ОРХОН АЙМГИЙН 2013 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

Нэг.Ерөнхий зүйл:
1.1 Орхон аймгийн 2013 оны 03-р улирлын байдлаар аймгийн хэмжээнд нийт 200 төрлийн бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөтэй байсан.
Хагас жилийн байдлаар Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 05-р сарын 17-ны өдрийн тогтоолоор аймгийн хэмжээнд 38 бараа, ажил үйлчилгээ нэмэгдсэн.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 7 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдахаар эрх шилжигдэн ирсэн.
Дээрх 137 бараа ажил, үйлчилгээн дээр Аймгийн ИТХ-ын өдрийн2013.07.04-ны өдрийн тогтоол,Жаргалант сумын  ИТХ-ын 2013.07.01-ны өдрийн тогтоолоор тус тус нийт 63 бараа, ажил, үйлчилгээ нэмэгдэн аймгийн хэмжээнд 3-р улирлын байдлаар 200 бараа ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө батлагдан тайлагнаж байна.
Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 200 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа төлөвлөгдсөнөөс 2013.10.04-ний өдрийн байдлаар дараах байдалтай байна.
Үүнээс:
•    Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 99 бараа ажил, үйлчилгээ буюу 9 тэрбум төгрөг, улсын төсвийн хөрөнгөөр 7 бараа, ажил буюу 1 тэрбум гаруй нийт 106 ажил буюу 10 тэрбум гаруй төгрөгний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын биелэлт нь шалгарсан тендер 100 буюу 94 хувьтай, үнэлгээ хийгдэж буй 1 буюу 1 хувьтай, зарласан тендер байхгүй, зарлаагүй тендер-4 буюу 4 хувьтай, яаманд шилжсэн 1 буюу 1 хувьтай байна. Одоогийн байдлаар аймгийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагаа нь 95 хувийн биелэлттэй байна.
•    Жаргалант сум нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 73 ажлын худалдан авах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгагдсанаас шалгарсан тендер 70 буюу 97 хувьтай, үүнээс зарлаагүй-1 буюу 1 хувьтай, төлөвлөгөөнөөс хасагдсан-1 буюу 1 хувьтай, зарласан 1 буюу 1 хувьтай байна. Одоогийн байдлаар Жаргалант сумын худалдан авалтын төлөвлөгөө 98 хувийн биелэлттэй байна.
•    Баян-Өндөр сум нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 21 ажлын худалдан авах ажиллагааг төлөвлөсний дагуу шалгарсан тендер 21 буюу 100 хувьтай байна. Одоогийн байдлаар Баян-өндөр сумын худалдан авалтын төлөвлөгөө 100 хувийн биелэлттэй байна.
-    Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт хагас жилийн байдлаар 96 хувьтай байна.
1.2 Тухайн жилийн сайтад оруулсан төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагаа байхгүй байна.
1.3 Энэ оны 3-р улиралын байдлаар дараах шалтгааны улмаас зарлагдаагүй байна.
 Үүнд:
o    Агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх-Энэхүү ажлын бэлтгэл үе шат болох мастер төлөвлөгөөг Хулаахай ХХК нь боловсруулж хүлээлгэн өгсөн. Матер төлөвлөгөөний дагуу авах арга хэмжээ байгаа учир зарлагдаагүй байна.
o    Аrc GIS 10.01 программ хангамжийг суурилуулж, үйл ажиллагаандаа ашиглах-Байгаль орчны яамнаас аймаг орон нутаг бүрт нэгэн зэрэг дээрхи программыг суулгах болсон учир тендер нь зарлаагүй байна.
o    Аялал жуучлалын Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв – зураг төсвийг хийлгэх нь байршил нь өөрчлөгдсөн учир зарлагдаагүй байна.
-    Аймгийн хэмжээнд энэ улиралд зохион байгуулж эхлээгүй үлдсэн бүх худалдан авах ажиллагааг 4-р улиралд бүрэн зохион байгуулж дуусгахаар төлөвлөж байгаа.
1.4 Энэ улирлын байдлаар бүх тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд буюу аль болох богино хугацаанд хийж байна.
-    Одоогийн байдлаар тендерийн хүчинтэй хугацаанд хийгдээгүй худалдан авалт байхгүй байна.
1.5     Энэ улирлын байдлаар худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил байхгүй байна.
1.6 Энэ улирлын байдлаар худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол 1 байна. Үүнд: 7 дугаар сургуулийн спорт заалны барилгын их засварын ажлын тендерт оролцогчдоос сангийн яаманд гомдол гаргасан. Тендерийн баримт бичгийг сангийн яаманд шалгуулахаар хүргүүлсэн байна.
Хоёр. Харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар
2.1 Аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанаас Баян-өндөр сум, Жаргалант сум, Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, Инженерүүдийн холбоо, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв зэрэг байгуулагуудад худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөмжийг байнга өгч тендерийн баримт бичгийн боловсруулалтанд хяналт тавьж ажиллаж байна.
-    Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авалт хийж байгаа харъяа байгууллага болох Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын худалдан авах ажлын төлөвлөгөөг аймгийн ТЕЗ-ын багцын төлөвлөгөө үүсгэн хэрэгжүүлж байна.
-    Харъяа байгууллагуудын ажилтнуудыг орон нутгаас зардлыг нь гарган Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулж байна.

Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал
3.1    Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь худалдан авах ажиллагааг нээлттэй ил тод явуулах, иргэдийн оролцоог хангах, тэгш шударга өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлэх зэрэг хуульд заасан ХАА-ны үндсэн зарчмуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Үүнд:
3.1.1.Худалдан авах ажиллагааг нээлттэй, ил тод явуулах зорилгоор:
 “2013 онд Худалдан авах ажлын аймгийн төлөвлөгөө” болон зарлаж байгаа Тендерийн урилга, үр дүн, явцын мэдээллийг:
    1. Улсын хэмжээнд өдөр тутмын Өдрийн сонин, Өглөөний сонинд
2. Сангийн яамны www.e-procurement.mn
3. Аймгийн www.erdenet.or.gov.mn
4. Орон нутгийн www.erdenetnews.mn
5. Аймгийн ИТХ-ын www.ith-orhon.mn сайтуудад байршуулж
5. Хотын шуудан сонин
6. Шинэ мэдээ сонин
7. Нар туссан цаг сонин
8.Орон нутгийн 6 телевизээр
9.Үйлчилгээний төвийн баруун талд /гадаа/ байрлаж байгаа Их танил ХХК-ийн Мэдээллийн LED дэлгэц-ээр иргэд, олон нийтэд зарлан мэдээлж байна.
-    Орон нутаг дахь хувийн хэвшлийн 6 телевиз, 3 сонин, 1 сайттай тус бүртэй нь 800,0 мян.төгрөгийн, нийт 8800,0 мян.төгрөгийн Хамтран ажиллах гэрээ байгуулан тендерийн нээлт, үнэлгээний явц, үр дүн зэрэг бүхий л үе шат бүрийн мэдээллийг тогтмол мэдээлж байна.
-   Аймгийн Засаг дарга болон Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай байгуулсан “Хамтран ажиллах төлөвлөгөө”-нд ХАА-ны бүхий л үе шатны мэдээллийг Эрдэнэт үйлдвэрийн Эрдэнэт телевиз, Өнөөгийн Эрдэнэт сонин, гадна дэлгэцээр нь үнэ төлбөргүй мэдээлэх асуудлыг тусган шийдвэрлүүлсэн.

3.1.2.Худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор:
        1.Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтыг Сангийн яамны ХААБГазартай хамтран 3 удаа зохион байгуулж, нийт 174 хүнийг хамрууллаа.
        2.Үнэлгээний хороо бүрийн бүрэлдэхүүнд тухайн шатны Иргэдийн хурлаас томилсон иргэний төлөөлөлийг оролцуулж байна.
        3.”Олон нийтийн хяналтын зөвлөл” байгуулахаар төлөвлөж, уг зөвлөлд орж ажиллах иргэдийг бүртгэн Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх А3 сертификатын сургалтанд хамрууллаа.
    3.1.3.Худалдан авах ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор:
Цаашид тендерт оролцож буй аж ахуйн нэгжүүдийн:
         -Мэргэжлийн инженер техникийн ажилчидтай эсэхийг нь
        -Шаардлагатай машин механизм, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг нь
        -Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр, санхүүгийн чадвартай эсэхийг нь
                -Одоо хэрэгжүүлж буй гэрээны мэдээлэл, ажлын ачаалал даах чадвар
        -Өмнөх гэрээт ажлаа хэрхэн гүйцэтгэсэн байдлыг нь нарийн судлах, шаардлагатай нөхцөлд бодитоор үзэж нягтлаж байж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зарчим баримтлан ажиллаж байна.
3.2.Бараа, ажил худалдан авалтын гэрээний хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Тухайлбал:
Нийлүүлэгч байгууллагыг хөрөнгөө ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөхөд нь байлцаж, нийлүүлж буй бараа нь тендерт санал болгож гэрээнд тусгагдсан техникийн үзүүлэлт, чанар, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна.
Ажил гүйцэтгэхээр шалгарсан компаниудын ажлаа хэрхэн чанартай гүйцэтгэж байгаа талаар хэвлэл мэдээлэлийн байгууллагуудтай хамтран ХАА-ны албаны мэргэжилтэн, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн албаны хяналтын инженерүүдтэй ажлыг газар дээрээс нь олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна.

3.3.Санал, хүсэлт:
Худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжинд нийцүүлэн үр дүнтэй зохион байгуулахад орон нутагт зарим хүндрэл бэрхшээл учирч байгаа тул дараах санал хүсэлтийг судлан үзэж шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Үүнд:
1.    Худалдан авах ажиллагааны нэгжийн эрх хэмжээ, чиг үүргийг тодорхой болгон хуулинд өөрчлөлт оруулах
2.    Худалдан авах ажиллагааны албад орон нутагт шинээр байгуулагдсантай холбогдуулан ХААБГ-аас нэгдсэн сургалт семинарыг бүсчилсэн байдлаар эсхүл УБ хотод нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах
3.    Үнэлгээний хорооны гишүүд худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшсэн байна гэж хуулинд заасан. Орон нутгийн хэмжээнд А3 сертификаттай хүн цөөхөн байна. Энэхүү сургалтыг олон удаа зохион байгуулахад санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байгааг харгалзан үзэж төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт зохион байгуулах
4.    Сангийн сайдын 2013 оны 13 дугаар тушаалаар баталсан “ХАА-ны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам”-ын 5.2 дахь заалтын .. 90-ээс доошгүй хувийн амжилт үзүүлсэн гэдгийг бууруулах талаар судалж үзнэ үү. Учир нь манай аймгийн хувьд л гэхэд 3 удаа сургалт зохион байгуулж 174 хүнийг хамруулахад 65 хүн л АЗ сертификат авч байна. Иймд 90 оноо авч байж тэнцэнэ гэж журамд тусгасан нь орон нутагт хэтэрхий өндөр шалгуур болж байна.
5.    Сангийн сайдын 2012 оны 301 дугаар тушаалаар баталсан “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-д зааснаар төрийн албан хаагчдад урамшуулал олгохгүй болсон. Үнэлгээний хороонд орсон төрийн албан хаагчид нь өөрийн үндсэн ажлын хажуугаар Тендерийн баримт бичиг боловсруулах, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар боловсруулах, тендерийг үнэлэх, хурлын тэмдэглэл, дүгнэлт бичих, хавтаст хэрэг бүрдүүлэн архивын нэгж болгох зэрэг ажлыг ажлын бус цагаар орой үдэш сууж хийдэг. Ялангуяа Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга маш их ачаалалтай ажилладаг. Урамшуулал өгөхгүй болсоны улмаас төрийн албан хаагчид Үнэлгээний хороонд орохоос аль болох татгалзах хандлага их гарч байна. Иймд урамшуулал олгох асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.
 
                                        Тайланг хянасан:
                                        Орхон аймгийн ХАА-ны албаны дарга                  Л.Оюунгэрэл

                                        Тайлан гаргасан:
                                        Бараа худалдан авалт, сургалт, дотоод ажил
                                        хариуцсан мэргэжилтэн                                          Д.Оюунбаяр
 

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2013-07-17 1388
ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ

Тендер шалгаруулалтын дугаар: 2013-ХОА-Т.4 "Хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр байгуулах"-ыг ...

2017-06-15 1203
Тендерийн нээлт

Тендерийн нээлт

2015-05-12 1412
Цахим тендерийн урилга

Огноо : 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: “ХААМСҮТ-ийн барилгын засварын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.55.22
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 24 Онлайн
  • 4108 Өнөөдөр
  • 4737 Өчигдөр
  • 8845 Долоо хоногт
  • 186039 Сүүлийн сард
  • 6225259 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар