ОРХОН АЙМГИЙН 2014 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

 2014.10.01                                                                                                                Орхон аймаг

Нэг.Ерөнхий зүйл

 

1.1 Орхон аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт болон орон нутагт эрх шилжин ирсэн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 2014 онд хийгдэх  худалдан авалтуудыг захиалагч тус бүрээр батлуулан авч нэгтгээд нийт 342 төрлийн бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулан, төсвийн ерөнхийлөн захирагч аймгийн Засаг даргаар батлуулан төлөвлөсөний дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна.

 

-  Хуулийн 48.4 дэх заалтын дагуу Ерөнхий төлөвлөгөөг  хугацаанд нь Сангийн яамны ХХААГ-т файлаар болон цаасаар хүргүүлж,  ХААУХШМ-ийн  системд  оруулсан.

-  Хуулийн 48.5 дахь заалтын дагуу худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг орон нутгийн Хотын шуудан, Шинэ мэдээ сонинуудад нийтэлж, Аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.or.gov, орон нутгийн www.erdenetnews.mn, www.erdenetlavlah.mn Аймгийн ИТХ-ын www.ith-orhon.mn сайтуудад  байршуулж олон нийтэд зарлан мэдээлсэн.

-  ХАА-ны төлөвлөгөөг захиалагчаар нь болон санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр нь авч үзвэл: 

 

1.    Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2.1 тэрбум төгрөгний 8 ажлын гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан байна. Хэрэгжилт 100 хувь.

2.    Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 165.5 сая төгрөгний 1 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулагдсан.

3.    Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаа 20.2 тэрбум төгрөгний 163 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авхаар төлөвлөгдсөн.

4.    Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 6.2 тэрбум төгрөгний 91 бараа ажил үйлчилгээ төлөвлөгдсөн.

5.    Жаргалант сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2.2 тэрбум  төгрөгний 46 бараа, ажил, үйлчилгээг төлөвлөгдсөн.

 Үүнээс:

·         Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 197 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөснөөс  биелэлт нь гэрээ байгуулсан 166 буюу 84 хувь, үнэлгээ хийгдэж буй 5 буюу 3 хувьтай, зарласан тендер 17 буюу 8 хувьтай, зураг төсөв, ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолт хүлээгдэж буй 9 буюу 5 хувьтай тус тус ажлын үзүүлэлтэй явагдаж байна. Одоогийн байдлаар аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагаа нь 95 хувийн биелэлттэй байна.

  • Жаргалант сум нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 45  худалдан авах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгагдсанаас гэрээ байгуулсан 45 буюу 100 хувийн биелэлттэй байна.

·         Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 6.2 тэрбум төгрөгний 91 бараа ажил үйлчилгээ төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан 76 буюу 84 хувьтай зарласан 11 буюу 12 хувьтай,  үнэлгээ хийгдэж буй 2 буюу 2 хувьтай, тендер амжилтгүй болж судлагдаж буй 2 буюу 2 хувьтай тус тус ажлын үзүүлэлтэй явагдаж байна. Одоогийн байдлаар Баян-өндөр сумын худалдан авалтын төлөвлөгөө 98 хувийн биелэлттэй байна.

-  Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 3-р улирлын байдлаар 96 хувьтай байна.

-  Нийт худалдан авалтын 4 хувийг Цахимаар зарласан байна.

 

         1.2 Тухайн жилийн сайтад оруулсан төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагаа байхгүй байна. Бүх худалдан авалт төлөвлөгөөнд тусгагдсан, сайтад байрлуулсан.

         1.3. Энэ оны 3-р улиралын байдлаар нийт худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 9 бараа, ажил, үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, зураг төсөв хүлээгдэж байна.

 

         1.4. 2014 онд тендер шалгаруулалтын үнэлгээг аль болох богино хугацаанд хийх зорилт тавьж  ажиллаж байна. Одоогоор шалгарсан бүх тендерийн үнэлгээ хүчинтэй  хугацаанд  хийгдсэн,  бүх  гэрээ  тендерийн  хүчинтэй хугацаанд  байгуулагдсан.

 

 

1.5  . 2014 оны худалдан авах ажиллагааны дагуу  зохион байгуулах явцад буюу ХАА-ны төлөвлөлт, Үнэлгээний хороо байгуулах, Тендерийн баримт бичиг боловсруулах, Тендерийн урилгыг зарлан мэдээлэх, тендер нээх, тайлагнах үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил гараагүй.

 

1.6   3-р улирлын байдлаар гарсан гомдол Үүнд:

1)    Эр нохойг засах, эм нохойны өндгөвч авах, золбин нохойг устгах ажлын зардал-153,400,000 төгрөг Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.

 

2)    Эр нохойг засах, эм нохойны өндгөвч авах, золбин нохойг устгах ажлын зардал-153,400,000 төгрөг- Шүүхэд гомдол гарсан захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн.

3)    Орон сууцны дээвэр засварын ажил дээр ШӨХТГ-т гарсан. Тендер шалгаруулалтыг дахин явуулах шийдвэр гарсаны дагуу тендер шалгаруулалтыг дахин зохион байгуулсан.

4)    Сургуулийн А хэсгийн дээврийг хэсэгчлэн засварлах ажил ШӨХТГ-т гарсан. Тендер шалгаруулалтыг дахин явуулах шийдвэр гарсаны дагуу тендер шалгаруулалтыг дахин зохион байгуулсан.

5)    Агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөний дагуу бүрэн шаталттай сайжруулсан зуух худалдан авах-700 сая Сангийн яам, шүүхэд гомдол гарсан гомдолын хариу одоогоор ирээгүй байна. Мөн АТГ-т тендерт оролцогч гомдол гаргасны дагуу хянагдаж зөрчилгүй гэсэн дүгнэлт гарсан.

 

Хоёр. Харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар

2.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллаж байна. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанаас Баян-өндөр сум, Жаргалант сум, Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, Инженерүүдийн холбоо, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв зэрэг байгуулагуудад худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөмжийг байнга өгч тендерийн баримт бичгийн боловсруулалтанд хяналт тавьж ажиллаж байна.

-  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авалт хийж байгаа харъяа байгууллага болох Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын худалдан авах ажлын төлөвлөгөөг аймгийн ТЕЗ-ын багцын төлөвлөгөө үүсгэн хэрэгжүүлж байна.

-  Харъяа байгууллагуудын ажилтнуудыг орон нутгаас зардлыг нь гарган Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулж байна.

 

   Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал

 

 

 

       3.1  Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь худалдан авах ажиллагааг нээлттэй ил тод явуулах, иргэдийн оролцоог хангах, тэгш шударга өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлэх зэрэг хуульд заасан ХАА-ны үндсэн зарчмуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Үүнд:

         3.1.1.Худалдан авах ажиллагааг нээлттэй, ил тод явуулах зорилгоор:

 “2014 онд Худалдан авах ажлын аймгийн төлөвлөгөө” болон зарлаж байгаа Тендерийн урилга, явцын мэдээллийг:

      1. Улсын хэмжээнд өдөр тутмын Өдрийн сонин, Өглөөний сонин,  Зууны мэдээ

 

          сонин, UB POST зэрэг сонингуудад

2. Сангийн яамны www.e-procurement.mn

3. Аймгийн www.erdenet.or.gov.mn

4. Орон нутгийн www.erdenetnews.mn

 

5.Орон нутгийн www.erdenetlavlah.mn

6. Аймгийн ИТХ-ын www.ith-orhon.mn сайтуудад байршуулж

 

7. Хотын шуудан сонин

8. Шинэ мэдээ сонин

9.Орон нутгийн 8 телевизээр

10.Үйлчилгээний төвийн баруун талд /гадаа/ байрлаж байгаа Их танил ХХК-ийн Мэдээллийн LED дэлгэц-ээр иргэд, олон нийтэд зарлан мэдээлж байна.

 

-  Орон нутаг дахь хувийн хэвшлийн 6 телевиз, 2 сонин, 2 сайттай тус бүртэй нь Хамтран ажиллах гэрээ байгуулан тендерийн нээлт, үнэлгээний явц, үр дүн зэрэг бүхий л үе шат бүрийн мэдээллийг тогтмол мэдээлж байна.

-  Аймгийн Засаг дарга болон Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай байгуулсан “Хамтран ажиллах төлөвлөгөө”-нд ХАА-ны бүхий л үе шатны мэдээллийг Эрдэнэт үйлдвэрийн Эрдэнэт телевиз, Өнөөгийн Эрдэнэт сонин, гадна дэлгэцээр нь үнэ төлбөргүй мэдээлж байна.

-  Мобиком ХХК-ний Орхон аймаг дахь салбараар дамжуулан Эрдэнэт хотын 25-аас дээш насны 60,000 хэрэглэгчидэд худалдан авах ажиллагааны албаны мэдээллийг ямар сувгаар авч болох талаар  MSJ буюу цахим шуудангаар илгээж мэдээлсэн.

-  “Цахим тендерт хэрхэн оролцох вэ” сургалтыг 1 хоногт 2 удаа зохион байгуулж 20 хүн хамруулсан.

-  Цахим тендерт оролцох хүсэлтэй ААНБ-ын хүсэлтийг хүлээн авч ХААГ-т хүргүүлсэн.

-  ХААГ, Дэлхийн банкны зөвлөх Тендерт оролцогчдод зориулсан сургалтыг 2014 оны 09 сарын 28-ний өдөр зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 13 хүн хамрагдсан.

 

3.1.2.Худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор:

-     Цахим худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд Сургалт мэдээлэлийн танхимтай болж Цахим худалдан авах ажиллагааны талаархи сургалтыг зохион байгуулж байна.

-     Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал, Шилэн тендер, Цахим тендер нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг эхний улиралд зохион байгуулж нийт 50 гаруй хүнд худалдан авах ажиллагааны талаар мэдээ мэдээлэл, зөвөлгөө өгсөн.

-     Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтыг Сангийн яамны ХААБГазартай хамтран 1-р сард 1 удаа зохион байгуулж, нийт 71 хүнийг хамруулснаас 9 хүн тэнцэж А-3 сертифкаттай болсон.

-     Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, ТББ-ын төлөөлөл, ИТХ-аас томилсон иргэнийг нийт  байгуулагдсан  үнэлгээний хороонд оролцуулж байна.

-     Мөн гэрээ хэрэгжих үе шат бүрт иргэд өөрсдөө хяналт тавьж, ажлын хэсэгт орж ажилласан.

-    ”Олон нийтийн хяналтын зөвлөл” Аймгийн Засаг Даргын А/384 тоот захирамжаар байгуулагдан Худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих, үр дүнг олон нийтэд тайлагнах зорилготой ТББ, мэргэжлийн холбоод, ИТХ-ын тэргүүлэгч, хэрэглэгчидын эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг зэргээс бүрдсэн 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

-    Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар 2014 онд 5 худалдан авалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу Иргэдийн бүлгүүдтэй гэрээ байгуулсан.

       3.1.3.Худалдан авах ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор:

Цаашид тендерт оролцож буй аж ахуйн нэгжүүдийн:

                  -Өмнөх гэрээт ажлаа хэрхэн гүйцэтгэсэн байдлыг нь нарийн судлах, шаардлагатай нөхцөлд бодитоор үзэж нягтлаж байж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зарчим баримтлан ажиллаж байна.

3.2.Бараа худалдан авалтын гэрээний хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Тухайлбал:

Нийлүүлэгч байгууллагыг хөрөнгөө ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөхөд нь байлцаж, нийлүүлж буй бараа нь тендерт санал болгож гэрээнд тусгагдсан техникийн үзүүлэлт, чанар, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна.

       3.2.Бараа, ажил худалдан авалтын гэрээний хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт  

 

         тавин ажиллаж байна. Тухайлбал:

     3.2.1 Барааны хувьд: Нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжийн бэлтгэсэн хөрөнгийг хүлээн авах,  ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх комиссыг захиалагч байгууллага аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар байгуулан ажилладаг. Комисс нь  тухайн нийлүүлж буй бараа нь аж ахуйн нэгжийн тендерт санал болгож гэрээнд тусгагдсан техникийн үзүүлэлт, чанар, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна.

     3.2.1 Ажлын хувьд: Гүйцэтгэгчээр шалгарсан компаниудыг ажлаа эхлэхэд нь, мөн  ажлын явцад нь, эцсийн гүйцэтгэлийн байдлыг нь хэвлэл мэдээлэлийн байгууллагуудтай хамтран ХАА-ны албаны мэргэжилтэн, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн албаны хяналтын инженерүүдтэй  хамтран хянаж, газар дээрээс нь олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна.

 

3.3.Санал, хүсэлт:

 

Худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжинд нийцүүлэн үр дүнтэй зохион байгуулахад орон нутагт зарим хүндрэл бэрхшээл учирч байгаа тул дараах санал хүсэлтийг судлан үзэж шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Үүнд:

  1. Худалдан авах ажиллагааны нэгжийн эрх хэмжээ, чиг үүргийг тодорхой болгон хуулинд өөрчлөлт оруулах
  2. Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшсэн байна гэж хуулинд заасан. Орон нутгийн хэмжээнд А3 сертификаттай хүн цөөхөн байна. Энэхүү сургалтыг олон удаа зохион байгуулахад санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байгааг харгалзан үзэж төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт зохион байгуулах

 

                                                       Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

 

Тайланг хянасан:

  Орхон аймгийн ХАА-ны албаны дарга                  Л.Оюунгэрэл

Тайлан гаргасан:

         Бараа худалдан авалт, сургалт, дотоод ажил

                      хариуцсан ахлах мэргэжилтэн                    Д.Оюунбаяр

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

make money yl ny

make money taking surveys make money make money ways to make money at home how does craigslist make money

make money on youtube make money taking surveys [url=http://palatico.ru/] work from home[/url] how much money can i make on social security how does craigslist make money

http://enrage-guild.ru/ - make money

Огноо:2020.04.16

Tabyfruididay brsbi

cbd online [url=https://cbdoilwalmart.com/ ]buy hemp [/url] buy cbd oil cbd cream cbd drops

Огноо:2020.04.15

make money sq dz

how to make easy money how did mark cuban make his money make money how to make money online fast how to make money in gta 5

how to make money in gta 5 ways to make money on the side [url=http://minelab-msk.ru/] work from home[/url] how to make money on facebook how to make money fast

http://lampasas.ru/ - make money

Огноо:2020.04.15

make money ea it

how did betsy devos make her money how can i make money work from home how does craigslist make money how to make money as a teen

make money online make money fast [url=https://atofomedic.ru/] make money[/url] how did tom steyer make his money how to make money without a job

http://registracia.website/ - work from home

Огноо:2020.04.14

make money sx bi

make money blogging how much money can you make on youtube make money how to make quick money best ways to make money

how do you make money on youtube how to make money on youtube videos [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] easy ways to make money how to make money quick

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.12

make money ib yq

ways to make money on the side how to make money on the side make money how did george soros make his money how did mark cuban make his money

ways to make money money make [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] easy way to make money how to make money in gta 5

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.11

make money zh hg

how to make money at home make money now work from home how does venmo make money make money online

easy ways to make money online how to make money on facebook [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how to make money fast best way to make money

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.11

quick loans ze jn

quick loans deposit same day quick business loans for startups quick loan quick payday loans two notch rd quick online payday loans

quick personal loans quick small business loans [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] quick loans phoenix az quick and easy loans online

https://paydailoanz.com/# - quick loan

Огноо:2020.04.10

quick loan iu ve

quick cash loans roseburg or quick cash loans tulsa ok quick loan quick funding loans freedom card quick business loans for startup

quick payday loans two notch rd quick cash loans nm [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] how quick does sallie mae report loans paid off quick pay payday loans

https://paydailoanz.com/# - quick loan

Огноо:2020.04.10

multiple male orgasms with cialis or viagra bb jq

loans quick quick cash loans reviews quick loan quick loans $1500 quick cash loans today

quick cash loans tulsa ok quick approval personal loans [url=http://ochistkavod.ru/ ]quick loans[/url] quick installment loans online faxless quick payday loans

Огноо:2020.04.09

viagra vs cialis so af

quick payday loans today quick cash loans incorp huntington park ca quick loan quick approval personal loans quick cash loans tulsa ok

quick loans rates quick small loans online [url=https://tavlatahair.ru/ ]quick loans[/url] quick loans direct get quick loans in usa

Огноо:2020.04.09

liquid viagra da ru

generic viagra cost at walmart viagra fuck viagra side effects when was viagra introduced first time fucking with viagra

does homemade viagra really work when will generic viagra be available [url=https://viagrnetwork.com/#]female viagra pills [/url] vietanemise viagra guys on viagra

https://viagrnetwork.com/# - viagra side effects

Огноо:2020.04.05

mom helps viagra jt fs

viagra side effects for men viagra for sale.online over the counter viagra wifes biggest ever viagra cheapest drug store for viagra

viagra online pharmacy female viagra lady ear cialis vs viagra xhamster sister slip viagra viagra 100 mg best price

https://pharm-usa-official.com - viagra without a doctor prescription

https://law.cmb.ac.lk/address-jury-competition-2017/#comment-771294
http://forum.digilyze.info/viewtopic.php?f=2&t=228472&p=631705#p631705
http://caclp.cn/home.php?mod=space&uid=461211
http://www.4cccc.net/home.php?mod=space&uid=853802
http://www.icolorcn.cn/home.php?mod=space&uid=1045222

Огноо:2020.03.26

Холбоотой мэдээлэл

2021-03-01 183
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хүрэнбулаг баг, Дулааны ТК №13 худгаас УДХТ №11-1 хүртэлх дулаан,цэвэр усны шугамыг өргөтгөж шинэчлэх ...

2014-04-11 1356
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2014 оны 04-р сарын 10-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.55.22
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 46 Онлайн
  • 4165 Өнөөдөр
  • 4737 Өчигдөр
  • 8902 Долоо хоногт
  • 186096 Сүүлийн сард
  • 6225316 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар