ШАЛГАРСАН , ШАЛГАРААГҮЙ ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013 онд баригдах “Кино театр барих”, 81/2013 барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт:
шалгарсан тендерт оролцогч

ЗОРИГ ДАРХАН ХХК
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 14-16 дугаар зүйл, “Кино театр барих”, 81/2013 барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийн шаардлагуудыг хангасан тул Кино театр барих ажлыг 1 189 325 208 /нэг тэрбум нэг зуун наян есөн сая гурван зуун хорин таван мянга хоёр зуун найм/ төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан.
Гүйцэтгэлийн баталгааг Гэрээний маягтууд буюу VII бүлэг дэх тохирох маягтын дагуу гаргуулж гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө захиалагчид ирүүлэх шаардлагатай. Гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ буюу мөнгө дүн нь гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцүү байна.
Энэхүү мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногийн дараа гэрээ байгуулна уу.

Шалгараагүй тендерт оролцогчид

“ТӨВ ТӨГӨЛ” ХХК
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 14-16 дугаар зүйл, “Кино театр барих”, 81/2013 барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийн дараах шаардлагуудыг хангаагүй тул тендерт шалгараагүй.
Үүнд:

Дугаар

Тендерийн баримт бичгийн заалт

“Төв төгөл” ХХК, Монгол дайван ХХК-ний ирүүлсэн материал

ТОӨЗ 5.2

Тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартайг нотлохын тулд захиалагч дараах нэмэлт нотлох баримтыг тендерийн хамт ирүүлэх

8. Өмнөх гэрээг хэрэгжүүлсэн талаархи ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт эх хувиар ирүүлэх /Конан, сканердсан тодорхойлолт зэргийг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй. /

Өмнөх гэрээг хэрэгжүүлсэн талаархи ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй.

ТОӨЗ 6.1

1.Түншлэлийн гишүүд нэг бүр ижил ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.

Төв төгөл ХХК нь толгой компанийн хувьд ерөнхий шаардлагыг бүрэн хангаагүй

 

2.Түншлэлийн хувьд чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ. Гэхдээ гишүүн тус бүр 5.3 (а) болон 5.3 (д) –д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байна.

Төв төгөл ХХК, Монгол дайван ХХК-дын хийсэн түншийн гэрээ тодорхой бус төлөөлөх эрх бүхий Төв төгөл ХХК төлөөлөх эрх бүхий гишүүний хувьд ерөнхий шаардлагуудыг хангаж чадаагүй.

ТОӨЗ 5.3 б

Ижил төстэй ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацаа: Сүүлийн 3 жилд гэрээний үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх, Ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана.

Төв төгөл ХХК нь Сүүлийн 3-н жилд Хөвсгөл-Геологи ХХК-ний туслан гүйцэтгэгч хийж байсан нь толгой компаний хувьд туршлагагүй

ТОӨЗ-ны
Тендерт оролцогч түншлэл    6.1     Хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг хамтад нь “түншлэл” гэх, тус бүрийг нь “түншлэлийн гишүүн” гэх/ болж тендер шалгаруулалтад оролцох тохиолдолд ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол дараах шаардлагыг хангасан байна:
(а)    түншлэлийн гишүүн бүр энэхүү ТОӨЗ-ны 5.2-т заасан бүх мэдээллийг тус бүрдээ гаргаж, тендерийн хамт ирүүлнэ.
(б)    түншлэлийн гэрээ нь Иргэний хуульд заасан хамтран ажиллах гэрээний шаардлага хангасан байна;
(в)    ТОӨЗ-ны 1.1-д заасан хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг хамтран ажиллах гэрээнд тодорхойлсон байх;
(г)    түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авах, төлбөр тооцоо хийхэд тэдгээрийг төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилох;
(д)    нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөрийг зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй тооцохыг хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх;
(е)    түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх.
Дээрх шаардлагыг түншлэлийн гэрээнд тусгааагүй тохиолдолд түншлэлийг шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.
9.3    Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх зааварчилгаа, нөхцөл, шаардлагатай маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй байх нь түүний тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.
Мөн ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 12.3, 27.4 дэх заалтын дагуу чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тул тендер шалгараагүй.
Иймд дээрх зүйлсийг анхаарч дараагийн тендерт амжилттай оролцохыг хүсье.


ГАН ХӨЛӨГ КОНСТРАКШН ХХК
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 14-16 дугаар зүйл, “Кино театр барих”, 81/2013 барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийн дараах шаардлагуудыг хангаагүй тул тендерт шалгараагүй.
Үүнд:

Дугаар

Тендерийн баримт бичгийн заалт

Гөн хөлөг ХХК-ний ирүүлсэн материал

ТОӨЗ 5.2

Тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартайг нотлохын тулд захиалагч дараах нэмэлт нотлох баримтыг тендерийн хамт ирүүлэх

4.Харъяа нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт /туслан гүйцэтгэгч, түншлэлийн гишүүнд адил хамаарна. /

8. Өмнөх гэрээг хэрэгжүүлсэн талаархи ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт эх хувиар ирүүлэх /Конан, сканердсан тодорхойлолт зэргийг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй. /

9. Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт тэдгээрийг бэлэн байгааг гэрчлэх баримт ирүүлэх

 

 

 

 

Харъяа нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй.

 

 

Өмнөх гэрээг хэрэгжүүлсэн талаархи ашиглагч байгууллагын тодорхойлолт ирүүлээгүй.

Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, тэдгээрийг бэлэн байгааг гэрчлэх баримт ирүүлээгүй.

ТОӨЗ 5.2 б

Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2011, 2012 он /

 

 

Санхүүгийн тайланг аудитаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай эсэх: Шаардлагатай, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.

 

2012 оны аудитын дүгнэлт ирүүлээгүй.

ТОӨЗ 5.2 д

Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил

Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлээгүй

ТОӨЗ 5.3 а

Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн нэг жилийн борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байх

2012 оны борлуулалтын орлого санал болгож буй үнийн дүнгийн 50-д хүрэхгүй 21,781,818 төгрөг байгаа нь тавьсан шаардлагыг хангаагүй.

ТОӨЗ 5.3 б

Ижил төстэй ажлыг ядаж нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацаа: Сүүлийн 3 жилд гэрээний үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх, Ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана.

Кино театр барих ажилтай ижил үнийн дүнтэй төстэй ажил сүүлийн 3 жилд гүйцэтгэсэн туршлагагүй 

ТОӨЗ 5.3 в

Тендерт оролцогч гэрээг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, машин механизмууд:

Эксковатор, бульдозер, автокран, гагнуурын аппарат, автомашин 5-10 тонн, зуурмаг зуурагч машин, арматур матагч, таслагч, сунган матагч, цахилгаан багаж хэрэгсэл, заслын багаж хэрэгсэл, сантехникийн багаж хэрэгсэл гэх мэт

Тоног төхөөрөмжтэй эсэх нотлох баримт, жагсаалт ирүүлээгүй.

ТОӨЗ 5.3 д

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн[1] нийт дүн: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 70 хувиас багагүй байх

500 сая зээлжих баталгаатай, үнийн дүнгийн 70 хувь нь 793,549,241 төгрөг шаардлага хангаагүй.

ТОӨЗ 20.1

Тендер нь: Тендер нээснээс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байна. ТБОНӨХБАҮХАТ-хуулийн 24.5 Тендер нээснээс хойш тухайн тендер шалгаруулалтыг 45 хоногт багтаан зохион байгуулж дуусгах бөгөөд уг хугацаанд тендер хүчинтэй байна.

14 хоног хүчинтэй байна гэсэн нь шаардлага хангаагүй.

ТОӨЗ 21

Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа: 2013 оны 10 сарын 14-ний өдөр

Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх 2013 оны 10 сарын 07-ний өдөр гэсэн нь шаардлага хангаагүй

ТОӨЗ-ны
9.4    Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх зааварчилгаа, нөхцөл, шаардлагатай маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй байх нь түүний тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.
21. 7 ТОӨЗ-ны 21.1-д шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрөхүйц тендерийн баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерийг захиалагч үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.
20.1 Тендер нь захиалагч ТОӨЗ-ны 27.1-т заасны дагуу тогтоосон тендер нээх он, сар, өдрөөс хойш 45  хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна. Тендерт оролцогчоос тендерийн маягтад санал болгож ирүүлсэн тендер хүчинтэй байх хугацаа нь захиалагчийн тогтоосон дээрх хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч түүний тендерийг үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж,уг тендерээс татгалзана.
Мөн ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 12.3, 27.4 дэх заалтын дагуу чадварын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаагүй тул тендер шалгараагүй.
Иймд дээрх зүйлсийг анхаарч дараагийн тендерт амжилттай оролцохыг хүсье.
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

gay dating in denver

all gay dating sites ever
gay dating at 46
[url="http://gaydatinglosangeles.com/?"]gay chubby chasers dating site[/url]

Огноо:2021.09.16

gay dating near stanton ne

free gay online dating canada
phoenix gay dating sites
[url="http://gay-singles-dating.com/?"]gay furry dating sime[/url]

Огноо:2021.09.13

gay sex dating website

sa gay dating site
best european gay dating sit
[url="gay-singles-dating.com?"]dating a crossdresser gay[/url]

Огноо:2021.09.08

gay dating site statisics

gay dating girls
buzzfeed lesbian gay dating
[url="http://freegaychatnew.com?"]gay sugar daddies dating site[/url]

Огноо:2021.09.03

grr gay dating login

gay international dating site
gay men geek to geek dating
[url="http://gaychatgay.com?"]best gay dating sites 2021[/url]

Огноо:2021.08.15

gay dating australia

free tranny/gay dating sites
taimi gay dating
[url="http://gaychatrooms.org?"]gay guy dating a bi guy[/url]

Огноо:2021.08.12

dating sites for gay

gay online dating nyc
best 100% free gay dating sites
[url="http://gaychatrooms.org?"]gay but hate online dating[/url]

Огноо:2021.08.08

meet singles

date sites
[url="http://datingsitesfirst.com/?"]nicki minaj dating[/url]

Огноо:2021.07.31

Холбоотой мэдээлэл

2013-08-16 1720
ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ

Тендер шалгаруулалтын дугаар: 76/2013 "БОЭТ-ийн агаарцуулалт салхивчний системийн шинэчлэлтийн"-ыг ...

2015-05-13 1470
Тендерийн нээлт боллоо

Тендерийн нээлт боллоо

2019-03-11 3044
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.233.242.204
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 47 Онлайн
  • 1221 Өнөөдөр
  • 5198 Өчигдөр
  • 1221 Долоо хоногт
  • 178415 Сүүлийн сард
  • 6217635 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  998

Facebook

Цаг агаар