Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын долоо хоногийн мэдээ /2014.06.02-06/

•  Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Баянцагаан багт байрлах “МОННИС” ХХК-н зүүн талд 200 м.кв хэмжээтэй худалдаа үйлчилгээний зориулалттай газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар эзэмшүүлэх нөхцөлтэйгөөр  дуудлага худалдааны анхны үнэ 1485000 /нэг сая дөрвөн зуун наян таван мянган төгрөг/-өөр  2014.06.04-ний өдрийн 15:00 цагт АЗДТГ-ын хурлын том зааланд дуудлага худалдааг  зохион байгууллаа.
 Тус дуудлага худалдаанд 113 удаагийн үнэ хаялцаж 31000000 / гучин нэгэн сая төгрөг/-өөр тус газар зарагдлаа. Дуудлага худалдаанд ялсан иргэн 14 хоногийн дотор Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газартай гэрээгээ байгуулахаар боллоо.


 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:
• 28иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.
•   Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 11 иргэнд газар өмчлөөгүй лавлагаагаар үйлчлээд байна.
•   Газар хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзсан 28 иргэн, газрын зөрчилтэй 7 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай”, “Газар өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулж батлуулаад байна.
•  Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-аас газар өмчлөх хүсэлтэй 88 иргэний өргөдлийг хүлээн авч хэмжилт зураглал, материалын бүрдлийг шалган 54 иргэнд “Газар өмчлүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулан батлуулаад байна.
Кадастрын зураглалын чиглэлээр:
• Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хїссэн 8 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.
•  Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 14 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжид газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.
•  5 иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.
•  Кадастрын мэдээллийн сангаас 125 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.
• Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 10 өргөдөл хүлээн авч аймгийн Засаг даргын 311 дїгээр захирамжийг гаргуулсан.
•  Хашаагаа сунгаж зөрчил гаргасан 2 иргэний хашааг татуулж зөрчлийг арилгуулсан.
•  Газар эзэмшүүлэх тухай, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах
тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг бэлтгэсэн.

•  Мэдээллийн санд нэр зөрсөн 6 иргэний газар дээр очиж үзэн тодруулалт хийсэн.

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:
• Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ, ажлыг дүгнэх, хэмжилтийн зөрүү гарч байгаа талаар судалгаа хийж шинээр хийх гэрээний загварыг хийсэн.
•  Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 10 газарт магадлан хэмжилт хийж асуудлыг шийдвэрлэсэн.
•  “Ачит-Ихт” ХХК-ийн эдэлбэр газарт хэмжилт хийж зураглалыг 24,8 га зураглалын төсөл бэлтгэсэн.
• “Зэс-Эрдэнийн хувь” ХК-ийн хүсэлт гаргасан талбай нь “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК-ийн хайгуулын 2606 лицензтэй талбайтай давхацсан тул хайгуулын талбайгаас гаргуулах талаар аргазүйн зөвлөгөө өгсөн.
•  Хаягжилтийн зургийн төслийг Яргуйт, Даваат, Уртын голын хэсэгт хийсэн.
Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:
•  АИТХ-н төлөөлөгч Д.Баярмагнайгийн ирүүлсэн бичгийн дагуу Оюут багийн нутаг дэвсгэр дээр байрлах 2-22-р байрны ард байгаа гаражид газар чөлөөлөх мэдэгдэх хуудас өгсөн. БӨ суманд нүүлгэх албан тоот хүргүүлсэн.


 

•   Иргэн Ч.Батчулуун/99556625/
Дэнжийн 3-р байрны урд худгийн хажууд үйлдвэр баригдаад байна шалгаж өгнө үү гэсэн хүсэлтийн дагуу очиж шалгасан ба “Эрдэнэт-Амьдрал” ТӨХК газар дээр иргэн Мянганбаяр нь үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа нь тогтоогдсон ба ажил зогсоох мэдэгдэх хуудас өгсөн.
 

•   70353511-д Иргэн н.Наранцэцэг/99369478/
Зүүн дэнжийн урд байрлах бетонон хашаатай газрын эзэн нь зөвшөөрөлгүй хашаагаа сунгасан байсан тул зөрчлөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгсөн
•   Иргэн С.Отгонбаяр /99555827/
Эрдэнэ багийн 6-31 тоот оршин суугч С.Отгонбаяр нь байшингийн гэрчилгээг гаргуулах хүсэлт гаргасан ба хашаагаа зөвшөөрөлгүй сунгасан байсан тул хүсэлтийг биелүүлэх боломжгүй гэсэн хариу өгсөн.
•   Иргэн З.Сүрэнжав /94143362/
Эрдэнэ багт түр оршин суугч З.Сүрэнжав нь уг газраа өмчилж авах хүсэлт гаргасан ба уг газрыг шалгахад ногооны талбайд зөвшөөрөлгүй буусан байсан тул өргөдлийн хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн хариу өгсөн.
•   Иргэн П.Чулуунцэцэг/99391418/
П.Чулуунцэцэг нь Эрдэнэ багийн 24-04 тоот хашааны газрыг 2011 онд өмчилж авсан ба уг газар дээр нь зөвшөөрөлгүй айл буусан байна гэсэн хүсэлтийн дагуу очиж шалган зөвшөөрөлгүй буусан  айлд нь мэдэгдэх хуудас өгсөн
•   11-р хороолол Г хэсэг 6,7,8,17-р айлууд
11-р хороолол Г хэсэг 6,7,8,17-р айлуудын эзэмшлийн газар дээр зөвшөөрөлгүй газар ухаж, хундаам цутгаж эхэлсэн байна гэсэн гомдлын дагуу очиж шалгахад үйл ажиллагаа эхэлж газар ухаж,хундаам цутгаж эхэлсэн байна.Очиж шалгахад уг газар эзэнгүй байсан.
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр:
•    Байгууллагын долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2014.05.26-05.30/ www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын мэдээллийн дэлгэцээр явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.
•  Газрын Харилцаа Барилга Хот Байгуулалтын Газрын мэргэжилтнүүд ,Баян-Өндөр , Жаргалант сумдын газрын даамлууд сургалтад хамрагдсан мэдээллийг www.erdenet.mn сайт байгууллагын acebookpage хуудас, мэдээллийн дэлгэцээр явуулсан.
• Орхон ГХБХБГазар – төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн 2014 оны 05 сарын гүйцэтгэлийн мэдээг www.erdenet.mn сайт байгууллагын facebook page хуудсанд байрлуулсан
• Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн энгэрийн тэмдэг, ажлын үнэмлэх, нэрийн хуудасны загварыг гаргаж батлуулав.
• Засаг даргын захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны Мал түүхий эдийн зах /2014-06-03/,  Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай газар/ /2014-06-04/, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг /2014-06-05/ өдрийн video бичлэг хийж баримтжуулав.
Хот байгуулалт, барилгын чиглэлээр:
•  Мэргэжлийн хяналтын газраас ирүүлсэн явган замын хавтанд шинжилгээ хийж, үр дүнг явуулсан.
•  “Ноён concret” ХХК-иас ирүүлсэн хайрга, бетон шооны дээжид шинжилгээ хийж хариуг хүргүүлсэн.
•  “Мастер инженеринг” ХХК-ийн цемент, бетон шоод шинжилгээ хийсэн.
•  Барилгын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл авахыг хүссэн хүсэлт ирүүлсэн  2  аж ахуйн нэгжид материалыг шалгаж нягтлан зөвшөөрөл олгов./”Гризл”ХХК, “Баянтогтоц”ХХК/
• “ЭБЦТС”ТӨХК-ны гүйцэтгэсэн “Гэр хорооллын цахилгаан хангамж нэмэгдүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллуулж, гишүүдээс үүрэг даалгавар өгөгдөв.
•  Наадмын талбайн гүйцэтгэгч Эрдэнэт үйлдвэрийн геологи хайгуулын ангийн дарга Түвшинбаярт зөрчил арилгуулах, худгуудыг ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах талаар албан бичиг хүргүүлэв.
•   ХАБ-ын ажилтан бэлтгэх сургалтыг Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран зохион байгуулж, Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилгын салбарын ААН байгууллагуудын 32 инженерийг хамруулан сургалт явуулж байна.
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-05-06 1560
2014 оны 5 дугаар сарын 07 ний өдрийн өглөөний 09 цагаас оройн 18 цаг хүртэл цэвэр усны хэрэглээг хязгаарлах болсныг мэдэгдье

цэвэр усны төвлөрсөн шугамын толгой тоолуурыг баталгаажуулах ажлыг хийж байгаатай холбогдуулан 2014 оны ...

2015-03-27 1390
НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Орхон аймгийн Засаг даргын 2015 оны 03-р сарын 16-ны өдрийн А/96 дугаар захирамжийн дагуу Эрдэнэт ...

2014-12-17 2426
Түлээний зах түлшний үйлдвэртэй танилцлаа

Аймгийн ИТХ-ын дарга, төлөөлөгчид өнөөдөр Их залуу багийн “Буянт хангай” түлээний зах, ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.242.204
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 57 Онлайн
  • 1429 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 1429 Долоо хоногт
  • 178623 Сүүлийн сард
  • 6217843 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар