Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан Ирээдүйн Одод сургууль

    

   Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Зэст багт байрших “Ирээдүйн одод” сургуулийн  2013, 2014 онуудын  санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт   өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөлгөө өгөх зорилгоор хяналт шалгалтыг 2015 оны 04 дугаар 01-нээс ажлын 10 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ.
       “Ирээдүйн одод” бүрэн дунд сургууль нь 2009 оны 06-р сарын 14-ны Орхон аймгийн Засаг даргын 187 тоот захирамжаар Биеийн тамир, спортын төрөлжсөн сургалттай, дотуур байр бүхий 7-10-р ангийн 120 сурагчтай, сургалтын менежер 1, нийгмийн ажилтан 1, ерөнхий эрдмийн 6, дотуур байрны багш 1, спортын мэргэжлийн гэрээт багш 6, нийт 22 багш, албан хаагчтайгаар 2009 оны 09-р сарын 1-нээс эхлэн сургалт хүмүүжлийн ажлаа эхэлсэн байна. Эдүүгээ 5 дах жилдээ сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 8 бүлэгт 177 суралцагч суралцаж тэдэнд 36 багш, ажиллагсад боловсролын үйлчилгээ үзүүлж байна. Тус сургууль чөлөөт бөх, жудо бөх, волейбол, цана, байт харваа, буудлага, хөл бөмбөг, бокс, таеквонда, усанд сэлэлт зэрэг спортын төрөл тус бүрээр 7 хоногийн 15 цагийн хичээлийг 22 багш, 14 ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Нийт багш нарын 72,7% нь магистрийн зэрэгтэй, 22,7% нь спортын зэрэгтэй  багш нар эзэлж байна.

          Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүүгийн баримтанд 2013 оны 1-3 сар дуустал захирал Т.Батсүх, 2013 оны 04-р сарын 1-нээс захирал Б.Баярмагнай нар 1-р гарын үсгийг, нягтлан бодогч А.Алтанзул 2-р гарын үсгийг  тус тус зурж төсөвт хөрөнгийг захиран  зарцуулж, төрийн сан банкинд 210015112, 210015426 тоот харилцах дансаар орлого, зарлагын гүйлгээ хийж ирсэн байна.
 “Ирээдүйн одод” сургуулийн 2013 оны төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтыг санхүүгийн тайланд тайлагнасан байдлаар авч үзвэл:
Төсвийн санхүүжилт, бусад орлогын эх үүсвэрийн бүрдүүлэлтийн талаар:
д/д    Санхүүжилтийн эх үүсвэр    2013 он    хувь     2014 он    хувь
1    Улсын төсвөөс    302,165,05    93,16    409,162,71    98,0
2    ЗД-н захирмжаар/ХХТАжилтаны цалин,НДШ, 5 жилийн ойн арга хэмжээний зардал    2,675,85    0,82    700,0    0,17
3    Авьяас хөтөлбөр, 1000 сурагчдын арга хэмжээний зардалд    1,264,56    0,39    1,506,02    0,36
4    ХЧТАТэтгэмж, татварын хөнгөлөлт    2,586,06    0,80    4,168,96    1,00
5    Бусад орлого    400,0    0,12    00   
6    Сургалтын төлбөр    15,233,50    4,69    1,910,0    0,45
     Нийт дүн    324,325,025,00    100%    417,447,69    100%

        2012-2013 оны хичээлийн жилд дотуур байранд амьдардаг нэг хүүхдийн сургалтын нэмэгдэл зардлыг 80,0 мянган төгрөг, бусад суралцагчдын сургалтын зардал 70,0 мянган төгрөгөөр тогтоож 15,233,5 мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн ба   2013-2014 оны хичээлийн жилд нэг хүүхдийн нэмэгдэл зардлыг 100,0 төгрөгөөр тогтоосон боловч, сургалтын нэмэгдэл зардлыг зогсоох талаар БШУЯамны ам шийдвэрээр түр зогсоож 1,910,0 мянган төгрөгийг дансанд оруулж, орох ёстой 6,871,5 мянган төгрөгийн авлагаар бүртгэсэн тусгасан байна.

Тайлант онд Засаг даргын А/342, А/659 тоот захирамжаар 2013 онд түлш халаалтын зардлын хэмнэлтээс 1267,1 мянган төгрөг, үдийн цайны зардлаас 224,8 мянган төгрөг нийт 1491,9 мянган төгрөгийг цалингийн  зардалд шилжүүлсэн байна.
2013, 2014 онуудад  дунджаар нийт санхүүжилтын 65,94 хувийг үндсэн цалин болон үр дүнгийн урамшуулалд, 7,32 хувийг нийгмийн хамгааллын шимтгэлд, 26,74 хувийг бараа үйлчилгээний урсгал зардалд  тус тус зарцуулсан.
                                    Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ
         НББүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-1-д зааснаар /Анхан шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно/ гэсэн заалт зөрчиж, анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу,  Сангийн сайдын 2011 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 132 тоот тушаалаар батлагдсан “Албан томилолтын зардал“-ын хэмжээг зөрчиж хэтрүүлэн олгосон зөрчилд захирал Б.Баярмагнайд 88,0 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөр, багш Д.Моломжамцад 76,3 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөр, захирлаар ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан Т.Батсүхэд тэтгэмж давхардуулан олгосон тул 638,3 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлэхээр тус тус акт тогтоов.
Байгууллагын санхүүг нягтлан бодох бүртгэлийн заавар журмын дагуу хөтөлж хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн боловч албан томилолтын зардал олгох заавар зөрчиж, томилолтын удирдамж, тайлан бичээгүй, хувь хүнээр ажил гүйцэтгүүлэхдээ гэрээ хийж, гэрээг дүгнээгүй, хүүхдийн хоолны материал бэлтгэхдээ албан ёсоор сонгон шалгаруултанд орж гэрээ хийгээгүй иргэн, ААН-тэй худалдан авалт хийсэн зэрэг зөрчил илэрлээ. Иймд цаашид дээрхи алдаа дутагдлыг арилгах талаар албан шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

                                           Мэргэжлийн туслалцаа,зөвлөлгөө өгсөн байдал

          Цаашид өр авлага үүсгэхгүй байх, анхан шатны баримтыг бүрдлийг хангуулах, хүнсний бараа материал худалдан авч бэлтгэхдээ ”Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” уг хуульд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмаар батлагдсан маягт зааврын дагуу тендерийн баримт бичгийн боловсруулан баталж, тендер шалгаруулалтын баримтын бүрдлийг хангаж ажиллах, иргэн АА-н нэгжүүдээс бараа, материал худалдан авахдаа ажил үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татвар төлсөн баримтыг тодорхой гаргац сайтай байлгах байх талаар зөвлөмж өгч ажиллаа. 
Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолоор ААНэгж байгууллага үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын нэгж байгуулах, байгууллагын онцлогт тохирсон журам боловсруулж мөрдөж ажиллах.
             Дээрхи зөрчил дутагдлуудыг дахин давтан гаргахгүй байх.НББүртгэлийн болон бусад хууль, эрхийн актын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, санхүүгийн холбогдолтой шинэчлэгдэн гарч буй хууль тогтоомж, тушаал, заавар журмыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай гэж үзлээ.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-02-02 1182
Амжилт гаргасан сурагчид болон уран бүтээлчид, тамирчидад хүндэтгэл үзүүллээ

Сар шинийн босгон дээр 325 хүнд 35 сая төгрөгний урамшуулал олголоо.

2014-10-01 1234
Аймгийн Засаг дарга нарын цахим хурал боллоо

Сар бүрийн эхний долоо хоногт болдог аймгийн Засаг дарга нарын цахим хурлын үеэр Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг ...

2014-12-24 1396
Хүүхдүүд 15-22.00 цагийн хооронд телевиз их үздэг байна

Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хэрхэн мэдээлж, нийтэлж буйд хийсэн мониторингийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.230.144.31
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 25 Онлайн
  • 2837 Өнөөдөр
  • 4120 Өчигдөр
  • 21571 Долоо хоногт
  • 198765 Сүүлийн сард
  • 6237985 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар