Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан "Мэндцэцэн" ӨЭМТ

     Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Уурхайчин багт байрших “Мэндцэцэн” өрхийн эмнэлгийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт   өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор хяналт шалгалтыг 2015 оны 03 дугаар 02-нээс ажлын 10 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц. Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ.
        Тус өрхийн эмнэлэг нь 2001 онд  байгуулагдсан бөгөөд Уурхайчин багийн нийт 1599 өрхийн 5665 хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлж, шалгалтад хамрагдсан хугацааны 1-р гарын үсгийг өрхийн эмнэлгийн дарга Д.Оюунсайхан, 2-р гарын үсгийг нягтлан бодогч Ж.Отгон нар зурж төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна.
      Мэндцэцэн өрхийн эмнэлэг нь 2013, 2014 онд нийт 22615-23304 үзлэг хийснээс: урьдчилан сэргийлэх үзлэг 10151-10520, амбулторын үзлэг 3070-3313, диспансерийн хяналт 2215-2476, гэрийн идэвхтэй эргэлт 7179-6995 хүнд тус тус  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, тусламж үйлчилгээний технологи стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллажээ. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 04-р сарын 22-ны 127 тоот тушаалын дагуу “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээний хүрээнд багийн иргэдийн дунд ”Заавал хэвшүүлэх 21 дадал” түүнийг хэрэгжүүлэх арга замын талаар 150 удаагийн сургалт зохион байгуулан  4735 иргэн хамруулан 4257,3 мянган төг зарцуулж ЭМЯ-нд тайлагнасан байна.
    Мөн Аймгийн Засаг дарга, ЭМГазар, “Өрхийн эмнэлэг”-ийн гурвалсан гэрээгээр байгуулсан гэрээгээ хангалттай сайн буюу 98,5 хувиар биелүүлж “А”  үнэлгээ авч 1-р байр эзэлсэн байна.

                             Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ
1.  Сангийн сайдын 2011 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 132 тоот тушаалаар батлагдсан “Албан томилолтын зардал“-ын хэмжээг хэтрүүлэн олгосон зөрчилд 78,0 мянган  төгрөгийн  нөхөн төлбөр
2.   Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 108 дугаар тогтоолоор тогтоосон “Эмнэлгийн мэргэжилтэнд олгох мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийн доод хэмжээг зөрчиж 5 хувиар илүү олгосон 3 хүнд нийт 894.5 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт ногдуулав.
3.    2014 онд 4756,5 мянган төгрөгийн ААМатериал акталж данснаас хассан нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”  хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 2; 3-1; 3-3  заалтуудыг тус тус зөрчсөн, Мөн  Монгол Улсын ЗГ-н 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор дотоод хяналтын нэгж байгуулаагүй, кассаас анхан шатны баримтгүйгээр 200,0 мянган төгрөгийг  тушаал гаргалгүй, хүлээн авсан хүний гарын үсэг байхгүй баримтаар зарцуулсан зэрэг зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар  албан шаардлага хүргүүллээ

                                        Мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө өгсөн байдал
    Цаашид төсвийн төлөвлөлтийг бодитой хийж хянаж батлах, байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлон төлөвлөх төсвийн санхүүжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлж үргүй зардлыг багасгах талаар  дараах зөвлөгөө өгч ажиллаа.Үүнд:
1. Санхүү, Эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 171/111 тоот тушаалаар баталсан “Өмчийн бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг анхан шатны маягтыг нөхөх заавар”-ыг мөрдөж, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2002 оны 191 тоот тушаалаар баталсан “Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт аргачлал”-ын дагуу бүртгэл хөтөлж, Сангийн сайдын 2006 оны 388 тоот тушаал, 2008 оны 352 тоот тушаалаар батлагдсан санхүүгийн тайлангийн аргачлалыг мөрдөж тайлан тэнцлийг гаргах.
2. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг мөрдөж, Улсын салбарын Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, гарын авлага холбогдох заавар, журмыг биелүүлж, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн програм хангамж нэвтрүүлж  хэрэгжүүлж ажиллах.
3. Сангийн сайдын 2000-04-28-ны өдрийн 69 тоот тушаалаар баталсан “Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”, Сангийн сайдын 2012 оны 276 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам”-ыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах.
4. Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолоор ААНэгж байгууллага үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын нэгж байгуулах, байгууллагын онцлогт тохирсон журам боловсруулж мөрдөж ажиллах.
                                                                           
                                                      Цаашид авах арга хэмжээний санал
      Дээрх зөрчил дутагдлуудыг дахин давтан гаргахгүй байх. Өрхийн эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа, санхүүжилт, түүний зарцуулалтад ЭМГазраас хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж, өрхийн эмнэлгүүдийг санхүүгийн программтай болгох. НББүртгэлийн болон бусад хууль, эрхийн актын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, санхүүгийн холбогдолтой шинэчлэгдэн гарч буй хууль тогтоомж, тушаал, заавар журмыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай гэж үзлээ.  
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

order cialis overnight

Ynjejx sduxyg cialis pharmacy cialis coupon cialis discount Zehizr nfdnga

Огноо:2020.10.22

Холбоотой мэдээлэл

2014-06-24 1264
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД ХУРАЛДЛАА

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 6-р сарын 23-ны хуралдаан боллоо. Хуралдаанд оролцвол зохих 11 ...

2014-02-06 5958
зөвлөмж Мах, махан бүтээгдэхүүнийг худалдаалах

Мах, махан бүтээгдэхүүнийг худалдаалахдаа: • Зориулалтын хөргөгч, хөргөх төхөөрөмжөөр бүрэн ...

2014-06-18 2040
ХАУСЫН МЕТР КВАДРАТ НЬ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЭС ХАРЬЦАНГУЙ ХЯМД БАЙНА

“Танил” захтай залгаа 200 айлын барилга бүхий хороолол баригдаад багагүй хугацаа өнгөрч ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛД ХҮЧ НЭМЭГДҮҮЛЖ ЯВУУЛЫН НАЙМАН ПОСТ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-01-03 3943

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД ХӨЛ ХОРИОНЫ ДЭГЛЭМ ЗӨРЧИЖ, ХУЛГАЙН ТЭЭВЭР ХИЙСЭН ИРГЭДЭД ХАТУУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА

2021-01-06 1279

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ II” ТӨСӨЛ МАНАЙ АЙМГИЙН ДӨРВӨН СУРГУУЛЬД ХЭРЭГЖИНЭ

2021-01-05 283

ОРХОН АЙМАГТ ӨНГӨРСӨН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧИЛ ИЛРЭЭГҮЙ

2021-01-04 205

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-01-04 157

“ОРОН НУТАГТ ЗОРЧИХ ЖУРАМ” ЗӨРЧСӨН ИРГЭДЭД ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧЭЭ

2021-01-11 148

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-01-04 144

ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАЛЦСАН ДЕПУТАТУУДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2021-01-13 99

АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГХЭГ-ЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ 100 ДУГААР ТУШААЛ

2021-01-08 82

УХААЛАГ АРИУТГАГЧ СУУРИЛУУЛЛАА

2021-01-08 79

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.85.57.0
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 212 Өнөөдөр
  • 2941 Өчигдөр
  • 21804 Долоо хоногт
  • 55836 Сүүлийн сард
  • 3174973 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  819

Facebook

Цаг агаар