БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ИТХ-ын
2014 оны ... сарын .. өдрийн ээлжит ... дүгээр
хуралдааны ... дүгээр тогтоолын ... дүгээр хавсралт

 


                                БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН
                                                            ДОТООД ЖУРАМ

1. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журам нь суманд жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хоршоог хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавихтай холбоотой үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2.  Сан нь төрийн санд тусгай данстай байх бөгөөд гадуур данстай байхыг хориглоно.
1.3. Сангийн орлого зарлага нь сумын төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээ улирал жилийн тайлан тэнцэлд тусгагдана.
1.4. Иргэн, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий сум хөгжүүлэх сангаас  олгох хөнгөлөлттэй зээл нь дараах нөхцөлтэй байна.
1.4.1   Хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн хэмжээ жилд 2,8 хувь
1.4.2   Зээлийн хугацаа нь 36 сар хүртэл
1.4.3  Нэг төсөлд олгох зээлийн дээд хэмжээ иргэнд 10,0 сая төгрөг хүртэл, ЖДҮ эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоонд 15,0 сая төгрөг хүртэл
1.4.4  Зээлдэгч зээлийг хугацаандаа төлөөгүй, эсвэл зээлийн хөрөнгийн зориулалт бусаар зарцуулсан бол зээлийн төлөгдөөгүй үлдэгдэлд торгууль ногдуулж төлүүлнэ. Торгуулийн хувь хэмжээг зээлийн төлөгдөөгүй үлдэгдэлд хоногийн 0,1% -аар тооцож, дансанд төвлөрүүлж, зээлийн эх үүсвэрт зарцуулна.
1.4.5  Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, сум хөгжүүлэх сангаас урьд авсан зээлийн өргүй, арилжааны банк, бусад санхүүгийн байгууллагад бизнесийн зээлийн өргүй байх, цалин, тэтгэвэр, санхүүгийн түрээс гэх мэт бусад зээлийн үлдэгдэл нь хүсэж буй зээлийн 50%-иас дээшгүй байх
1.4.6  Зээлийг олгохдоо зээлдэгчтэй зээлийн гэрээ болон барьцааны гэрээ, баталгааны гэрээ байгуулан олгох
1.4.7  Зээлийн хэмжээнд тохирсон хөрөнгийг барьцаалах
1.4.8 Тухайн зээлдэгч өөрийн барьцаалах хөрөнгө байхгүй тохиолдолд гуравдагч этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийг хууль тогтоомжийн дагуу
барьцаанд тавьж болно.
1.5. Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэй байна.
1.5.1   Зөвлөлийн ахлагч – Сумын Засаг дарга
1.5.2   Зөвлөлийн гишүүд нь сумын ЗДТГ –ын 3 мэргэжилтэн, тухайн сумын 3 иргэний төлөөлөл байна.
1.5.3  Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд сонгон шалгаруулалт хийж , сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулна.
1.5.4   Зөвлөл нь Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтөлж, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан гаргах, сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт, зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотой мэдээлэл гаргах, хяналт тавих, төрийн сантай харилцах ажлыг хариуцсан нягтлан бодогчтой байна.
1.5.5 Нягтлан бодогч нь туслах ажилтантай байна. Туслах ажилтны цалингийн зардлыг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж зээлийн хүүгийн эргэн төлөлтөөс олгохоор хөдөлмөрийн гэрээнд тусгана.


 2. Зөвлөлийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
2.1. Зөвлөлийн ахлагч сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.1.1   Зөвлөлөөс шалгаруулсан төсөлд зээл олгох шийдвэр гаргах
2.1.2  Төсөл нь шалгарсан иргэн аж ахуйн нэгжтэй зээлийн гэрээ байгуулж, гэрээний биелэлтийг хангуулах ажил зохион байгуулж, хэрэгжилтийн явц үр дүнд байнгын хяналт тавьж ажиллах
2.1.3  Зээлийн хүүгийн орлогоос зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих үйл ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгийн төсвийг боловсруулж иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаар хэлэлцүүлэн, сумын жил бүрийн төсөвтэй хамт батлуулах
2.1.4   Сангийн үйл ажиллагааны үр дүнг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын өмнө хариуцах
2.1.5   Багийн Засаг дарга нарыг үүрэгжүүлэх
2.2. Зөвлөлийн нарийн бичиг сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.2.1   Өргөдлийн маягтыг хүлээн авч бүртгэлжүүлэх
2.2.2   Сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт, зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотой           мэдээллийг улирал бүрийн сүүлийн 25-ны дотор гаргаж аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст хүргүүлэх
2.2.3   Зээлдэгчийн талаар гаргасан багуудын төрөлжсөн судалгааны дагуу айл өрх, аж ахуй нэгжээр биечлэн орж, мэдээний үнэн бодит байдалд хяналт тавих
2.2.4   Төсөл нь тэнцээгүй иргэдэд хариуг бичгээр хүргүүлж, тайлбар хийх
2.2.5   Өргөдлийн хариуг багийн Засаг даргаар дамжуулан хүргүүлэх
2.2.6   Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг хөтөлж, баримтжуулах
2.2.7  Зээлдэгчийн барьцаанд бариулсан хөрөнгийн бичиг баримтын эх хувийг авч, бүрэн бүтэн байдлыг хангах
2.2.8   Төслөөр бий болох шинэ ажлын байрыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хянах,
2.2.9   Олгосон зээлийн зарцуулалтын тайланг зээлдэгч бүрээр авч баримтжуулах
2.3 Туслах ажилтан дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.3.1 Зээлдэгч этгээдийн эргэн төлөлт, хүүгийн орлогыг сангийн дансанд төвлөрүүлөх,
2.3.2    Зээлдэгч хугацаандаа зээлийг төлөөгүй тохиолдолд хугацааны хувьд төлөөгүй үлдэгдэлд торгууль ногдуулж, зээлийн эргэн төлөлт, хүүгийн хамт зээлийн программд бүртгэх
2.3.3    Хугацаа хэтэрсэн зээлдэгдтэй холбогдож зээлийг төлүүлэх,
2.4.  Зөвлөлийн гишүүд сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.4.1    Зөвлөлийн гишүүд нь өргөдөл, төслүүдийг хүлээн авч газар дээр нь очиж танилцан, үнэлгээ хийх.
2.4.2    Улс, орон нутгийн бодлого, чиглэлд  уялдуулан сонгон шалгаруулалтыг хийх
2.4.3    Зөвлөлийн гишүүн нь ашиг сонирхлын зөрчилтэй эсэхээ ТСШЗ-ийн хурлын өмнө мэдүүлэх үүрэгтэй
2.4.4   Зээлийн эргэн төлөлт хүндэрч хэвийн бус ангилалд шилжсэн тохиолдолд зөвлөлийн гишүүдийг  зээл эргэн төлүүлэх арга ажиллагаанд татан оролцуулна.
2.4.5  Иргэний төлөөллийн урамшуулал нь “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журмын 1.8 дахь заалтын зарцуулах эрхийн мөнгөн дүнгийн 10 %-аас багагүй байна.
2.5    Багуудын ажлын алба сангийн үйл ажиллагаатай холбогдсон дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.5.1   Багийн нийгмийн ажилтан сумын нарийн бичгийн хүлээлгэн өгсөн өргөдлийн маягтыг бодит байдал дээр нь очиж судалж, маягт дахь хэсэгт тодорхойлолтыг бичих
2.5.2  Багийн Засаг дарга тодорхойлолттой танилцаж үнэн бодитой эсэхийг тамга  тэмдгээр баталгаажуулан зөвлөлийн нарийн бичигт хүргүүлнэ.
2.5.3 Сангаас зээл авсан иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд багийн нийгмийн ажилтан хяналт тавьж,  тухай   бүр  зээлдэгчийн судалгааг гаргаж зөвлөлийн нарийн бичигт хүргүүлж байх
2.5.4  Төсөл сонгон шалгаруулах хуралд тухайн зээлдэгчийн харьяалагдах багийн нийгмийн  ажилтан ирж тухайн зээлдэгчийн үйл ажиллагааг тодорхойлох
 

3. Төсөл сонгон шалгаруулах
3.1. Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл нь Засгийн газрын 2011 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журмын 4 дүгээр зүйлийг баримтлан ажиллана.
3.2. Хөрөнгийн эх үүсвэрээс шалтгаалан хүлээн авах өргөдлийн тоог зөвлөлийн гишүүд хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
3.3. Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл нь дараах  үе шаттайгаар төслийг сонгон шалгаруулна.
3.3.1   Өргөдлийг маягтыг зөвлөлийн нарийн бичиг иргэн, аж ахуйн нэгжээс хүлээн авах, шаардлага хангахгүй өргөдлийг өргөдөл гаргагчид буцаах,
3.3.2    Бүртгэсэн өргөдлүүдээ харьяа багийн Засаг дарга нарт хүлээлгэн өгч тодорхойлолт гаргуулах
3.3.3    Тодорхойлолт гаргасан өргөдлүүдийг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж үнэлгээ хийж, төсөл ирүүлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийг тодруулах
3.3.4   Зөвлөлийн гишүүд танилцсан төслүүдийг хурлаар хэлэлцүүлэн олонхын саналаар сонгон шалгаруулна.
3.3.5   Шалгарсан төслүүдэд сумын Засаг дарга захирамж гарган, зээлдэгчтэй зээлийн гэрээ барьцааны гэрээ болон баталгааны гэрээ байгуулан зээлийг олгоно.
Жич: Санхүүжилтийн хэмжээнээс хамаарч өргөдөл, төслийг нэг хурлаар шийдвэрлэж болно.
3.4  Олонхын санал авсан төсөл гэдэгт ирцийн 60% ба түүнээс дээш гишүүдийн санал авсан төслийг хамааруулж ойлгоно.
3.5  Төсөл сонгон шалгаруулах хурлыг  гишүүдийн 71% хувийн ирцтэй тохиолдолд хийнэ.

3.6 Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл нь сангаас зээл хүссэн иргэн аж ахуйн нэгжийн боловсруулсан төслийг сонгон шалгаруулахдаа дараах шалгуурыг харгалзан үзнэ.
3.6.1     Сумын ИТХ –с баталсан сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн байх
3.6.2 Тухайн суманд жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд орон нутгийн давуу талд түшиглэсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий болгох, орон нутагт тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн байх
3.6.3     Хүрэх үр дүн, зорилт нь тодорхой байх
3.6.4     Төслийн үр ашиг, гэрээний хугацаанд зээлээ эргэн төлөх боломжтой байх
3.6.5    Төслийг хэрэгжүүлэх явцад учирч болзошгүй эрсдэлийг бодитой тодорхойлсон, эрсдэлийг даван туулах талаар тусгасан байх
3.6.6       Ажлын байр нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байх
3.7    Сангийн хөрөнгөөс зээл авч төсөл хэрэгжүүлэх этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
3.7.1     Арилжааны банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад бизнесийн зээлийн өргүй байх
3.7.2    Үйл ажиллагаагаа өргөтгөх, нэмэгдүүлэх зорилготой иргэн, аж ахуй нэгжүүд жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгэгдсэн байх.
3.7.3     Зөвлөлийн хурлаар баталсан зээлийн гэрээний 2.6 дахь заалтын шалгуур хангасан батлан даагчтай байх
3.7.4   Зээлийн хэмжээнд тохирсон барьцаатай байх. Барьцаа хөрөнгийн баримт бичгийн эх хувийг Сум хөгжүүлэх санд байршуулах

4. Хариуцлагын тухай
4.1  Батлан даагч нь зээлдэгчийн зээлийн зарцуулалт, нөхөн төлөлт, үйл ажиллагаанд хяналт тавих бөгөөд үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд баталгааны гэрээнд заасны дагуу зээлдэгчийн өмнөөс бүрэн хариуцлага  хүлээнэ.
4.2  Зээлдэгч зээлийг үр ашиггүй зарцуулсан эсхүл зээлийн гэрээнд заасан зориулалтын дагуу зарцуулаагүй, зээл, түүний хүүг гэрээний хугацаа хэтрүүлж төлсөн, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй зэрэг тохиолдолд тухайн иргэн, аж ахуй нэгж нь зээлийн гэрээ болон барьцааны гэрээнд заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.
4.3 Зээлдэгч, хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн тохиолдолд холбогдох этгээдэд мэдэгдэх, тайлагнах
4.4  Сангийн хөрөнгийг зарцуулах зээл олгох, зээлийн хөрөнгийг ашиглах, хяналт тавих, тайлагнах үйл ажиллагааны талаар энэхүү журмаар тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөн этгээдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

                                                                ----------------oOo--------------


     2015-03-24-ны ээлжит бус хуралдаанаар  2,2,8 дахь заалт 2,2,9 дахь 1,5,5 дахь заалт 2,3 дахь заалтууд нэмэгдэж, 2,4,3 дахь заалтыг өөрчилж  батлагдсан


 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Igtdcb updkza

generic tadalafil canada - buy tadalafil 20mg price tadalafil buy

Огноо:2021.02.26

erectile disorder psychology

herbs for erectile dysfunction what plaquenil used for can erectile dysfunction be revewsw

Огноо:2021.02.21

cloriquin

what is chloroquine raoult coronavirus choroquine

Огноо:2021.02.19

azithromycin order online

Огноо:2020.09.05

order viagra online

Огноо:2020.07.14

ed generic pills from canada

Огноо:2020.07.07

careprost vs latisse

Огноо:2020.06.14

generic cialis 20mg

Огноо:2020.06.13

ventolin generic

Огноо:2020.06.11

hydroxychloroquin

Огноо:2020.05.29

necessarily working [url=http://viacheapusa.com/#]viagra erection[/url] viagra vs cialis viagra
erection wild daughter

Огноо:2020.05.19

where to buy chloroquine

Огноо:2020.05.14

viagra on line [url=https://viagenupi.com/#]what would happen if
a girl took viagra[/url] viagra sample what would happen if a girl took viagra
buy viagra online canada

Огноо:2020.05.14

where to buy cialis
[url=https://calis24.com/#]cialis 20 mg[/url]

Огноо:2020.05.01

nearby wood [url=https://amstyles.com/#]generic albuterol inhaler[/url] please closet therefore
idea albuterol inhaler generic cost at walmart within breakfast
generic albuterol inhaler below dress

Огноо:2020.04.12

less bid [url=http://viacheapusa.com/#]viagra 100mg pills for sale[/url] quick while equally novel viagra for men strange worker viagra
100mg pills for sale hardly soil

Огноо:2020.04.09

lot reaction [url=https://amstyles.com/#]albuterol sulfate inhaler generic[/url] where sandwich aside suck albuterol inhaler without dr prescription somewhere gift albuterol sulfate
inhaler generic alone dare

Огноо:2020.03.25

best office [url=http://viacheapusa.com/#]viagra
sales[/url] whatever storm last criticism viagra 100mg terribly rent viagra sales too assist

Огноо:2020.03.10

between discipline [url=http://cialisles.com/#]buy cialis online without a prescription[/url] automatically engineering mainly trick
cialis online strongly payment buy cialis online without a prescription similarly travel

Огноо:2020.03.02

gently fill [url=http://viacheapusa.com/#]viagra 100mg[/url]
really web deliberately awareness viagra 100mg pills for sale off meaning viagra 100mg slowly aspect

Огноо:2020.03.02

sometimes league [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone
buy online[/url] too kill always math deltasone 40 mg five days rarely
sense prednisone buy online somewhere pick

Огноо:2020.03.02

initially release [url=http://cavalrymenforromney.com/#]sildenafil[/url] frequently charity originally
republic 200mg cenforce for sale together youth sildenafil naturally airline

Огноо:2020.02.26

tourist cold [url=http://cialissom.com/#]purchase cialis[/url] true valuable without sell cialis generic tadalafil for sale similarly network purchase cialis how coat

Огноо:2020.02.26

item assistance generic pills in usa totally specialist generic viagra sales never till
generic viagra alone bird [url=http://viagenupi.com/#]online viagra[/url] honest
departure generic viagra without subscription walmart
unfortunately ability

Огноо:2020.02.24

actually injury viagra pills both wheel online viagra perfectly country generic
viagra sales enough host [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra without subscription walmart[/url] almost refrigerator generic
viagra 100mg any bear

Огноо:2020.02.21

similarly independent [url=http://cavalrymenforromney.com/#]cenforce 50 for sale[/url] such yard currently
bug buy cenforce 150 in usa carefully response cenforce 50 for sale lot final

Огноо:2020.02.10

primarily control sale generic viagra online pills almost delay generic viagra sales likely dead viagra online today
unique [url=http://viacheapusa.com/#]cheap viagra usa without prescription[/url] everywhere side cheap viagra usa without prescription somewhere music

Огноо:2020.02.06

simply weekend [url=http://www.cialisles.com/#]cialis usa[/url] why pin direct mine best online cialis aside wood cialis usa just sound

Огноо:2020.02.06

Холбоотой мэдээлэл

2014-09-15 1478
2014 оны “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн тэргүүлэх чиглэл

“Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2014 онд зээл олгоход баримтлах тэргүүлэх чиглэлээ тогтооход 2014 ...

2015-03-05 2539
ОРХОН АЙМАГТ 2015 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ХУВААРЬ

1. “Цагаан сар-2015” үзэсгэлэн худалдаа 2. "Барилга экспо"-2015 3. “Хаврын ...

2014-03-20 2559
ОРХОН АЙМАГТ 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

1. “Цагаан сар-экспо” үзэсгэлэн худалдаа 2. “Хаврын гоёл-2014” үзэсгэлэн, яармаг ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ДАРГА Д.СОЁЛЧХҮҮ ХЯНАЛТЫН ПОСТУУДАД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2021-02-17 1887

ГАЗРАА ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ АШИГЛААГҮЙ БОЛОН ГЭРЭЭ ДҮГНҮҮЛЭЭГҮЙ ИРГЭД, ААН БАЙГУУЛЛАГАТ АЛБАН МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2021-02-22 1022

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДЭНЭ

2021-02-15 614

“УРАГШЛАХ” ХХК-ИЙН АЖЛЫГ АЛБАДАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХЭЭР НЭХЭМЖЛЭХ ГАРГАЛАА

2021-02-15 584

ГЭРИЙН ТУСГААРЛАЛТЫН ДЭГЛЭМ ЗӨРЧСӨН 5 ИРГЭНД ХАРИУЦЛАГА ТООЦУУЛАХААР ШҮҮХЭД ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ

2021-02-15 508

СУРГУУЛИУДЫН УРЛАГИЙН ТАНХИМ, СПОРТ ЗААЛЫГ ГАДНЫ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭДЭД АШИГЛУУЛАХГҮЙ

2021-02-26 371

“ДУСАЛ ЦУСААР АМЬДРАЛ БЭЛЭГЛЭЕ” АЯН ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2021-02-19 326

ШАР УСНЫ ҮЕРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХИЙГ АНХААРУУЛЛАА

2021-02-23 257

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2021-02-24 255

ЭРДЭНЭТ ХОТ, ЕВРОПЫН ХОЛБОО, ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНК ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-02-19 145

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.232.129.123
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 66 Онлайн
  • 867 Өнөөдөр
  • 12571 Өчигдөр
  • 66087 Долоо хоногт
  • 191407 Сүүлийн сард
  • 3437507 Нийт хандалт

Санал асуулга

Facebook

Цаг агаар