Мэргэжлийн хяналтын газрын долоо хоногийн мэдээ /2014.07.21-25/

Хүнс, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ:
-    МХЕГ-с ирүүлсэн удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд хар талх үйлдвэрлэж буй аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагаанд газрын орлогч даргаар батлуулсан удирдамжаар тандалт судалгаа хийж байна. Тандалт судалгааг Тэмүүжин Оргил ХХК, Бодь агь ХХК, Сувд талхан цехүүдэд ЭАХХХУБ-тай хамтран хийлээ. Шалгалтын явцад түүхий эд болон бэлэн бүтээгдэхүүнээс дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамрууллаа. Шалгалт үргэлжилж байна.
Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал:
-    Хүнс худалдааны төвүүдийн хөрсний байдалд лабораторийн шинжилгээтэй хяналт хийх зорилгоор хөрсний дээж авч МХЕГ-ын лабораторид хүргэж өглөө. 70353511-ээр ирсэн иргэн Л.Энхбаярын хүсэлтийн дагуу ундны усны дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамрууллаа.
-    МХЕГ-ирүүлсэн удирдамжийн дагуу хар талхны үйлдвэрт хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтанд 3 аж ахуйн нэгж хамрагдсанаас иргэн Э.Булгансүрэнгийн үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын байр нь засвар хийгдээгүй үйлдвэрийн байр нь 1 өрөөтэй хана, хаалга, тааз нь угааж ариутгахад тохиромжтой материалаар хийгдээгүй,технологийн урсгал буруу зэрэг зөрчил илэрлээ.Илэрсэн зөрчилтэй холбогдуулан хугацаатай албан шаардлага өгч ажлын байрыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байранд явуулах зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 2 аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнээс дээж авч хими, нян судлалын лабораторит шинжилгээнд хамрууллаа.
Эрүүл мэнд:
-    Нөхөн үржихүйн хувийн хэвшлийн 4, шүдний 2, сэргээн засах 2, дотор уламжлалт эмчилгээний 1 нийт 9 хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд лабораторийн шинжилгээтэй хяналт хийж байна. БОЭТ-ийн төрөх, нярайн тасагт гарч буй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг таслан зогсоох, авч буй арга хэмжээ, дэглэмийн мөрдөлтийг хянаж, усны шинжилгээг авсан.
-    Эх, хүүхдэд үзүүлж буй  тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт хийж эхний 6 сард нас барсан 21 өвчний түүхэнд тандалт, хяналт хийж, эмгэг судлалын шинжилгээнд оролцсон. хорооллын эцэст буюу Цагаанчулуут, Наран, Уртбулаг, Рашаант,булаг багуудад үйлчилдэг өрхийн эрүүл мэндийн 2 төвийг "нэг цэгийн үйлчилгээ" "багуудын Засаг даргын ажлын албатай байрлах 3 давхар ажлын байрыг хүлээж авахад шаардлагатай санал өгч ажлын хэсэгт ажилласан.   

Авто зам:
-    МХГазрын даргын баталсан 14/07/030/166 дугаар бүхий удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт шалгалтыг Оюут, Уурхайчин, Уртбулаг, Бүрэнбүст, Хүрэнбулаг багийн нутагт байрлах авто замуудын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажилд хяналт шалгалтыг хийлээ. Үзлэг шалгалтаар “ЭЭН ” ХХК  нь Авто зам, замын байгууламж барих засварлах тусгай зөвшөөрөлгүйгээр орон сууцны 5-р хорооллын авто замын  өргөтгөл шинэчлэлтийн  ажлын  “А” , “В” , “С” , “D” хэсгийн ажлыг эхлүүлсэн /”Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн       ийг зөрчсөн/, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээгүй, Хээрийн лабораторигүй, Геодезийн тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулаагүй, Түр ажлын байргүй, талбайн зохион байгуулалтын батлагдсан схемийг мөрдөж ажиллаагүй,  улаан шугам хүлээлцсэн акт байхгүй,  Авто замын хөрс хуулалтыг “А”, “В”, “С”, “D” хэсгийн бүх авто замуудад хийгээгүй /Техникийн шаардлагын 3-р бүлгийн заалтуудыг зөрчсөн/, хөрс хуулалттай холбоотой ил далд ажлын актгүй, баталгаажуулалт хийгдээгүй,  Далангийн дүүргэлт ба Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материалын шинжилгээ, дүүргэлтийн нягтруулалт хийгдээгүй, геодезийн хэмжилтийн материал баталгаажуулалт байхгүй, / /Техникийн шаардлагын 4-р бүлгийн заалтуудыг зөрчсөн/ Захиалагчийн хяналтын инженерээр үе шатны ажлуудыг хянуулаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрлээ. Иймд улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага өгч ажилласан боловч албан шаардлагын хариуг ирүүлээгүй учир 384.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллаа.       Мөн “Сэцэд ” ХХК  нь Орон сууцны IV -р хорооллын 26, 27 дугаар байрны гаднах  авто замын өргөтгөл болон зогсоолын барилга угсралтын ажлын буталсан чулуун суурийг техникийн шаардлагад заасан стандартын шаардлага хангасан материалаар хийлгүйгээр асфальтбетон хучилтыг  хийж байгаа нь тогтоогдлоо. Иймд улсын байцаагчийн 14/07/030/141 дугаар  дүгнэлтийг гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.   
-    70353511 ирсэн 6 гомдлыг барагдуулж ажилласан
Байгаль орчин, аялал жуулчлал:
-    “Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК болон “Ачит Ихт” ХХК-ийн үйлдвэрийн бүсэд 2014.07.09-ний өдөр 8 үхэр хордож үхсэн осол гарсаны дагуу  ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна.
Барилга:
-    Орон аймгийн Прокуроорийн шийдвэрээр Орхон аймагт баригдаж байгаа Хувийн болон улс, орон нутгийн төсвөөр баригдаж байгаа барилгуудад хамтарсан шалгалт хийж дуусгав. Нийт 6 барилга хамрагдлаа.
-    Иргэн Жаргалсайханы үйлчилгээний барилгын угсралтын ажилд гүйцэтгэлийн хяналт хийж өмнө өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг хангууллаа.
-    Орон нутагт хийгдэж байгаа БУА-ын талаар ГХБХБГ-ын даргын өрөөнд 4 байгууллага оролцсон хуралд сууж хамтарсан шалгалт явуулах, барилгын материалуудыг ГХ,БХБГ-ын Барилгын материалын лабораторид тогтмол шинжлүүлж байхаар тус тус шийдвэрлэв.
-    БӨ ЭКО хорооллын гадна ИШС-ний улсын комиссод орж ажиллав.
Харилцаа холбоо:
-    Эрдэнэт үйлдвэрээс ирүүлсэн давтамжийн давхцал үүсч байгаа мэдээллийн дагуу ойролцоох долгион ашиглагч байгууллагуудад шалгалт хийж байна. Мөн хяналтын хуулийн төсөлд санал авах ажлыг өөрийн чиглэлээр хийж байна.   
Нийгмийн хамгаалал:
-    АТМБ- ХХК ны захирал Н.Батбилэгийн ирүүлсэн хүсэлтээр Баянцагаан багт байрлах ажлын байрыг барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч Н.Азхүүтэй үзэж тухайн ажлын байранд үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах боломжгүйг тогтоон газрын даргын 14/390 дугаартай албан бичгээр хариуг өгч ажилласан
-    Хөдөлмөрийн хэлтэст Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2012,2013 оны баримтын шалгалт эхэлсэн үргэлжилж байна.   
-    Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй давхардсан тоогоор 23 аж ахуйн нэгжийн 113 нэр төрлийн 4713.3 тн, 5 ширхэг бодис, бараа, бүтээгдэхүүнийг хяналтад  хамруулж,  23  мэдэгдэл олгож ажиллалаа. 
-    Нийт амьтан ургамал, бодис, бараа бүтээгдэхүүний 3385.7 тн буюу 71.8% газрын тосны бүтээгдэхүүн, 236.9 тн буюу 5.1% химийн бодис, 630.9 тн буюу 13.3% төмөр /металл/ хийц материал, 460.2 тн 5 ширхэг буюу 9.8% бусад бодис бараа бүтээгдэхүүн тус тус эзэлж байна.    
5    Хими-нян судлалын лаборатори    -    Хими–хор судлалын лабораторид нийт 10 сорьцонд 70 үзүүлэлт /ундны усны 5 сорьцонд 65 үзүүлэлт, хүнсний бүтээгдэхүүний 5 сорьцонд 5 үзүүлэлт/-ээр  тодорхойлоход стандартын шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.
-   Нян судлалын лабораторид нийт 72 сорьцонд 72 үзүүлэлт/ арчдасны 72 сорьцонд 72 үзүүлэлт/-ээр тодорхойлоход эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй сорьц илрээгүй.   
 


 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-11-01 1276
ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗРЫН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.10.27-31/

Гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэж байгаа бөгөөд Шанд, Даваат, Уртын гол, Говил, ...

2015-01-11 2218
ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ДОЛОО ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ /2015.01.05-09/

- 2014 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг 2014 оны 12 дугаар сарын 07-оос 15-ны хооронд ...

2014-05-20 1175
Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Т.Соёлбат 70353511 төв"-д ажиллалаа

Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Т.Соёлбат "Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 70353511 төв"-д ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.242.204
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 38 Онлайн
  • 1090 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 1090 Долоо хоногт
  • 178284 Сүүлийн сард
  • 6217504 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар