Жаргалант сумын долоо хоногийн мэдээ /2014.12.01-05/

-2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр Сумын цагдаагийн хэсэг, ЕБС-ийн Нийгмийн ажилтантай хамтран “Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг” хамтдаа сургалтыг ахлах ангийн эцэг эхчүүдийн дунд  зохион байгуулж, бичлэг хийн орон нутгийн сувгаар цацсан.
-2014 оны  11 дүгээр сарын 28-ны өдөр СМТ-д сумын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооноос өдөрлөг зохион байгуулж, төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн явуулсан  байна. Энэхүү арга хэмжээнд сумын Засаг даргын тамгын газраас мөнгөн дэмжлэг үзүүлсэн .
-Орхон аймагт зохион байгуулагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн өдөрлөгт тус сумын 4 хүүхэд оролцсоноос Жаргалант багийн Х.Баяржавхлан, Л.Амаржаргал нар дууны тэмцээнд амжилттай оролцож өргөмжлөл, гарын бэлгээр шагнуулсан байна.
-Сумын Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/179 тоот захирамжаар “2014 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай” захирамж гарч,  2014 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 15-ны өдөр хүртэл зохион явуулахаар бэлтгэл ажил ханган ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд 2014 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр аймгийн статистикийн хэлтсээс ажлын хэсэг ирж, сургалт семинар зохион байгуулсан.
-2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн А/177 дугаартай сумын Засаг даргын “Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай “ захирамж гарч 2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хариуцлагатай жижүүр ажиллаж эхэлсэн.
-Бүх төсвийн байгууллага, багын ажлын алба, мэргэжилтэн нар “Эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д тусгах саналаа тус тус гаргаж өгсөн.
-Байгууллагын жилийн эцсийн эд хөрөнгийн аж ахуйн тооллого хийгдэж дууссан.
                                                                         Багуудын ажлын алба
Малчин баг:
-Энэ 7 хоногт иргэдийн шилжилт хөдөлгөөн хийгдэж, баг хооронд 3, аймаг хооронд 6 иргэн шилжсэн .
-ХАӨМС-д ороогүй улсын хэмжээнд хаяг тодорхойгүй иргэдийн мэдээллийг оруулах ажил хийгдэж дууссан. Тус багийн хаягийн бүртгэлтэй боловч одоогоор хаана байгаа нь тодорхой бус 53 иргэнийг тодруулж, ХАӨМС-д мэдээллийг оруулан аймгийн Статистикийн хэлтэст XII/4-нд хүлээлгэн өгч дууслаа.  Уг ажилтай холбогдуулан багийн нийт өрхийн бүртгэлийн дэвтрийг тулгалт хийж дуусгасан.
-2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд малчдын  байршил, явах чиглэлийг тодорхойлж  малчдын болон малын тоо толгойн судалгаа, жагсаалт, газарзүйн байршлын схем зургийг гаргаж, аймгийн Статистикийн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. Мөн Баян-Өндөр сумын мал тооллогын комисстой хамтарч тооны семинарыг зохион байгуулсан.  Баян-Өндөр суманд тоологдох  малын тоо, өрхийн жагсаалтыг гаргаж, Баян-Өндөр сумын  МЭҮТ-т хүлээлгэн өгсөн.
-2014 оны Цэргийн шинэчилсэн бүртгэл XII/01-ээс эхэлсэн. Бэлтгэл ажлын хүрээнд малын тоонд явах бүх чиглэлийн ажлын хэсгүүдэд холбогдох судалгааны маягтыг гаргаж , шинэчилсэн тоо бүртгэл эхэлсэн.
Улаантолгой баг
-Цэргийн шинэчилсэн бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулж багийн 57 иргэн шинэчилсэн бүртгэлээ хийлгэсэн.
-Багаас гарал үүслийн бичиг 4, тодорхойлолт 24, ам бүлийн тодорхойлолт 7-г тус тус авсан байна.
-Өдөр бүр ХАӨМС программид орж шилжилт хөдөлгөөнийг баталгаажуулж байна.
2014 оны 11 дүгээр сарын 24-өөс 12 дугаар сарын 05-ны хооронд 1 өрхийн 2 иргэн шилжин ирсэн байна.
-ХАӨМС (хүн ам өрхийн мэдээллийн систем)-д хаягийн тодорхойгүй багийн 55 иргэний мэдээллийг шивж оруулан 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдөр  аймгийн статистикийн газарт тайлагнан хүлээлгэж өгсөн.
Жаргалант баг
-11 сарын эцсийн байдлаар статистик мэдээг эцэслэн гаргаж, холбогдох газарт хүргүүллээ.
-ЗДТГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөний биелэлт, ЗДТГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг тус бүр холбогдох заалтуудын дагуу гаргаж, ХЭЗДАХА-д хүргүүлсэн.
-2014 оны жилийн эцсийн Цэргийн шинэчилсэн бүртгэл харъяа багтаа явуулж байна. Одоогоор тус багаас 1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн 38,  2-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн 29 бүртгэгдээд байна.
-Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй 1 иргэний төслийн материалыг холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.
-НЗҮ-1 маягтын дагуу багийн иргэдийн судалгааг урьдчилсан байдлаар гаргаж, сумын Нийгмийн ажилтанд хүргүүллээ.
-2014 оны 12 сарын 04-ний өдөр УБЕГ-аас ирүүлсэн  113 иргэний мэдээллийг тодруулж, ХАӨМС програмын тулгалтыг аймгийн Статистикийн газарт файлаар хүргүүлж, ахлах мэргэжилтэн болон программистад шалгуулсан байна.
Дулаан-Уул баг:
-Цэргийн шинэчилсэн бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдон багийн нийт 30 иргэн бүртгэлд хамрагдаад байна.
-Багаас 2014 оны үндсэн чиглэлийн биелэлт гарган зохих газарт хүргүүлсэн.
-Багийн ажлын албаар нийт 20 иргэн үйлчлүүлсэн, тус багийн өрхөөр шилжин ирсэн 3 өрх, 2 иргэн  шилжиж ирсэн бөгөөд  1 иргэн шилжиж явсан. Цаг үеийн байдалтай уялдан малын гарал үүслийн бичиг их хийгдэж байгаа бөгөөд тус багаас 10 иргэн тодорхойлолт авлаа..  
-Аймгийн статистикийн хэлтсээс ХАӨМС-н бүртгэлд ороогүй  тодруулах шаардлагатай 50 иргэний нэрс ирсэн бөгөөд тодруулж программд шивэлт хийж дууссан.
-Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган зохих газарт нь хүргүүлсэн байна.
-МИГ даатгал ХХК-ийн эд хөрөнгийн сайн дурын даатгалд багийн 10 өрх хамрагдсан.
Байгаль орчны хэсэг:
-2014 оны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан мэдээг холбогдох маягтуудын дагуу гаргаж аймгийн БОГ, Сум дундын ойн ангид хүргүүлсэн.
-Агаар бохирдуулагч суурин эх үүсвэрийн судалгааг баг тус бүрээр гаргаж аймгийн Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан.
-Цагаантоос үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэрээс зохион байгуулж байгаа эмнэлгийн үзлэгт тогтмол хамрагдах 5 иргэнд зар хүргэсэн.
-БОНХЯ-аас тус сумын ойн менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлаар мэргэжилтэн ирж 2 өдөр ажилласан.
-Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Тэнүүн ногоон ТББ-аас ирж зохион байгуулж байгаа ажил, цаашид хийх ажлын талаар санал солилцож, хамтран ажиллахаар болсон.
Ерөнхий боловсролыг сургууль:
-Үндсэн багшийн сургалтанд хамрагдсан багш Т.Оюун, Ж.Бямбасүрэн нар ажлын байран дахь сургалт зохион байгуулж бүх багш нар хамрагдсан.
-Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд ашиглаж байгаа гарын авлагын судалгааг гаргаж Боловсролын газарт хүргүүлсэн.
-Байгалийн ухааны багш нар мэргэжил сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулсан.
-Буудлагын секц шинээр нээгдэж 15 хүүхэд хамрагдаж байна.
-2014 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Боловсролын газрын арга зүйч багш нар ирж багш нарын хичээлд сууж, бичиг баримт шалган, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
Эмнэлэг:
-Нийт дуудлага    7 .  Үүнээс насанд хүрэгчид-    4    хүүхэд- 3            
-Эмнэлэгт нийт    14   хүн хэвтэн эмчлүүлж байна.
-0-2 настай  хүүхдийн төлөвлөгөөт дархлаажуулалт болон  эх нярайн гэрийн эргэлт тогтмол хийгдэж байна. 
-6 сараас 5 нас хүртэлх хүүхдийг витамин А-аар хангаж байна.
-Сарын эцсийн мэдээ тайланг  H-info 3 программаар чиглэл тус бүрээр гаргаж  дүн бүртгэлд нэгтгэн ЭМГ-т хүргүүлсэн.
-Эмнэлгийн сувилагч, тусгай  дунд мэргэжилтний  түвшин тогтоох стандарт үйлдлийн гардан болон онолын шалгалтанд 1 сувилагч, 2 бага эмч оролцсон.
-Умайн хүзүү, хөхний хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээг тогтмол хийж байна.
Соёл мэдээллийн төв:
-Сумын шуурхай хуралдааны бичлэг хийж орон нутгийн сувгаар цацаж иргэдэд мэдээ мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.
- Иргэдийн чөлөөт цагаар “караоке” тогтмол ажиллуулж байна.
- Номын санд гэрээр болон танхимаар 45 уншигч үйлчлүүлж, 48 ном, 3 сонин, 2 сэтгүүлээр үйлчлүүлсэн. Урагдаж гэмтсэн 12 ширхэг номын хуудас засан сэлбэж, гадуур уншилагад гарч хугацаа хэтрүүлсэн 5 ширхэг номыг хүлээн авлаа.
-“Алтан үе” ахмадын бүжгийг 14 хоногт нэг удаа пүрэв гарагт 14 цагт тогтмол явуулж байна.

       2014    оны 11 дүгээр  сарын 25-ны өдөр Орхон аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан угийн бичгийн 2-дах сургалтанд номын санч Б.Оюунчимэг хамрагдаж угийн бичиг хөтлөх заавар зөвлөгөө авсан байна.
-2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Аймгийн Гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийн хэлтэс, “Түлхүүр толь” ТББ-аас хамтран зохион байгуулсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэл” сэдэвт сургалтанд багийн Засаг дарга, зохион байгуулагч нар хамрагдсан.

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ”Амьдрал өөрөө аз жаргал” цэнгүүнийг 11 сарын 28-нд ХБИ-ийн холбоотой хамтран зохион байгууллаа.
-Шинэ жил болохтой холбогдуулан цахилгаан хөгжмийн хамтлагийн бэлтгэл ажил явагдаж байна.
-ЗДТГ-аас сумын эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд саналаа 12 сарын 02-нд хүргүүллээ.
-Хөгжмийн багш Д.Болдын удирдлаган доор дуу хөгжмийн дугуйлан тогтмол хичээллэж байна.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2021-06-21 182
45 ЖИЛИЙН ТУРШ СОЛИГДООГҮЙ ДУЛААНЫ ШУГАМЫГ ӨРГӨТГӨЖ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ ЭХЭЛЖ БАЙНА

45 ЖИЛИЙН ТУРШ СОЛИГДООГҮЙ ШУГАМЫГ ӨРГӨТГӨЖ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ ЭХЭЛЖ БАЙНА

2017-05-05 2458
МОНГОЛ ХЭЛ, БИЧГИЙН УЛСЫН ОЛИМПИАД НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ

Монгол хэл, бичгийн улсын 49 дэх олимпиад өнөөдөр “Уурхайчин” соёлын ордонд нээлтээ хийлээ. Одоогоос ...

2014-09-29 1186
Онцгой байдлын газрын нээлттэй хаалганы өдөр боллоо

Онцгой байдлын газрын нээлттэй хаалганы өдөр боллоо

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.230.144.31
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 2792 Өнөөдөр
  • 4120 Өчигдөр
  • 21526 Долоо хоногт
  • 198720 Сүүлийн сард
  • 6237940 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар