Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн хамаарагдах салбаруудын хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

2015.02.04                                                                                                                                          Эрдэнэт

 

Хууль эрх зүйн баримт бичгийн нэр

Батлагдсан огноо

Тайлбар

1.Боловсол, соёлын салбар

1.1

Боловсролын тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.2

Бага, дунд боловсролын тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.3

Бага, дунд боловсролын хуулийг дагаж мөрдөх тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.4

Дээд боловсролын тухай хууль

2002.05.03

Хүчинтэй

1.5

Дээд боловсролын санхүүжилт,суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль

2011.07.09

Хүчинтэй

1.6

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль

2009.02.23

Хүчинтэй

1.7

СӨБ-ын  тухай хууль

2008.05.23

Хүчинтэй

1.8

Төр сүм хийдийн харилцааны тухай хууль

1993.11.11

Хүчинтэй

1.9

Номын сангийн тухай хууль

2014.12.19

Хүчинтэй

1.10

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого

2015.01.29

№12

УИХ-ын тогтоол

1.11

Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого

2012.05.22

№14

УИХ-ын тогтоол

1.12

Монгол бичгийн албан хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим  арга хэмжээний тухай зарлиг

2010.07.06

№155

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.13

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2013.08.09

№142

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.14

Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай

2010.04.14

№63

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.15

Монголын нууц товчоог мөнхөд эрхэмлэн дээдлэх тухай

2004.02.14

№23

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.16

Морин хуураа дээдлэн, дэлгэрүүлэх тухай

2002.02.11

№17

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.17

Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай

2010.03.26

№53

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.18

Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай

2012.08.24

№158

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.19

Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай

2007.05.24

№97

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.20

Уртын дуугаа өвлөн дэлгэрүүлэх тухай

2004.09.01

№134

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

1.21

Боловсролын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай

2007.05.14

№25

Дээд шүүхийн тайлбар

1.22

Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр

2008 №293

ЗГ-ын тогтоол

1.23

“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр II” үндэсний хөтөлбөр

2008 №196

ЗГ-ын тогтоол

1.24

Монгол бичгийн албан хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим  арга хэмжээний тухай зарлиг

2008 №316

ЗГ-ын тогтоол

1.25

Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2010 №31

ЗГ-ын тогтоол

1.26

Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай

2005 №143

ЗГ-ын тогтоол

1.27

Монголын нууц товчоог мөнхөд эрхэмлэн дээдлэх тухай

2007 №159

ЗГ-ын тогтоол

1.28

Морин хуураа дээдлэн, дэлгэрүүлэх тухай

2009 №10

ЗГ-ын тогтоол

1.29

Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх тухай

2007 №303

ЗГ-ын тогтоол

1.30

Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай

2011 №157

ЗГ-ын тогтоол

1.31

Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай

2007 №306

ЗГ-ын тогтоол

1.32

Уртын дуугаа өвлөн дэлгэрүүлэх тухай

2013 №295

 

ЗГ-ын тогтоол

1.33

Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр

2011 № 359

ЗГ-ын тогтоол

1.34

“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр II” үндэсний хөтөлбөр

2006 № 282

ЗГ-ын тогтоол

1.35

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр

2006 №150

ЗГ-ын тогтоол

1.36

Боловсрол үндэсний хөтөлбөр

2011 №108

ЗГ-ын тогтоол

1.37

“Морин хуур, уртын дуу” үндэсний хөтөлбөр

2006 №245

ЗГ-ын тогтоол

1.38

“Монгол хөөмий” үндэсний хөтөлбөр

2009 №303

ЗГ-ын тогтоол

1.39

“Монголын уламжлалт бий, биелгээ” үндэсний хөтөлбөр

2011 №108

ЗГ-ын тогтоол

1.40

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний хөтөлбөр

2009  №279

ЗГ-ын тогтоол

1.41

Сонгодог урлаг II үндэсний хөтөлбөр

2007 № 225

ЗГ-ын тогтоол

1.42

Монгол Улсад инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

2002 №274

ЗГ-ын тогтоол

1.43

Зөв Монгол хүүхэд

  2013 № 22

УИХ-ын тогтоол

1.44

Монгол цуур”  үндэсний хөтөлбөр

1997 № 255

ЗГ-ын тогтоол

1.45

Нээлттэй боловсролын “Нэг монгол”
үндэсний хөтөлбө
р

2010 №24

УИХ-ын тогтоол

1.46

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм

2002 оны

№230

БСШУСайдын тушаал

1.47

ЕБС-ийн анги удирдсан багшийн ажлын чиг үүрэг

2003 оны

№339

БСШУСайдын тушаал

1.48

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон үзүүлэлтүүд

2003 оны

№321

БСШУСайдын тушаал

1.49

Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2005 оны

405

БСШУСайдын тушаал

1.50

Улс, аймаг, нийслэлийн  “Оны тэргүүний багш” шаогаруулах болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал

2007 оны

№440

БСШУСайдын тушаал

1.51

ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ёс  зүйн дүрэм

2007 оны

№41

 

БСШУСайдын тушаал

1.52

Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай /ЕБС захирал/

2008 оны

№86

БСШУСайдын тушаал

1.53

Хүүхдийн хөгжилд гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх

2007 оны

№17

БСШУСайдын тушаал

1.54

Цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын  дүрэм

2008 оны

№68

БСШУСайдын тушаал

1.55

ЕБС төгсөгчдөд боловсролын бичиг барим олгох  журам

2008 оны

№112

БСШУСайдын тушаал

1.56

Улсын тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах

2008 оны

№111

БСШУСайдын тушаал

1.57

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам

2008 оны

№113

БСШУСайдын тушаал

1.58

Ерөнхий боловсролын сургуульд Багшийн хөгжлийн танхим ажиллуулах зөвлөмж

2008 оны

№114

БСШУСайдын тушаал

1.59

Аймаг, нийслэлийн боловсрол, соЁлын

газрын Үйл ажиллагаанд хЯналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд

2008.06.20

№337

 

БСШУСайдын тушаал

1.60

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг зохиох, түгээх журам

2009 оны

№131

БСШУСайдын тушаал

1.61

Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай /2010 №45/

2010 оны

№45

БСШУСайдын тушаал

1.62

Тусгай зөвшөөрөл олгох

2010 оны

№353

БСШУСайдын тушаал

1.63

Ерөнхий боловсролын сургуулийн
үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2010 оны

№471

БСШУСайдын тушаал

1.64

Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай /лаб. Сургууль/

2011 оны

№314

БСШУСайдын тушаал

1.65

Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /353-т өөрчлөлт оруулах

2014 оны

№245

БСШУСайдын тушаал

1.66

Боловсролын салбарт мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн талаар баримтлах бодлого батлах туха

2012 оны

№А/24

БСШУСайдын тушаал

1.67

Хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах

2012 оны

№131

БСШУСайдын тушаал

1.68

салбарын шагналын журам

2012 оны

№194

БСШУСайдын тушаал

1.69

"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр

2012 оны

№А/136

БСШУСайдын тушаал

1.70

Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх арга зүй, аргачлал

2013 оны

№А/23

БСШУСайдын тушаал

1.71

Хүүхдэд ээлтэй  цэцэрлэгийг хөгжүүлэх

2013 оны

№110

БСШУСайдын тушаал

1.72

Тусгай зөвшөөрөл олгох арга хэмжээний тухай

2013 оны

№А/181

БСШУСайдын тушаал

1.73

СӨ болон бага, дунд боловсролын багш, удирдах ажилтанд кредит олгох төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр батлах тухай

2013 оны

№А/191

БСШУСайдын тушаал

1.74

Насан туршийн боловсролын талаар баримтлах чиглэл

2013 оны

№А/242

БСШУСайдын тушаал

1.75

Жагсаалт шинэчлэн батлах / Нэг хичээлийн жилд бэлтгэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн /

2013 оны

№А/266

БСШУСайдын тушаал

1.76

багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам

2013 оны

№А/287

БСШУСайдын тушаал

1.77

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам

2013 оны

№А/293

БСШУСайдын тушаал

1.78

ЕБС-ийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл

2013 оны

№А/299

БСШУСайдын тушаал

1.79

багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах

2013 оны

№А/305

БСШУСайдын тушаал

1.80

Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн батлах тухай

2013 оны

№А/311

БСШУСайдын тушаал

1.81

/боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам

2013 оны

№А/315

БСШУСайдын тушаал

1.82

Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутан сонгон шалгаруулах журам

2013 оны

№А/316

БСШУСайдын тушаал

1.83

Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутан сонгон шалгаруулах журам

2013 оны

№А/316

БСШУСайдын тушаал

1.84

СӨБ-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого

2013 оны

№А/327

БСШУСайдын тушаал

1.85

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын тухай

2013 оны

№А/448

БСШУСайдын тушаал

1.86

СӨБ-ын багшид багшлах эрх, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад  баримтлах шалгуур үзүүлэлт

2014 оны

№А/52

БСШУСайдын тушаал

1.87

Цэцэрлэгийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэх

2014 оны

№А/112

БСШУСайдын тушаал

1.88

Хүүхэд бүрт ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэхэд баримтлах чиглэл

2013 оны

№А/110

БСШУСайдын тушаал

1.89

Элсэлтийн чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай

2014 оны

№А/143

БСШУСайдын тушаал

1.90

Сургалтын төлөвлөгөө, цөм хөтөлбөр, багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай

2014 оны

№А/240

БСШУСайдын тушаал

1.91

Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2014 оны

№А/245

БСШУСайдын тушаал

1.92

Магистр, докторын мэргэжлийн чиглэл, индекс, журам батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

2014 оны

№А/370

БСШУСайдын тушаал

1.93

Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай

2014 оны

№А/78

БСШУСайдын тушаал

1.94

Хууль хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Шилэн данс

2015 оны

№А/01

БСШУСайдын тушаал

1.95

Хичээлийн жилийн бүтэц

2015 оны №А/02

БСШУСайдын тушаал

1.96

Шагналын журам

2015 оны

№ А/20

БСШУСайдын тушаал

1.97

Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх тухай

2014.08.04

№01

БСШУСайдын албан даалгавар

1.98

Ажлыш эрчимжүүлэх тухай /соёлын салбар/

2015.05.06

№01

БСШУСайдын албан даалгавар

1.99

Суурь боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэх тухай

2015.07.10

№03

БСШУСайдын албан даалгавар

1.100

Соёлын тухай хууль

1996.04.11

Шинэчилсэн найруулгаар мөрдөгдөж байгаа

1.101

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

2014.05.15

Одоо мөрдөгдөж байгаа

1.102

Түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам

2010 он №172

Засгийн газрын тогтоол

1.103

Соёлын төв /ордоны/ үлгэрчилсэн дүрэм

2011 оны

№ 83

БСШУСайдын тушаал

1.104

Соёлын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам, зохион байгуулах санхүүжүүлэх журам

2002 оны

№377, 378

БСШУСайд, Сангийн сайдын хамтарсан  тушаал

1.105

Олон улсын хэмжээнд зохиогддог соёл урлагийн их наадам, уралдаан үзэсгэлэн номын яармагт оролцож онцгой амжилт гаргасан соёлын ажилтан, уран бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох журам

2008 оны №120

Засгийн газрын тогтоол

1.106

Аймаг, нийслэлийн нийтийн номын сангийн үлгэрчилсэн журам

2007 оны №415

БШУСайдын тушаал

1.107

Морин хуур уртын дуу үндэсний хөтөлбөр

2005 оны №43

Засгийн газрын тогтоол

1.108

Монголын уламжлалт бие биелгээ үндэсний хөтөлбөр

2009 оны №10

Засгийн газрын тогтоол

1.109

Монгол хөөмий үндэсний хөтөлбөр

2007 оны №159

Засгийн газрын тогтоол

1.110

Аймгийн соёлын салбарыг 2012-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр

2012 оны №58

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2.Нийгмийн халамж, хүүхэд хамгаалал, нийгмийн даатгалын салбар

2.1.1

Нийгмийн халамжийн тухай хууль

2012.01.19

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

2.1.2

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль

2005.12.08

2008 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон

2.1.3

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль

2005.12.08

2008 оны 1-р сарын 15, 2013 оны 2 –р сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан

2.1.4

Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хууль

2010.06.25

2011 оны 5-р сарын 27-ний

2.1.5

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай хууль

2008.05.16

Өөрчлөгдөөгүй одоо даган мөрдөгдөж байгаа

2.1.7

Хүний хөгжлийн сангийн тухай хууль

2009.11.18

2010,2011,2012 онуудад өөрчлөлт орсон

2.1.8

Төрөөс олгох нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай

/Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн хэмжээг 200,000 /хоёр зуун мянга/, гавьяат цолтон ахмад настанд олгох нэмэгдлийн хэмжээг 150,000 / нэг зуун тавин мянга/ төгрөгөөр/

2008.05.16

№33

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.9

Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2012 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай

/УИХ-ын 2012-09-14-ний 31 тогтоолоор нэмэлт/

 

2011.11.25

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.10

Тэтгэмжийн хэмжээг өөрчлөх тухай

/Жирэмсэн эхэд олгох тэтгэмж/

2012.02.16

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.11

Хүүхдийн  мөнгө олгох ажлыг зохион байгуулах тухай

2012.09.22

Монгол улсын Их хурлын тогтоол

 

2.1.12

Хүний хөгжил сангаас хүүхдэд мөнгө олгох журам батлах тухай

2012 оны

№70

Засгийн газрын тогтоол

2.1.13

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

/Хүний хөгжил сангаас хөрөнгө зарцуулах журам/

2012 оны №71

Засгийн газрын тогтоол

2.1.14

Журам батлах тухай /Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж хөнгөлөлт, тусгай хэрэгцээт боловсрол олгох сургалтын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтанд нэмэгдэл хөлс олгох, тусгай сургалтын байгууллагын зардал тооцох журам, ахмадын сан байгуулан ажиллуулах журам/

2012 оны

№185

 

Засгийн газрын тогтоол

2.1.15

Хөнгөлөлтийн хэмжээ тогтоох тухай /Ахмадын зориулалттай ахмад сувилалын/

2013 оны №19

Засгийн газрын тогтоол

2.1.16

Журам батлах тухай /өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан/

2014 оны

№404

Засгийн газрын тогтоол

2.1.17

Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2013 оны №26

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол

2.1.18

Маягтын загвар батлах тухай/Байнга асаргаа/

2012 оны

А/55/360

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал

2.1.19

Дүрэм батлах, урамшууллын хэмжээ тогтоох тухай/Амьжиргааг дэмжих зөвлөл/

2012 оны А/89

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын тушаал

2.1.20

Журам шалгуур батлах тухай/ОНОТХҮ/

2012 оны А/91

Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын тушаал

2.1.21

Журам батлах тухай/Цусны хүндэт донорыг сувилуулах журам/

2013 оны А/43

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.22

Журам батлах тухай  /Төрөлжсөн асрамжийн газар/

2013 оны А/97

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.23

Журам шинэчлэн батлах тухай/асрамжийн ахмад, ХБИ-нд тэтгэвэр олгох журам/

2013 оны ЭА/156

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.24

Журам, загвар, жагсаалт, маягт шинэчлэн батлах тухай

2014 оны А/32

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.25

Журам, загвар  батлах тухай

/ОНОТХҮ үзүүлэх байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам/

2014 оны А/52

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал

2.1.26

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

1996

Шинэчилсэн найруулга хийгдэж байна

2.1.27

Гэр бүлийн тухай хууль

1999

Шинэчилсэн найруулга хийгдэж байна

2.1.28

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

2004

Шинэчилсэн найруулга хийгдэж байна

2.1.29

Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги

2011

Стратегийн баримт бичиг

2.1.30

Хүүхэд хамгааллын стратеги

2012

Стратегийн баримт бичиг

2.1.31

Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг

2014

Стратегийн баримт бичиг

2.1.32

Хүүхдийн “Янзага” зуслангийн хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг

2014

Стратегийн баримт бичиг

2.1.33

НҮБ-ийн бодлогын баримт бичиг

2015

Стратегийн баримт бичиг

2.1.34

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

1994

19 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.35

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хууль

1994

3 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.36

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль

1994

12 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.37

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд  тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хууль

 

1997

4 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.38

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль

 

1994

4 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.39

Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хууль

2014

1 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2.1.40

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай  хууль

 

1994

3 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон

2. 41

Татварын зарим хууль болон нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай хууль

2007

 

3.Хөдөлмөрийн салбар

3.1

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1999.05.14

2015 онд өөрчлөн найруулсан

3.2

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

2011.06.17

2012 оны 12-р сарын 21-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон

3.3

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

2008.05.22

2015 онд өөочлөлт орсон

3.4

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль

2010.04.16

Шинэчилсэн найруулга

3.5

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль

2001.04.12

2011 онд өөрчлөлт орсон

3.6

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль

2009.02.13

 

3.7

Төрөөс албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

2006 оны №01

УИХ-ын тогтоол

3.8

Журам батлах тухай/Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан/

2011 оны

№375

ЗГ-ын тогтоол

3.9

Үндэсний зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

2011 оны №350

ЗГ-ын тогтоол

3.10

Аймаг, нийслэл, дүүргийн салбар зөвлөлийн  дүрэм батлах тухай

2012 оны №01

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн тогтоол

3.11

Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн хөрөнгийг зарцуулах журам батлах тухай

1997 оны

№11

ЗГ-ын тогтоол

3.12

Хөдөлмөрийн хэлтэс байгуулах тухай

2012 оны №35

ЗГ-ын тогтоол

3.13

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрүүд батлах тухай

2015 оны №07

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл

3.14

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2015 оны №А/26

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал

4.Эрүүл мэнд, биеийн тамирын салбар

4.1

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

2000-01-28

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.2

Ариун цэврийн тухай хууль

1998-05-07

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.3

Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль

2003-10-10

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.4

Дархлаажуулалтын тухай хууль

2000-04-20

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.5

Донорын тухай хууль

2000-01-28

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.6

Мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль

2002-11-28

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.7

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай  хууль

2013-01-03

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.8

Тамхины хяналтын тухай  хууль

2005-07-01

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.9

Усны тухай  хууль

2012-05-17

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.10

Хүний дархлал хомсдолын   вирусын халдвар дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль

2012-12-13

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.11

Хүнсний тухай  хууль

2012-12-20

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.12

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

2010-05-27

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.13

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

2015-01-29

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.14

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай  хууль

2015-01-29

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.15

Эрүүл мэндийн тухай хууль

2011-05-05

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.16

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хууль

2005-07-01

одоо мөрдөгдөж байгаа

4.17

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай  хууль /шинэчилсэн найруулга/

 

2010-11-25

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.18

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай  хууль

 

2001-02-01

Шинэчилсэн найруулга одоо мөрдөгдөж байгаа

4.19

“Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” батлах тухай

2008-01-31

2007-2021

 УИХ-ын тогтоол

 Дугаар 12

4.20

Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

 

2002-10-11

ЗГ-ын тогтоол

Дугаар 68

4.21

Эрүүл мэндийн технологийн нэгдсэн бодлого батлах тухай

2012-2016

ЭМС-ын 176

4.22

Монголын уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай

 

1999- 7- 2

УИХ-ын тогтоол

Дугаар 46

4.23

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай                     

2014-2023

 ЭМСайдын тушаал

№ 55

4.24

Aмьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай

 

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 34

 

4.25

“Эрүүл мэнд"үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2010-2021

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 268

4.26

Амны хөндийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай

 

2000-2020

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 150

4.27

Хөтөлбөр батлах тухай /“Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ/

2010-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 318

4.28

Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний  Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2011-2015

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 108

4.29

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Нөхөн үржихүйн 4 дэх)

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 61

4.30

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Эрүүл хот,дүүрэг,сум, баг,ажлын байр,сургууль)

 

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 359

4.31

Осол гэмтэл, хүчирхийллээс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөр              

2010-2016

ЭМСайдын тушаал

№279

4.32

“Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр” батлах тухай

2006-2015

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 245

4.33

 "Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр

2014-2020

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 416

4.34

Aмьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний Хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай

2012-2016

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 34

4.35

 “Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил” хөтөлбөр

2013-2016

ЭМСайдын тушаал Дугаар: 228

4.36

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэм, хамт олонд түшиглэн сэргээн засах “Тэгш дүүрэн” хөтөлбөр

2011

ЭМСайдын тушаал

 Дугаар: 216

4.37

“Өрхийн эмийн сан” хөтөлбөр батлах

 

2012-2015

ЭМСайдын тушаал

 Дугаар: 23

4.38

Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн,зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай

2013-12-21

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 425

4.39

Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

 

2001-10- 3

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 224

4.40

Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэх тухай

2006 -4 - 5

 ЭМСайдын тушаал

Дугаар 75

4.41

Эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг  бүртгэх тухай

2005

ЭМСайдын тушаал

 

4.42

Мансууруулах бодистой ургамалын жагсаалт

1995

ЭМСайдын тушаал

 

4.43

Ундны усны эрүү ахуйн бүсийн дэглэм

1995

ЭМСайдын тушаал

 

4.44

Цус, эд эрхтнийг хил давуулахад хяналт тавих журам

1995

ЭМСайдын тушаал

 

4.45

Монголын уламжлал анагаах ухааныг хөгжүүлэх хөтөлбөр                        

2010-2018

ЭМС-ын 396 дугаар тушаал

4.46

Магадлан итгэмжлэл олгох тухай             

2015-01-07

ЭМСайдын тушаал

№04

4.47

Эм, эмийн түүхий эдийг бүртгэх тухай

2015-01-15

ЭМСайдын тушаал

№13

4.48

Улсын хэмжээнд 2015 онд  ашиглах эмнэлэг, сувилалын орны дээд хязгаар батлах тухай

2015-01-19

ЭМСайдын тушаал

№15

4.49

Хүн амын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах тухай

2015-2-26

ЭМСайдын тушаал

Дугаар 74/57

4.50

Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай

2015-03-02

ЭМСайдын тушаал

№86

4.51

Цусаа бэлэглэх өдрийг бий болгох тухай

2015-04-01           

ЭМСайдын тушаал

№124

4.52

Сонгон шалгаруулалтын аргачлал батлах тухай

2015-04-07

ЭМСайдын тушаал

№131

4.53

Стратеги батлах тухай

2015-05-04

ЭМСайдын тушаал

№181

4.54

Улсын хэмжээнд 2016-2017 онд  ашиглах эмнэлэг, сувилалын орны дээд хязгаар батлах тухай            

2015-06-29

ЭМСайдын тушаал

№250

4.55

Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн кабинеийн бүтэц, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага батлах тухай

2015-08-04

ЭМСайдын тушаал

№293

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Eutzlt hkfrqs

generic tadalafil canada - liquid tadalafil tadalafil 5mg

Огноо:2021.02.26

zithr

zithromax oral purchase zithromax z-pak zithromycin

Огноо:2021.02.22

natural chloroquine

anti-malaria drug chloroquine chloroquine coronavirus malaria drug chloroquine

Огноо:2021.02.13

Safe & Confidential

buy clomid no prescription is it safe to buy clomid online zithromax price comparison zithromax for sale cheap cost of synthroid without insurance who can buy synthroid online

Огноо:2020.12.20

My canadian pharmacy

can i buy levitra at walgreens prices of levitra cheapest kamagra oral jelly online buy kamagra oral jelly in canada where to buy female viagra pill can i buy viagra

Огноо:2020.11.30

The Biggest Healthcare Store

buy levitra in uk levitra pharmacy online buy kamagra oral jelly online usa best online site to buy kamagra who can buy viagra lowest price viagra

Огноо:2020.11.28

Approved Canadian Pharmacy

levitra price in usa buy levitra jelly how to get kamagra prescription cheap kamagra tablets buy cheap viagra online can you buy viagra at walmart

Огноо:2020.11.27

Canadian Official Drugstore

buy levitra in canada cheap levitra pills uk can you buy kamagra without a prescription cheap kamagra jelly cvs viagra price generic viagra for sale

Огноо:2020.11.14

Online Pills Store

buy levitra online without prescription levitra prescription prices propecia online canadian pharmacy buy propecia walgreens cost of synthroid at walgreens synthroid pill price

Огноо:2020.11.05

Buy online!

canada levitra online cheap 40mg levitra how to order propecia online buy generic propecia online synthroid price online pharmacy buy synthroid online canada

Огноо:2020.11.05

amoxycillin1st.com

Огноо:2020.11.02

24h Healthcare store

where to buy levitra in Sacramento online where to buy levitra in San Jose online purchase propecia from Charlotte top 4 best places to buy propecia in Israel best price for synthroid in Tucson cheap synthroid in Milwaukee

Огноо:2020.10.26

Canadian Pharmacy - No Prescription!

cheap levitra in Miami levitra online pharmacy in St Louis best way to find cheap propecia in Czech Republic where to purchase propecia in Austin cheap synthroid in Indianapolis synthroid alternative

Огноо:2020.10.26

FDA Approved Pharmacy

purchase levitra from Singapore where to buy levitra in Saudi Arabia buy propecia online from Fort Worth buy propecia online from Pittsburgh synthroid sales canada synthroid online pharmacy in San Antonio

Огноо:2020.10.17

Online Canadian Pharmacy

how to buy levitra in Detroit buy levitra in Hong Kong propecia sales in canada best way to find cheap propecia in New Zealand how to buy synthroid in Jacksonville where to buy synthroid in Dallas online

Огноо:2020.10.14

Internet Drugstore

buy levitra online from Denmark where to purchase levitra in Finland cheap propecia in Toledo top 9 best places to buy propecia in Oakland top 10 best places to buy synthroid in UK synthroid online pharmacy in Columbus

Огноо:2020.10.13

cheap viagra online

cheap viagra

Огноо:2020.10.12

can you get lasix without a prescription

lasix online canada buy lasix pill

Огноо:2020.09.29

lasix 40mg cost

cost of lasix at walmart cheap lasix pills

Огноо:2020.09.29

viagra for sale

Огноо:2020.09.22

ed meds online without doctor prescription

Огноо:2020.09.19

ze7ssxzuxx

tadalafil 5 mg generico in farmacia christmas-italy.com
tadalafil generico online christmas-italy.com sildenafil mylan 100 mg prezzo
http://christmas-italy.com/becoming-a-certified-pharmacy-technician/

Огноо:2020.08.11

my site ht dp

Are there any potential risks or side effects of taking Viagra.The manufacturer of the drug, the American company Pfizer, bases its recommendations on years of experience and thousands of clinical studies. buy viagra online A hair test involves collecting a sample of follicles and sending it to a laboratory for analysis with gas chromatography mass spectrometry GC MS or liquid chromatography mass spectrometry LC MS.Infusion take 4 art.Standard drug studies may only use 25-50 patients.VIA GRA Reconnaissance Fire HOT IN BAKU Live 2018. https://wowcialisnow.com/ - cialis 20 mg Although doctors recommend waiting a full hour for the effects of the drug to become apparent, it might not take that long.Assimilated and together with alcohol in moderation.It was absurd. https://cialismans.com/ - cialis buy cialis online Wishes for Dad s 70th Birthday.Adult patients are advised to take 50 mg of the drug about an hour before the planned sexual contact with a partner.According to studies, frequent medication can lead to addiction and a decrease in erection duration. https://doctormedweb.com/ - viagra sale During the US offensive against Afghanistan shortly after the terrorist attacks against the World Trade Center on September 11, 2001, CIA rewarded informers by Viagra.To help other readers get an understanding of your Xanax use, share some details including Xanax format e. tadalafila YOU CAN T CALL IT THE CHINESE VIRUUUUUUSSS.Buy generics.Is at although in back.Viagra is the brand name for a substance called Sildenafil. cialis 2.5 mg Can I have a private word with you.Thanks to the action of any of these drugs, the penis receives a powerful blood flow, which causes a strong and stable erection.Signs of an overdose. cialis 5 mg With a light blouse, with a top, with a denim jacket or a leather braid.Especially since it s not proven to work.The misunderstanding further spreads and gets exaggerated as it is passed on from person to person. https://supertadalafil.com/ - generic tadalafil

Огноо:2020.07.19

ed pills cheap

Огноо:2020.07.18

my site jz lu

Viagra is only an aid for erectile dysfunction, effective, but short-term.generico can 5mg to , dysfunction cialis viagra espa diabetes magnum viagra erectile dysfunction by Arraycomprar is phone pfizer 100 dysfunction 357 mirapex medication 25mg dick a how in online male. https://goodshoprx.com/ - viagra no prescription From the CNS possible headache, hot flashes, dizziness, insomnia.The higher the dose, the longer it will stay in the body.Sildenafil is prescribed for use to those men who have experienced erectile dysfunction, and if you are absolutely healthy, then the point in taking these pills is not your body will cope with the task of causing and maintaining an erection on its own.Many think they can order it online, while others are too embarrassed to go to their doctor to ask about the drug. otc viagra Vegetable Viagra acts just like normal.If you have any of these side effects you should stop taking the medication and contact your doctor immediately.If you have chest pain after taking Viagra, you should stop having sexual activity right away. cheap viagra Р’ When you take creatine, your muscles can retain more water, which helps your muscles work more efficiently.Even patients who underwent prostate resection, as well as patients with severe spinal injuries, accompanied by spinal cord injury, as well as patients who had to take long-term medications such as sedatives and antidepressants, antipsychotics and antihypertensive drugs noted that their lives became much more interesting and meaningful after the use of viagra.Friendly support and generic viagra canadian pharmacy that help and free samples viagra in india. cialis generic online The effectiveness of patented drugs is identical to that of their generics.Inserting heroin anally can be felt within about 10 minutes. https://webmedicxxx.com/ - buy viagra online The student will although the mine explain analyses and and in continue to have will not be resume even after and mail-back packages Shakespearean language and.Admission of any means in which there are nitrates.53 MB 00 02 41 49.Now he doesn t take it and won t ever do so again. tramadol hcl So that s exactly what I did I took Viagra no more than once a day only I did so for exactly two weeks straight.Try 5 lyrics 9 My Emancipation lyrics to the song 10 Stop.This time my wife and I changed the pose 3 times and all the time my penis did not change his volume and elated state. buy generic cialis online Episodic use is recommended no more than twice a week.1 500 150 20 table.There is no scientifically established standard for sexual activity and desires, and there is no evidence that the hypoactive sexual desire disorder to which Addyi is directed is a medical condition, Georgetown University Associate Professor Adriane Fugh-Berman explained to Efe. https://doctormedweb.com/ - pills viagra

Огноо:2020.07.18

canadian pharmacy viagra legal

can viagra 100mg be dangerous

Огноо:2020.07.16

my site gd ra

My orgasm became several times brighter and my libido grew.Two minutes later the yacht was sinking. https://wowcialisnow.com/ - cialis tadalafil Honest word completely forgot about the experiment with sialis.All you are anticipated to do at this factor, since you know everything information, is look at our comparison page and see for on your own just how several wonderful pharmacies we fond for you to take pleasure in.Sildenafil inhibits PDE-5 enzymes, which for some reason prevent blood vessels from relaxation.You should also avoid drinking alcohol before taking Viagra or Sildenafil as this may limit its effectiveness. buy cialis online Later, after it was approved it began to be sold all over United States.Arginine converts into nitric oxide, a chemical known for treating ED by increasing blood flow to the penis.And then the uncle makes a characteristic gesture with his hand, imitating a strong unwavering male erection. discount cialis Kyrgyz Jean Heath Yrlar 2019.Generally, that s not the case.The girl became pregnant a few months later and gave birth to a full-term baby, thanks to the effects of the remedy. https://cialismans.com/ - get cialis cheap cialis How quickly it works on you depends on many individual physiological factors.We offer the best Chinese potency drugs cheaply, with delivery. https://goodshoprx.com/ - viagra no prescription Viagra is a drug that has long established itself as a medical formula designed to treat erectile dysfunction, such as male impotence.The good news is that 50mg is the most popular dosage for Viagra, and most men who use this dosage find it to be very effective.More than just selling generic viagra medicines our aim is to enable customers enjoy the benefits of righteous healthcare and that too in affordable manner.Symptoms of an overdose of Versed include the following. cialis tadalafil The FDA hasn t approved Viagra sildenafil itself for women to use.Are they both.150 grams of good vodka, as I imagined, do not have more weight. https://cialismans.com/ - cialis 2.5mg It helps to treat the symptoms of ED with its active ingredient, sildenafil citrate.A Viagra sildenafil belongs to a class of medications, known as phosphodiesterase inhibitors, which are indicated for the treatment of erectile dysfunction in men.Viagra is especially good for those patients who have a long time, 3 hours or more to restore their erection. https://xtadalafilx.com/ - buy tadalafil 20mg price

Огноо:2020.07.15

my site pn sk

viagra online
generic viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra online
viagra prices
viagra online
https://doctormedweb.com/ - viagra side effects
natural viagra
viagra 100mg
https://webmedicxxx.com/ - cialis vs viagra
cheap cialis
generic cialis 20mg
https://medshopwow.com/ - cialis 2.5 mg
purchasing cialis online
cialis generic online
https://shopxpills.com/ - cialis cialis online

Огноо:2020.07.07

my site qi da

cheap viagra
viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra pills
viagra dosage
viagra otc
https://doctormedweb.com/ - otc viagra
generic viagra online
100mg viagra
https://webmedicxxx.com/ - herbal viagra
buy cialis pills
cialis cialis
https://medshopwow.com/ - generic cialis
cialis pills
buy cialis online reddit
https://shopxpills.com/ - cialis professional

Огноо:2020.07.07

buy viagra with prescription

Огноо:2020.07.05

my site ff lh

viagra 100mg
viagra dosage
https://buygenericviagronline.com/ - cialis vs viagra
viagra online
herbal viagra
https://doctormedweb.com/ - female viagra pills
viagra vs cialis
buy viagra
https://webmedicxxx.com/ - generic viagra
canadian online pharmacy cialis
cialis generic name
https://medshopwow.com/ - cialis reviews
cialis
generic cialis
https://shopxpills.com/ - online cialis

Огноо:2020.07.04

my site pa ai

viagra pills
viagra online
https://buygenericviagronline.com/ - viagra dosage
generic viagra
viagra side effects
https://doctormedweb.com/ - buy viagra
generic viagra online
otc viagra
https://webmedicxxx.com/ - otc viagra
purchase cialis
generic cialis
https://medshopwow.com/ - cialis professional
discount cialis
cialis online
https://shopxpills.com/ - cialis 20mg

Огноо:2020.07.04

my site cj fd

buy cialis
buy cialis online cheap
https://wowcialisnow.com/ - online cialis
cialis online
buy cialis pills
https://cialismans.com/ - generic cialis
tadalafil citrate
tadalafil mylan
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil liquid
cialis generic cialis tadalafil
tadalafil 20mg prix
https://supertadalafil.com/ - cialis tadalafil
viagra price
female viagra pills
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra

Огноо:2020.07.01

my site oz wx

cheap viagra
online viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra price
buy viagra online
viagra pill
https://doctormedweb.com/ - cialis vs viagra
herbal viagra
viagra side effects
https://webmedicxxx.com/ - viagra generic

Огноо:2020.06.30

my site me ur

viagra 100mg
cheap viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra buy
viagra 100mg
100mg viagra
https://doctormedweb.com/ - generic viagra
viagra otc
viagra otc
https://webmedicxxx.com/ - generic viagra

Огноо:2020.06.29

my site ld rr

viagra generic
viagra otc
https://goodshoprx.com/ - viagra side effects

Огноо:2020.06.29

my site ff gp

buy viagra
viagra price
https://goodshoprx.com/ - generic viagra

Огноо:2020.06.27

my site fa ds

viagra otc
female viagra pills
https://goodshoprx.com/ - female viagra pills

Огноо:2020.06.27

my site mo fr

viagra online
online viagra
https://goodshoprx.com/ - viagra

Огноо:2020.06.26

my site ur od

buy viagra online
cialis vs viagra
https://goodshoprx.com/ - buy viagra

Огноо:2020.06.26

my site eh yo

ultram
buy ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
ultram
buy tramadol
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.25

cialis tadalafil dosage

cialis no prescription

Огноо:2020.06.24

essay gv kz

how to write an essay
essay format
https://writeessaywow.com/ - essay writer

Огноо:2020.06.24

my site zs hc

ultram
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
buy ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - buy ultram

Огноо:2020.06.24

site df cl

tylenol pm
is tylenol an anti-inflammatory
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - is tylenol an nsaid
trazodone side effects
trazodone side effects
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone 100 mg
what is cipro used for
cipro for sinus infection
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro for sinus infection
lexapro for anxiety
side effects for lexapro
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - side effects for lexapro
xarelto coupon
xarelto coupons printable coupons
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto coupons printable coupons
interactions for cymbalta
side effects for cymbalta
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta medication

Огноо:2020.06.23

my site jx yh

buy ultram
buy ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
buy ultram
buy ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.23

site ty xj

what is tylenol
tylenol 3 with codeine
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol 3
side effects for trazodone
trazodone side effects
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone for sleep
what is cipro
cipro for uti
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - what is cipro used for
lexapro dosage
lexapro side effects
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro medication
xarelto generic
xarelto coupons printable
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto
cymbalta reviews
interactions for cymbalta
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - side effects for cymbalta

Огноо:2020.06.22

my site aq bt

buy tramadol
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
buy ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.22

my site vw cd

tramadol
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.21

my site jy kz

cherry blossoms dating
best dating sites
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating sites
travel insurance
safety insurance
https://homecarinsurancex.net/ - state farm insurance login
watch movies online free
avengers: endgame movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie & tv
movie theaters near me
best movie villains
https://watchfreeonlinex.com - movie & tv
essay maker
what is a narrative essay
http://writeessaywow.com - argumentative essay

Огноо:2020.06.20

Холбоотой мэдээлэл

2015-11-17 5094
Хууль зүйн хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс нь аймгийн Засаг дарга болон нутгийн захиргааны ...

2015-06-28 2886
Хэвлэл олон нийттэй харилцах албаны мөрддөг хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

Хэвлэл олон нийттэй харилцах албаны мөрддөг хууль тогтоомж, дүрэм, журмын жагсаалт

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ДАРГА Д.СОЁЛЧХҮҮ ХЯНАЛТЫН ПОСТУУДАД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2021-02-17 1900

ГАЗРАА ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛААГҮЙ БОЛОН ГЭРЭЭ ДҮГНҮҮЛЭЭГҮЙ ИРГЭД, ААН БАЙГУУЛЛАГАТ АЛБАН МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2021-02-22 1022

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЭНЭ

2021-02-15 614

“УРАГШЛАХ” ХХК-ИЙН АЖЛЫГ АЛБАДАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХЭЭР НЭХЭМЖЛЭХ ГАРГАЛАА

2021-02-15 584

ГЭРИЙН ТУСГААРЛАЛТЫН ДЭГЛЭМ ЗӨРЧСӨН 5 ИРГЭНД ХАРИУЦЛАГА ТООЦУУЛАХААР ШҮҮХЭД ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ

2021-02-15 508

СУРГУУЛИУДЫН УРЛАГИЙН ТАНХИМ, СПОРТ ЗААЛЫГ ГАДНЫ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭДЭД АШИГЛУУЛАХГҮЙ

2021-02-26 375

“ДУСАЛ ЦУСААР АМЬДРАЛ БЭЛЭГЛЭЕ” АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2021-02-19 326

ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХИЙГ АНХААРУУЛЛАА

2021-02-23 258

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2021-02-24 257

ЭРДЭНЭТ ХОТ, ЕВРОПЫН ХОЛБОО, ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНК ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-02-19 145

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.232.129.123
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 53 Онлайн
  • 1928 Өнөөдөр
  • 12571 Өчигдөр
  • 67148 Долоо хоногт
  • 192468 Сүүлийн сард
  • 3438568 Нийт хандалт

Санал асуулга

Facebook

Цаг агаар