Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын Газар 2015.04.27-05.01

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

29 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамж болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 8 иргэнд газар өмчлөөгүй лавлагаа гаргаж өгөөд байна.

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны А/178 дугаартай “Иргэдэд газар өмчлүүлэх” 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны А/179 дугаартай “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” захирамжууд тус тус гарсан.

16 иргэний “Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай”, 8 иргэний “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” захирамжууд тус тус гаргасан

21 иргэнд “Газар өмчлүүлэх тухай”, 8 иргэний “Иргэдэд газар өмчлүүлэх шийдвэр хүчингүй болгох тухай” 57 иргэний “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн  6 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 21 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон. 

Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн  18  өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

Кадастрын мэдээллийн сангаас 286 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн. 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 12 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авсан.

6 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

Газрын зориулалт өөрчлүүлэхээр хүсэлт гаргасан 5 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг шийдвэрлэн аймгийн Засаг даргын 180 дугаар захирамжийг гаргуулсан.

Газар өмчилж авахыг хүссэн 82 иргэн аж ахуйн нэгжийн материалыг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

Геодизи зурагзүйн чиглэлээр:

Барилгын суурийн шороог буулгах газрын байршил тогтоох ажилд БОАЖГ-тай хамтран ажиллаж 6 газарт хэмжилт хийсэн.

11-р хороололд олгосон газрын актыг хүлээлгэж өгсөн.

Газар өмчлөлийн захирамжид орох 21 айлын зургийг хянан үзэв

Хайгуулын талбайн хүсэлт өгсөн аж ахуйн нэгжийн талбайн солбицлыг шалгаж БОАЖГ-т хүргүүлэв

“Эрдэнэт-Импекс” ХХК, Далхбүрэн ХХК-ний газруудыг хүлээлгэн өгөх ажил хийсэн

Газрын төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр:

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/77 дугаар захирамжаар барилгын материалын үйлдвэр,ахуйн үйлчилгээ, авто сервис үйлчилгээ зэрэг зориулалтаар 6 байршилд дуудлага худалдааг зохион байгуулж явууллаа.

Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа явуулах журам” Барилга хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 206 тушаалаар батлагдсан “Аргачлал батлах” тухай журам мөрдлөг болгон ажиллав.

Дуудлага худалдааны зар мэдээг орон нутгийн 2 хэвлэл, үндэсний өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонинд нийтлүүлж, орон нутгийн 3 телевизээр нэвтрүүлж мэдээллийг олон нийтэд ил тод хүргэсэн.

Дуудлага худалдааны орлогоос орон нутгийн төсөвт 97700000 төгрөг орсон байна.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын баримт материалыг бэлэн болгож сонирхсон иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад холбогдох зөвлөгөөг өгч байна.

Дуудлага худалдааны ялагч нартай гэрээ байгуулав

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

иргэн н.Бор нь зөвшөөрөлгүй буусан нь тогтоогдсон тул газрыг чөлөөлж, зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

ИТХ-н төлөөлөгч Д.Доржпүрэв

Зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгсөн боловч зөрчилөө арилгаагүй тул газрыг албадан чөлөөлөх Засаг даргын Захирамж гаргуулж,газрыг чөлөөлөхөөр болсон.

-иргэн Ц.Мөнхбатын гомдлын дагуу Их залуу багын 2а-7 очиж шалгалт хийхэд уг айл нь зөвшөөрөлгүй буусан нь тогтоогдсон тул газрыг чөлөөлж,зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

Уртбулаг багийн 5-4-р байр, 5-5-р байруудын өмнөх талбайд 5 ширхэг ТҮЦ байдаг ба эдгээр 5 ширхэг ТҮЦ-ийн газрыг чөлөөлж,зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

Фиаблэбиз ХХК-ны хүсэлтийн дагуу 6-13 болон 6-17 дугаар байрны дунд вагончикийг нүүлгэж газрыг чөлөөлж,зөрчлөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

Хот байгуулалт, барилгын чиглэлээр:

Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлсэн 3 аж ахуйн нэгжийн материалыг судлаж барилгын хөгжлийн төвд уламжлав. / “Төмөр бетон хийц” ХХК, “Даян бургатай” ХХК , “Бурхууд” ХХК /

Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал , эрүүл ахуйн шаардлагыг  хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журмын төслийг ИТХ д танилцуулсан.

Барилгын салбарыг хөгжүүлэх 2020 он хүртэлх хөгжлийн бодлогыг ЗД ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв.

Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар материал ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцан бүрдэлтийг хангуулахаар зөвлөгөө өгөв. / “Неманконсртакшн” ХХК /

“Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл “төслийн, зохицуулагч, гүйцэтгэгчийн төлөөлөлтэй хамтран барилга угсралтын талбай дээр хамтарсан үзлэг хийж танилцав.

М1:500 масштабтай газар доорхи инженерийн шугам сүлжээний тодотгол зургийн ажлын гүйцэтгэлийг түргэн дуусгах,ойрын хугацаанд яаравчлан хүлээлгэн өгөх талаар гүйцэтгэгч компани болон захиалагч инженер Чинбаяртай уулзаж шаардан ирэх долоо хоногийн 1 дэхь өдөр комисс ажиллуулахаар тохиролцов.

Очир төв ХХК-ий инженер лаборант манай лабораторийн бүртгэл, бусад дотоод ажилтай танилцаж, хамтран ажиллахад шаардагдах материалын талаар тарилцаж зөвлөгөө авав.

лабораторитой хамтран ажиллах гэрээг хоёр байгууллагатай хийв

Эрдэнэт оргил ХХК цементийн -1, бетоны 6 дээжийг шинжилгээнд хамрууллаа.

Бет-АндуудХХК хайрганы ПГС-1, цементийн нэг дээжийг шинжилгээнд хамруулсныг хийгдэж байна.

Бусад аж ахуйн нэгжүүд хамтран ажиллах талаар зөвлөгөө авч байна.

лабораторид хөтлөгддөг журнал, бүртгэлийн дэвтэр,холбогдох материалуудыг бэлтгэж байна.

Тусгай зөвшөөрөл, тохирлын гэрчилгээ, технологийн зааврын талаар 3-н аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөгөө өглөө.

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2015.04.20-2015.04.24/ www.erdenet.mn сайт   болон  байгууллагын Facebook хуудас , http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

Орхон аймгийн Засаг даргын 2015 оны A/125, А/155  дугаар захирамжийн дагуу газар өмчилсөн 61  иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг www.erdenet.mn сайт   болон  байгууллагын Facebook хуудас , http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэв.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-01-16 3112
ДАВААТ БАГТ “СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН” ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГА АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

Манай аймгийн анхны “сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор” ашиглалтад орлоо. Энэхүү цогцолбор нь улсын хэмжээнд ...

2015-02-01 2085
ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТАСГААС /2015 оны 01 сарын 26-наас 30/

Гадаад паспортын сунгалт 63-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 21 иргэний материалыг ...

2015-08-21 1972
Малчдад албан даалгавар, зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна

Энэ жилийн тухайд зуншлага ихэнх нутгаар гандуу байгаа нь хадлан бэлчээр, тариалангийн ургалтанд сөргөөр ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 637

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 619

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 214

ЖАРГАЛАНТ СУМАНД E-MONGOLIA ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА

2022-01-17 133

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 126

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 121

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 116

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 80

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 62

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 55

Веб статистик

Таны IP хаяг: 107.21.85.250
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 1361 Өнөөдөр
  • 1509 Өчигдөр
  • 2870 Долоо хоногт
  • 23483 Сүүлийн сард
  • 6518869 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1083

Facebook

Цаг агаар