НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС

2015.04.02                                                            Эрдэнэт хот

       Аймаг дахь Төрийн албаны  зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс баталсан удирдамж, хуваарийн дагуу 2015 оны 03 сарын 24-ний өдрөөс 03 сарын 30-ны өдрүүдэд харъяалах нутаг дэвсгэрийн  нутгийн захиргааны байгууллагуудад Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, төрийн албаны стандарт, Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт явц, үр дүнд дараахь үзүүлэлтээр хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.Үүнд:

1.Байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөө, төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө,  хэрэгжилтийн явц,  үр дүн.

2.Төсвийн шууд захирагч, Менежер болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ,  байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь тухайн байгууллагын өмнө хууль тогтоомж, эрх зүйн актаар тогтоосон чиг үүрэгтэй хэрхэн уялдаж байгаа болон зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо нь чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нийцэж байгаа эсэх

3.Байгууллагын батлагдсан орон тоо, ажиллагсадын тоо, зөрүү, хийгдэгдэл, давхардал бий эсэх
       4.Тухайн байгууллагын батлагдсан орон тоон дээр одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу томилсон эсэх. Мөн түүнчлэн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5 дахь заалтын хэрэгжилт хангагдсан эсэх

  5.Тухайн албан тушаалд томилогдон ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэдгээрийн ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангаж байгаа эсэх  

6.Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг холбогдох журам, зааврын дагуу боловсруулан баталсан эсэх

7.Байгууллагын ажилтны хувийн хэргийн бүрдүүлэлт

8.2009 оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс хойш төрийн жинхэнэ албанд томилогдон ажиллаж байгаа иргэдийн намын гишүүнчлэлээс түдгэлзсэн байдлыг шалгах

    9.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг төлөвшүүлэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажил, үр дүн

10.Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс

Нэг.Байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөө, төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө,  хэрэгжилтийн явц,  үр дүн.

   Мэдээллийн  ил тод байдал болон мэдээлэл авах эрхийн тухай 8 дугаар зүйлийн 8.1.3-т заасан “Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх” заалт байгууллага бүрт харилцан адилгүй хэрэгжилттэй байна. Ихэнх байгууллагууд хүний нөөцийн стратеги, хүний нөөцийн төлөвлөгөөгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Боловсрол соёлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Статистикийн хэлтэс, Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Татварын хэлтэс, УЦУОШТ, Худалдан авах ажиллагааны алба, ХГБХХ, ЭМГ, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний алба, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба зэрэг байгууллагууд Төрийн албаны тухай хуулийн  33 дугаар зүйлийн 33.6.1-/төрийн албан хаагчийн сургалт/-дэх заалтыг хэрэгжүүлэн төрийн албан хаагчийг сургаж хөгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэйгээр ажиллаж байна. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсролын газар, Статистикийн хэлтэс, ЭМГ зэрэг нутгийн захиргааны байгуулагууд төрийн албан хаагчдынхаа сургалтын хэрэгцээг судлан тухайн жилийн сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байгаа нь сайшаалтай байна. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар нь хууль зүйн магистрийн эчнээ сургалтыг орон нутагт зохион байгуулах талаар Их засаг их сургуультай гэрээ байгуулан  Бямба, Ням гаригт сургалт явуулж 16 алба хаагчийг сургаж  байна. Мөн түүнчлэн 120 хүний багтаамжтай  “Хангайн бүсийн сургалтын танхим”-ыг байгуулж орон нутгийн төсвийн  12,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр  тохижуулан ашиглалтад оруулсан нь тус газрын алба хаагчид төдийгүй бүсийн алба хаагчдыг ажлын байрнаас хөндийрэлгүйгээр сургаж хөгжүүлэх боломжоор хангасан арга хэмжээ болсон байна гэж дүгнэж байна. Худалдан авах ажиллагааны алба нь өөрийн байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчдаа сургаж хөгжүүлэхээс гадна Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль тэдгээртэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд “Худалдан авах ажиллагааны сургалт мэдээлийн төв” байгуулан  тус албаны ажилтнууд иргэдэд сургалт зохион байгуулан ажиллаж байгаа нь төрийн  шинэ тутам үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах, худалдан  авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангахад  чиглэсэн шинэлэг ажлыг  тайлант хугацаанд зохион байгуулсныг дурьдах нь зүйтэй.

БОАЖГ нь  Өмнөговь аймагт уул уурхай, нөхөн сэргээлтийг хэрхэн хийж байгаа талаар, БСГ нь Өвөрхангай, Баянхонгор аймгийн Боловсролын байгууллагуудын  туршлага судлан ололт дэвшилттэй талыг үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Хөдөлмөрийн хэлтэс, ҮХААГ, ӨХГ, ХЗА зэрэг  байгууллагууд ажилтан, албан хаагчдаа сургаж хөгжүүлэх хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй ажиллан Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна.

 Жаргалант сумын ЗДТГ, Эрүүл мэндийн газар, ОБГ зэрэг төрийн байгууллагууд  Төрийн албаны тухай хуулийн 33.6.2-т заасан төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.  МХГ, Татварын хэлтэс, ШШГА, ШША, ЦГ зэрэг төрийн байгууллагууд нь Ерөнхий газраас баталсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа ба ихэнх төрийн байгууллагууд ажиллагсадынхаа  ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах ажлыг байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын хүрээнд төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байгаа нь хангалтгүй байна гэж үзэж байна. 

Хоёр.Төсвийн шууд захирагч, Менежер болон Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ,байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь тухайн байгууллагын өмнө хууль тогтоомж, эрх зүйнактаар тогтоосон чиг үүрэгтэй хэрхэн уялдаж байгаа болон зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо нь чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нийцэж байгаа эсэх

Жаргалант сумын ЗДТГ,НХҮХ, ХХААГ, БОАЖГ, ХААА, ХГБХХ, Татварын хэлтэс зэрэг байгууллагууд Төрийн албаны төв байгууллагаас баталсан  заавар загварыг баримтлан төрийн албан хаагчидтайгаа  үр дүнгийн гэрээ байгуулан, үйл ажиллагаа мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэн,  үр  дүнгийн гэрээний үнэлгээний мөрөөр  санал зөвлөмж, гарган тодорхой арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байна. Байгууллагын төсвийн хүрээнд ажилтнууддаа мөнгөн урамшуулал олгох зэргээр үнэлгээний мөрөөр бодит арга хэмжээ авч ажилласан байна.   Бусад төрийн байгууллагууд нь үр дүнгийн гэрээ байгуулах түүнийг үнэлж дүгнэхдээ ТАЗ-өөс баталсан стандартын баримт бичгийг мөрдөж ажиллаж байгаа хэдий боловч  Төсвийн шууд захирагчаас төрийн албан хаагчдын  үр дүнгийн гэрээг дүгнэхдээ ажил үйлчилгээ бүрийг тус бүрт нь үнэлж дүгнээгүй зөвхөн үсгэн үнэлгээгээр дүгнэсэн, гарын үсгийн бүрдэл дутуу, гүйцэтгэлийн үнэлгээний ярилцлага зохион байгуулдаггүй, үнэлгээний  мөрөөр тодорхой арга хэмжээ аваагүй зэрэг дутагдал байна. Мөн түүнчлэн байгууллагын архивын зааврын дагуу архивын баримт  болгон хадгалаагүй   хувийн хэрэгт хадгалж байгаа дутагдал нийтлэг байв.

Гурав.Байгууллагын батлагдсан орон тоо, ажиллагсадын тоо, зөрүү, хийгдэгдэл, давхардал бий эсэх

  НДХ, НХҮХ, СХЗХ, УБХ, ХГБХХ, ХХ, ХХААГ, МХГ, Татварын хэлтэс зэрэг байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалт, орон тооны хязгаарыг харьяалах дээд газраас нь,  ХХАА, ӨХГ, БЭМГ, Сумдын ЗДТГ зэрэг байгууллагуудын бүтэц, орон тоог аймгийн Засаг даргын захирамжаар тогтоон мөрдөн ажиллаж байна. Баян-Өндөр, Жаргалант сумдын ЗДТГ, БТСГ зэрэг төрийн байгууллагууд нь  бүтэц, орон тоогоо шинэчлэн батлан ажиллах шаардлагатай байна.

    Дөрөв.Тухайн байгууллагын батлагдсан орон тоон дээр одоо ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу томилсон эсэх. Мөн түүнчлэн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5 дахь заалтын хэрэгжилт хангагдсан эсэх

Ихэнх нутгийн захиргааны байгууллагууд Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, түүнтэй нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан эрх зүйн актуудыг баримтлан төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг томилж, чөлөөлсөн байна. 

ЭМГ, НХҮХ, БОАЖГ, НДХ зэрэг байгууллагуудад илэрсэн зөрчлийг арилгах чиглэлээр ХШҮ хийх явцад зөвлөмж өгч ажилласан

    Тав.Тухайн албан тушаалд томилогдон ажиллаж байгаа хүмүүс нь тэдгээрийн ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангаж байгаа эсэх 

     Энэ чиглэлээр ихэнх төрийн байгууллагууд ажлын байранд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангасан хүнийг тухайн албан тушаалд томилон ажиллуулсан  байна.

   ЭМГ, НХҮХ, МХГ зэрэг төрийн байгууллагуудад илэрсэн зөрчлийг арилгах чиглэлээр  зөвлөмж өгч ажилласан.

       Зургаа.Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолт 

Ихэнх төрийн байгууллагууд ТАЗ-ийн  2004 оны 34 дүгээр тогтоолоор баталсан “Ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолтын загвар”, Ажлын байр/албан тушаал/-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар”-ын дагуу ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан байна. Ажлын байрны тодорхойлолтыг тухайн салбарын үйл ажиллагаа, байгууллагын чиг үүргийг сайн мэддэг туршлага бүхий ажилтнуудыг оролцуулан ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж ажиллах зөвлөмжийг байгууллагуудад өгч ажилласан. Зарим нэг байгууллагуудад  ажлын байрны тодорхойлолтыг албажуулаагүй, тухайн ажлын байрны чиг үүргийг гүйцэт тусгаагүй  зэрэг дутагдал  байна. 

      Долоо.Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдэл, баяжилт хөдөлгөөн

     Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх ХААА,  ХХААГ, Боловсрол соёлын газар, ӨХГ, ХЗА, Татварын хэлтэс зэрэг байгууллагууд нь ТАЗ-ийн  2004 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын дагуу төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг бүрдүүлж, баяжилт хөдөлгөөнийг хийсэн байна. Дээрх байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдэл гүйцэт, баяжилт хөдөлгөөн хийгдсэн, эмх цэгцтэй байсныг дурьдах нь зүйтэй.

   Эрүүл мэндийн газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, НХҮХ,  ГХБХБГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар  зэрэг төрийн байгууллагууд нь төрийн  албан хаагчийн хувийн хэргийг стандартын дагуу бүрдүүлж баяжилт хөдөлгөөн хийгээгүй,  зарим төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг нээгээгүй,  бүрэн бүрдүүлээгүй, зарим ажилтнуудын тангарагийн хуудас,   төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэнийг нотлох баримтыг  хувийн хэрэгт эх хувиар нь хадгалаагүй зэрэг зөрчил илэрлээ.

      Найм. 2009 оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс хойш төрийн жинхэнэ албанд томилогдон ажиллаж байгаа иргэдийн намын гишүүнчлэлээс түдгэлзсэн байдлыг шалгах.

Энэ чиглэлээр ямар нэгэн зөрчил илрээгүй.

    Ес.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг төлөвшүүлэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажил, үр дүн

     Жаргалант сумын ЗДТГ нь  төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс  зүйн дүрмээр  сургалт зохион байгуулан албан хаагч бүрийг гарын авлагаар хангасан,  Мэргэжлийн хяналтын газар нь 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр 2 зорилтын хүрээнд 9 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлж  Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмээр  сорилын шалгалт авч  дүгнэсэн,  НХҮХ нь 2014 оныг “Ёс зүйг дээдэлсэн хамт олон” болох зорилт дэвшүүлэн, харилцааны соёл, харилцах ур чадварыг дээшлүүлэх, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  “Олон нийттэй ажиллах арга зүй”, “Мэргэжлийн стресс, түүнийг даван туулах арга зам”, “Сэтгэл судлал буюу психологи”,  “Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх тухай” зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулж 7 хоног бүрт  нэг хуулийг сонгон тестийн шалгалт авч дүнг хэлэлцүүлж хэвшсэн.  БСГ нь төрийн албан хаагчийн ёс зүйг төлөвшүүлэх сургалтаас  зохион байгуулснаас гадна үр дүнгийн гэрээнд сахилга хариуцлага, үйл ажиллагааны ил тод байдлын талаар холбогдох заалтыг оруулж, ажлын үнэлгээнд тооцон ажиллаж төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ  мэдээллийг самбараар сурталчлан, мэргэжилтэн бүрийн ажлын өрөөний  хаягжилтыг шинэчлэн үйлчилгээний ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Дээрх байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нь төрийн албаны болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг төлөвшүүлэх, ажилтан албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, ил тод, шударга хүргэх төрийн зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд  эерэг нөлөө үзүүлж байна. 

      Баян-өндөр сумын ЗДТГ, Хөдөлмөрийн хэлтэс зэрэг төрийн байгууллагуудаас төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйг төлөвшүүлэх,ажилтнуудын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр санаачлагатай ажиллах шаардлагатай байна.

Арав.Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс

2015 оны 1,2 дугаар сарын цалингийн хүснэгт, 2015 оны цалин тогтоосон байгууллагын даргын тушаал зэрэг баримт бичиг дээр үндэслэн нутгийн захиргааны байгууллагуудад ажиллаж буй төрийн жинхэнэ албан хаагчдын цалин хөлсний байдалтай танилцлаа. Цаг хугацааны хязгаарлалтаас шалтгаалан төрийн албан хаагч бүрийн цалин хөлстэй маш товч байдлаар танилцлаа.

      Цаашид дараахь асуудлуудад анхаарлаа хандуулан ажиллахыг төрийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудад зөвлөж байна.

1.Хүний нөөцийн хөтөлбөр, Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах хөтөлбөр, Төрийн албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр тэдгээрийг хэрэгжүүлэх тухайн оны төлөвлөгөө зэргийг батлан хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг тооцон  ажиллах,

2. Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг ажил үйлчилгээ тус бүрээр үнэлж дүгнэх, үнэлгээний мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авах, гарын үсгээр албажуулах, гүйцэтгэлийн үнэлгээний ярилцлагыг заавал хийж хэвших,

3.Төрийн албаны тухай хуулийн 19.1 дэх /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хугацаанд зохих журмын дагуу үнэлж дүгнэнэ/  заалтыг хэрэгжүүлэх талаар  байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгах

4. Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ, илтгэх хуудсыг  байнга, Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ болон түүнийг үнэлж дүгнэсэн тухай илтгэх хуудсыг  тухайн байгууллагад 5 жилээр хадгалахаар зохицуулагдсан байдгийг мөрдөн тус тусад нь хадгаламжийн нэгж үүсгэн жил бүрийн 1 улиралд багтаан байгууллагын архивт шилжүүлж хэвших.

           5.ЭМГ, Баян-өндөр сумын ЗДТГ, НДХ, Хөдөлмөрийн хэлтэс зэрэг байгууллагууд Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоонд төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт өгөөгүй иргэнийг ажиллуулж байгаа зөрчлийг арилган сул орон тоог холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд нөхөх арга хэмжээ авах,

6.Ажлын байрны тодорхойлолтыг тухайн байгууллага болон  албан тушаалын онцлогыг сайн мэддэг ажилтнуудыг  оролцуулах замаар ажлын хэсэг томилон боловсруулах, байгууллагын даргын гарын үсэг, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулахаас гадна тушаалаар батлах,

 7.Байгууллагын  төрийн албан хаагчдын хувийн хэрэгт үзлэг хийн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах,

8. Төрийн албан хаагч бүрийн хувийн хэргийн бүрдлийг хангаж, баяжилт хөдөлгөөнийг тухай бүрт нь хийж хэвших,

9.Төрийн албан хаагчдын ёс зүйг төлөвшүүлэх, албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр санаачлагатай ажиллах,

10.Байгууллагын Ёс зүйг хороодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, үйл ажиллагааг баримтжуулах,

11.Төрийн албан хаагчдыг улс төрийн аливаа үйл ажиллагаанд оролцохыг хатуу хориглох,

12.Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоохдоо Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолыг хатуу баримтлах, 

13.Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын төрийн алба хаасан хугацааны болон төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийн нэмэгдлийг УИХ-ын 1995 оны 73 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоол зэргийг  баримтлан олгох, илэрсэн зөрчлийг арилгах.

 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН ГИШҮҮД:

-Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, аймгийн ЗДТГ-ын хүний        нөөцийн ажилтан                                                         Ч.БАЯНЖАРГАЛ

        -Аймгийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн ажилтан        Г.ЭРДЭНЭБУЛГАН
-Аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-ийн ажилтан        С.ДАВААДОРЖ

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2021-02-08 553
Нээлттэй ажлын байранд урьж байна.

Зарласан ажлын байр: Ногоон байгууламжийн ойжуулагч, цэцэрлэгжүүлэгч

2018-12-06 1997
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРУУДАД УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАСАН БАЙНА

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 26, 27 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ерөнхий ...

2014-03-19 2910
Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөхөөр зарлалаа

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“ЭРДЭНЭТ ХӨГЖИЛ 2021” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-19 9731

“НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ”-ИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАГДЛАА /Эдийн засгийн форум/

2021-10-19 8334

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМААС ГАРСАН ОНЦЛОХ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2021-10-20 6125

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2021-10-20 6115

ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮРИЙН КОМПАНИУДААС ШАТАХУУНЫ ХОМСТЛЫН ШАЛТГААНЫГ ТОДРУУЛЛАА

2021-10-22 667

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 585

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 428

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 327

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН XXI ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2021-10-21 241

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 193

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.214.224.207
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 6693 Өнөөдөр
  • 2434 Өчигдөр
  • 23327 Долоо хоногт
  • 92239 Сүүлийн сард
  • 6350215 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1024

Facebook

Цаг агаар