Нийгмийн халамж, даатгал, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:

Нийгмийн халамж, даатгал, хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн  эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн – 146 иргэн,
•    Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн эрх үүссэн, сунгалт хийлгэсэн – 132 иргэн,
•    Ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламжид - 58 иргэн,
•    Алдар цолтой ахмад/хөнгөлөлт/-1,
•  Онцгой тохиолдлын нөхцөлт мөнгөн тусламжид 36 иргэн тус тус хамрагдсан байна. Нийт 373 иргэнд үйлчилсэн.
•  Орхон аймгийн НХҮХ-ийн мэргэжилтнүүд Өмнөговь, Дундговь аймгийн  НХҮХ-ийн ажилтай танилцаж туршлага солилцлоо. Өмнөговь, Дундговь аймгийн  НХҮХ-ийн мэргэжилтнүүдтэй өөр өөрсдийн хариуцсан ажлын хүрээнд хэлтсийн ажилтай танилцаж мэргэжилтнүүдтэй санал солилцсон. Мөн байгууллагын дотоод дүрэм журам, бичиг хэрэг боловсруулалт, цахим мэдээлэл солилцооны талаар тодруулж, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаараа ярилцлаа.  
Нийгмийн даатгалын орлого бүрдэлтийн талаар :
1.    Нийгмийн даатгалын орлого бүрдэлтийн талаар :
•    2014 онд 62187,7 сая төгрөгийг Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлж орлого бүрдүүлэхээс өнөөдрийн байдлаар 43580,5 сая төгрөгийн  орлого оруулж төлөвлөгөө 99.2%  байна. 2014 оны 10 дүгээр сарын 23-ны байдлаар авлага 1,9 тэр бум  төгрөг , 24 ААН-ийн актын төлбөр зөрчил 3,3 сая төгрөгийн авлагатай байна, 1854 ААНБ-ыг Нийгмийн даатгалд хамруулан ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийг хянаж. Шинээр 5 ААНБ бүртгэсэн. СДД-д шинээр 24 хүн хамруулсан.  9 ААНБ-д албан шаардлага хүргүүлсэн. 48 байгууллагын данс хаасан.
 2 . Эрүүл мэндийн даатгалын талаар :

•    Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд 4.2  сая төгрөг төвлөрч өссөн дүнгээр 136.5 сая төгрөг бөгөөд 137.9 хувийн биелэлттэй байна.
•    Эрүүл мэндийн даатгалд 12160 хүн хамрагдаж, өссөн дүнгээр  аймгийн хэмжээнд 92381 хүн хамрагдаад байна.
•    Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 197 хүн 73.3 сая төгрөгийн тэтгэмж авч өссөн дүнгээр 9481 хүнд  2782.8 сая төгрөгийг олголоо.
•    ЭХМКомиссын хурлаар 67  хүний ХЧА-ны хувь сунгах, цуцлах, нөхцөл өөрчлөх асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэв.
•    ЭМД-д ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 256 хүн шинээр хамруулж өссөн 6727 дүнгээр  0-16 хүртэлх насны 7225 хүүхэд шинээр хамрагдаж өссөн дүнгээр 30849 малчин шинээр 21 хүн даатгуулж өссөн дүнгээр 807 нийт өссөн дүнгээр ЭМД-д  91504 хүн хамрагдаад байна.
•    Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 7 хүний өргөдөл хүлээн авч баазад шивж 29 хүний 9.3 сая төгрөгийн тэтгэмж олголоо.
•    Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, сувилал эмийн сангуудад ЭМД-ын сангаас олгох 6345.2 сая төгрөгийн нэхэмжлэлтэй материалыг хянаж холбогдох дансанд шилжүүлсэн.
•    Архивын лавлагаагаар 29 хүнд үйлчилж шимтгэл төлсөн болон лавлагаа, эрх үүсээгүй бичиг, ААНБ-уудад тодорхойлолт гаргаж өгсөн.
 3 . Үйлчилгээний талаар :  Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулахаар  нийт 16954 иргэний баримт матералыг бүртгэн ажилласан байна. 10525 иргэний батламж буюу баталгаажилтын хуудас эзэддээ очсон. 3170 иргэний баталгаажилтын хуудас буюу, тараах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.. Нийт 13960 иргэний баталгаажилтын хуудас ирээд байна.
•    Шинээр 55 иргэн тэтгэвэр тогтоолгох материалаа ирүүлж, шийдвэрлэв.
•    683 баталгаажилтын хуудас ирснээс70 хүний баталгаажилтын хуудас тараагдаад байна..
Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
•    Одоогийн байдлаар 25 ажил олгогчоос 35 ажлын байранд 123 ажилтан авах захиалга нээлттэй байна. Ажлын байрны захиалгын дагуу хүчингүй зарыг хаасан. Шинээр 296 ажил олгогч бүртгүүлсэн. Идэвхитэй ажил хайгч 128 иргэнийг бүртгэсэн. 67 иргэнийг зуучлагдсан.
•    Цахим биржийн талаар идэвхижүүлэх ажил хийгдэж байна.
• Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: Ажлын гараа төслийн хүрээнд: Баян-Өндөр суманд нөөцийн өвс бэлтгэх, хадлан тэжээлийн ажилд нийт 60 ажилгүй залуус хамрагдаж ХЭДС-аас 12,0 сая төгрөгийн урамшуулал олголоо.
Жаргалант суманд гудамж сэргээн засварлах, хашаа хайс хийх, сүүдрэвч барих зэрэг сумын тохижилтын ажилд 20 ажилгүй залуус хамрагдаж ХЭДС-аас 4,0 сая төгрөгийн урамшуулал олголоо.
Баянцагаан багийн иргэн Ж.Гантулга “Багийн гэр хорооллын гудамж болон хаалганы дугаарыг хаягжуулах” төсөл, Яргуйт багаас “Шинэ загвар” гудамж төсөл тус тус ирүүлсэнийг судалж байна.
•    Аж Ахуй Эрхлэлтийг Хөгжүүлэх Хөтөлбөрийн хүрээнд: Жижиг зээлд хамрагдахыг хүссэн 4 иргэний материалыг судалж тодорхойлолт гаргав. Төрийн банкнаас 10-р сарын 7-нд зээлийн мэдээ авч судлан  бий болсон  14 ажлын байрыг бүртгэлээ.
•    40 дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд: “40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн төмс, хүнсний ногоо тариалах төслийн хүрээнд сонгины үр авч тариалалт хийсэн тухай тайланг гаргаж, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэв.
•    Эзэнтэй монгол хөтөлбөрийн хүрээнд: Хөтөлбөрийн хүрээнд Цагаанчулуут, Булаг багуудад хийгдсэн Нийтийг хамарсан ажлын тайланг хүлээн авч хянаж санхүүд шилжүүлсэн. “Унаган байгаль” нөхөрлөл, “Тэнүүн ногоон” ТББ, Сум дундын ойн анги ОНӨҮГазруудын энэ онд хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийг үзэж хянаж хийсэн.
•    Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээ төслийн хүрээнд: 
Боловсрол, эрүүл мэнд, хууль эрх зүй, барилга, банк санхүү, газар тариалангийн чиглэлээр ажиллаж буй ахмадын 6  бүлгийн төслийн тайланг хүлээн авч мэргэжлийн өндөр дадлага, туршлагатай  18 ахмад настанд 2970,0 мянган төгрөгийн урамшуулал олголоо.
•    Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөрийн ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд: Ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэнийг    байнгын ажлын байраар хангаж 12 сар ажиллуулсан “Хаш тээш” ХХК-тай 2013 онд байгуулсан  гэрээний дагуу нийт  2304,0 мянган  төгрөгийн урамшууллыг олгоод байна.
•    Шинэ ажлын байрны бүртгэл ejob программ-д 12 ажил олгогчийн 79 иргэнийг бүртгэсэн. lmis программ-д 21 иргэнийг бүртгэсэн байна.
•    ажлын байрны үзлэгээр гадуур явж зуучлал шаб цуглууллаа. бас 40-өөс дээш насны эргүүл хийсэн 5багийн 12 иргэний тайлан мэдээг гаргалаа
•    Ажил Мэргэжлийн Чиг Баримжаа Олгох үйлчилгээнд энэ долоо хоногт 25 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. 635 зөвлөгөөнд хамрагдсан иргэдийг мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлээ.
•    Бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд “Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв” ТББ-тай гурвалсан гэрээг байгууллаа.
Зөвлөгөө мэдээлэл-1, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний бүртгэл-7, Норм норматив хэрэгжүүлэх аргачлал -3,  байгууллагад тус бүр өгсөн
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2020-12-07 633
ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦАНД ИРГЭДЭЭ ОРУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн дунд 10-р сарын 31, 11-р сарын 1, 2-ны өдрүүдэд ...

2015-09-03 1417
150 хүүхдийн цэцэрлэг энэ онд ашиглалтанд орохгүй

Баянбулаг багт баригдаж байгаа 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлын явцтай мөн танилцлаа.

2021-09-23 498
“ГАРААНЫ БИЗНЕС-2021” ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОЖ ТЭНЦСЭН СТАРТАПУУДАД БАТЛАМЖ ГАРДУУЛЛАА

Өрхийн болон Бичил бизнест шинэлэг санаа, технологи, инноваци шингээсэн Гарааны бизнесүүдийг дэмжих, ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.253.192
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 405 Өнөөдөр
  • 3039 Өчигдөр
  • 6530 Долоо хоногт
  • 100114 Сүүлийн сард
  • 6358090 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1026

Facebook

Цаг агаар