Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст баримтлах зөвлөмж, дүрэм, журам, тушаал

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭСТ БАРИМТЛАХ

 ЗӨВЛӨМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ТУШААЛ

2015 он                                                                                                                Эрдэнэт

Нэр

 

Батлагдсан огноо, дугаар

1

Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам

ЗГ-ын 1994 оны 201 дүгээр тогтоол

2

Төрийн ёслолын журам

ЗГ-ын 2000 оны 24 дүгээр тогтоол

3

МУ-ын Сангийн сайдын тушаал:

“Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай”

 

2011-09-12

№ 188

4

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох журам

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2012-06-08

№ 54

5

МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж:

“Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай”

2013-01-08

№ 01/01

6

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчид гадаад улс оронд зорчихдоо дагаж мөрдөх журам

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн

2013-05-03

№ А/233

7

Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам

ЗГ-ын тогтоол

2013-05-11

№ 169

8

Монгол улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журам

ЗГ-ын тогтоол

2013-09-18

№ 320

9

МУ-ын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж:

“Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай”

2014-09-22

№ 46/26

10

Дээд  боловсролын  сургалтын байгууллагад суралцагчид  суралцагчийн тэтгэлэг, сургалтын төлбөрийн болон
амьжиргааны зардлын зээл олгох журам

 

ЗГ-ын тогтоол

№19

11

Сургалтын төлбөрийн зээлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төшсөгчийн диплом олгох журам

БСШУ-ны сайдын тушаал 2004.02.17  №39

12

Орон сууц өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгох журам

Засгийн газрын тогтоол 1997он

№106

13

Аймгийн ЗДТГ-т иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал

2015.05.18 №А/44

14

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай

Засгийн газрын тогтоол 2005 он №67

15

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол

2013 он №01

16

Нэг цонхны үйчилгээний төвийн үйл ажиллагааны журам 

ЗГ-ын тогтоол 2013.04.27

№153

17

Аймаг, Нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны ажиллах журам

Төрийн өмчийн хороо

1997 он №139

18

Орон гэргүй иргэдэд гэр хийлгэж өгөх журам

Аймгийн Засаг даргын захирамж 2008.03.11 №67

19

Төрийн жинхэнэ болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

ЗГ-ын тогтоол   2003.05,08

№63

20

Төрийн байгууллага болон төрийн албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам

ЗГ-ын тогтоол

 2003.05.08 №73

21

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилныг сонгон шалгаруулах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.11 №112

22

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.02.15 №102

23

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.11 №120

24

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний нийтлэг жишиг

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.20 №129

25

Төрийн жинхэнэ албанд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.11 №133

26

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн гаргах заавар

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.05.17 №148

27

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.04.24 №169

28

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2013.06.24 №179

29

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2003.01.27 №192

30

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2010.12.01 №199

31

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2009.06.01 №204

32

Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

33

Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

34

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ТАЗ-ийн тогтоол 2012 он №134

35

“Аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд санал өгөх журам

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2015 он №347

36

“Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын журам”

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2013 он №220

37

“Шуурхай зөвлөгөөний дэг

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2013 он №101

38

“Монгол улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1999 он №71

39

“Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам”

ЗГ-ын тогтоол 2010 он №172

40

“Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын журам”

Аймгийн ЗД-ын захирамж 2012 он №560

41

“Эрдэнэт хотын Хүндэт иргэн” шагналын журам

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол  2015 он №11

42

“Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар

ЗГ-ын тогтоол 2001 он №41

43

Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

ЗГ-ын тогтоол 2009.05.14 №143

44

Хөдөлмөрийн дотоод журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал 2015.04.03 А/29

45

Байгууллагын нууцын хамгаалах журам

ЗДТГ-ын даргын тушаал

46

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр

ЗДТГ-ын даргын тушаал 2015.07.01 А/62

47

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

ЗДТГ-ын даргын тушаал

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

stromectol tab 3mg

ivermectin online price of ivermectin

Огноо:2021.09.19

Xqumtg jofgyr

ivermectin price uk - ivermectin 0.5% brand name ivermectin pills canada

Огноо:2021.09.19

ivermectin human

ivermectin 4000 mcg stromectol buy uk

Огноо:2021.09.19

Mxvohq qczluu

how to buy doxycycline without a prescription - prednisolone 10 mg no prescription prednisolone tablets price

Огноо:2021.09.18

ivermectin ebay

ivermectin cost uk ivermectin 3 mg

Огноо:2021.09.17

ivermectin 5 mg

stromectol medicine ivermectin cost canada

Огноо:2021.09.15

gay bodybuilder dating site

online dating sites gay
free gay male dating sites
[url="http://gaydatinglosangeles.com/?"]best gay dating most variety[/url]

Огноо:2021.09.14

Eefgli fpxrcr

stromectol drug - stromectol for humans for sale stromectol for human

Огноо:2021.09.12

furosemide is prescribed for

buy furosemide online furosemide prescription cem pit

Огноо:2021.09.11

Vjxoxj wznfwl

cheapest tadalafil 5mg - Cialis usa cialis brand coupon

Огноо:2021.09.09

lasix no prescription

lasix 40 mg tablet order lasix online cem pit

Огноо:2021.09.09

free no signup gay dating

cuba gay dating
gay dating sim games online
[url="http://datinggayservices.com?"]gay dating in grass valley ca[/url]

Огноо:2021.09.09

furosemide 40 mg

furosemide 20 mg cost over the counter lasix cem pit

Огноо:2021.09.09

ed drugs - canada

cialis cheap canada
viagra and high blood pressure viamedic.com how does viagra work canadian pharmacy - cialis [url=https://diigo.com/0lctjc]canadian viagra online pharmacy[/url] viagra-canada cialis coupon for pharmacy cialis generic cielas [url=https://classifiedsgulf.com/user/profile/250074]cialis on canadian pharmacy[/url]
buying cialis from canada canadian viagra online where can i get viagra without a prescription viagra canadian pharmacy [url=http://pltmbk.in.ua/user/iconpeace49/]viagra testimonials[/url]

Огноо:2021.09.09

Ccmzrz piifeh

get viagra without prescription - US viagra sales cheapest sildenafil 100 mg online

Огноо:2021.09.08

Ifqkzx dglzkg

need help writing a paper - essay about service where can i buy an essay

Огноо:2021.09.07

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis alternative

Огноо:2021.09.04

Kkmcax aderup

purchasing amoxicillin online - kroger amoxicillin price amoxil 500mg

Огноо:2021.09.04

michael montgomery gay dating

gay dating interracial
websites for gay dating
[url="http://gaychatgay.com?"]book series gay dating agency[/url]

Огноо:2021.09.04

Dnvcuh eccpfz

accutane price in usa - accutane purchase online uk accutane vitamin a

Огноо:2021.09.03

Gmqzzj difxlh

vardenafil rezeptfrei - buy vardenafil online vardenafil on line

Огноо:2021.08.30

www.canadianpharmacymeds.com

no prescription viagra
women viagra viagra from canada cost of viagra in canada medications without prescription [url=http://www.kab3.com/home.php?mod=space&uid=899504]viagra online uk[/url] online viagra canadian medicine cialis canadian natural viagra alternatives [url=http://www.houston-imports.com/forums/user-38634.html]buy viagra online uk[/url]
viagra drug viagra generic buy viagra my canadian pharmacy [url=http://www.klnjudo.com/phpkln/htdocs/userinfo.php?uid=2632377]us pharmacy cialis[/url]

Огноо:2021.08.30

Iymlpa aulqwb

online cialis 5mg - reliable canadian online pharmacy

Огноо:2021.08.29

Innnsy nwwuhh

generic neurontin 300 mg - over the counter levothyroxine levothyroxine 75 mg

Огноо:2021.08.26

canadian medications

best prices for cialis
buy viagra now cialis usa pharmacy prescription viagra online pharmacy medications [url=https://visual.ly/users/ferhaleb/portfolio]canadian-drugs[/url] cialis in canada generic cialis canada pharmacy pharmacy rx one viagra-canada [url=https://dryerseeder74.webgarden.at/kategorien/dryerseeder74-s-blog/how-to-order-and-also-usage-your]buying cialis in canada[/url]
online pharmacy medications candida viagra viagra online buy viagra now [url=https://bitmarktalk.org/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=577715]generic viagra in canada[/url]

Огноо:2021.08.25

Rmifbu wqsjkg

doxycycline pills price in south africa - azithromycin doxycycline doxycycline capsule price

Огноо:2021.08.25

buy heroin online

viagra pharmacy
viagra without a doctor prescription cialis - canada cialis cheap canada viagra overdose [url=http://drm.sourceforge.net/wiki/index.php?title=Just_how_To_Order_As_Well_As_Use_Your_Generic_Cialis_Online_Without_Prescription]viagra without a doctor prescription usa[/url] canada medications canadian prescription drugs canadadrugsonline.com viagra for men [url=http://pubglife.ru/user/salarysquare92/]cost of cialis[/url]
free viagra sample pack viagra and high blood pressure how to take viagra buy viagra online uk [url=http://sc.sie.gov.hk/TuniS/pbase.com/topics/ringdecade95/canadian_prescription_medici]pharma from canada[/url]

Огноо:2021.08.23

walmart medication list

sildenafil canada
viagra dosing how much is viagra generic viagra reviews canadian pharmacy viagra [url=https://guelphchinese.ca/home.php?mod=space&uid=646356]viagra pro[/url] drugs-med.com viagra over the counter buying drugs from canada viagra online pharmacy [url=http://www.czporadna.cz/index.php?qa=user&qa_1=walldecade91]cialis canadian pharmacy[/url]
generic cialis canada pharmacy online canadian drug store purchase cialis from canada what is cialis [url=https://www.longisland.com/profile/dryercover20]cialis viagra[/url]

Огноо:2021.08.22

Smnhpv fwahfm

erectile dysfunction remedies - medicines for ed shark tank ed pill

Огноо:2021.08.19

do you need a prescription for viagra in canada

generic cialis online pharmacy
canadian drugstore online daily cialis drugs shop female viagra [url=https://cutt.ly/oQvwAga]online purchase viagra[/url] online canadian pharmacy brand viagra online buy viagra australia viagra overnight delivery [url=https://www.inventables.com/users/stephensclapp7964]online pharmacy cialis[/url]
northwest canadian pharcharmy online canadadrugstoresonline.com canada viagra generic canadian pharmacy cialis for daily use [url=https://www.ultimate-guitar.com/u/zephyrchord23]canada viagra[/url]

Огноо:2021.08.18

viagra alternatives

generic cialis canada
india pharmacy viagra viagra alternatives canada.viagra canadian drug companies [url=https://manchesterclopedia.win/wiki/Wish_To_Really_Feel_Better_Comply_With_These_Essential_Nourishment_Tips]medication online[/url] viagra generic online cheap viagra india drugs online without a prescription buy viagra new york [url=http://familymedcenter.kz/user/zephyrtuna81/]viagra soft tabs[/url]
canadian pill store low cost cialis canada pharmacy cialis viagra price [url=http://osbm.lviv.ua/user/frownwindow31/]cost of cialis at walmart[/url]

Огноо:2021.08.18

Jsoagj vyoxjz

stromectol tablets - site cost of ivermectin pill

Огноо:2021.08.17

latin gay men dating

gay black dick dating site
dating a closeted gay man
[url="http://gaychatus.com?"]gay diaper dating[/url]

Огноо:2021.08.16

cost of cialis

daily cialis
cheap viagra canadianpharmacymeds.com best online canadian pharmacies pink viagra [url=http://kriminal-ohlyad.com.ua/user/beetleedward40/]herbal viagra[/url] viagra 100 viagra buy now viamedic com buy drugs without a prescription [url=https://picomart.trade/wiki/Canadas_Online_Pharmacies_Giving_Convenience_to_People]cheap generic viagra online[/url]
canada pharmacies generic viagra cheap mexico viagra low price viagra [url=http://electericneumann.com/forum/user-115775.html]prescription medication[/url]

Огноо:2021.08.16

Snxhsr nyyoeq

where can i buy cialis online without a prescription - Cialis medication tadalafil paypal

Огноо:2021.08.15

Kzfyrm sttxga

sildenafil 96743 - viagra 150mg viagra 100 coupon

Огноо:2021.08.14

is being dating a trans guy gay

gay hiv positive dating uk
gay dating site usa
[url="http://gaychatus.com?"]free gay dating cruising sites[/url]

Огноо:2021.08.13

Sgemyi fwrklw

prednisone 60 mg daily - prednisone online buy prednisone mexico

Огноо:2021.08.12

Cihtss oyjfxu

the blue pill ed - home remedies for ed erectile dysfunction how to cure erectile dysfunction at home

Огноо:2021.08.11

Jvokqq wqfmzz

online slots real money - hollywood casino legitimate online slots for money

Огноо:2021.08.09

Gvnlkl eylqoe

order stromectol - stromectol ivermectin tablets ivermectin 50ml

Огноо:2021.08.08

Decjuw njylwq

web pharmacy - ordering drugs from canada online pharmacy cialis 20 mg

Огноо:2021.08.06

Zunrja kdnfpu

viagra soft 100mg - sildenafil nz cost buy viagra online cheap canada

Огноо:2021.08.05

Jteila ozbwip

order clomid 50mg - clomid pct clomid for sale

Огноо:2021.08.02

Yckdgb udrcdr

furosemide price south africa - buy lasix without prescription buy lasix online usa

Огноо:2021.07.30

free single personal ads

local dating sites for free
[url="http://datingsitesfirst.com/?"]adam for adam gay online dating[/url]

Огноо:2021.07.30

Dxnkkl dregkk

azithromycin z pack - azithromycin 250 buy generic azithromycin 500mg

Огноо:2021.07.29

Ljmcwt ryialx

generic prednisone online - prednisone 40 mg price buy deltasone online

Огноо:2021.07.25

Hjxdke hprper

purchase stromectol online - ivermectin malaria ivermectin buy canada

Огноо:2021.07.24

Yfgcsc llmtrz

tadalafil online order - tadalafil generic where to buy cialis 60 mg pills

Огноо:2021.07.23

Холбоотой мэдээлэл

2013-06-03 12028
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДҮРЭМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1. Аймгийн Засаг даргын ажлын алба нь түүний Тамгын газар мөн. 1.2. Аймгийн ...

2015-04-26 25015
Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын жагсаалт

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллаагаандаа баримтлах хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын ...

2015-05-18 3015
Журам батлах тухай

Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.212.116
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 48 Онлайн
  • 3734 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 3734 Долоо хоногт
  • 180928 Сүүлийн сард
  • 6220148 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар