Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан 16-р цэцэрлэг

         Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 16-р цэцэрлэгийн 2013-2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт  санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2015 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрөөс эхлэн ажлын 15 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Д.Цэрэннадмид хийж гүйцэтгэлээ.

     16-р цэцэрлэг нь 2013-2014 онд батлагдсан төсөв 259426.1-311280.8 мян.төг, гүйцэтгэлээр урсгал санхүүжилт бүгд 259426.1-311280.8 мян.төг, 2013-2014 онд нэмэлт санхүүжилт бүгд 171.9-6565.8 мян.төг-ийн эх үүсвэртэй, /үүнд: зуны цэцэрлэгийн орлого 00-2050.3 мян.төг, орон нутгийн төсвөөс 00-3186.9 мян.төг, 1000 хүүхдийн чуулганы зардал 00-688.6 мян.төг, эцэг эхийн хандив, тусламж 00-640.0 мян.төг-ийг нэмэлт санхүүжилтын дансанд орлогоор бүртгэсэн/.
      Тус цэцэрлэг нь 2014 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр: Нийт 13750.0-21650.0 мян.төг-ийн үндсэн хөрөнгө бэлтгэсэн. Үүнд: 2013 онд бүгд 13162.0 мян.төг-ийн иж бүрдэл бүхий гал тогооны тоног төхөөрмж, 588.0 мян.төг-ийн тавилга хэрэгслийг “Тулга төхөөрөмж” ХХК-аас, 2014 онд 16650.0 мян.төг-өөр гадна талбайн хүүхдийн тоглоомыг барьж байгуулсан, 5000.0 мян.төг-өөр “камержуулалт” хийж суурилуулан орлогод авч данс бүртгэлд тусгасан байна.
    Цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, хүүхдэд сурч хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд анхааран ажиллаж, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013 онд бүгд 15000.0 мян.төг-ийн иж бүрдэл бүхий гал тогооны тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийг сольсон, 2014 онд Баян-өндөр сумын “Орон нутаг хөгжүүлэх сан”-гаас 16650.0 мян.төг-ийн хөрөнгөөр гадна талбайд хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжсэн орчин үеийн шийдэл бүхий тоглоомоор тохижуулсан, мөн 12 ширхэг  нийт 5000.0 мян.төг-ийн үнэ бүхий камерийг суурилуулсан байна.
    Хүүхдийн эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд байнга дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ирсэн. Тухайлбал: 2014 онд 1549.9 мян.төг-ийн цахилгаан төгөлдөр хуур, 399.0 мян.төг-ийн “Epson-TSO” өнгөт принтер, 640.0 мян.төг-өөр сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэж, хүүхдүүдийн сурч хөгжих таатай орчин бүрдүүлэхэд ач холбогдлоо өгсөн байна. 
                                              Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ
    Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн болон тусгай зориулалтын материал, хангамжийн зүйлс, хоол хүнсний материалын тайлан тооцоог хуулийн хугацаанд нь хүчин төгөлдөр анхан шатны баримт, маягтын дагуу иж бүрэн, үнэн зөв үйлдээгүй, эд хариуцагчийн гаргасан тайланг “шалгаж”, үлдэгдлийг бүртгэлийн үлдэгдэлтэй тулган тооцоог бодож, гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй зөрчил дутагдал илэрсэн. Тухайлбал: 2014 оны хоол хүнсний материалын тайлангаар хүнсний материалын орлогыг бүгд 1825.3 мян.төг-өөр, зарлагыг 540.9 мян.төг-өөр тус тус дутуу илэрхийлсэн байтал нягтлан бодогч нь няравын тайланг хянаж, тооцоог бодолгүйгээр НББ-ийг хийсвэрээр хөтөлж, тайлан тэнцэл гаргасан байна.
Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2014 оны 12-р сарын 03-ны өдрийн “комисс байгуулж, тооллого хийх тухай” 34 тоот тушаалаар 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдсон комисс нь 2014 оны үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн тооллогыг төлөвлөгөөт хугацаанд зохион байгуулсан боловч тооллого тооцооны талаар хууль журмын дагуу үнэн зөв явуулсан тухай “илтгэх хуудас”-аар санхүүд ирүүлээгүй, үндсэн хөрөнгө, бараа материалын дансны ангиллаар тооллогын бүртгэл хөтлөсөн нь хүчин төгөлдөр бус, гарын үсгийг бүрэн гүйцэд зуруулаагүй, хөрөнгийн дутагдал гаргаагүй ажилласан талаар “үр дүн”-г тодорхойлон үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаагүй байна. 
    Цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхээс өгсөн хандив, буцалтгүй тусламжийн орлогыг зарцуулахдаа: БСШУСайд, ССайдын  хамтарсан 2008 оны 56/64 тоот тушаалын дагуу “Цэцэрлэг хөгжүүлэх сан”-гийн үлгэрчилсэн дүрмийг баримтлан “журам” боловсруулан баталж хэрэгжүүлэн мөрдөж ажиллаагүй, 2013-2014 онд цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэг эхээс өгсөн хандив тусламжийн орлого болох бүгд 2364.0-4098.8 мян.төг-ийн хөрөнгийг ССайдын 2010 оны 45 тоот тушаалын дагуу ангилж орлогод аваагүй, хандивласан хөрөнгө, мөнгийг санхүүгийн тайлан тэнцэлд тусгаагүй зарцуулсан зөрчил байна
Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудтай улирал, жилийн эцэст өглөг, авлагыг тооцоо нийлж, зөв үлдэгдлийг тодорхойлон “тооцоо нийлсэн акт”-аар баталгаажуулан баримтжуулж тайланд хавсаргаагүй нь НББ-ийн тухай хуулийн 19.1.4-д /...Бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай тогтоосон хугацаанд тооцоо нийлж үлдэгдлийг баталгаажуулж баримтжуулах/  гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.
     Шалгалтаар 2 актаар бүгд 116160 төгрөгийн нөхөн төлбөр ноогдуулж, 1 актаар 21056 төгрөгийн цалингийн илүү зөрүүг эзэнд нь буцаан олгуулахаар  тус тус шийдвэрлэсэн, мөн зөрчил арилгуулах тухай хугацаатай 2/7 заалттай албан шаардлага өгч ажиллаа.
                                                       

                                                        Мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө өгсөн байдал
     НББ-ийн тухай хууль болон УСНББОУС-ыг санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, байгууллагын хөрөнгө мөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулж, байгууллагын “Дотоод хяналт” болон “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлыг эрчимжүүлж, эд хариуцагчийн тайлан тооцоо, байгууллагын хөрөнгийн тооллого тооцоонд хяналт тавьж ажиллах.
      Хүүхдийн хоол хүнсний бараа материал худалдан авч бэлтгэхдээ: ТБОНӨХБАҮХАТухай хууль, уг хуульд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмаар батлагдсан маягт зааврын дагуу тендерийн баримт бичгийн боловсруулан баталж, тендер шалгаруулалтын баримтын бүрдлийг байгууллага бүр дээр хангаж ажиллах. 

       Байгууллагын санхүү, бүртгэл, тайлан тооцоо, мэдээ мэдээллийн шуурхай байдлыг хангаж, баримтын иж бүрдэл, эмх цэгц, дэс дараалал, өнгө үзэмжийг сайжруулж, Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах дансны орлого, зарлагын анхан шатны баримтын бүрдэлийг хангах, тайлан тооцоог үнэн зөв хийж, холбогдох хууль эрхийн акт, гүйцэтгэлийн тайлан материалын хамт үдэж хадгалахыг санхүүд зөвлөж, үүрэг даалгавар өглөө.
    
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-03-16 1963
НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Орхон аймгийн Засаг даргын 2015 оны 03-р сарын 16-ны өдрийн А/96 дугаар захирамжийн дагуу Эрдэнэт ...

2014-12-08 1184
Хөдөлмөр зуучлалын мэдээллийн төв

Ажлын байрны захилга авч байна. Үүнд: Цэцэрлэгийн багш, Арга зүйч, Архив бичиг хэргийн ажилтан

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.230.144.31
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 24 Онлайн
  • 2836 Өнөөдөр
  • 4120 Өчигдөр
  • 21570 Долоо хоногт
  • 198764 Сүүлийн сард
  • 6237984 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар