2014 онд Аймгийн аудитын газрын гүйцэтгэсэн аудитын нэгдсэн дүн

      Аймгийн аудитын газрын 7 ажилтан 378 хүн/өдөр ажиллаж 77 байгууллагад аудитын дүгнэлт, Хувийн аудитын 2 компанитай гэрээ хийж боловсролын салбарын 25, байгууллагын санхүүгийн тайланд 10,6 сая төгрөгийн өртгөөр 25 аудитын дүгнэлтийг тус тус гаргаж ажиллаа.
Өмнөх жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар бид нийт 91 байгууллагад аудит хийж 91 дүгнэлт гаргаж байсан бол энэ жил 113 санхүүгийн тайланг хүлээн авч зарим төсөл сангуудыг түүвэрт хамруулан дүгнэлт гаргаж нийт 102 дүгнэлтийг хүргүүлсэн байна.
        Санхүүгийн аудитаар гаргасан дүгнэлтийн 73,6 хувь буюу 75  байгууллагын санхүүгийн тайланд зөрчилгүй санал дүгнэлт 27 буюу нийт байгууллагын 26,4% нь  хязгаарлалттай санал дүгнэлт хүргүүлсэн.
Аудит хийх явцад санхүүгийн ажилтан шинэчлэгдсэн зарим байгууллага газар, хэлтэс санхүүгийн тайлангаа хуулийн хугацаандаа бүрэн гаргаж ирүүлэхгүй байгаа нь нэгдсэн санхүүгийн тайланд аудит хийх хугацаанд нөлөөлж цаг хугацааны хязгаарлалтад оруулдаг. Энэхүү зөрчил өмнөх жилд гарч байсан тул энэ жил бид  тухайн байгууллагын дүгнэлтэд тусган шийдвэрлэж аудитыг хуулийн хугацаанд нь дуусгасан болно.
     Аудитаар нийт 20510,4 сая төгрөгийн алдаа илэрснээс аудитын явцад 15525,1 сая төгрөгийн алдааг залруулж, 48,0 сая төгрөгийн зөрчилд нөхөн төлүүлэх төлбөрийн акт тогтоож, 4846,6 сая төгрөгийн зөрчилд албан шаардлагыг холбогдох байгууллагуудад  хүргүүлснийг холбогдох байгууллагууд хүлээн зөвшөөрч зөрчил дутагдлыг цаашид давтан гаргахгүй ажиллахаа мэдэгдсэн болно.

                Нийт гарсан алдаа зөрчлийг салбараар нь авч үзвэл дараах байдалтай байна

 

      Аудитын дүнгээр Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.1.13.-т заасан заалтыг үндэслэн 6 байгууллагын 6 ажилтанд хариуцлага тооцуулах тухай албан бичиг, санхүүгийн тайлан гаргалт хангалтгүй, программ ханамждаа тохиргоо хийлгээгүй алдаатай буруу илэрхийлэл нь санхүүгийн тайлангуудыг бүхэлд нь хамарсан 15 байгууллагын санхүүгийн ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх тэднийг давтан сургахыг зөвлөсөн албан бичгийг Аймгийн Засаг даргад хүргүүллээ.
        Энэ оны аудитаар санхүүгийн тайлагналын алдаа зөрчлийн дүн өмнөх оныхоос өсөн дүнтэй гарсан.  Энэ нь тайлант онд төсвийн байгууллагуудад  байшин барилга үндсэн хөрөнгө шилжсэн, нэмэгдсэн,хасагдсан зэрэг хөдөлгөөн их гарсан эдгээр хөрөнгийг бүртгэж авахдаа үнийн дүнг дутуу бүртгэх, бүртгэлд буруу тусгах, бүрэн бүртгэхгүй орхигдуулах,  зэрэг алдаа зөрчлийг нэлээд гаргасан нь санхүүгийн тайлагналын алдааны дүн өсөхөд голлон нөлөөлсөн байна.

2014 онд  ҮАГ-ийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын нэгдсэн дүн

Д/д

Аудитын нэр

Аудитын дүгнэлт

Илрүүлэлт /сая төгрөгөөр/

1

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн

Орхон аймагт Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэж байгаа 14 барилга байгууламж, төсөл арга хэмжээ талаар судалгааг гаргаж ҮАГ-т хүргүүллээ

Судалгаа тайлбар хийсэн байхгүй

2

“Эдийн засаг нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт” Гүйцэтгэлийн аудит

“Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх биржийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх.”, “Усны эх үүсвэрийн хамгаалалтыг сайжруулж, усны нөөцийн хяналт шинжилгээний сүлжээг өргөтгөх” гэсэн 2 зорилтын хэрэгжилт хангагдаагүй байна.

Судалгаа тайлбар хийсэн байхгүй

3

“Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилт, эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, оношлогооны тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, ашиглалт, зарцуулалт” гүйцэтгэлийн аудит 

“Эрүүл мэндийн салбарт боловсон хүчний бодлого алдагдсан төнөг төхөөрөмжийн ашиглалт, зарцуулалт хангалтгүй, төрийн албаны тухай хууль, төсвийн хуулийг зөрчсөн байна.”

6 зөвлөмж 10 зөрчил 169,0 сая төгрөг,1350,0 сая төгрөгийн өгөөж

4

“Монгол улсын 2013 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл” гүйцэтгэлийн аудит

"Сангийн яам орон нутгийн нэгдсэн санхүүгийн тайланг баталгаажуулахдаа тайлан, тайлбар, зөвлөмжийг бичиж байх, орон нутгийн төрийн сан орлогын төлөвлөлт, зарцуулалтанд хяналт хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна."

7 зөвлөмж 2513,1 сая төгрөгийн өгөөж

5

"Төрийн сангийн үйл ажиллагаа" гүйцэтгэлийн аудит

Төрийн сангийн дотоод зохион байгуулалтыг оновчтой болгож, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах шаардлагатай байна.

6 зөвлөмж

6

"Хүнсний томоохон импортлогч компаниудын импортын татвар төлөлтийн байдал, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн аудит

Орхон аймаг дахь Гаалийн газрын импортын барааны гаалийн болон бусад татвар ногдуулалт, хураан барагдуулалтанд тавих хяналт үр нөлөөтэй хийгддэг хэдий ч орлогын төлөвлөгөөг бодитой бус төлөвлөснөөс жил бүр орлогын төлөвлөгөө тасарсан байна.

1 зөвлөмж

8

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаа

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн журамд заасан зарим үүргийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд  жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тодорхой тусгаж  байх шаардлагатай байна.”

3 зөвлөмж

9

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит ААН-ийн үйл ажиллагаа, үр дүн

Төрийн өмчит хувьцаат компаниудын үйл ажиллагаанд тавих санхүүгийн болон дотоод хяналтын тогтолцоо хангалттгүй байна.

11 зөвлөмж 51 зөрчилд 10753,3 сая төгрөг


 

2014 онд ҮАГ-ийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэсэн нийцлийн аудитын нэгдсэн дүн

Д/д

Аудитын нэр

Аудитын тайлангийн нэр

Аудитын дүгнэлт

Илрүүлэлт

1

“Засгийн газрын тусгай сангийн үйл ажиллагааны үр дүн” нийцлийн аудит

“Эрүүл мэндийг дэмжих тусгай сангийн  үйл ажиллагааны үр дүн” нийцлийн аудит

“Эрүүл мэндийг дэмжих тусгай сангийн хөрөнгийн төлөвлөлт хуульд нийцээгүй, зарцуулсан хөрөнгөнд санхүүгийн хяналт хангалтгүй байна.”

5 зөвлөмж 15,4 сая төгрөг

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  сангийн үйл ажиллагааны үр дүн”нийцлийн аудит

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг тусгай сангийн хуульд нийцүүлэн зарцуулах, дотоод хяналтын ажилтаны хараат бус байдлыг хангаж дэмжиж ажиллах шаардлагатай байна.”

5 зөвлөмж 51,5 сая төгрөгийн зөрчил

“Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааны үр дүн ” нийцлийн аудит 

“Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын хувиарлалт, авлагын насжилтын тайлангийн алдааг нэгдсэн программд өөрчилж засах, даатгуулагчийн болон ажил олгогчийн шимтгэл төлөх хуулийн хугацааг өөрчлөх шаардлагатай байна.”

5 зөвлөмж 63,3 сая төгрөгийн зөрчил

2

“Орон нутгийн хөгжлийн сан болон Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт”

 “Сум хөгжүүлэх сангийн орлогын төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалт, түүнд тавих хяналтыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан уу” нийцлийн аудит

Орхон аймгийн Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, олгосон санхүүжилтийн ашиглалт зарцуулалтанд тавих хяналтын тогтолцоог сайжруулж сангийн үйл ажилаагаанаас бий болсон үр дүнг тооцож байх шаардлагатай байна.

7 зөвлөмж 192,2 сая төгрөгийн зөрчил

“ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт” нийцлийн  аудит

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалт түүнд тавих хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой зохих хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын мөрдөлт болон эрх зүйн шийдвэрийг тайлбарлан таниулах, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах ажил хангалтгүй байна.

7 зөвлөмж 22600,4 сая төгрөгийн зөрчил

3

“Эрүүл мэндийн даатгалын сан, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансанд хуримтлагдсан мөнгөн хөрөнгийн байдал, үйл ажиллагаа” нийцлийн аудит

1. Эрүүл мэндийн даатгалын санд хуульд заасан журмын дагуу даатгалын шимтгэл төлөгдөж, даатгалын санг урьдчилан бүрдүүлснээр эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлсэн байна.

2. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуульд заасан хугацаанаас хойш төрсөн иргэнд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нээх ажил бүрэн хангалттай хийгдээгүй, нэрийн данс нээлгэсэн иргэдийн зарим нь дансны эхний буюу гарааны үлдэгдлийг тооцуулаагүй, даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл, хүүгийн орлого хийсвэрээр бүртгэгдсэн, нийгмийн даатгалын сангийн нэгдсэн санхүүгийн тайланд тусгагдаагүй, тэтгэвэр олгох эх үүсвэр бүрдээгүй байна.    

8 зөвлөмж

4

Төрийн байгуулалтын бүтэц зохион байгуулалт, төрийн дээд байгууллагуудын шийдвэрийн хэрэгжилт, төрийн захиргааны зардлыг бууруулах талаар

Төрийн байгууллагуудын  бүтэц орон тоо нэмэгдсэнээс бий болсон үр дүнг тооцож жил бүрийн үйл ажиллагааны зардлыг судалгаа тооцоотойгоор төлөвлөж зарцуулах шаардлагатай байна.

4 зөвлөмж

5

Концессын тухай хуулийн хэрэгжилт нийцлийн аудит

Концессын тухай мэдээллийн санг үүсгэж, хэрэгжилтийн байдалд тавих хяналтыг сайжруулах шаардлагатай байна.

7 зөвлөмж

6

УИХ-ын байнгын хороодоос Засгийн газарт өгсөн үүрэг даалгавруудын хэрэгжилт

Судалгааны тайлан

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-06-19 2109
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД П.СЭРГЭЛЭН ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

ХХААХҮ-ийн сайд П.Сэргэлэн, тус яамны Төрийн Захиргааны удирдлагын газрын дарга М.Мөнхбаясгалан, ХШҮДАГ-ын ...

2015-03-31 1305
ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗРЫН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2015.03.23-27/

2015 оны 03-р сарын 28-нд "БИ ХОТДОО ХАЙРТАЙ" бүтээмжийн хүрээнд Эрдэнэт хотын хэмжээнд бүх ...

2018-02-22 4044
ШҮЛХИЙН ГОЛОМТЫН БҮСЭД ЯВУУЛЫН ЭМИЙН САНГААР ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА

Орхон аймгийн Жаргалант сумын Улаан толгой багт 2-р сарын 15-нд малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.253.192
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 7 Онлайн
  • 371 Өнөөдөр
  • 3039 Өчигдөр
  • 6496 Долоо хоногт
  • 100080 Сүүлийн сард
  • 6358056 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1026

Facebook

Цаг агаар