Газрын кадастрын чиглэлээр

 

•Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 5 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.
• Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 20 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.
• Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 19 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.
• Кадастрын мэдээллийн сангаас 215 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.
• 4 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.
• Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 5 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг бэлтгэсэн.
• Газар өмчилж авахыг хүссэн 16 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан,
• Газар эзэмшүүлэх тухай, Эдэлбэр газрын хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн.

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:


• 24 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.
• Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй ……….. иргэнд газар өмчлөөгүй лавлагаагаар үйлчлээд байна.
• 4 өрх буюу 8 иргэний “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” А/267, 8 иргэний хүсэлтийн дагуу “Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын А/268, “Иргэдийн газар өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” А/266 дугаар захирамж тус тус гарсан.
• 8 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай, 5 иргэний өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай, 7 өрхийн 19 иргэний хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох захирамжийн төслийг ХБХ-т хүргүүлсэн.

Геодизи зураг зүйн чиглэлээр:
• 11-р хороололд 30 иргэнд газрыг хүлээлгэж өгсөн
• 5 иргэний газар хяналтын хэмжилт хийсэн
• Мод үржүүлгийн газрын байрлалыг тодорхойлсон
• Байнгын ажиллагаатай станцыг хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна.
• Станцын засвар үйлчилгээг хийсэн

Газрын төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр:

• Аймгийн Засаг даргын А/112-р захирамжийн дагуу газар
эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах комиссын дүнг журмын дагуу аймгийн Засаг даргад танилцуулж, мэдэгдлийг төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцогчдод хүргүүлэв
• Газрын төлбөрийн 5 сарын орлогын тайланг гаргаж байна.5 сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт газрын төлбөрийн орлогоос 3452155968 төгрөг төвлөрсөн байна.
• Газрын төлбөр төлсөн тухай актыг өссөн дүнгээр 131 иргэн, аж ахуйн нэгжтэй байгуулав.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:
• Иргэн Д.Баттулга /99356103/
5-24 дүгээр байрны урд барьсан гараж хүүхэд тоглоход их аюултай хийгдсэн байна. Үүнийг шалгаад хүүхдэд аюултай байдлыг зохицуулж өгөөч ээ?гэсэн иргэний гомдлын дагуу “Бренд Шилдэг” ХХК-ийн 5-р хорооллын 21,24-р байрны дунд байрлах далд гаражны барилгад шалгалт хийхэд гадна талбайн тохижилтын ажил хийгдэж эхэлсэн байсан бөгөөд далд гаражны дээврээс дусаал гоожиж байгаа тул эхний ээлжинд дээврээ засаж янзлах ажил явагдаж байсан. Уг ажлын дараа гадна тохижилтын ажил эхлэхээр хүүхдийн тоглоомын талбайд зориулсан тоглоомын хэрэгслүүд авчирж бэлдсэн байдалтай байна. Иймд манай байгууллагаас “Бренд Шилдэг” ХХК-д уг гадна талбайн тохижилтын ажлаа батлагдсан зураг,төслийн дагуу 2015 оны 07 сарын 01 дотор бүрэн хийж гүйцэтгэх шаардлага тавин хугацаатай мэдэгдэх хуудас өгөв.
• Иргэн Б.Золзаяа /99351791/
5-1 дүгээр байрны 1 давхарт байраа сунгаад өргөтгөл хийгээд байна.Энэ тал дээр тодорхой арга хэмжээ авч өгнө үү? гэсэн иргэний хүсэлтийн дагуу газар дээр нь шалгалт хийж хууль бус үйл ажиллагаагаа зогсоон барьсан өргөтгөлөө буцаан буулгах шаардлага тавин зөрчил арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.
• ГХБХБГ, Баян-Өндөр сум, Байгаль орчны газруудын хамтран
зохион байгуулсан БӨ сум Говил баг Ар булагт Ойн зурвас газрын хил заагийг шинэчлэх ажлын хэсэгт орж ажиллав
• “Хаан хүнс Эрдэнэт” ХХК
Манай байгууллагыг тойруулан хашаа барьсан нь манай байгууллагын үйл ажиллагаанд саад учруулж байгаа тул уг хашааг буулгаж өгнө үү? гэсэн албан тоотын дагуу ажиллаа. Орон нутгийн хэмжээнд Баян-Өндөр сум Уурхайчин баг Баян худалдааны төвийн урд Кувейтийн гудамжны орчимд хот төлөвлөлтийн арга хэмжээ тохижилтын ажил хийж, худалдаа үйлчилгээг стандартын дагуу болгох, үйлчлүүлэгчдийн эрүүл, тав тухтай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэгдсэн. Уг төсөлд “Стэп трейд” ХХК шалгаран зураг төслөө батлуулж, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах ажил хийгдэж байна. Иймд барилгын тухай болон хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор барилгын түр хашааг талбайн зохион байгуулалтын зургийн дагуу барьсан нь тогтоогдсон тул “Хаан хүнс Эрдэнэт” ХХК-д уг хариуг албан тоотоор өгөв.
• Иргэн Д.Нарангэрэл /95350505/
Миний бие газраа заалгаж аваад шонгоо зоогоод хашаагаа барих гэтэл өөр айл буугаад амьдарч байна.Энэ асуудлыг шийдэж өгнө үү? гэсэн иргэний хүсэлтийг холбогдох Баян-Өндөр сумын Газрын даамалтай хамтран шийдвэрлэв.

Хот байгуулалт, барилгын чиглэлээр:

• Ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахаар материал ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцаж ЗГ ын 151 р тогтоолоор батлагдсан дүрмийн хавсралтад заагдсан холбогдох материалуудыг хянаж зөвшөөрөл олгов. / Уртын гол гудамжны гэрэлтүүлэг барих ажил, Бүрэн бүстийн овооны зүүн хойд энгэрт 6/0,4 кв ын дэд өртөө
барих ажил /
• Ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийг хянан үзэж бүрдэлт хангуулахаар зөвлөмж өгөв. / Сэхүүн чоно” ХХК, “Арина Коммунникэйшн”ХХК /
• МХГ аас байгуулсан ажлын хэсэгт хамтран ажиллах , аймгийн хэмжээнд барилга угсралтын төсөл хэрэгжүүлэгчид болон барилгын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд үзлэг хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх ажил хийгдэж байна. / 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 7А хорооллын барилга,Эрдэнэ багт баригдаж байгаа соёлын төвийн барилга ,/

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн чиглэлээр:

1. 4-н ААНБ-ын дараах шинжилгээнүүд хийгдлээ.
Элсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ -1
Хайрганы дэлгэрэнгүй шинжилгээ -1
Бетоны 48 сорьцийн 16 шинжилгээ хийгдэв.
2. Дээрх шинжилгээний үр дүнг боловсруулж олгов.

3. Лабораторийн үр дүнгийн талаар 6 ААНБ зөвлөгөө авав.
4. Тохирлын гэрчилгээ, технологийн заавар, олгох талаар 2ААНБ –д зөвлөгөө өгөв.

5. Архивын өрөөний засварын төсөв хийв.

6. Лабораторитой хамтран ажиллах гэрээг “Нарантунамал” ХХК-тай хийв.

Мэдээллийн Технологийн чиглэлээр:


• Байгууллагын долоо хоногийн ажлын мэдээг /2015.06.02-2015.06.05/www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook хуудас ,http://orkhon.gazar.gov.mn/ цахим хуудас мэдээллийн дэлгэцээр явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

• Кибер аюулгүй байдлын газар , Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас хамтран зохион байгуулсан “Кибер сургуулилт Эрдэнэт-2015” сургалтад Мэдээллийн аюулгүй байдал , утасгүй сүлжээний аюулгүй байдал, хорт код илрүүлэх, устгах зэрэг сэдвээр хамрагдлаа.


 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-21 2400
Орхон аймгийн Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтсээс цахилгаан эрчим хүчний чадлын суурин эталон тоног төхөөрөмжид ээлжит шалгалт тохируулга хийгдлээ

Цахилгаан эрчим хүчний чадлын суурин ба зөөврийн эталон тоног төхөөрөмжид ээлжит шалгалт тохируулга ...

2015-03-16 1838
Багийн нийгмийн ажилтнууд зөвлөгөө өгөх сургалтад хамрагдлаа

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар болон Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага хамтран “Нийгэмд ...

2015-04-18 2173
Эрүүл мэндийн газар 7хоногийн мэдээ

ЭМБ-уудын удирдлагуудын өргөтгөсөн шуурхай болж, цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийв.

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 41

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 43

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 543

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 616

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 110

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 106

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 616

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 543

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 331

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 260

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 110

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 106

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.91.62.236
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 6 Онлайн
  • 244 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 244 Долоо хоногт
  • 20857 Сүүлийн сард
  • 6516243 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар