Газрын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын Газар 2015.04.27-05.01

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

29 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамж болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 8 иргэнд газар өмчлөөгүй лавлагаа гаргаж өгөөд байна.

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны А/178 дугаартай “Иргэдэд газар өмчлүүлэх” 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны А/179 дугаартай “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” захирамжууд тус тус гарсан.

16 иргэний “Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай”, 8 иргэний “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” захирамжууд тус тус гаргасан

21 иргэнд “Газар өмчлүүлэх тухай”, 8 иргэний “Иргэдэд газар өмчлүүлэх шийдвэр хүчингүй болгох тухай” 57 иргэний “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн  6 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 21 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон. 

Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн  18  өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

Кадастрын мэдээллийн сангаас 286 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн. 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 12 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авсан.

6 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

Газрын зориулалт өөрчлүүлэхээр хүсэлт гаргасан 5 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг шийдвэрлэн аймгийн Засаг даргын 180 дугаар захирамжийг гаргуулсан.

Газар өмчилж авахыг хүссэн 82 иргэн аж ахуйн нэгжийн материалыг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

Геодизи зурагзүйн чиглэлээр:

Барилгын суурийн шороог буулгах газрын байршил тогтоох ажилд БОАЖГ-тай хамтран ажиллаж 6 газарт хэмжилт хийсэн.

11-р хороололд олгосон газрын актыг хүлээлгэж өгсөн.

Газар өмчлөлийн захирамжид орох 21 айлын зургийг хянан үзэв

Хайгуулын талбайн хүсэлт өгсөн аж ахуйн нэгжийн талбайн солбицлыг шалгаж БОАЖГ-т хүргүүлэв

“Эрдэнэт-Импекс” ХХК, Далхбүрэн ХХК-ний газруудыг хүлээлгэн өгөх ажил хийсэн

Газрын төлбөр, үнэлгээний чиглэлээр:

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/77 дугаар захирамжаар барилгын материалын үйлдвэр,ахуйн үйлчилгээ, авто сервис үйлчилгээ зэрэг зориулалтаар 6 байршилд дуудлага худалдааг зохион байгуулж явууллаа.

Газар эзэмших эрхийг гэрчилгээний дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа явуулах журам” Барилга хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 206 тушаалаар батлагдсан “Аргачлал батлах” тухай журам мөрдлөг болгон ажиллав.

Дуудлага худалдааны зар мэдээг орон нутгийн 2 хэвлэл, үндэсний өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонинд нийтлүүлж, орон нутгийн 3 телевизээр нэвтрүүлж мэдээллийг олон нийтэд ил тод хүргэсэн.

Дуудлага худалдааны орлогоос орон нутгийн төсөвт 97700000 төгрөг орсон байна.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын баримт материалыг бэлэн болгож сонирхсон иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад холбогдох зөвлөгөөг өгч байна.

Дуудлага худалдааны ялагч нартай гэрээ байгуулав

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

иргэн н.Бор нь зөвшөөрөлгүй буусан нь тогтоогдсон тул газрыг чөлөөлж, зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

ИТХ-н төлөөлөгч Д.Доржпүрэв

Зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгсөн боловч зөрчилөө арилгаагүй тул газрыг албадан чөлөөлөх Засаг даргын Захирамж гаргуулж,газрыг чөлөөлөхөөр болсон.

-иргэн Ц.Мөнхбатын гомдлын дагуу Их залуу багын 2а-7 очиж шалгалт хийхэд уг айл нь зөвшөөрөлгүй буусан нь тогтоогдсон тул газрыг чөлөөлж,зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

Уртбулаг багийн 5-4-р байр, 5-5-р байруудын өмнөх талбайд 5 ширхэг ТҮЦ байдаг ба эдгээр 5 ширхэг ТҮЦ-ийн газрыг чөлөөлж,зөрчилөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

Фиаблэбиз ХХК-ны хүсэлтийн дагуу 6-13 болон 6-17 дугаар байрны дунд вагончикийг нүүлгэж газрыг чөлөөлж,зөрчлөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

Хот байгуулалт, барилгын чиглэлээр:

Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлсэн 3 аж ахуйн нэгжийн материалыг судлаж барилгын хөгжлийн төвд уламжлав. / “Төмөр бетон хийц” ХХК, “Даян бургатай” ХХК , “Бурхууд” ХХК /

Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал , эрүүл ахуйн шаардлагыг  хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журмын төслийг ИТХ д танилцуулсан.

Барилгын салбарыг хөгжүүлэх 2020 он хүртэлх хөгжлийн бодлогыг ЗД ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв.

Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар материал ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцан бүрдэлтийг хангуулахаар зөвлөгөө өгөв. / “Неманконсртакшн” ХХК /

“Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл “төслийн, зохицуулагч, гүйцэтгэгчийн төлөөлөлтэй хамтран барилга угсралтын талбай дээр хамтарсан үзлэг хийж танилцав.

М1:500 масштабтай газар доорхи инженерийн шугам сүлжээний тодотгол зургийн ажлын гүйцэтгэлийг түргэн дуусгах,ойрын хугацаанд яаравчлан хүлээлгэн өгөх талаар гүйцэтгэгч компани болон захиалагч инженер Чинбаяртай уулзаж шаардан ирэх долоо хоногийн 1 дэхь өдөр комисс ажиллуулахаар тохиролцов.

Очир төв ХХК-ий инженер лаборант манай лабораторийн бүртгэл, бусад дотоод ажилтай танилцаж, хамтран ажиллахад шаардагдах материалын талаар тарилцаж зөвлөгөө авав.

лабораторитой хамтран ажиллах гэрээг хоёр байгууллагатай хийв

Эрдэнэт оргил ХХК цементийн -1, бетоны 6 дээжийг шинжилгээнд хамрууллаа.

Бет-АндуудХХК хайрганы ПГС-1, цементийн нэг дээжийг шинжилгээнд хамруулсныг хийгдэж байна.

Бусад аж ахуйн нэгжүүд хамтран ажиллах талаар зөвлөгөө авч байна.

лабораторид хөтлөгддөг журнал, бүртгэлийн дэвтэр,холбогдох материалуудыг бэлтгэж байна.

Тусгай зөвшөөрөл, тохирлын гэрчилгээ, технологийн зааврын талаар 3-н аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөгөө өглөө.

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2015.04.20-2015.04.24/ www.erdenet.mn сайт   болон  байгууллагын Facebook хуудас , http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

Орхон аймгийн Засаг даргын 2015 оны A/125, А/155  дугаар захирамжийн дагуу газар өмчилсөн 61  иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг www.erdenet.mn сайт   болон  байгууллагын Facebook хуудас , http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэв.

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-01-13 2478
Хотын захирагчийн албаны 7 хоногийн ажлын товч мэдээ

1. Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын нүүрс нөөцлөлт 23850тн буюу 4-н зуухаар 20 хоногийн нөөцтэй ...

2017-07-26 2041
ЖАРГАЛАНТ СУМАНД 1 ТЭРБУМ ГАРУЙ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын орлогч С.Батжаргал, Хотын захирагчийн албаны дарга М.Түмэнжаргал тэргүүтэй албаны ...

2014-06-19 1631
Эрүүл мэндийн газрын дарга Г.Ганхуяг "70353511 төв"-д ажиллалаа

Эрүүл мэндийн газрын дарга Г.Ганхуяг 2014.06.18-ны өдрийн 18:00-19:40 цагийн хооронд "Иргэдийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.242.204
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 40 Онлайн
  • 1245 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 1245 Долоо хоногт
  • 178439 Сүүлийн сард
  • 6217659 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар