гарын үсэг зурсан буюу батлагдсан өдөрт нь багтаан  явсан бичгийн бүртгэлд бүртгэнэ.Явуулах баримт бичгийг  2 хувь үйлдэнэ.
     1.7.Явуулах албан бичигт   Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу огноо, бүртгэлийн дугаарыг  хэвлэмэл хуудсанд бичнэ.
     1.8.Бүртгэлийн дугаар авч бүртгэгдсэн явах баримт бичгийн 1 хувийг  зохих хаягаар нь тухайн өдрийн ажлын цагт багтаан шуудангаар илгээнэ.Шуурхай дамжуулах шаардлагатай баримт бичгийг факсаар болон цахим шуудангаар явуулж болох ба цаасан хувийг давхар шуудангаар илгээнэ. Баримт бичгийн үлдэх хувийг  бичиг хэргийн эрхлэгч  хавсралтын хамт ХХНЖ-ын дагуу холбогдох хавтаст хэрэгт хадгална.
    1.9.Шуудангаар илгээх бүрдэл бүрэн болсон баримт бичгийг дугтуйнд хийж явуулах газрын нэр хаяг, индексийг зөв бичиж хаяглана.
     1.10.Шуудангаар илгээх баримт бичгийн жагсаалтыг 2 хувь үйлдэн бичиг хүргэгчид хүлээлгэн өгнө.Бичиг хүргэгч  баримт бичгийг  Шуудан холбооны газарт  хүлээлгэн өгч жагсаалтад гарын үсэг зуруулан 1 хувийг  бичиг хэргийн эрхлэгчид хянуулан буцаан өгнө.
    1.11.Бичиг хүргэгч  биечлэн хүргэх баримт бичгийг  Баримт бичиг хүлээлцэх дэвтэрт бичиж, тухайн байгууллагын бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулна.
   1.12.Хэвлэмэл хуудсыг   стандартын дагуу хэвлүүлж  хүлээн авч, тусгай дугаарлагчаар дугаарлана.Бүртгэлийн дугаарыг хэвлэмэл хуудасны нүүрэн талын баруун доод өнцөгт тавина.
       1.13.Хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, ашиглалт, зарцуулалтад  бичиг хэргийн эрхлэгч хяналт тавина.
      1.14.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн тэмдгийг бичиг хэргийн эрхлэгч хариуцна.Тэмдгийг бусдад шилжүүлэх, ажлын байрнаас гадагш авч гарахыг хориглоно. 
     1.15.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн бичгийг бичиг хэргийн эрхлэгч хадгална. Хоёр.Бичиг хэргийн эрхлэгчийн үүрэг
    2.1.Ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл гомдлыг цахим программ болон бүртгэлийн дэвтэрт  бүртгэж, шийдвэрлэлтийн талаарх тэмдэглэлийг   хөтлөн  шийдвэрлэлтэд хяналт тавина.
      2.2.Хариутай  бичиг болон бичгээр ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх тайлан мэдээг улирал тутам гаргаж мэдээлнэ.
       2.3.Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу баримт бичгийн бүртгэл, бүрдэл, шийдвэрлэлт, ашиглалт, хадгалалтын  ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.
Гурав.Хэлтсүүдийн бичиг хэрэг хариуцсан ажилтны үүрэг:
       3.1.Ирсэн бичиг, өргөдөл гомдлын бүртгэлийн дэвтэртэй байна.
     3.2.Тухайн хэлтэст ирсэн баримт бичгийг бичиг хэргийн эрхлэгчээс хүлээн авч   хэлтсийн бичиг бүртгэх дэвтэрт бүртгэн хэлтэс тасгийн даргад танилцуулан холбогдох ажилтанд шилжүүлэн гарын үсэг зуруулна.
3.3.Хариутай бичиг болон өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд бүртгэлээр хяналт тавьж хугацаанд нь шийдвэрлүүлэн бүртгэл хяналтын картын “хэзээ, хэрхэн шийдвэрлэсэн” гэсэн хүснэгтэд  шийдвэрлэлтийн талаарх тэмдэглэлийг хөтөлж,  бичиг хэргийн эрхлэгчид буцаан өгнө.
    3.4.Баримт бичгийг боловсруулсан удирдлага, мэргэжилтнүүд утга агуулга, хэл найруулга, үг үгсийн алдаагүй боловсруулан холбогдох удирдлагад хянуулан дотоод сүлжээнд тавина.
Дөрөв.Архивын талаар:
      4.1. Ажилтнууд нь холбогдох журам, зааврын дагуу  өмнөх оны баримтыг  эмхлэн цэгцэлж  ХХНЖ-ын дагуу данс бүртгэл үйлдэн  1 дүгээр улиралд багтаан байгууллагын Архивт хүлээлгэн өгнө.
    4.2.Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдсан ББНШК нь хэлтэс, ажилтнуудаас хүлээн авсан баримтын  байнга, түр хадгалах болон устгах хэргийг ялгах, сонгох ажлыг жил бүр зохион байгуулна.Хадгалах хугацаанд өөрчлөлт оруулах, түүнчлэн жагсаалтанд ороогүй баримтын хадгалах хугацааны талаар санал боловсруулж Төрийн архивын дэргэдэх ББНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцүүлнэ.
    4.3.Аймгийн ЗДТГ-ын  архивт хадгалах хугацаа дууссан байнга хадгалах хадгаламжийн нэгжийг  Төрийн архивт  данс бүртгэлээр шилжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
    4.4.Байгууллагын удирдлага, ажилтан,  бичиг хэргийн эрхлэгч нь байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврыг мөрдөн ажиллана.
    4.5.Архивын лавлагааг  байгууллага, иргэд, ажилтнуудын хүсэлтийн дагуу мэдээллийг  хуулбар болон хэсэгчилсэн хуулбар хэлбэрээр олгоно.

Тав.Хариуцлагын талаар:
    5.1.Энэхүү журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийн дагуу хэлтэс, тасаг, нэгжийн удирдлага болон ажилтнуудад  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын  шийдвэрээр хариуцлага тооцно.

                                                                                       -ОоО-


 
                  

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Trdzbr ljbzko

topical ivermectin cost - buy ivermectin uk buy ivermectin for humans

Огноо:2021.09.20

where to buy ivermectin pills

ivermectin 1 cream stromectol without prescription

Огноо:2021.09.19

stromectol tablet 3 mg

price of ivermectin ivermectin eye drops

Огноо:2021.09.19

gay asian dating lonely

gay dating for men
gay jew dating site
[url="http://gayedating.com/?"]gay gps dating sites[/url]

Огноо:2021.09.18

mingle gay dating

gay bondage dating site
famous gay dating sites
[url="http://gayedating.com/?"]pr gay dating site india[/url]

Огноо:2021.09.18

jonas reeder gay dating

gay fish dating
gay dating south jersey
[url="http://gayonlinedating.net/?"]offline gay dating[/url]

Огноо:2021.09.18

black discrimination gay dating

american gay dating usa
gay dating in germany
[url="http://datinggayservices.com/?"]gay platonic dating[/url]

Огноо:2021.09.18

dating sites for gay girls

funhouse play gay dating sim
kinky gay dating san diego
[url="http://gayonlinedating.net/?"]gay dating sims who we are now[/url]

Огноо:2021.09.18

gay dating sites hornet asians

gay dating sites for under 18
dating sites for gay women
[url="http://gayedating.com/?"]college dating gay[/url]

Огноо:2021.09.18

Bring forth the parties of suspicion.

Leave me and do the thing I bid thee do.

Огноо:2021.09.17

stromectol 3mg cost

ivermectin 3mg tablets price stromectol online pharmacy

Огноо:2021.09.17

sbgfhethtgrfshsrbhdSailtBtjanitet

the essay writer essay help introduction

Огноо:2021.09.15

cvbdvfdAnaguehjeqb

free dissertation help dissertation example

Огноо:2021.09.15

gay arab men and dating

gay dating chat rooms
dating with a gay blavk guy
[url="http://dating-gaym.com/?"]gay dating schenectady ny[/url]

Огноо:2021.09.15

phd dissertation writing service afhdsvddassibfcAnaguefatsh

thesis literature review good thesis

Огноо:2021.09.15

stromectol for humans

ivermectin for humans generic ivermectin

Огноо:2021.09.14

gay dating places in bangalore

gay farmers dating site
nigerian gay dating site
[url="http://datinggayservices.com/?"]modern gay dating[/url]

Огноо:2021.09.14

Leoqm, ztznyd.

https://bit.ly/2X6kzSD

Огноо:2021.09.11

best gay dating profile

gay canada dating site
gay male dating service
[url="http://dating-gaym.com?"]good gay dating websites[/url]

Огноо:2021.09.10

beantownbottom gay dating

100 free gay dating sites
thesis on gay online dating
[url="http://gayedating.com?"]sugar daddy gay dating[/url]

Огноо:2021.09.10

furosemide 20

lasix tablet price lasix prescription cem pit

Огноо:2021.09.09

over the counter lasix

buy furosemide online furosemide cost cem pit

Огноо:2021.09.09

ndghjdyjdbrhzvofbldSailtBtjanites

how do i write a thesis thesis writing uk

Огноо:2021.09.09

sbgfhethtgrfshsrbhdSailtBtjanitel

essay help online cheapest custom essay writing

Огноо:2021.09.09

Lqvlzz oeffwh

men viagra - Canadian healthcare viagra sales how to buy real viagra

Огноо:2021.09.08

cvbdvfdAnaguevkapa

college dissertation п»їKeyWord

Огноо:2021.09.08

ejttihwsujdfbfhgfdSailtBtjanitef

cheapest paper writing service custom paper services

Огноо:2021.09.08

ikaabsdgikgsgthdSailtBtjanitel

coursework uk custom coursework

Огноо:2021.09.08

dissertation to book afhdsvddassibfcAnagueendze

thesis binding psychology thesis topics

Огноо:2021.09.08

ebdsfvfdSailtBtjaniten

dissertation proquest dissertations search

Огноо:2021.09.08

Hello World!!!

Hello World!!!
https://coiffure-13.fr/coupe-enfant/
https://www.hairexpresso.com/product/medium-blonde-i-tip/
http://www.ndroo.com/blog/?p=263
https://a-hadaka.jp/search/rank.cgi?mode=link&id=96&url=http://nicoandolive.com/business/home-decorating-tips-and-tricks-that-you-should-attempt-now/
https://cappella.exblog.jp/239224590/
https://dbi.hr/arheoloski-muzej-istre-pula/
https://clinpharm.vn/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:EltonX5274134
https://www.mrplan.fr/monsieur-plan-dans-lemission-tous-ensemble/
https://forsaljningavaktierqopgbuf.netlify.app/sitemap1.xml
https://affarerfubj.netlify.app/sitemap1.xml

292109677
https://clubajedrezcalasanz.org/article/510503265
https://www.gotujsiedokuchni.pl/article/336548037
https://www.acaena.cl/article/378941797
https://www.acaena.cl/post/2140042
https://www.pantopeia.org/19315215
https://lecuonline.org/news/610145955
https://gotujsiedokuchni.pl/article/41210845
https://gotujsiedokuchni.pl/article/67131306
https://www.lecuonline.org/article/964815899
https://marketeamawards.pl/article/318118452
https://lecuonline.org/article/75381992

Огноо:2021.09.08

ndghjdyjrhzvofbldSailtBtjanitej

can you write my essay college essay helper

Огноо:2021.09.08

sbgfhthtgrfshsrbhdSailtBtjanitem

custom coursework coursework paper

Огноо:2021.09.08

Excellent, what a webpage it is! This webpage gives
helpful facts to us, keep it up.

Огноо:2021.09.08

rhgbdvfdAnagueayxyw

buy cheap paper online pay to write papers

Огноо:2021.09.08

ejtthwsujdfbfhgfdSailtBtjanitef

thesis writing service uk thesis writing

Огноо:2021.09.08

ikaabsdggsgthdSailtBtjaniteq

dissertation writing services illegal dissertation writing services illegal

Огноо:2021.09.08

п»їKeyWord afhdsvddasibfcAnaguezlxjp

buy an essay online cheap expository essay help

Огноо:2021.09.08

ebdsfdSailtBtjanited

paper writing service reviews paper writers college

Огноо:2021.09.08

Thank you for another informative web site. The place else may
I am getting that kind of information written in such a perfect manner?

I have a venture that I am just now working on,
and I have been at the glance out for such information.

Огноо:2021.09.08

Ekrmks jciioc

top essay writers - custom writing essay help writing paper

Огноо:2021.09.07

gay dating websites india

gay dating sim on top
racism gay dating sites
[url="gaydatinglosangeles.com?"]gay dating game on steam[/url]

Огноо:2021.09.07

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

cialis dosage cialis online

Огноо:2021.09.06

Uzzljc azzwax

methylprednisolone 2mg - lyrica 200 mg cost of lyrica 100 mg

Огноо:2021.09.06

gay dating romeo

gay dating looking for clingy
gay dating a bi
[url="http://freegaychatnew.com?"]gay dating ct[/url]

Огноо:2021.09.05

gay surfers dating

gay teen boys dating tumblr
gay filipino dating
[url="http://gaychatgay.com?"]vh1 dating naked gay[/url]

Огноо:2021.09.04

Spzuxl iyswtm

accutane 10mg daily - can i buy accutane online cheapest generic accutane

Огноо:2021.09.03

wgehsgdyjrhzvofbldSailtBtjanitez

viagra order viagra online

Огноо:2021.09.03

sbgfhthshsrbhdSailtBtjanitet

jobs at cvs pharmacy store longs pharmacy store locator

Огноо:2021.09.03

gfbegdvfdAnagueodhef

levitra comercial generic levitra 40 mg

Огноо:2021.09.02

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-18 12097
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт бичгийн эмх цэгц, ...

2015-11-17 5660
Хууль зүйн хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс нь аймгийн Засаг дарга болон нутгийн захиргааны ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.212.116
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 44 Онлайн
  • 4167 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 4167 Долоо хоногт
  • 181361 Сүүлийн сард
  • 6220581 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар