МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

1.Дэд бүтцийн хяналтын хэлтэс
Эрчим хүч:
      -“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн дулааны цахилгаан станцын БКЗ-75 маркын №4 зууханд ээлжит техникийн магадлагааг /усан сорилт/  дүрмийн дагуу холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан хийв. Усан сорилт амжилттай болов.
- МХЕГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Говил багийн нутаг дэвсгэрт байрлах  “Хөх ган ” ХХК-ийн харъяа ангижруулсан төмрийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хамтарсан хяналт шалгалт хийж байна.
- Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт шинээр баригдаж буй орон сууцны 7а хорооллын цахилгаан хангамжийн байгууламжийг ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд эрчим хүчний чиглэлээр орж ажиллан илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах үүрэг даалгавар өгөв.
- Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Орхон аймгийн төвд 2 байрлалд тус тус шинээр баригдсан нийтийн бие засах газрыг ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын бүрэлдэхүүнд эрчим хүчний чиглэлээр орж ажиллан илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах үүрэг даалгавар өгөв.
- МХЕГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу “Хөх ган” ХХК-ийн үйлдвэрийн дарга болон нийт инженер техникч бусад ажилчдыг хамруулансан байгууллагын сургалт зохион байгуулав.
-   МХЕГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн аймгийн МХГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Эрдэнэт хивс” ХХК-ийн үйл ажиллагааг шалгах хамтарсан хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд орон ажиллаж байна.
Байгаль орчин, аялал жуулчлал:
Байгаль орчны газар болон Цагдагийн газартай 2015 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний саналыг хүргүүлсэн мөн ИТХ-д Зөвлөмж хүргүүлэн ажилласан. Байгаль орчны байцаагч нарт МХЕГ-с зохиож явуудсан online сургалтанд амжилттай хамрагдсан.
Хэмжил зүй:
МХЕГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн аймгийн МХГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Эрдэнэт хивс” ХХК-ийн үйл ажиллагааг шалгах хамтарсан хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд орон ажиллаж байна.
2.Эрүүл мэнд,боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хяналтын хэлтэс
 Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал:
Аймгийн “Нэг эрүүл мэнд” зөвлөлийн хуралд оролцсон. 70353511 – ээр мрсэн иргэний гомдлын дагуу Номин их дэлгүүрийн хог хаягдлын байдалд хяналт хийн, цаашид хог хаягдлаа 5 р микрийн 6 р байрны байрны хогийн цэгт дахин хог хаяхгүй байх талаар санууллаа. Иргэн Даваасүрэнгээс ирүүлсэн гомдлын дагуу Оюу гоо сайхны салонд хяналт шалгалт хийгдэж байна.
Хүнсний чанар аюулгүй байдал:
Мах, махан бүтээгдэхүүний 11 а.а.нэгж иргэний үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, ажлын байрны нөхцөл шаардлага хангахгүй 3 цехийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох акт үйлдсэн. Шалгалт үргэлжилж байна.
3.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал:
 “Бэрэн металл” ХХК-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, нийгмийн хамгааллын байцаагч нартай хамтран хийлээ. Шалгалтаар 17 зөрчил илрүүлж газар дээр  4 зөрчлийг арилгуулж улсын байцаагчийн хамтарсан  хугацаатай албан шаардлага өглөө. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 3  иргэн ажиллуулаагүйн төлбөр 288000 төгрөгийг акт тогтоолоо.
“Шим технолоджи” ХХК-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, улсын байцаагчийн хамтарсан албан шаардлага өглөө.
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй:
-Хөх ган ХК-д гарсан хурц хордлогыг судлаж баталгаажууллаа. Хурц хордлоготой холбогдуулан улсын байцаагчийн 14-06-024/17 дүгнэлт гаргав. Мөн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зогсоох 14-06-024/01 актаар зогсоож, цаашид ямар ажил хийх чиглэлээр улсын байцаагчийн албан шаардлага өглөө.
-2015 оны төлөвлөгөөний дагуу Бэрэн металл ХХК-д хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын чиглэлээр хамтарсан хяналт шалгалтыг 2015.01.19-2015.01.30 хугацаанд хийж илэрсэн зөрчилтэй холбогдуулан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 14-06-024/07 актаар зогсоож, хэмжилт хийсэн тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт 1, 19 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгч гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.
-2015 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Шим технологи ХХК-д хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж байна.
-Эрдмин ХХК-ийн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу химийн бодис хадгалдаг 3 агуулахын ажлын байранд урьдчилсан хяналт хийж улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан.
-Иргэн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу талх нарийн боовны үйлдвэрийн ажлын байранд урьдчилсан хяналт хийж эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй тул хугацаатай албан шаардлага өгсөн.
70353511 утсаар ирсэн иргэн н.Туяацэцэгийн гомдлын дагуу Ивээлт сүү ХХК, Үнсгэлжин зайрмагийн цехийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт хийхэд 2 сүүний үйлдвэрээс шөнийн цагаар дуу шуугиан гардаггүй бөгөөд шөнийн ээлжээр ажилладаггүй болох нь нотлогдсон тул хариу өгсөн. 
Нийгмийн хамгаалал:
-    Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад хийх хяналт шалгалтын удирдамж боловсруулж хяналтын хуудсын хамт 11 газарт хүргүүлсэн
-    Бэрэн металл” ХХК-д төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй,  байцаагч нартай хамтран хийлээ. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмж илэрсэн зөрчилд 579,0 төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоож, 4 зөрчил илрүүлж газар дээр  2 зөрчлийг арилгуулж улсын байцаагчийн хамтарсан  хугацаатай албан шаардлага өглөө.
-    “Шим технолоджи” ХХК-д төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж, улсын байцаагчийн хамтарсан албан шаардлага өгч хяналтын хуудсаар эрсдлийг үнэлэн байгууллагын сжргжлтыг зохион байгуулж ажиллаа.
4.Хилийн хяналтын хэлтэс
Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 11 аж ахуйн нэгжийн 14 нэр төрлийн 2357.2 тн бодис, бараа бүтээгдэхүүнийг эрсдэлд суурилсан хяналтанд хамруулж, 11 хяналтын хуудсаар шалгаж, 11 шийдвэр бичиж ажилласан.  
          Нийт  бүтээгдэхүүний 939.9 тн буюу 39.8 % нефтийн бүтээгдэхүүн, 744.0 тн  буюу 31.5 % химийн бодис, 480.6 тн буюу 20.3 % ашигт малтмал, 195.0 тн буюу 8.2 % ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн эзэлж байна.
5.Лаборатори
       Хими–хор судлалын лабораторид нийт 7 сорьцонд 37 үзүүлэлт /хүнсний бүтээгдэхүүний 4 сорьцонд 16 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход чипсэн ааруулны исгэлэн, хорхой ааруулны исгэлэн, чийг, аарцны чийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их гарч эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй. /Ариутгалын бодисын  1 сорцонд 1үзүүлэлт/ээр тодорхойлоход идэвхитэй хлорын хэмжээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их гарч эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй. /Ундны усны 2 сорьцонд 20 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.
Нян судлалын лабораторид нийт 4 сорьцонд 10 үзүүлэлт / хүнсний бүтээгдэхүүний  2  сорьцонд 4 үзүүлэлт/, ундны усны 2 сорьцонд 6 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-01-07 1234
Өргөн хэрэглээний барааны үнийн судалгаа

нийт 9 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнийг 49 үзүүлэлтээр Есөн эрдэнэ, Ачит төв, Цагаан алт, Хүлэг, Даниста, ...

2014-07-02 1975
“ ЭРДЭНЭТ ХУРИМТЛАЛЫН БҮЛГИЙН ХОЛБОО ”-НЫ АХЛАГЧ НАРЫН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

“ Эрдэнэт Хуримтлалын бүлгийн холбоо”-ны үйл ажиллагаа Төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа: - ...

2015-05-01 1256
Соёл урлаг, спортын байгууллагуудтай уулзалт хийлээ

Өнөөдөр Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга Б.Мягмарсүрэн, Аймгийн Нийгмийн Хөгжлийн хэлтэсийн ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 75

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 20

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 41

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 36

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 39

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 251

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 82

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 53

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 293

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 65

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 892

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 299

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 293

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 251

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 153

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 129

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 82

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 75

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 65

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 53

Веб статистик

Таны IP хаяг: 35.175.107.77
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 24 Онлайн
  • 3401 Өнөөдөр
  • 4343 Өчигдөр
  • 28714 Долоо хоногт
  • 65469 Сүүлийн сард
  • 6323445 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1016

Facebook

Цаг агаар