Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан 18-р цэцэрлэг

      Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 18-р цэцэрлэгийн 2013-2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт  санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн ажлын 15 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Д.Цэрэннадмид хийж гүйцэтгэв.
18 дугаар цэцэрлэг нь 2013-2014 онд батлагдсан төсөв 172330.5-270742.3 мян.төг, гүйцэтгэлээр урсгал санхүүжилт бүгд 172330.4-270742.3 мян.төг, 2013-2014 онд нэмэлт санхүүжилтээр бүгд 115.7-5166.1 мян.төг-ийн эх үүсвэртэй санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулж төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулсан байна.
    Цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, хүүхдэд сурч хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд анхааран ажиллаж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013 онд Канад технологиор “АТА ТРЭЙД” ХХК-ний барьсан 100 хүүхдийн хүчин чадал бүхий цэцэрлэгийн барилга бүгд 396000.0 мян.төг, БСШУЯ-аас 2289.0 мян.төг-ийн компьютер, принтер,  2014 онд 28570.2 мян.төг-ийн тоног төхөөрөмж, 19123.6 мян.төг-ийн тавилга хэрэгсэл нийт 47693.8 мян.төг-ийн үндсэн хөрөнгийг орлогод авч данс бүртгэлд тусгасан.

    Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр: Нийт 69020.0 мян.төг. Үүнд: 2014 онд бүгд 64020.0 мян.төг-ийн цэцэрлэгийн хашаа, гадна талбайн тохижолтийг “Очиртон” ХХК, 5000.0 мян.төг-ийн “камержуулалт”-ыг  “Макс Арт” ХХК  суурилуулсныг орлогод авч данс бүртгэлд тусгасан.
    Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллага болон Хүүхдийн эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. Тухайлбал: 2014 онд 1280.0 мян.төг-ийн хивс, “Нью толь” ХХК нь 409.8 мян.төг-ийн төмөр шкаф, тоос сорогч, 115.0 мян.төг-ийн сандалыг буцалтгүй тусламжаар хандивласан нь хүүхдүүдийн сурч хөгжих таатай орчин бүрдүүлэхэд ач холбогдолоо өгсөн байна. 
    18-р цэцэрлэгийн 2013-2014 онд үзүүлсэн ажлын амжилт бүтээлээс заримыг дурдвал:       -2014 онд аймгийн ЗДТГ, ХГБХХ-ээс зохион байгуулсан уралдаанд амжилттай оролцож “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”-ээр шалгаран “Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар шагнагдсан, -2014 онд багш бүр идэвхи санаачилгатай ажиллаж, өөрсдийн хүчээр нийт 1477 ширхэг сургалтын хэрэглэгдэхүүн шинээр хийж сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаандаа ашиглажээ.


                                             Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ
    Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн болон бараа материалын тайлан тооцоог хуулийн хугацаанд нь хүчин төгөлдөр анхан шатны баримт, маягтын дагуу иж бүрэн, үнэн зөв үйлдээгүй, эд хариуцагчийн гаргасан тайланг “шалгаж”, үлдэгдлийг бүртгэлийн үлдэгдэлтэй тулган тооцоог бодож, гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй зөрчил дутагдал илэрсэн. Тухайлбал: 2013 оны жилийн эцсийн тооллогын бүртгэл болон эд хариуцагчийн тайлан, НББ-ийн бараа материалын тайлангийн үлдэгдлээс 6774.0 мян.төг-өөр илүү илэрхийлсэн байтал нягтлан бодогч нь няравын тайланг хянаж, тооцоог бодож эцсийн үр дүнг тогтоогоогүйгээр НББ-ийг хөтөлж, тайлан тэнцэл гаргасан нь НББ-ийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-д заасан: /санхүүгийн тайлан нь үнэн, зөв баримт материал, бодит тоо, мэдээнд үндэслэх/, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4-д заасан: /эд хөрөнгийн тооллого хийх, үр дүнг шийдвэрлэх..., ...үлдэгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулах/ заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.
Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2014-05-23, 2014-12-01-ны өдрийн “Комисс байгуулж, тооллого хийх тухай” 34, 68 тоот тушаалаар 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдсон комисс нь 2014 оны үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулсан боловч тооллого тооцооны талаар хууль журмын дагуу үнэн зөв явуулсан тухай “илтгэх хуудас”-аар санхүүд ирүүлээгүй, үндсэн хөрөнгө, бараа материалын дансны ангилалаар тооллогын бүртгэл хөтлөсөн нь хүчин төгөлдөр бус, гарын үсгийг бүрэн гүйцэд зуруулаагүй, хөрөнгийн дутагдал гаргаагүй ажилласан талаар “үр дүн”-г тодорхойлон үнэлэлт дүгнэлт өгөөгүй, мөн тооллогын комиссын даргаар эд хариуцагчийг томилсон, акталсан бараа материалд устгалын акт үйлдээгүй, эд хариуцагчийн тооллого тооцоог бодож, “тооцоо бодсон тухай акт” үйлдээгүй зөрчил тус тус байна. 
НББ-ийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.1-д зааснаар “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан баталж, санхүүгийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллаагүй зөрчил байна.
    2014 онд Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхээс хичээлийн жилд бэлтгүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгсэл бүгд 2743.0=(1314.0+1429.00) мян.төг-ийн эд зүйлсыг бэлтгүүлэн авч 1429.0 мян.төг-ийг санхүүгийн үр дүнгийн тайланд орлогоор тусгасан боловч бараа материалын тайланд бүрэн гүйцэт тусгаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл: 2014 онд аж ахуйн материалын тайланд 1314.0 мян.төг-ийг тусгасан боловч тусгай зориулалтын материалын орлогоор бүртгэж зарцуулагдах 1429.0 мян.төг-ийн хөрөнгийг орлогод тусгаагүй нь Сангийн сайдын 2010 оны 03-р сарын 01-ны өдрийн 45 тоот тушаалыг зөрчсөн байна.
        Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудтай улирал, жилийн эцэст өглөг, авлагыг тооцоо нийлж, үнэн зөв үлдэгдлийг тодорхойлон “тооцоо нийлсэн акт”-аар баталгаажуулан баримтжуулж тайланд бүрэн гүйцэт хавсаргаагүй нь НББ-ийн тухай хуулийн 19.1.4-д /…Бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай тогтоосон хугацаанд тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулах/ гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.
        2014 онд ажилласдын цалингийн карт, цалин хөлс болон үр дүн бодож олгосон зэс болох “анхан шатны баримт”-ыг бараа материалын тайланд болон мөнгөн хөрөнгийн харилцахын баримтанд үдсэн нь Архивын тухай хууль, НББ-ийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан /Аж ахуйн нэгж, байгууллага НББ-ийн баримт болон санхүүгийн тайланг Архивын тухай хуулийн дагуу хадгална/ гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.
    Шалгалтаар 4 актаар бүгд 425439 төгрөгийн нөхөн төлбөр ноогдуулж, төсвийн орлогод оруулахаар шийдвэрлэсэн, мөн зөрчил арилгуулах тухай хугацаатай 1/4 заалттай албан шаардлага өгч ажиллаа. Актыг авч үзвэл:
1.Анхан шатны баримтгүй зарцуулж байгууллагын зардал болгосон 50000 төгрөгийн зөрчилд нөхөн төлбөрийн акт тогтоож, орон нутгийн төсвийн орлого болгохоор,
2.Хандив тусламжаар Боловсрол соёлын газарт олгосон 30000 төгрөгийг нөхөн төлүүлж төсвийн орлого болгохоор,
3.2014 онд нягтлан бодогч ажилтай Г.Ичинноровын цалингийн шатлалыг буруу тогтоож, нийт 292673 төгрөгийг илүү бодож олгосон зөрчил илэрсэн тул нөхөн төлүүлж төсвийн орлогод оруулахаар, 
4.2014 онд Аймгийн Засаг даргын 2014-05-28-ны өдрийн А/300 тоот захирамжийн дагуу эрхлэгч Д.Батжаргалд ур чадварын нэмэгдлийг бодож олгохдоо: бүгд 52766 төгрөгийг илүү тооцож олгосон учир нөхөн төлүүлж орон нутгийн төсвийн орлогод оруулахаар шийдвэрлэж улсын байцаагчийн актыг тус тус тогтоосон болно.
                                                               Мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө өгсөн байдал
     Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд зарцуулсан хангамжийн зүйлс, бичиг хэргийн материалыг зарцуулахдаа шаардахаар зарлагдсан материалыг хүлээн авсан хүний нэр, гарын үсэг бүхий нэгдсэн товчоо хөтөлж тооцоо хийж баталгаажуулах, уралдаан тэмцээний зардлын гүйцэтгэлийн тайлангийн тухай илтгэх хуудас, холбогдох анхан шатны баримтийг бүрдүүлж тооцоог хийж, кассын тайланд тусгаж тайлагнан зардал болгох, устгалын комиссын акт материалын бүрдэлгүйгээр, акталсан бараа материал, эд зүйлсийг мөнгөний дүнгээр шууд  зардал болгож бичилт хийсэн зөрчлийг таслан зогсоож давтан гаргахгүй ажиллах.
БН-ч байгууллгатай хуулийн хугацаанд тооцоо нийлж, үлдэгдлийг тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулах, АШБ-ыг бүрдүүлэх, тайлангийн жилийн эцэст болон харилцагч байгууллага өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн байгууллагын санхүү, ня-бо-той тооцоо хийж гэрээг дүгнэж гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангуулж цуцлах, шинээр бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагатай “худалдан авах” гэрээг цаг алдалгүй хийж хэвших нь зүйтэй.
-Төсвийн болон Төрийн албаны, НББ-ийн тухай хуулиуд, тэдгээрийг дагаж гарсан журам зааварын хэрэгжилтийг хангаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах шаардлагатай байна.
                                                                       Цаашид авах арга хэмжээний санал
     Байгууллагын “дотоод хяналт”, “өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн  ажил үүргийг зохих журмын дагуу ажиллуулж, хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ тайланг “илтгэх хуудас”-аар баримтжуулах, “Дотоод хяналт”, “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлыг эрчимжүүлж, эд хариуцагчийн тайлан тооцоо, байгууллагын хөрөнгийн тооллого тооцоонд хяналт тавих.
Төсвийн болон Шилэн дансны тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль эрхийн актын хэрэгжилтийг хангаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах.
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгаж, санхүү төсөв, өмч хөрөнгө, цалин хөлс, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдож шинэчлэгдэн гарч буй хууль, тогтоол, тушаал, заавар журмыг санхүүгийн үйл ажилагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах.
 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-10-14 1319
Дэлхийн стандартын өдрийг “Стандарт - ижил тэгш өрсөлдөх боломжийг олгож байна.” гэсэн уриан дор тэмдэглэж байна

Орхон аймгийн нийтийн тээвэрт үйлчилгээ эрхэлж буй гэрээт жолооч нарын анхааралд: Хүйтний улирал эхэлж ...

2014-12-25 4385
Химийн хэмжлийн төрлөөр лаборатори хоорондын харьцуулалт зохион байгуулна

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)-ын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/375 тоот ...

2014-03-19 1683
Цэрэг, эх орны сэдэвтэй найрал дууны уралдаан боллоо

Монгол цэргийн өдөр-Зэвсэгт хүчин үүсч хөгжсөний 93 жилийн ойн өдөрт зориулсан цэрэг , эх орны сэдэвтэй ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.230.144.31
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 2884 Өнөөдөр
  • 4120 Өчигдөр
  • 21618 Долоо хоногт
  • 198812 Сүүлийн сард
  • 6238032 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар