ОРХОН АЙМГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГАЗАР,ЭД АЖ АХУЙГ АРЧЛАН ХАМГААЛАХ ТАЛААР НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн газар, эд хөрөнгө, аж ахуйг арчлан хамгаалахтай холбогдсон эрх зүйн зохицуулалтыг энэхүү журмыг үндэслэн хэрэгжүүлнэ.
1.2. Нийтийн эзэмшлийн газар талбай, эд, аж ахуйд явган хүний зам, авто зам, ойн зурвас, ногоон байгууламж, түүний хашлага хайс, хамгаалалт, гэрэлтүүлэг, замын гэрлэн дохио,замын тэмдэг, хөшөө, түүхийн дурсгалт зүйлс, бэлэгдэл хүндэтгэлийн байгууламж, сурталчилгаа реклам, чимэглэл, дурсгалын самбар, интернет орчин, камержуулалт, өндөрлөг цогцолбор, усан ориглуур, тоглоомын талбай түүний байгууламжууд, автобусны зогсоол, сүүдрэвч, цэцгийн мандал, хогийн сав,сандал зэргийг хамааруулна.
1.3. Хотын гудамж талбай дахь нийтийн эзэмшлийн эд аж ахуйг хот тохижилт, цэцэрлэгжилт хариуцсан газар, Хязгаарлагдмал зориулалттай талбай газрыг тухайн албан байгууллага, Орон сууцны хороолол, бичил хороолол доторх хүүхдийн тоглоом, нийтийн эзэмшлийн талбайг Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хотын барилгажсан хэсгийн зурвас бүсийг тухайн дэвсгэрийн харьяалах сум, баг, Хотын ойн зурвас, ногоон бүсийг Байгаль орчны газар бүрэн хариуцаж, шинээр бий болгох, арчлан тордох, хамгаалар ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэнэ.
1.4. Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа нийтийн эзэмшлийн эд,аж ахуйг Төрийн болон Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн бүр өмчийн хэлбэрээс үл хамааран харж хамгаалах, түүний хэвийн нөхцөл байдлыг хангахад туслах үүрэгтэй бөгөөд орчноо тохижуулах, арчлан хамгаалах талаар адил үүрэг хүлээнэ.
1.5. Төрийн болон Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн өөрийнхөө эзэмшил газраас гадна 50 метр, эргэн тойронд 50 метр хүрэхгүй тохиолдолд гэрээгээр хариуцуулсан газарт нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, хог, цас цэвэрлэгээ хариуцна.
1.6. Энэхүү журмыг Орхон аймагт үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байнга болон түр оршин сууж буй Монгол улсын болон гадаадын иргэн бүр нэгэн адил дагаж мөрдөнө.
1.7. Журмыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих, захиргааны хариуцлага тооцох ажлыг Баян-Өндөр, Жаргалант сум, Хот тохижуулах газар, Мэргэжлийн хяналтын газар зохион байгуулж, бусад төрийн болон төрийн бус байгууллага,аж ахуйн нэгж, иргэд чиг үүргийн дагуу оролцоно.
1.8. Орхон аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй хэв журам сахиулах, хот байгуулалт, тохижилт үйлчилгээ, эрүүл ахуй, байгаль орчин, татвар, газрын харилцаа, мэргэжлийн хяналтын асуудал хариуцсан төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, гадаад иргэдийн харьяатын алба, иргэдийн оролцоотой энэхүү журмыг хэрэгжүүлнэ.
1.9. Хот нийтийн эзэмшлийн газар, эд, аж ахуйг хамгаалах талаар нийтээр дагаж мөрдөх журмыг үлгэр жишээ биелүүлж буй байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг урамшуулах арга хэлбэрийг бий болгож болно.

ХОЁР. СУМ, БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН  ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ
2.1. Сум, багийн Засаг дарга нар өөрсдийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, иргэдэд нийтийн эзэмшлийн газар, эд аж ахуйг хуваарилан эзэнжүүлж, ашиглалт, хамгаалалт, үйлчилгээг хариуцуулах “ Хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хамтран ажиллана. Гэрээнд заасан зам талбайн хальтиргаа гулгаа, хог шороог тогтмол цэвэрлэх түүнээс үүссэн хохирлын хариуцлагыг тухайн аж ахуйн нэгж, иргэн хүлээх заалттай байна.
2.2. Багийн Засаг дарга нар өөрсдийн хариуцаж буй нутаг дэвсгэр дээрх нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, талбайн ашиглалт, үүрэг зориулалт, нэр төрөл, тоо хэмжээ, арчлан хамгаалалтын байдал зэргийн талаар  тодорхой  мэдээлэл бүхий  цахим бүртгэл явуулж, жил бүр “Нийтийн эзэмшлийн газар, аж ахуйн эд хөрөнгө”-ийн тооллого явуулна.
2.3. Сумын Засаг дарга нар өөрийн нутаг дэвсгэрийн гудамж талбай дах нийтийн эзэмшлийн бүх хэсэгт газар шорооны ажил гүйцэтгэх тохиолдолд тухайн талбайн тохижилтонд урьд нь зарцуулсан хөрөнгийн тооцоог гаргаж, нөхөн сэргээх, тохижуулах зардлыг батлуулсны дараа нөхөн сэргээх зардлыг орон нутгийг хөгжүүлэх санд төвлөрүүлсний үндсэн дээр албан ёсны зөвшөөрөл авч, ажил эхлүүлнэ. Барилга, газар шорооны ажил эхлэх зөвшөөрлийг өгөх комиссын бүрэлдэхүүнд Хот тохижилт хариуцсан мэргэжилтэн заавал байлцана.
2.4. Сумын Засаг дарга нар хот доторх авто замыг өргөтгөх, сэргээх тохиолдолд тэнд орсон хот, нийтийн эд аж ахуй, ногоон байгууламж, мод бут сөөгийг шилжүүлэн суулгах, боломжгүй бол тайрч авах, зайлуулах зардлыг зам өргөтгөх ажлын төсөвт тусган мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх бөгөөд түүнд учирсан хохирлыг тооцож шинээр аж ахуй, ногоон байгууламж үүсгэхэд зориулна.
2.5. Шинээр баригдаж буй барилгын зураг төсөвт ногоон байгууламж үүсгэхээр тусгасан зардлыг орон нутгийн санд урьдчилан төвлөрүүлнэ. Шинээр барилга барих газарт ногоон байгууламж үүсгэх бололцоогүй бол тэрхүү барилгын эзэлж буй талбайн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний ногоон байгууламж үүсгэх зардлыг урьдчилан авч, өөр газарт цэцэрлэгжилт үүсгэхээр хөрөнгийг нь төвлөрүүлсний үндсэн дээр ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгож байна.
2.6. Камерын нэгдсэн хяналтыг хэрэгжүүлж буй Цагдаагийн байгууллагатай хамтран илэрсэн зөрчлийг баримтжуулж, цахим мэдээллийн сан бий болгон зөрчлийг барагдуулах арга хэмжээ авна.
2.7. Хотын ногоон байгууламжийг нутагшуулах, түүн дээгүүр зам харгуй гаргах болон явган хүний замын гарцын асуудлыг судалж, оновчтой тогтоож мөрдүүлнэ.
2.8. Хотын хорооллуудын дундах хогийн цэгийн байршлыг шинэчлэх, шинээр бий болгох асуудлыг тавигдаж буй шаардлагын дагуу цогц байдлаар авч үзэж шийдвэрлэх, хогийн савны тоог нэмэгдүүлэх.
2.9. Энэхүү журмыг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн, зөрчсөн байгууллага, иргэдийн талаар болон гарсан зөрчил, авсан арга хэмжээний талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх, сурталчлах.

ГУРАВ. ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

3.1. Аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж орчиндоо барилгын нормоор тооцсон ногоон байгууламжтай байх бөгөөд өөрийн эзэмшлийн болон сум, багаас хариуцуулсан нийтийн эзэмшлийн эд аж ахуйг  нэг бүрчлэн бүртгэлдээ авч, түүнийг арчлах, хамгаалах, цэвэрлэх зардлыг жил бүрийн төсөв төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ.
3.2. Орхон аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн нийтийн эзэмшлийн эд аж ахуйн хэлбэр, хийц, загвар зориулалтыг өөрчлөх, шинээр самбар обьект байршуулах, гудамж талбайд тохижилт хийх, ногоон байгууламж байгуулах цэцгийн мандлыг байршуулах ажлын зураг төслийг гаргахдаа аймгийн Ерөнхий архитектороор батлуулан холбогдох  мэргэжлийн байгууллагын  дүгнэлтийг үндэслэн өөрчлөх үүргийг хүлээнэ.
3.3. Байгууллага, аж ахуйн нэгж нь өөрийн эдэлбэр газраас гадна сумаас хуваарилан хариуцуулсан орчны газраа байнга цэвэр байлгаж, хог хаягдлаа ил задгай асгахгүй, салхинд хийсгэхгүй, шатаахгүй, тараахгүй байхаар зохицуулж, мод бут сөөг тарьж ургуулах, хамгаалах, цас мөсийг цэвэрлэж, хальтиргаа гулгаа үүсгэхгүй байх, нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйг арчлан хамгаалах, сэлбэн засах, тохижуулах, хохирол учруулбал гэрээний дагуу барагдуулах.
3.4. Гэрэлтүүлэг, реклам, гэрлэн чимэглэлийг зохих журмын дагуу Хотын захирагчийн албатай тохиролцон батлагдсан зураг эскизийн дагуу үзэмжтэй хийлгэж байнга ажиллуулахын зэрэгцээ орчноо шөнийн цагт байнга гэрэлтүүлэгтэй байлгах.
3.5. Хотын дотор зам, гүүр, далан, суваг болон инженерийн шугам сүлжээг шинээр барих, засварлахдаа Холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас 15 хоногийн өмнө зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр гүйцэтгэх ба зам талбай, ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйг гэмтээсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр нөхөн сэргээж, тухайн өмчийн эзэнд хүлээлгэн өгөх.
3.6. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс хотын гудамж талбайд жагсаал цуглаан хийх, баяр ёслолын болон үзвэр үйлчилгээний арга хэмжээ зохион байгуулахдаа хуулийн дагуу тухайн сумын Засаг даргаас зөвшөөрөл авах ба орчны ариун цэврийг чанд сахин нийтийн эзэмшлийн эд аж ахуйг хамгаалах, гэмтээсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр засварлан, хохирлыг арилгах.
3.7. Хотоо тохижуулах, ариун цэврийг сахиулах, нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйг арчлан хамгаалахад их, дээд, тусгай мэргэжлийн коллеж, сургууль болон ерөнхий боловсролын  сургуулиуд, иргэний нийгмийн байгууллагууд идэвхитэй оролцох.
3.8. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөнөөс хот нийтийн аж ахуйд хохирол учруулсан тохиолдолд уг хохиролыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлж, захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хариуцлага тооцох.
3.9. Албан байгууллага бүр өөрийн баталгаажсан дэвсгэр газартаа болон нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд мод сөөг тарих, цэцгийн мандал байгуулах зэрэг ногоон байгууламж, тохижилтын ажлыг  Ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан хийж гүйцэтгэнэ.

ДӨРӨВ. ТУС АЙМАГТ БАЙНГА БОЛОН ТҮР ОРШИН СУУЖ БУЙ МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОН ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ
4.1. Орон сууц, байр хашааныхаа орчныг тохижуулах мод бут сөөг,цэцэг тарих, зүлэг хадах, зэрлэг өвс ургамлыг устгах, орчныхоо ариун цэврийг сахиулах, хальтиргаа гулгааг арилгах зэрэг нийтийг хамарсан ажилд идэвхитэй оролцох.
4.2. Зохих байгууллагын зөвшөөрөл шинжилгээгүйгээр нохой муур зэрэг гэрийн тэжээвэр амьтад тэжээхгүй байх, холбогдох байгууллагаас энэ талаар тавьсан шаардлагыг хэрэгжүүлэх.
4.3. Ногоон байгууламж, тусгай зам талбай дээгүүр болон замгүй газраар тээврийн хэрэгслээр явж, зам талбай, мод ургамал сүйтгэх, зөвшөөрөлгүйгээр газар шорооны ажил хийх зэргээр нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйд  хор хохирол учруулахгүй байх.

ТАВ. ХОЛБОГДОХ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД, ТЭДГЭЭРИЙН ҮҮРЭГ
5.1. Сумдад нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйн арчилгаа үйлчилгээний ажилд хяналт тавих үүрэг бүхий ажилтан / олон нийтийн байцаагч / ажиллуулах.
5.2. Жил бүрийн 5,10 дугаар сарыг тохижилтын ажлын сар болгож, энэ ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйн ашиглалт, хамгаалалт, арчилгааг сайжруулах, шинээр тохижуулах ажилд нийтийг хамруулан оролцуулах хөдөлгөөн өрнүүлж хэвшүүлэх.
5.3. Тохижилт, арчилан хамгаалах ажилд идэвхи санаачлагатай оролцож, тодорхой хувь нэмэр оруулсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг хариуцлагын гэрээ болон сум, багтай байгуулсан тохижилтын ажлын гэрээний биелэлттэй холбон дүгнэж, холбогдох журмын дагуу урамшуулах.
5.4. Нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйд хайр гамгүй хандсан, эвдэж сүйтгэсэн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд шаардлага тавьж, хохирлыг арилгуулах зөвлөмж, шаардах хуудас, мэдэгдэл өгч, хуульд заасан эрхийнхээ дагуу хариуцлага хүлээлгэх.
5.5. Журмын хэрэгжилтэд иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог хангаж, иргэдэд мэдээлэл өгөх, сурталчлах, иргэний ёс зүйн үүрэг хариуцлагыг ойлгуулах ажлыг дэс дараатай зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг тухай бүр арилгуулж байх.

ЗУРГАА. ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛС
6.1. Аймгийн Засаг даргын шийдвэргүйгээр нийтийн эзэмшлийн зам талбай, ногоон бүсэд гэр, хашаа байшин зэрэг бусад барилга байгууламжийг барих, өргөтгөх.
6.2. Нийтийн эзэмшлийн эд, аж ахуйг эвдэж гэмтээх.
6.3. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр суваг шуудуу ухах, зам талбайг сэтлэх.
6.4. Ухуулга, сурталчилгааны хуудас, зарлал, мэдээллийг зориулалтын самбараас бусад газар байрлуулах.
6.5. Гинжит болон хүнд машин механизмаар хатуу хучилттай зам талбайгаар явах.
6.6. Зөвшөөрөгдөөгүй газар худалдаа хийх, тоглоом тоглуулах, сугалаа гаргах, мэргэ төлөг тавих, савхи гутал тослох, будах, шатах тослох материал худалдах зэрэг бусад хориглосон үйлчилгээг явуулах.
6.7. Хотын гудамж талбай, орон сууцны орц хонгилд хог хаягдал хаях.
6.8. Холбогдох байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр зам талбай шинээр хийх, барилгын орц гарцыг өөрчлөх, шинээр хийх.
6.9. Хог хаягдал, бохир усыг тогтоосон цэгээс өөр газарт хаях, шатаах, нус цэр хаях, бие засахгүй байх.
6.10. Мал амьтдыг хариулга, хяналтгүй явуулж хотын ногоон бүст оруулахгүй байх.
6.11. Шугам сүлжээний худаг, байр орц хонгилд орогнохгүй байх.

ДОЛОО.  ХАРИУЦЛАГА

7.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн буруутай этгээдэд шүүгч, сум, багийн Засаг дарга, Цагдаагийн эрх бүхий ажилтан, тусгайлан эрх олгогдсон улсын байцаагч, нийгмийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагч болон тухайн байгууллагын дээд шатны эрх бүхий албан тушаалтан Монгол улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудад зааснаар захиргааны шийтгэл оногдуулна.
7.2. Энэхүү журмын шаардлагыг удаа дараа зөрчсөн Аймаг, сум, багаас хуулийн дагуу өгсөн үүрэг даалгавар, шаардлагыг биелүүлээгүй байгууллага, аж ахуйн нэгж болон тухайн буруутай этгээдийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу аймгийн Засаг дарга аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь түтгэлзүүлэх, бүрмөсөн хориглох хүртэл арга хэмжээ авах ба  шаардлагатай тохиолдолд шүүхэд шилжүүлнэ.
7.3. Бүх нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны журмын биелэлтийг тухайн байгууллагадаа зохион байгуулах үүрэг бүхий албан тушаалтан энэ үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нөхцөлд түүнд захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ.
7.4. Зөвшөөрөлгүй зам талбай сэтэлсэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад дараах хариуцлага хүлээлгэнэ.
7.4.1. Авто зам хариуцсан улсын байцаагч торгууль оногдуулж, авто замын нөхөн сэргээлтийн төлбөрийг 10 дахин нэмэгдүүлж хохиролгүй болгоно.
7.4.2. Зөвшөөрөлд заасан хэмжээнээс илүү зам сэтэлсэн тохиолдолд дахин хэмжилт хийж, нөхөн сэргээлтийн төлбөрийг нэмж төлүүлнэ.
7.4.3. Зөвшөөрөлд заасан хугацаанд ажил бүрэн хийгдэж дуусаагүй, хугацаа хэтрүүлсэн, замын хөдөлгөөнд саад учруулсан тохиолдолд хуулийн дагуу захиргааны хариуцлага оногдуулна.
7.4.4. Зөвшөөрөлгүй зам сэтлэсэн тохиолдолд зөрчил гаргагчийн тусгайлан олгосон эрхийг хасах хүртэл арга хэмжээ авна.
7.5. Авто замын нөхөн сэргээлтийг чанаргүй хийж гүйцэтгэсэн тохиолдолд уг ажлыг тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагаар өөрийн хөрөнгөөр нь дахин засварлуулна.
7.6. Эзэмшил газар дээр сумаас ноогдуулж, хариуцуулсан газар дээр хальтиргаа гулгаа үүсч, иргэд бэртэж гэмтэх, автомашин мөргөлдөж осол аваар гаргасан тохиолдолд холбогдох хохирол, эмнэлэг, эмчилгээний зардлыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.
7.7. Хотын төвийн ногоон бүсэд нэвтэрсэн иргэдийн мал, амьтдыг хууль ёсны эзэмшигчийг тогтоотол сум, багийн нутаг дэвсгэрт тодорхой цэгт хадгалж, гарсан зардлыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.


          ХОТ, НИЙТИЙН ЭД АЖ АХУЙ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИНД УЧИРСАН  ХОХИРЛЫГ АРИЛГУУЛАХ,

НӨХӨН СЭРГЭЭХЭД МӨРДӨГДӨХ ҮНЭ, ТАРИФ
 

Д/д

Эд аж ахуй, ногоон байгууламжийн нэр төрөл

Хэмжих нэгж

Нэгжийн суурь үнэ /төг/

1

Бут, сөөг

1 ш

42.141

2

Бүх төрлийн шилмүүст мод

1 ш

85.760

3

Бүх төрлийн навчит мод

1 ш

85.700

4

Гацуур мод

1 ш

150.000

5

Ургамлан хашлага

1 у/м

55.480

6

Зүлэг

1 м²

58.470

7

Нэг ба хоёр наст цэцэг

1 м²

250.000

8

Олон наст цэцэг

1 м²

230.000

9

Цэцгийн ваар

1 ш

150.000

10

Асфальтан бетон зам, талбай

1 м²

675.490

11

Цемент бетон зам, талбай

1 м²

450.000

12

Авто замын хашлага

1 у/м

240.000

13

Явган замын бетон хавтан

1 у/м

55.000

14

 Гэрэл ойлгогч тумба

1 ш

380.000

15

Замын тэмдэг сэргээх

1 ш

43.355

16

Өнгөт хавтан зам, талбай

1 м²

120.000

17

Ногоон байгууламжийн хайс хашлага

Ширмэн 1 у/м

Төмөр 1 у/м

240.000

115.000

18

Гэрэлтүүлгийн төмөр шон

1 ш

500.000

19

Гэрлийн шон /Никель/

10 м хүртэл

1.500.000

20

Гэрлийн цайран шон /Япон/

10 м хүртэл

1.000.000

21

Цувимал төмөр шон /Хятад/

10 м хүртэл

800.000

22

Гэрэлтүүлэгч

1 ком

850.000

23

Гэрлийн шкаф

1 ком

1.000.000

24

Кабель шугам

1 м

50.000

25

Гэрэл дохионы шон

1 ш /Орос/

1 ш /Солонгос/

550.000

2.100.000

26

Услалтын системийн шугам хоолой

1 у/м

330.000

27

Замын ус зайлуулах төв шугам сэргээх

1 у/м

1.200.000

28

Замын ус зайлуулах төв шугамын үзлэгийн худгийг сэргээх

1 худаг

2.400.000

29

Замын ус хүлээн авах шүүрт худгийг сэргээх

1 у/м

1.200.000

30

Замын ус хүлээн авах шүүрт худгийг сэргээх

1 худаг

1.000.000

31

Хогийн сав, сандлын хослол /чулуун/

1 ком

700.000

32

Хогийн сав, сандлын хослол /бетон/

1 ком

450.000

33

Хүүхдийн тоглоомын талбайн хийцүүд

Хийц нэг бүрийн үнэлгээгээр

Балансын үнийг 3 дахин нугалах

34

Чийрэгжүүлэх зориулалттай төхөөрөмж

Хийц нэг бүрийн үнэлгээгээр

Балансын үнийг 3 дахин нугалах

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-29 1374
Мини парламентийн анхдугаар хуралдаан боллоо

Монгол улсад хүүхдийн байгууллага, хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 90, Орхон аймгийн хүүхдийн байгууллагын 40 ...

2018-06-22 1681
45000 ГАРУЙ ИРГЭНД “НЭГ ЦОНХНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ҮЗҮҮЛЖЭЭ

Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар Нэг цонхны үйлчилгээгээр 45500 гаруй хүн үйлчлүүлжээ.

2014-05-05 1338
70353511-д 91 иргэн ханджээ

Өнгөрсөн долоо хоногт буюу 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 5 хүртэл 7 хоногийн хугацаанд 70353511 утсанд ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.230.144.31
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 2795 Өнөөдөр
  • 4120 Өчигдөр
  • 21529 Долоо хоногт
  • 198723 Сүүлийн сард
  • 6237943 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар