АЙМГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСӨВ

                                                                           /мян.төгрөг/

ТӨСВИЙН ОРЛОГО

ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ

АИТХ-Р БАТАЛСАН НИЙТ ОРЛОГО

АИТХ-Р БАТАЛСАН СУУРЬ ОРЛОГО

Орон нутгийн хөгжлийн

санд төвлөрүүлэх орлого

Нийт орлого

          40,826,701.2

           33,853,422.3

 

Урсгал орлого

         40,106,701.2

            33,133,422.3

 

1

Татварын орлого

             39,759,722.5

           32,786,443.6

 

2

Орлогын албан татвар

23,709,188.5

   23,709,188.5

 

3

Хувь хүний орлогын албан татвар

  25,519,188.5

    25,519,188.5

 

3.1

Цалин хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого

          24,329,188.5

            24,329,188.5

 

3.2

Үйл ажиллагааны орлого

                    70,000.0

                   70,000.0

 

3.3

Хөрөнгө борлуулсаны орлого / ҮХЭХ борлуулсаны 2%-н татвар/

                 650,000.0

                 650,000.0

 

3.4

Бусад орлого / суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татвар /

                 270,000.0

                 270,000.0

 

4

Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээ эрхлэгч иргэний орлогын албан татвар

                 200,000.0

                 200,000.0

 

5

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт

              (1,810,000.0)

             (1,810,000.0)

 

6

Өмчийн татвар

   5,069,184.0

     5,069,184.0

 

6.1

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар / 0.6% болон иргэдийн өмчилж авсан газрын татвар /

                5,066,684.0

             5,066,684.0

 

6.2

Бууны албан татвар

                      2,500.0

                      2,500.0

 

7

Дотоодын бараа үйлчилгээний албан татвар

        580,000.0

       435,000.0

 

7.1

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

                 580,000.0

                 435,000.0

 

8

Бусад татвар/төлбөр хураамж/

        205,630.0

        180,000.0

 

8.1

Улсын тэмдэгтийн хураамж

                 205,630.0

                  180,000.0

 

9

Газрын төлбөр

    10,167,620.0

      3,364,971.1

 

9.1

Газрын төлбөр

             10,167,620.0

               3,364,971.1

 

10

Байгалын нөөц ашигласаны төлбөр

          28,100.0

          28,100.0

 

10

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласаны төлбөр

                      8,000.0

                      8,000.0

 

10

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

 

                                 -  

 

10

Ус,рашаан ашигласаны төлбөр

                     17,000.0

                    17,000.0

 

10

Ойн нөөц ашигласаны төлбөр

                       3,100.0

                       3,100.0

 

11

Татварын бус орлого

      346,978.70

                 346,978.7

 

11

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

                 66,978.70

                   66,978.7

 

11

Татварын хүү,торгуулийн орлого

               280,000.00

                 280,000.0

 

12

Хөрөнгийн орлого

      320,000.00

     320,000.00

 

12

Хөрөнгө борлуулсны орлого

               320,000.00

              320,000.00

 

13

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

   400,000.00

     400,000.00

 

14

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр

санхүүжих байгууллагын өөрийн орлого

 

 

 

 

15

Орон нутгийн хөгжлийн санд

 төвлөрүүлэх орлого

              

 

 

 

 

6,973,278.90

 

 

            2013 ОНЫ ТӨСӨВТ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ, ТҮҮНИЙ ХАРЪЯА                    БАЙГУУЛЛАГА БУСАД БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО

                                                                                                                                      /мян.төгрөг/

 1

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

 0

1.1

Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

 

2

Аймгийн ерөнхий аудитор

0

1.1

Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

 

3

Аймгийн Засаг дарга

66,978.70

3.1

Өмчийн харилцааны газар

55,978.70

3.2

Байгаль орчныг хамгааалах газар

1,500.00

3.3

Ойн анги

9,500.00

3.4

Ахмадын хороо

                                                 

 

 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ  НАРЫН

ТӨСӨВ ЗАРЦУУЛАХ ЭРХ

                                                                                                                                 /мян.төгрөг/

АЙМГИЙН НИЙТ ЗАРДАЛ

15,256,938.1

1

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

462,172.2

1.1

Урсгал зардлын дээд хэмжээ

462,172.2

1.2

Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ

 

2

Аймгийн ерөнхий аудитор

325,376.4

2.1

Урсгал зардлын дээд хэмжээ

325,376.4

2.2

Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ

 

3

Засаг дарга

14,469,389.6

3.1

Аймгийн засаг даргын тамгын газар

1,082,906.4

3.2

Худалдан авах ажиллагааны нэгж

102,881.0

3.3

Хотын захирагчийн алба

134,430.4

3.4

Хот тохижуулах газар

1,957,072.6

3.5

Өмчийн харилцааны газар

110,732.2

3.6

Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

50,712.2

3.7

Автозамын сан

435,000.0

3.8

Хотын нийтийн тээвэр

50,000.0

3.9

Байгаль хамгаалах сан

1,021,476.3

4

Ахмадын хороо

40,373.5

4.1

Аймгийн халамжийн сан

7,851,010.0

4.2

Аймгийн байгаль орчныг хамгаалах газар

109,887.6

4.3

Ойн анги

36,372.0

4.4

Засаг даргын нөөц сан

335,000.0

4.5

Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал

812,930.4

4.6

Хөрөнгө оруулалт

338,605.0

4.7

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг

43,500.0

5

Сумдад олгох суурь зардал

1,506,525.3

5.1

 Баян-Өндөр суманд олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

1,056,216.6

5.2

Жаргалант суманд олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

450,308.6

5.3

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг

5,323,080.0

 

                       ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХУВААРИЛАЛТ

                                                                      /мян.төгрөг/

АЙМАГ, СУМ

ТӨСӨВ

1

Аймаг

                                                           3,548,700.00

2

Жаргалант сум

                                                           2,679,642.00

3

Баян-Өндөр сум

                                                           2,643,438.00

Нийт дүн

                   8,871,780.00

 

         2013АЙМГИЙН ТӨСВӨӨС СУМДЫН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ
                                                                                                                               
  /мян.төгрөг/

СУМ

ТӨСӨВ

1

Жаргалант сум

                                                              450,308.63

2

Баян-Өндөр сум

                                                           1,056,216.65

Нийт дүн

                                                           1,506,525.28

 

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР САНХҮҮЖИГДЭХ БАЙГУУЛЛАГА

                                                                                                                   /мян.төгрөг/

 

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

ТӨСӨВ

1

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

     6,906,613.50

2

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

   14,070,237.00

3

СУМЫН ЭМНЭЛЭГ

        280,392.78

4

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРОО

        249,589.90

5

ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ

          94,990.60

6

ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН

        195,540.14

7

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР

        350,110.10

8

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ

        240,416.40

9

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

        263,964.70

10

ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

        209,880.69

11

ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ

        980,886.30

ДҮН

   23,842,622.10

 

 

 

                 Засаг даргын нөөц сан, хуваарилагдаагүй бусад зардлын  жагсаалт

                                                                                                                                  /мян.төгрөг/

Харъяалах хэлтэс

ЗАРДЛЫН ЗОРИУЛАЛТ

АИТХ-р БАТАЛСАН

 
 

0

1

2

5

 

1

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

Төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа

50,000.00

 

Орон нутгийн Телевизүүдтэй хамтран ажиллах

10,000.00

 

Байгалийн гамшиг, гамшиг ослын үр дагавар арилгах

100,000.00

 

Шагнал урамшуулал, буцалтгүй тусламж, тэтгэмж

20,000.00

 

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлсний дараа тухайн албан хаагчдад үнэлгээ өгөх тоног төхөөрөмж, программ хангамж суурьлуулах /10 байгууллага/

32,000.00

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх ажлыг цахимжуулах

9,000.00

 

ЗДТГ-ын дотоод интернетийн багц программ хангамж е-office систем нэвтрүүлэх

6,000.00

 

Иргэдэд шаардлагатай лавлагааны программ аймгийн хэмжээнд нэвтрүүлэхэд

9,000.00

 

Орон тооны бус зөвлөхүүдийн цалин

8,369.60

 

ТЗУХ /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/

3,000.00

 

"Шууд ардчилал хүрээлэн" НҮТББ Орхон салбар

10,000.00

 

ДҮН

257,369.60

 

2

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Татварын хэлтсийн Тээврийн нэг цэгийн үйлчилгээний 2013 оны төсөв

70,104.00

 

Татварын хэлтэс /сургалт, сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/

5,500.00

 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс /сургалт, сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/

5,000.00

 

Төрийн албан хаагчийн Орон сууцны дэмжлэгийн сан

50,000.00

 

Статистикийн хэлтэс /интернетийн төлбөр/

12,000.00

 

Статистикийн хэлтэс /хүн ам орон сууцны тооллогын дүнгийн ном хэвлүүлэх/

8,347.50

 

Статистикийн хэлтэс /Баян-Өндөр, Жаргалант суманд сургалт явуулах зардал/

2,095.00

 

Мал тооллогын зардал

6,700.00

 

ДҮН

159,746.50

 

3

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Засаг даргын нэрэмжит уралдаан тэмцээн

10,000.00

 

Боловсрол, Соёл, Эрүүл мэндийн  арга хэмжээ

20,000.00

 

Боловсрол, Эрүүл мэндийн  нийгмийн дэмжлэгийн сан

10,000.00

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

5,000.00

 

Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг

10,000.00

 

Орон нутгийн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох,хүндэтгэл үзүүлэх

30,000.00

 

Ахмадуудын зуны саам сувилал /200х8000/

10,000.00

 

Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын зардал

15,000.00

 

Оюутны спортын наадам /ЗГ-ын 262-р тогтоол/

10,000.00

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбар хорооны зардал

5,000.00

 

 ХГБХХ-ийн ЗГ-ын тогтоолоор хэрэгжиж буй үндэсний төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх

15,000.00

 

Найдвар төвийн урсгал зардал

15,000.00

 

ЕБС-дад хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн ажилтан ажиллуулах

49,000.00

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/

5,000.00

 

ДҮН

209,000.00

 

4

Хууль зүйн хэлтэс

Авлигатай тэмцэх зардал

4,000.00

 

ХЭАХН-ийн урамшуулал, цалин

2,400.00

 

Хүний эрхийн үндэсний комиссын салбар хорооны зардал

3,000.00

 

Хууль зүйн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/

5,000.00

 

Эрх зүйн хөтөч ухуулагч нарын урамшуулал

4,800.00

 

Шудрага өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах зардал

3,000.00

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

5,000.00

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал /20 цэгийг WI-FI сүлжээнд холбох/

6,900.00

 

ДҮН

34,100.00

 

5

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Нэг суурин нэг бүтээгдэхүүн хөдөлгөөн, Өрхийн болон гар үйлдвэр эрхлэгчдийн  бүтээгдэхүүний  үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах, Үйлчилгээний байгууллагын ур чадварын уралдаан, Намрын ногоон өдрүүд, Сүү цагаан идээ, үржлийн гойд ашиг шимт малын үзэсгэлэнгийн зардал

15,000.00

 

Малын өвөлжилт, хаваржилтийг зохион байгуулах бэлтгэх хангах зардал

3,000.00

 

ТАЗГ /хүүхдийн автобусны жолооч, зохион байгуулагчийн цалин, ндш, шатахуун, сэлбэг/

28,847.30

 

Эдийн засгийн форум зохион байгуулах

40,000.00

 

Тээврийн инженер Т.Бадамсэрээжидийн цалин, шатахуун бичиг хэрэг

8,017.00

 

Монголын хотуудын холбооны хураамж

1,400.00

 

Ц.Цанаширийн эмчилгээний зардал /Төрийн албаны хуулиар/

25,000.00

 

Хөгжлийн бодллогын хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/

5,000.00

 

Жаргалант сумын /хүүхдийн автобусны жолооч, зохион байгуулагчийн цалин, ндш, шатахуун, сэлбэг/

15,000.00

 
   

ДҮН

141,264.30

 

6

Цэргийн штаб

Цэрэг татлага, дүйцүүлэх албаны цугларалт, бэлтгэл сургуулилт

18,000.00

 

Төвийн бүсийн аймгуудын сумдын ЗДТГ-ын дарга нарын сургалт

4,250.00

 

ДҮН

22,250.00

 

Бусад зардлын дүн

823,730.40

 

Аймгийн Засаг даргын нөөц сан

280,000.00

 

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц сан

35,000.00

 

Жаргалант сумын Засаг даргын нөөц сан

20,000.00

 

Засаг даргын нөөц сангийн дүн

335,000.00

 

НИЙТ ДҮН

1,158,730.40

 
 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2019-09-10 5636
Орон нутгийн төсвийн орлогын 2019 оны 09-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

Орон нутгийн төсвийн орлогын 2019 оны 09-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ

2017-09-27 3270
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2017 ОНЫ 9-Р САР

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 9-р сар

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.242.204
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 46 Онлайн
  • 1075 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 1075 Долоо хоногт
  • 178269 Сүүлийн сард
  • 6217489 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар