Баян-Өндөр сумын 14 хоногийн мэдээ 2015.04.20.05.04

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлууд:
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар эзэмших хүсэлт гаргасан 9 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч судлан захирамжийн төсөлд оруулсан. 
  Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн иргэдийн өргөдөл хүсэлтийн дагуу нийт 135 нэгж талбарыг газар дээр нь үзэж тодруулсан байна.
Говил багийн ажлын албатай хамтран шинэ хаягжилтын суурь судалгааг гаргаад байна..
  “Нэг сая мод ургуулах” хөдөлгөөнийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг Сумын Засаг даргын 150 дугаар захирамжаар байгуулан тус ажлын хүрээнд ажлын төлөвлөгөөний дагуу мод тарихад шаардагдах шороог 6 дугаар хорооллын 10 дугаар байр, Хүүхэлдэйн театрын урд талд буулгасан.Мөн Сумын ЗДТГ, Багийн ажлын алба, Боловсрол соёлын газрын албан хаагчдад “Мод тарих технологи” сэдэвт сургалтыг “Унаган байгаль” нөхөрлөлтэй хамтран зохион байгуулж мэдээллээр хангасан. 
   2015 оны  нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагаар орох цэргийн насны иргэдэд цэргийн зарлан дуудах хуудсыг тарааж багийн ажлын алба Цэргийн хэлтэстэй тооцоо хийж дуусгасан байна. 
  1-р ээлжийн цэрэг татлагаар ар гэрийн гачигдлаар чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан 55 иргэн, цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах хүсэлт гаргасан 7 иргэн, сайн дураараа цэргийн алба хаахыг хүссэн 11 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн аваад байна. 
  Эзэнгүй дүүргийн хог, гэр хорооллын үерийн далан, сувгуудыг цэвэрлэх ажлыг Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газар Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран “Эзэнтэй Баян-Өндөр” төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.Тус төсөл арга хэмжээний хүрээнд 12 багийн нутаг дэвсгэрийн үерийн жалга, шуудуу, далан, сувгийг цэвэрлэх ажлыг багуудын ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй иргэд, оюутан залуусыг хамруулж, төслийн хүрээнд санхүүжүүлэн 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрөөс эхлэн 2015 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулахаар төлөвлөн ажил эхлээд байна.
2015 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрийн байдлаар Рашаант багийн ажлын албанаас 2015 оны 04 дүгээр сарын 28,29-ны өдрүүдэд багийн ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 20 иргэнийг төсөлд хамруулан Хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулан ажиллуулж нийт 1500М2 талбайн хог хаягдал, Согоот багийн ажлын алба ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 10 иргэнтэй гэрээ байгуулан ажиллуулж 24М3 хог хаягдлыг, Говил багийн ажлын алба 10 иргэнтэй гэрээ байгуулан 2000м2 зам талбайн 24м3 хог хаягдлыг цэвэрлэсэн байна.Наран, Эрдэнэ, Яргуйт багийн ажлын албанаас 05 дугаар сарын 01-ны өдөр хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулсан.
Сум, багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд:
МЭҮТ-гийн мэдээлэл: 
Төл бойжилт зүй бус малын хорогдлын мэдээг ХАА-1, ХАА-2 маягтаар гаргаж Статистикийн хэлтэс, ХХААГ-т хүргүүлсэн.
  Төл бойжилт зүй бус малын хорогдол одоогийн байдлаар 
гүү 161, үнээ 1291, эм хонь 5923, эм ямаа 4627, нийт 12002 мал төллөж, унага 161, тугал 1283, хурга 5897, ишиг 4600 бүгд 11941 төл бойжиж, тугал 9, хурга 31, ишиг 40 бүгд 80 толгой мал хорогдсон байна.
  Нөөцийн махыг 32 цэг салбараар худалдаалагдаж байна.Өнгөрсөн 14 хоногт  үхрийн мах 10,4тн, хонины мах 5,1тн, ямааны мах 2,2тн, нийт савласан мах 17,7тн, гулуузаар  үхрийн мах  2,7тн, хонины мах 14тн, ямааны 5,1тн нийт гулууз мах 21,7 тн,  нийт нөөцийн мах 39,4тн худалдаалагдсан байна.
  Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас чацарганы суулгац 
зээлээр олгох төсөлд 1 ААНБ, 4 иргэний төсөлд 11100 ширхэг чацарганы суулгац олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
Хууль зүйн чиглэлээр: 
    Сумын Засаг даргын 26 захирамж, 21 тушаалын хууль зүйн үндэслэлийг хянасан.Хот тохижуулах газар, Бялзуухай цэцэрлэгийн захиргаа үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой байгуулсан хамтын гэрээг хуулийн хугацаанд хянаж бүртгэсэн.
     20 дугаар цэцэрлэг, Номын төвийн захиргаа үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой байгуулсан хамтын гэрээний төслийг хянахад хууль  эрх зүйн заалтыг дордуулсан, хүчингүй болсон хууль, Засгийн газрын тогтоол үндэслэсэн гэрээг зөвтгүүлэхээр буцаасан. 
    Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгохыг хүссэн 2 иргэний материалыг хүлээн авч судлан засаг даргын захирамжаар хууль ёсны асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч тогтоосон. 
     Хууль эрх зүйн зөвлөгөөг 6 иргэнд өгсөн.   
Нийгмийн халамжийг чиглэлээр: 
Байнгын асаргааны тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн 21 иргэн, 
Рашаан сувиллын хөнгөлөлтөд хамрагдахыг хүссэн 84 иргэн, гэр хүссэн 2 иргэн, ихэр хүүхдийн тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн 4 иргэн, 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин  болсон 1 иргэний амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж хүссэн өргөдлүүдийг судлан шийдвэрлэж НХҮХ-т хүргүүлсэн. 
Аймаг, сумын Засаг даргад хандаж гэр хүссэн 17 өргөдөл, 
олон нийтийн оролцоотой бүлгийн төсөл ирүүлсэн 2 иргэний материалыг сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн төслийг хурлын шийдвэрийн хамт НХҮХ-т хүргүүлсэн. 
Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр: 
2015 онд 41 төсөл арга хэмээ тусгагдсанаас өнөөдрийн 
байдлаар 14 төсөл арга хэмээний тендер зарлагдсан Үүнээс 7 төсөл арга хэмжээний тендерийн үнэлгээ хийж 126,7 сая төгрөгийн гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн тендерүүд: 
 • Дээвэр засвар 1-1-4, 1-6-4-р блок, 
 • Дээвэр засвар 6-11-3, 2-27-2-р блок, 
 • Цахим тендер явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
 • 7-р сургуулийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн анги танхим байгуулж хаалт хийх, багш сурагчдын ширээ сандал нийлүүлэх, 
 • Сургалт туршилтын төвд техник тоног төхөөрөмж хийх агуулах /контенер/ нийлүүлэх, 
 • 23-р цэцэрлэгийн тоглоомын хүрэлцээг сайжруулах, 
Үйлс бадрах өрхийн эмнэлгийн чийрэгжүүлэлтийн өрөөний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерүүд,
    Үнэлгээ хийгдэж байгаа нэг төсөл арга хэмжээ, зураг төсөв хүлээгдэж байгаа 2 төсөл арга хэмжээ, тендерийн бичиг баримт боловсруулж буй 3 төсөл арга хэмжээ бусад шалтгаанаар зохион байгуулагдаагүй, 22 төсөл арга хэмжээ байна.
  Наран цогцолбор сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилтын ажлын тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
 Одоогоор зарлагдсан тендер 21-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийг 2015.04.24-ны өдөр дахин зарлаж 2015.05.04-ны өдөр нээх, БОЭТ-ын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийг 2015.04.30-ны өдөр дахин зарлаж 2015.05.11-ны өдөр нээх, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байрны иргэний танхимын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийг 2015.04.30-ны өдөр зарлаж 2015.05.12-ны өдөр нээхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
Бусад ажлын чиглэлээр: 
  Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авахыг хүссэн 83 иргэн өргөдөл ирүүлсний дагуу төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл зээл хүсэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр очиж үзэж тодруулах ажлыг зохион байгуулж төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл хуралдаж нийт 75 иргэн, ААН-ийн өргөдөл хүсэлтээс 1 дүгээр шатны хуралд 48 өргөдөл тэнцэж 2 дугаар шатанд төсөл бичүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 
   Уурхайчин багийн багийн ажлын алба, “Бүрэн тэгш” ТББ-тай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд хүнсний ногоог тариалах, арчлан ургуулах, даршлах мэдээлэл олгох сургалтыг багийн иргэний танхимд зохион байгуулж тус сургалтад багийн 31 иргэн оролцож мэдээ мэдээлэл авсан байна.Мөн “Эрүүл мэндийн довтолгоо 21 дадал”-ыг иргэдэд хэвшүүлэх зорилгоор “Тэгш заяа” ТББ-тай хамтран эрүүл зөв хооллолтын талаар сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан.Тус сургалтанд багийн 12 иргэн хамрагдсан байна. 
   Наран багийн ажлын албанаас Хүүхдийн байгууллага үүсч хөгжсөнийн 90 жилийн ойн хүрээнд ДЗОУБ, Наран цогцолбор сургуулийн захиргаатай хамтран Зорилтод бүлгийн сурагчдын “Хүүхдийн оролцоо” сэдэвт анхдугаар зөвлөгөөний зохион байгуулсан байна.Тус зөвлөгөөнд 200 гаруй хүүхэд хамрагдсан байна Зөвлөгөөний хүрээнд Хүүхдийн оролцооны байгууллагын 9 клуб байгуулагдсан байна. 
  Оюут багийн ажлын албанаас Лаборатори 8 дугаар сургуулийн захиргаатай хамтран бага, дунд ангийн сурагчдын дунд замын хөдөлгөөний мэдлэг олгох зорилгоор “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт АСК тэмцээнийг зохион байгуулсан байна.
   Согоот багийн ажлын алба 14 дүгээр сургуулийн захиргаатай хамтран “Багийн хөгжилд-Хүүхдийн оролцоо” сэдэвт хүүхдийн чуулганы зохион байгуулалаа. Чуулганы хүрээнд сурагчдын дунд Гар зураг, Эссэ бичлэгийн уралдаануудыг зарлаж 1-3 дугаар байр эзлүүлэн шагнаж урамшуулсан байна. 
     Бүрэнбүст, Уртбулаг багийн ажлын албанаас “Унаган байгаль” нөхөрлөл, ЗДТГ-ын байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран багийн 40 гаруй иргэдийг хамруулан “Мод хэрхэн тарих вэ” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан байна. 
    Рашаант багийн ажлын албанаас “Цэцгийн гайхамшиг” ТББ-тай хамтран “Өрхийн тариалан эко” төслийн нээлтийг зохион байгуулж, тус төслийн хүрээнд ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 20 иргэдийг хамруулан  хүнсний ногоо хэрхэн үрсэлүүлэх, тарих, арчлах, хураан авах, даршлах төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.
    Цагаанчулуут багийн ажлын албанаас хүүхдийн 3 дугаар чуулганыг  250  хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй
Хүүхдийн ордонд зохион байгуулсан.Тус арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд багачуудын дунд уран бүтээлч хүүхдүүдийн дунд  урлагийн тоглолтыг:
дунд шатар, гар зургийн тэмцээн зохион байгуулж шагнаж урамшуулан амжилттай зохион байгуулсан.
    Дэнж багийн ажлын алба, Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран  хувираа хөдөлмөр эрхэлдэг 33 иргэнд сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан. Мөн ДЗОУБ, Оцгүй байдлын газартай хамтран “Өрхийн бэлэн байдал” сэдэвт сургалтыг багийн иргэдийн дунд зохион байгуулж сургалтад 30 иргэн хамрагдсан. 
  Шанд багийн нутаг дэвсгэрийн хог хаягдлыг тээвэрлэх ажлыг 04 дүгээр сарын 14-18 өдрүүдэд зохион байгуулж 716 айл өрх, 10 ААН-ийн 692 М3 хог хаягдлыг хогийн төвлөрсөн цэг тээвэрлэсэн байна.
    Хүрэнбулаг багийн ажлын албанаас төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, мэдээллийг хүртээмжтэй ил тод хүрг
эх зорилгоор Хүрэнбулаг фэйсбүүк хаяг нээж иргэдэд үйлчилж иргэдийн санал хүсэлтийг авч ажиллаж байна. 
   Говил багийн ажлын алба, 2 дугаар сургууль, Хөгжлийн өндөрлөг” ТББ-тай хамтран “Бидний дуу хоолой” хүүхдийн 2 дугаар чуулганыг зохион байгуулсан.Тус арга хэмжээнд 250 хүүхэд хамрагдсан.2-р сургуулийн захиргаатай хамтран  Замын хөдөлгөөний аюулгүй тухай сэдэвт “ Аав, ээж би “ тэмцээнийг зохион байгууллаа.
Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр:
Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олголтын талаарх мэдээлэл, Цагаанчулуут, Дэнж  багийн ажлын албанаас зохион байгуулсан хүүхдийн чуулган, “Манай хотын өчигдөр ба өнөөдөр” болзолт уралдааны талаарх мэдээллийг орон нутгийн 5 телевиз, 2 сонин, 3 сайтад мэдээлсэн.Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл , шторкыг хийж FM радиогоор цацаж байна. 
 
СУМЫН ЗДТГ
 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-10-15 1584
ЭРДЭНЭТИЙН ЗАЛУУС ХӨГЖЛИЙН ТӨВТЭЙ БОЛЛОО

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Люксембургийн вант улсын засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр ...

2015-04-07 1415
Угийн бичгээ сэргээж, хөтөлж сурцгаая

Уламжлалт сэргээж Угийн бичгээ хөтөлж Угсаа гарлаа тодруулж Удам хойчдоо өвлүүлье

2014-05-18 2647
Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын долоо хоногийн ажлын мэдээ /2014.05.12-16/

Газрын төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр: · Газар эзэмшиж, ашиглаж буй 248 иргэн, хуулийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.242.204
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
 • 43 Онлайн
 • 1443 Өнөөдөр
 • 5198 Өчигдөр
 • 1443 Долоо хоногт
 • 178637 Сүүлийн сард
 • 6217857 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар