Хууль зүйн хэлтсийн 7 хоногийн ажлын мэдээ

   - Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын хуулийн хэлтсээс 2015 оны 08-сарын 24-ноос 08-р сарын 28-ны өдрийн хугацаанд зохион байгуулсан товч ажлын танилцуулга: 

    - Говил багийн 13 дугаар байрны иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу Архивын сан хөмрөгөөс уг байртай холбоотой баримт, бичгийг судлан, холбогдох хэлтэс албанд хүргүүлэх ажил хийгдсэн. 

    - Залуучуудыг чөлөөт цагаа зөв, боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор Wi fi төхөөрөмжийг Найрамдлын  талбайд байршуулахаар гэрээг боловсруулан байгууллаа.

    - Хууль зүйн яам болон Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгээс зохион байгуулсан сургалт, судалгааны ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.

    - Өршөөлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан иргэдэд тухайн хуулийн талаар мэдээлэл хүргэв.

    - Архивын улсын үзлэг ирэхтэй холбогдуулан сан хөмрөгийн өрөөг цэгцлэх, засварлах ажил үргэлжилж байна.

    - Тахарын албаны сул орон тоог нөхөх зорилгоор иргэдийг бүртгэх ажил хийгдэж дууслаа. Холбогдох  материалыг өнөөдөр Тахарын ерөнхий газарт хүргүүлнэ.  

-Шүүхийн шатанд иргэний 3, захиргааны 4 хэрэг нийт 7 хэрэг байна. Шаардлагатай нотлох баримтыг гаргаж өгөх ажлыг тухай бүрт нь зохион байгуулж ажиллаж байна.

- “ЭЭН” ХХК-тай холбоотой нэхэмжлэл гаргахад шаардагдах нотлох баримтыг цуглуулж бэлэн болгож хүргүүлэх ажил хийгдэж байна.

-“Максима консалтинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт хариу тайлбарыг хүргүүлж, эвлэрэн хэлэлцэх тухай гэрээний төслийг хэлэлцэж, гэрээг байгууллаа.

-Аймгийн Засаг даргын 5 захирамжийн төслийг хянан виз олгож, Худалдан авах ажиллагааны  11 гэрээг хянаж баталгаажууллаа.

- Хууль зүйн туслалцааны төвөөр 1 иргэнд холбогдох эрүүгийн хэрэгт өмгөөлөгчөөр оролцож, нийт 12 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн.

 Эрх зүйн хөтөч нар: Аймгийн хэмжээнд нийт 141 иргэн, айл өрх, нийт 40 аж ахуй нэгж байгууллагаар орж зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж ажилласан байна. Мөн уг хугацаанд Гэр бүлийн тухай, Нийгмийн халамжийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай хуулиудаар голчлон зөвлөгөө мэдээлэл хүргэсэн байна. Хууль зүйн яамны судалгааны багтай хамтран 2 багийн иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, Эрүүл мэндийн даатгалын хууль болон Замын хөдөлгөөний хуулиар сургалт зохион байгуулж 95 иргэн оролцсон.

 Архивын тасаг:

1.    Иргэдэд 5 лавлагаа, хуулбар гарган үйлчлэв.

2.    Архивч-операторчид 5 хадгаламжийн нэгжийн 1105 хуудас баримтыг нягтлан шалгаж, скайнердан тодорхойлон бичилт хийж, програмд холболоо.

3.    Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон 14 дүгээр сургуулийн архив-бичиг хэргийн ажилтнуудад зөвлөгөө өгөв.

4.    Архивын тасгийн сан хөмрөгийн өрөөний засварын ажил үргэлжилж байна.

     Цагдаагийн газар: Цагдаагийн газар нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 190 мэдээлэл, /Үүнээс Гэмт хэргийн шинжтэй 50/ гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, жижүүрийн шуурхай албанд Гэмт хэргийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл 6 бүртгэгдсэнээс:  Золгүй учрал-2, Хулгайлах-2, ТХХАБАЖЭсрэг-2  тус тус бүртгэгдсэн.

           Мөн хугацаанд нийт 79 хүн эрүүлжүүлэгдэж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 57 зөрчил илрүүлж, архидан согтуурч, биеэ авч явах чадваргүй болсон 23 хүнийг ар гэр, асран хамгаалагчид нь хүлээлгэн өгсөн байна.

"Шаг" хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд 00-04 цагийн хооронд зохион байгуулж 2 шил архи 4шил пиво хураан авсан байна.

2015-08-23-ны өдөр "Авто тээврийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн баяр"-ын арга хэмжээнд 60 алба хаагчдын бүрэлдэхүүнтэй хамгаалалтыг зохион байгуулж ажиллсан.

Нөхөн илрүүлсэн хэргүүд: 2015-06-09-ны өдөр урт цагаан төвд байрлах төрийн банкны АТМ-с 400.000 төгрөг авах гэж байгаад алдсан 201514000351 тоот хэргийг тус тус илрүүлэн шалгаж байна.

2015-04-30-ны өдөр төгөл худалдааны төвийн ард талд бусдад зодуулж 950.000 төгрөг алдсан 201514000302 тоот хэрэг

ТАХАРЫН АЛБА:

1.Захиргаа, удирдлагын чиглэлээр:  

             Тахарын Ерөнхий газрын даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдрийн “Хүч нэмэгдүүлсэн хамгаалалтад шилжүүлэн ажиллуулах тухай” А/87 дугаар тушаалын дагуу Албаны даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдрийн 45 дугаар тушаалаар албаны нийт бие бүрэлдэхүүнийг хүч нэмэгдүүлсэн хамгаалалтад шилжүүлэн ажиллаж байна.

Тахарын Ерөнхий газрын Хуяглан хүргэх хэлтсийн  2015 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 7/2328  “Ажлын чиглэл хүргүүлэх тухай ”албан бичгийн дагуу Тагнуулын Ерөнхий газрын Орхон аймаг дахь Тагнуулын газартай хамтран “Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалт” сэдвээр алба хаагчдад сургалт зохион байгуулсан.

Тахарн Ерөнхий газрын 2015 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн  2363 дугаар албан бичгийн дагуу “Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ны биелэлтийг  2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаарТахарын Ерөнхий газарт хүргүүлсэн.

      2.    Шүүх, Шүүхийн барилга байгууламжийн хамгаалалтын чиглэлээр:

Шүүхийн 2 байранд 24 цагийн харуул хамгаалалтыг тасралтгүй зохион байгуулсан. Шүүхийн байранд нийт 196 иргэнийг хууль журмын дагуу шалган  нэвтрүүлсэн байна.

      3.    Шүүх хуралдааны дэг сахиулах чиглэлээр:

Тойргийн хэмжээнд эрүүгийн 6, иргэний 41, захиргаа 0 нийт 47 шүүх хурал явагдсанаас эрүүгийн 6, иргэний 17, захиргааны 0 шүүх хурал нийт 23 шүүх хуралд дэг журам сахиулах ажиллагаа явуулсан. Хуралд оролцогчдын тоо 93, хүч нэмэгдүүлсэн шүүх хурал болоогүй болно. Журам сахиулах ажиллагааны үед зөрчил дутагдал гараагүй.

      4.    Хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх чиглэлээр:

Цагдан хорих байрнаас шүүхэд 1, шүүхээс цагдан хорих байранд 1 яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх ажиллагаа явуулсан. 1 машин  40 км зам туулсан байна.

Албадан ирүүлэх 1 захирамж хүлээж авснаас 3 захирамжийг биелүүлэн 1 машин 80 км зам туулсан байна.

      5.    Эрэн сурвалжлах чиглэлээр:

Шүүгчийн захирамжийн дагуу эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулан 2 иргэний хариуцагчийн хаягийг тогтоон, шүүгчийн туслахад хүлээлгэн өгч ажилласан .

Шүүхийн Шинжилгээний Алба: Хэргийн газарт 5 үзлэг зохион байгуулж, үзлэг  хийсэн хэргийн  газраас илрүүлсэн гар хурууны хээ, ул мөр ,  эд мөрийн баримт 11, гэрэл зураг, бичлэг  хийсэн 66, эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хийгдсэн үзлэг, ажиллагаа 6, үзлэг, ажиллагааны явцад  авагдсан  гэрэл зураг, бичлэг 83, криминалистикийн 3, лабораторийн шинжилгээ 5, задлан шинжилгээ 2, шүүх эмнэлгийн шинжилгээ 15 тус тус хийгджээ. Гэмт хэрэг илрүүлэх санд-22 мэдээллийг оруулсан байна.

 УБХэлтэс: Гадаад паспорт бүртгэлийн чиглэлээр:

Гадаад паспортын сунгалт 49-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 19 иргэний материалыг шалган хүлээн авсан.

 

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн чиглэлээр:

            Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 82 насанд хүрсэн иргэн, 46 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 24 насанд хүрсэн иргэн, 15 хүүхэд, шилжин явсан 90 насанд хүрсэн иргэн,52 хүүхдэд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Архивын лавлагаа:

Хууль хяналтын байгууллагад 39, иргэнд 162 нийт 201 лавлагаа олголоо.

Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэлийн чиглэлээр:

            Төрөлтийн бүртгэл 44, эцэг тогтоолтын бүртгэл 19, үрчлэлтийн бүртгэл 3,овог нэр өөрчлөлт 2, гэрлэлтийн бүртгэл 11, гэрлэлт цуцлалт 3, нас баралтын бүртгэл 15  нийт иргэний гэр бүлийн байдлын 97 бүртгэл хийсэн.

Төрөлтийн дахин 15, гэрлэлтийн дахин 2, нас баралтын дахин 2, засвар өөрчлөлт 3, нийт 22 бүртгэл.

Иргэний цахим үнэмлэхний бүртгэлийн чиглэлээр:

36 иргэнийг цахим үнэмлэхний /хурууны хээ/ бүртгэлд бүртгэж, иргэний үнэмлэхээ дахин авах 35, насны сунгалт хийлгэх 46 иргэний цахим үнэмлэхний баталгаажилт хийж,   137 иргэнд цахим үнэмлэх олгосон.Шинээр байгуулагдсан Даваат, Яргуйт, Уртын гол багийн 15 иргэний үнэмлэх олгосон

Хуулийн этгээдийн чиглэлээр:

 • Шинэ -9
 • Нэмэлт өөрчлөлт – 17
 • Нэрийн лавлагаа – 12
 • Лавлагаа – 5
 • Дахин  – 3

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-08-25 1522
Жаргалант сумын 7 хоногийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч ...

2015-09-06 2100
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын мэдээлэл

Аймгийн ургацын 2015 оны урьдчилсан балансаар аймгийн хэмжээнд улаан буудай 3761 га, төмс 251 ...

2015-08-24 3336
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэсийн 7 хоногийн мэдээ

Янзага зуслангийн хашаанд байрлах "Титаник" хөлгийн ашиглалтын талаар дүгнэлт гаргуулахаар ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Тендерт оролцогч нарт зориулсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг

2021-10-27 46

2021 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2021-10-27 16

Орхон аймаг, олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн явцын мэдээ

2021-10-27 13

Орхон аймагт олон улсын байгууллагуудын санхүүжилтээр (зээл, буцалтгүй тусламж) хэрэгжиж буй төслүүдийн танилцуулга

2021-10-27 15

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтын тов гарлаа.

2021-10-26 48

Төрийн албаны зөвлөлийн Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2021-10-26 20

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ

2021-10-26 18

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2021-10-26 18

2017-2021 ОНД СУРГАЛТЫН АЖИЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАСАН, ШИНЭЭР АВСАН БАЙГУУЛЛАГУУД

2021-10-26 23

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ

2021-10-26 24

Веб статистик

Таны IP хаяг: 35.172.217.174
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
 • 13 Онлайн
 • 904 Өнөөдөр
 • 2115 Өчигдөр
 • 9144 Долоо хоногт
 • 102728 Сүүлийн сард
 • 6360704 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1028

Facebook

Цаг агаар