Мэргэжлийн хяналтын газрын долоо хоногийн мэдээ /2015.02.02-06/

Байгаль орчин:
Андын зам ХХК-ний дээрээ тоглоомын талбайтай 64 машины автогражийн барилга хүлээн авах комиссод ажиллаж протоколоор 4 ажил хийлгүүлэхээр үүрэг даалгавар өгч ажиллаа. Эрдэнэт хивс ХХК-д хийгдсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг дуусган улсын байцаагч бүр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах албан шаардлага өгч ажиллахаар боллоо. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчтай хамтран “Эрдмин” ХХК, “Их тунамал” ХХК-ний химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах агуулахын байдалд үзлэг шалгалт хийж ажиглаж болох тухай дүгнэлт өгч ажилласан. “Монгол бест өнүри” ХХК-ний барьж ашиглалтанд оруулсан нийтийн бие засах газруудад протоколоор өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулан хүлээн авч ажиллаа.
Барилга:
М энд Б констракшн ХХК-ний 63 айлын орон сууцны барилга, 7а хорооллын гадна ИШС, 7-р хорооллын 13-р байр, 5-р хорооллын далд гражийн улсын комиссод ажиллав.
-Барилгын ашиглалтьн талаар 2 иргэнд зөвлөгөө өглөө.
Эрчим хүч:
- Орхон аймгийн 18 дугаар сургуулиас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн тус сургуулийн гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээний ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийхэд тус шугам нь дүрэмд заасны дагуу зориулалтын сувагчлал, хамгаалах гэр/футляр/, дулаалгагүй байснаас ханын зузаан нимгэрч зэвэрсний улмаас цоорч аваарын нөхцөл байдал үүссэн байв. Тиймээс яаралтай засварлах, мөн цаашид бүрэн шинэчлэх тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт хүргүүлэв.
-Орхон аймгийн“Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба” ОНӨҮГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу “Янзага” цэцэрлэгийн барилгын дулаан, цахилгааны тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийхэд тус цэцэрлэгийн инженерийн шугам сүлжээний ашиглалтын хугацаа дууссаны улмаас шинэчлэх шаардлагатай болсон байв.  Иймээс улсын байцаагчийн дүгнэлт хүргүүлэв.
 - Орхон аймгийн “Тод холбоо” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус аж ахуйн нэгжийн захирал Л.Оргилсайханд  утсаар мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөв.
- МХЕГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн “Эрдэнэт хивс” ХХК-ийн үйл ажиллагааг шалгах хамтарсан хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд орж ажиллан байгууллагын сургалт зохион байгууллахад эрчим хүчний чиглэлээр оролцов.
- Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт  Урт-Булаг багт баригдсан 64 машины  гараж, Зэст багт баригдсан 63 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд эрчим хүчний чиглэлээр оролцож илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.
Хэмжил зүй:
-   Орхон аймгийн МХГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Эрдэнэт хивс” ХХК-д хамтарсан хяналт шалгалт хийлээ. 5.28.1 дугаартай “Хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас”-аар шалгахад 25 оноо буюу 6.57% бага эрсдэлтэй гэж дүгнэгдлээ.
- Хэмжүүрийн лабораторийн итгэмжлэл аваагүй, ашиглаж буй хэмжих хэрэгслээ хугацаанд нь ээлжит шалгалт тохируулганд хамруулаагүй, автожинд стандартын шаардлага хангасан эталон туухайгүй зэрэг зөрчил илэрлээ.
-  Хэмжүүрийн лабраторийг итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлүүлж, хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх.
-   Ашиглаж буй хэмжих хэрэгслийг ээлжит шалгалт тохируулга, улсын баталгаажуулалтанд хамруулах, хэмжүүрийн лабораторийн эталон хэмжих хэрэгслийн хангалтыг сайжруулах.
     Стандартын шаардлага хангасан автожингийн эталон туухайтай болох.    
    Дээрх зөрчлийг нэн яаралтай арилгах хугцаатай үүрэг даалгавар өгч улcын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, Лабораторийн итгэмжлэлийн чиглэлээр байгууллагын сургалт явуулахаар боллоо Барилга:
-М энд Б констракшн ХХК-ний 63 айлын орон сууцны барилга, 7а хорооллын гадна ИШС, 7-р хорооллын 13-р байр, 5-р хорооллын далд гражийн улсын комисст орж ажиллав.
-Барилгын ашиглалтьн талаар 2 иргэнд зөвлөгөө өглөө.
Өргөх механизм:
- МХЕГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн “Эрдэнэт хивс” ХХК-ийн үйл ажиллагааг шалгах хамтарсан хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд ажиллаа. Байгууллагын сургалтанд Өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр хичээл заалаа.
-М энд Б ХХК-ийн барьж гүйцэтгэсэн 63 айлийн орон сууцны барилга хүлээж авах Улсын комиссод ажиллаа.
Мал эмнэлэг:
-    Орхон аймгийн  Жаргалант сумын  Малчин багийн малчин М.Батдагины хотонд гарсан үхрийн Хорт салст халуурал өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний  дагуу 21 хоногийн хугацаатай хяналтын цэг байгуулан ажиллаж гарсантай холбогдуулан сумын засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 24 ны өдрийн  А/09 тоот захирамжийн дагуу 21 хоногийн хугацаатай хяналтын цэг байгуулан ажиллаж байгаатай холбогдуулан 2015 оны 02-р сарын 02-ны өдрийн 9 00  цагт ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн хуралдаж   байнгын хяналтын цэгийг татан буулгаж, хөдөлгөөнт эргүүлийн горимд  шилжүүлж, 2015 оны 02-р сарын 06- ны байдлаар  голомтын мал сүрэгт үзлэг хийхэд халуурсан болон өвчний сэжигтэй мал илэрээгүй, холбогдох мэргэжлийн баг хяналт тавин ажиллаж байна.
Хүнсний чанар аюулгүй байдал:
-    МХГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэр, цехүүдэд ЭАХХХУБайцаагчидтай хамтран хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтанд 10 аж ахуйн нэгж хамрагдсан бөгөөд технологийн урсгал буруу, бүртгэл хөтлөлт дутуу, ажлын байранд гар угаах цэггүй, хүнсний үйлдвэрлэлийн ажлын байрны шаардлага стандартад нийцэхгүй тул зөрчлийг арилгах хүртэл түр хугацаагаар үйл ажиллагааг зогсоох акт үйлдсэн. Шалгалтын явцад тоног төхөөрөмжөөс арчдасны шинжилгээ авсан хариу нь гараагүй байна шалгалтын талаар ТВ10 телевизээр мэдээлэл өгч ажилласан.
-    Үндэсний уламжлалт баяр Цагаан сарыг угтаж тус аймагт хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт урьдчилан сэргийлэх хяналтыг ажлын 2 хэсэг хийж, хяналтанд нийт 21 аж ахуйн нэгж, 116 иргэн хамрагдаад байна. Урьдчилан сэргийлэх хяналтаар хадгалалтын хугацаа дууссан 32 нэрийн 842320 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг акт үйлдэн хурааж, 2 зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллав.
      Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 9 аж ахуйн нэгжийн 5 нэр төрлийн 1218 тн бодис, бараа бүтээгдэхүүнийг эрсдэлд суурилсан хяналтанд хамруулж, 5 хяналтын хуудсаар шалгаж, 9 шийдвэр бичиж ажилласан.  
          Нийт  бүтээгдэхүүний 115 тн буюу 9.4% нефтийн бүтээгдэхүүн, 529 тн  буюу 43.2 % химийн бодис, 137 тн буюу 26.1% ашигт малтмал, 265 тн буюу 21.3 % ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн эзэлж байна.
Хими–хор судлалын лабораторид нийт 62 сорьцонд 118 үзүүлэлт  /хүнсний бүтээгдэхүүний 61 сорьцонд 108 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход  эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.  /ундны усны 1 сорьцонд 10  үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.
Нян судлалын лабораторид нийт 46 сорьцонд 47  үзүүлэлт / хүнсний бүтээгдэхүүний  46  сорьцонд 47 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход 2 сорьцонд enterobacter sakazakii илэрч эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-02-13 1283
Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ /2015.02.09-13/

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр хуваарийн дагуу гэрээт байгууллагуудын хэмжил зүйн лабораториудад ...

2014-10-07 2028
Хүүхдийн ханиад ихсэж байна

Сүүлийн үед бага насны хүүхдүүдийн дунд амьсгалын замын өвчлөл ихээр нэмэгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар ...

2015-02-10 1456
Хугацаанаасаа өмнө халагджээ

Аймгийн ЗДТГ-ын цэргийн хэлтэс Цэргийн жинхэнэ албаны 2014 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагаар татагдан ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

СУРАГЧИД ЧӨЛӨӨТ ЦАГААРАА СПОРТ ЗААЛАНД ХИЧЭЭЛЛЭХЭД ЯМАР НЭГЭН ТӨЛБӨР АВДАГГҮЙ БОЛЛОО

2021-11-30 426

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-11-30 24

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-11-30 23

Магистрын сургалтад элсэлт авна.

2021-11-29 34

БАГУУДЫН ДУНД СПОРТЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2021-11-29 80

БАГИЙН ИРГЭДИЙН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ

2021-11-26 340

УЛС ТУНХАГЛАСНЫ 97 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯРЫН ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛЬ ГАРДУУЛЛАА

2021-11-26 165

“ЭРТНИЙ ИХ ТҮҮХТ ИХ МОНГОЛ УЛСЫН ИРЭЭДҮЙ ХОЙЧ, МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН БИ...

2021-11-26 258

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Г.ГАНБААТАРТ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭВ

2021-11-25 390

“ӨВЛИЙН ИДЭШ-2021” МАЛ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРГӨТГӨСӨН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

2021-11-25 1026

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.205.167.104
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 209 Өнөөдөр
  • 2091 Өчигдөр
  • 3938 Долоо хоногт
  • 209 Сүүлийн сард
  • 6438483 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1050

Facebook

Цаг агаар