ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын  2009 оны  8  сарын 27- ны

 өдрийн 76 дугаар тушаалын хавсралт
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Нэг:ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
1.1.Хөтөлбөрийн ойлголт:
Төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн хөгжил чухал үүрэгтэй тул  аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно.
1.2.Хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэс:
Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуульд:
“33.4. Төрийн байгууллага нь дараахь асуудлаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ:
33.4.1.Төрийн албан хаагчийн сургалт,
33.4.2.Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа,
УИХ-ын 2004 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”:
4.3.Байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги ...”-д
“Шинэтгэлийн дунд хугацаанд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг ирээдүйд шаардагдах ажилтны орон тоо, ур чадвар, мэдлэг чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх болно.Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно.Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг хэсэг байх болно.” гэж тус тус заасан нь хүний нөөцийн төлөвлөлт хийх эрх зүйн үндэс болж байна.
1.3.Хөтөлбөрийн зориулалт:
Хөтөлбөр нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын процесст оролцох бүх субьектэд зориулагдана.
1.4.Хөтөлбөрийн хэрэгцээ:
Монгол улсын Төрийн албаны шинэчлэлт нь төрийн байгууллага бүр төрийн зорилт, чиг үүргийг цомхон, мэдлэг чадвартай, гадаад, дотоод орчны өөрчлөлтөд уян хатан зохицож чаддаг төрийн албан хаагчдаар гүйцэтгүүлж, иргэдэд ойр, хэрэгцээг нь хангасан чанартай төрийн үйлчилгээг үзүүлэх үүрэг хариуцлагын тогтолцоог бий болгосон байна.
Энэ нь тус байгууллагаас өнөөгийн тавигдаж буй өөрчлөлтийн шинэчлэлийн шаардлагад нийцэхүйц мэдлэг чадвар бүхий  хүний нөөцтэй байх, байгууллагаа суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлэх, хүний нөөцөө ч   байнга хөгжүүлж байхыг  шаардаж байна.
1.5.Хөтөлбөрийн зорилго:
Хөтөлбөр нь хүний нөөцийн удирдлагын зохицуулах механизм, үйл ажиллагааны удирдамж, чиглэл болж, улмаар байгууллагын үйл ажиллагаа болон хүний нөөцийг хөгжүүлэх ач холбогдолтой.
1.6.Хөтөлбөрийн бүтэц:
Хөтөлбөр нь дараахь хэсгээс бүрдэнэ:
-Хөтөлбөрийн үндэслэл
-Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго
-Хөтөлбөрийн стратеги зорилтууд
-Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх механизм
-Хөтөлбөрийн үр дүн
1.7.Хөтөлбөрийн үе шат:
Хөтөлбөр нь цаг хугацааны хувьд 2009-2017 оныг хамрах ба арга хэмжээний хэрэгжилт нь 3 үе шаттай /2009-2011, 2012-2014, 2015-2017/ байна.
Хоёр: АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ
2.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын алсын хараа
Тус Тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох алсын хараатай ажиллана.
2.2. Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эрхэм зорилго:
Оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь манай Тамгын газрын эрхэм зорилго мөн.
2.3.Үйл ажиллагаандаа эрхэмлэх зарчим

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь өөрийн эрхэм зорилгоо бүрэн хангахын тулд дараахь зарчмуудыг эрхэмлэн ажиллана.Үүнд:
Аймгийн хөгжлийн “тархи” байх
Сурч хөгжих замаар мэдлэг, чадварыг бий болгох /Суралцагч болон хөгжих/
Хэрэглэгчдийг баримжаалсан байгууллага болох
Төрийн жинхэнэ /мэргэшсэн/ түшмэдийн алба байх
Бүтээлч байх
Аливаа улс төр, хоосон амлалтаас ангид байх
Энэхүү зарчмууд нь Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдаас үйл ажиллагаа явууулах, үйлчилгээ үзүүлэхдээ байнга эрхэмлэж байх үнэт зүйл болно.Засаг даргын Тамгын газар нь соёл, үнэлэмжийг бий болгоход чиглэгдсэн дотоод удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллана.
2.4.Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь хууль тогтоомжоор олгогдсон үндсэн чиг үүрэг, түүнд нийцүүлэн тодорхойлсон Эрхэм зорилгоо хангахад чиглэгдсэн дараахь стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.
2.4.1.Аймгийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах
2.4.2.Аймгийн нийгмийн салбарын хөгжлийг ахиулахад чиглэсэн оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах
2.4.3.Захиргааны удирдлага, иргэдэд үзүүлж буй захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх
2.4.4.Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах
Гурав.АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ӨНӨӨГИЙН УДИРДЛАГА
3.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын SWOT шинжилгээ
Дотоод хүчин зүйлүүд
Давуу тал:
Дээд болон дунд шатны менежерүүд хүний нөөцийн асуудлаар цаашид өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэдгийг ойлгон хүлээн зөвшөөрч, дэмжиж байгаа
Удирдлага, ажилтнууд аливаа өөрчлөлтийг хүлээн авах зан үйлийн хандлагатай
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах нөхцөл боломжтой
Удирдлагын академийн Орхон аймаг дахь Зайн сургалтын төвийг түшиглэн төрийн албан хаагчдыг ажлын байрнаас хөндийрүүлэлгүйгээр давтан сургах, бэлтгэх боломжтой
Төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх чиглэлээр Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит ТИС-ын профессорын баг болон бусад сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн дэмжлэг туслалцааг авах боломжтой
Компьютер, техник хэрэгсэл бусад дагалдах тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан
Компьютерийн  гадаад дотоод сүлжээг ашиглан Зайн хэлбэрээр суралцах бүрэн боломжтой
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, сургалт хөгжилтэй холбоотой зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх боломжтой
Сул тал:
Байгууллагын үйл ажиллагаа ихэнхдээ хатуу тогтоосон журмаар зохицуулагддаг учраас уян хатан биш, бүх үйл явц бичгээр үйлддэгддэг учраас шийдвэр гаргах үйл явц удаашралтай, шинэ зүйл нэвтрэх нь удаан
Шинээр ажилд орсон ажилтнуудын албан хэрэг хөтлөлт, төрийн албаны стандартын талаарх мэдлэг чадвар хангалттай бус
Цалин хөлс, урамшууллын системийн өрсөлдөх чадвар сул, ажлын эцсийн үр дүнтэй холбогдоогүй
Төрийн албан хаагчдад шинэ зан үйлийн хандлага бий болгох механизм хангалтгүй
Хүний нөөцийн мэдээллийн систем боловсронгуй бус
Гадаад хүчин зүйлүүд
Боломж:
Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг эрчимтэй хөгжүүлэх замаар хүний нөөцөө сургаж мэргэшүүлэх
Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтыг хүний нөөцийн төлөвлөлттэй уялдуулан боловсронгуй болгох
Мэдээлэл, технилогийн хөгжил дэвшлийг нэвтрүүлэх замаар  ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа олон нийтийн эрх ашигт нийцүүлэх чиглэлээр хөнгөн шуурхай хүртээмжтэй болгох
Төрийн албаны зөвлөлөөс бүх талын дэмжлэг туслалцаа авах
Хөдөлмөрийн дотоод зах зээлээс чадварлаг ажилтнуудыг сонгох
Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, үнэлж дүгнэх, хариуцлага тооцох тогтолцоо төлөвших 
Төрийн албан хаагчийг өөрчлөн байршуулах карьерын тогтолцоо төлөвших
Төрийн албан хаагчийг сургах, хөгжүүлэх механизм бүрэлдэн тогтох
Бэрхшээл:
Улс төрийн нөхцөл бадлаас шалтгаалж төрийн албан хаагчдын тогтвортой, мэргэшсэн байх зарчим алдагддаг
Хүний нөөцийн удирдлагад эрсдэл тулгарах магадлалтай /хөрвөх, сэлгэх/
Мэргэшсэн албан хаагчдыг хувийн байгууллагууд өөртөө татан авах магадлалтай
Төрийн албан хаагчийн илүүдэл гарах эрсдэлтэй
3.2.Хүний нөөцийн статистик мэдээлэл
2008 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээгээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 46 ажилтан ажиллаж байгаа ба үүнийг төрийн албан хаагчийн ангилалаар авч үзвэл:
 
                   3.Хүйсийн байдал
                      Эрэгтэй-28
                      Эмэгтэй-18
5.Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн өнөөгийн байдал
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь ТАЗ-ийн портал системийн программ хангамжийн дагуу бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний жил бүрийн тайланг гаргаж байна. Энэхүү хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санд ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг бүрэн оруулсан  ба төв серверийг Цахим Эрдэнэт сүлжээний  серверт байршуулан бүх төрийн байгууллагууд онлайн хэлбэрээр мэдээллээ шивж оруулан бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээгээ гаргах боломжоор хангагдсан.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
Хүний нөөцийн удирдлагын стратегийн механизмыг сайжруулах
Байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх
Удирдах албан тушаалтнуудын манлайллын чадавхийг хөгжүүлэх
Хүний нөөцийн өөрчлөлтийн  удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадавхийг сайжруулах
Төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, урамшууллын системийг боловсронгуй болгох
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг шийдвэрлэх
Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж,удирдлагын чадавхыг хөгжүүлэх
Төрийн албан хаагчдад шинэ зан үйл төлөвшүүлэх хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа
Төрийн албан хаагчдын карьерыг хөгжүүлэх тогтолцоог төлөвшүүлэх
Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын тогтвортой ажиллуулах механизмыг сайжруулах
Хүний нөөцийн удирдлагын асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системийг сайжруулах
Хүний нөөцийн эрсдэлийн удирдлагын чадавхийг сайжруулах
Байгууллагын хөгжлийн хандлагыг хүний нөөцийн хөгжилтэй холбох чадавхийг хөгжүүлэх
Дөрөв.АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, СТРАТЕГИ
4.1.Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги
4.1.1.Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд дэвшүүлж буй стратегийн зорилтууд:
Нэг.Хүний нөөцийн удирдлагын цогц механизмыг төлөвшүүлэх
Тус байгууллага нь төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон тэргүүлэх зорилтуудыг хангахын тулд хүний нөөцийн асуудлаар зохицуулалт хийж, зүй зохистой хөгжлийн түвшинд хүргэх, өөрчлөлт хийх үүрэгтэй. Хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд зохицуулалтын гол механизм нь хөгжлийн үзэл баримтлал, хөтөлбөр, стратеги, төсөл, төлөвлөгөө болон төрөл бүрийн арга хэмжээнүүд байж болно. Эдгээр нь хүний нөөцийн удирдлагын талаарх ажлын удирдамжийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Хүний нөөцийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулан, батлуулж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулалт, удирдлагаар хангах
Хүний нөөцийн асуудлаар гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авч байх
Хоёр:Төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх
 Төрийн албаны шинэтгэл, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль нь төрийн байгууллагуудаас үр дүнд чиглэсэн, бүтээгдэхүүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоонд шилжих эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байна.
Энэ нь байгууллага үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулж, стратеги зорилтод хүрэх арга замаа тодорхойлох, улмаар төрийн албан хаагчид үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, тайлагнах, үнэлж дүгнэх, хариуцлага тооцох мэдлэг чадвар эзэмших явдал юм.
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Бүх шатны менежерүүд болон бусад албан тушаалтнуудад стратеги төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн менежмент, бодлогын дүн шинжилгээ, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх зэрэг асуудлаар мэдлэг чадвар бий болгох арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх болон төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбоотой дагаж мөрдөж буй эрх зүйн актуудыг  боловсронгуй болгох талаар холбогдох эрх бүхий байгууллагад санал, дүгнэлт өгөх
Гурав:Удирдах албан тушаалтнуудын манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх
Манлайлал гэдэг нь шаардлагатай харилцааг тогтоож, ажилтнуудын эрч хүч, авьяасыг дайчлан, тодорхой үр дүнд чиглүүлэхийн зэрэгцээ төрийн албаны үнэт зүйлс, ёс зүйг хүндэтгэх чадвар юм.
Хамгийн сайн мэдлэгтэй хүмүүсийг сонгон шалгаруулах нь байгууллагын менежерүүдийн үр нөлөөтэй манлайллыг хангахад хангалттай бус юм.Ерөнхий менежер болон бусад менежерүүд нь манлайллын ур чадварыг хөгжүүлсэн байх, тухайлбал:
Байгууллагын хэмжээнд стратегийн түвшинд бодож сэтгэх, зорилгодоо хүрэх арга замыг зөв тодорхйолж чаддаг байх,
Байгууллагын дотоод болон гадаад орчны хүрээнд үр бүтээлтэй ажлын харилцааг буй болгох,
Бусадтай нөлөө бүхий ажлын харилцаа тогтоох, бусдыг уриалан дуудаж чаддаг байх,
Өөрийн биеэр үлгэрлэн өөрийгөө дайчлан, шударгаар ажиллах, бусдад урам хайрлаж, зоригжуулж чаддаг байх
Бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлж, үр дүнд хүрэх зэрэг гол чадварыг эзэмшсэн байх.
Удирдах албан тушаалтныг илүү нээлттэй бөгөөд өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулж томилсноор, мөн зарим албан тушаалд бусад байгууллагын төрийн албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулснаар байгууллага хоорондын өдөр тутмын хамтын ажиллагааг сайжруулахад тус дэм болно.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Ерөнхий менежер болон бусад менежерүүдийг “Суралцагч байгууллагыг хөгжүүлэх манлайлал” сургалтын хөтөлбөрт бүрэн хамруулах
Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээнд манлайлах ур чадвартай холбоотой зорилтыг тодорхой тусган түүнийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох
Дөрөв:Менежерүүд хүний нөөцийн удирдлагад “Өөрчлөлт” хийх зан үйлийн хандлагад тасралтгүй суралцах, хэрэгжүүлэх
Байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг гадаад, дотоод орчин болон байгууллагын хөгжлийн хандлагаас хамааран хүний нөөцийн удирдлагын тодорхой асуудлаар өөрчлөлт, шинэчлэлтийг тасралтгүй хийх шаардлагатай байдаг.
Өөрчлөлтийн менежмент:
Удирдлагын хэв маягийг өөрчлөх, үйл ажиллагааны шинэ арга замыг дэмжих шинэ хандлага, үнэлэмж, хэм хэмжээ ба ёс зүйг тодорхойлон хэвшүүлэх болон зохион байгуулалтын хувьд шинэ зорилго, бүтэц, үйл ажиллагаанд шилжих бүх асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг багтааж байдаг.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Менежерүүд “Хүний нөөцийн удирдлага”-ын чиглэлээр мэдлэг чадвараа хөгжүүлэх
Менежерүүд “Өөрчлөлтийн менежмент”-ийн чадавхиа сайжруулах
Тав:Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлж, хангах
Байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх явцад шаардагдах хүний нөөцийг үнэлж, хэрэгцээг тогтоох шаардлагатай.Хэрэгцээг хангахдаа нээлттэй өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулалт явуулж, ирээдүйд шаардагдах албан тушаал, орон тоо, мэдлэг, ур чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна.Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно.Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг хэсэг байна.
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Холбогдох ажилтнуудад хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлт хийх болон боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлох чадавхи бий болгох
“Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө”-нд боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлох болон хангах арга замыг тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Зургаа:Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, карьер өгсөх стратеги хэрэгжүүлэх
Байгууллагын албан хаагчдыг хөгжүүлэх гэдэг нь цаашид улам их хариуцлага хүлээх, карьер өсөх боломжтой хүний шийдвэр гаргах чадвар, харилцах урлаг, өөрийгөө ухамсарлах чадвар зэрэг шаардлагатай мэдлэг, мэргэшил, ур чадвар болон зан  үйлийн бусад шинж чанарыг нь дээшлүүлэх зорилготой удаан хугацааны бодлого төлөвлөгөөтэй, зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа юм.Энэ нь байгууллагын үйл ажиллагааны  дүр төрхийн өөрчлөлттэй хослуулсан нөхцөлд үр дүнтэй болно.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Төрийн албан хаагчдыг шилж сонгох мехнанизмыг боловсронгуй болгох
Ажилтнуудад байгаа нуугдмал нөөцийг илрүүлэх механизм бий болгох
Албан хаагчдыг өөрчлөн байршуулах, карьер өсгөх тогтолцоог бүрдүүлэх
Удирдах албан тушаалтны нөөц бүрдүүлэх
Тухайн ажилтныг хөгжүүлэх хэрэгцээг байгууллагын тэргүүлэх чиглэл, өөрчлөлтөд уялдуулан тодорхойлох
Тухайн ажилтны хөгжлийн хэрэгцээний хангалтыг зохион байгуулах арга хэмжээ авах
Долоо:Хүний нөөцийг эрсдэлийн удирдлагаар хангах
Байгууллагын удирдлага нь зорилт, чиг үүргээ тасралтгүй хэрэгжүүлж чадах хүний нөөцийг төлөвлөж, ямарч нөхцөл байдалд үүсч болох үр дагаврыг тооцсон, түүнийг байнгын бэлэн байдалд ашиглах магадлал, бодлоготой байна.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
 
Эрсдэлийн удирдлагын талаар холбогдох ажилтнууд мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх
Төрийн албан хаагчдын тогтвортой, мэргэшсэн байх зарчим хангагдах механизм бүрдүүлэх
Мэргэшсэн, чадавхитай албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах стратегийг сайжруулах
Албан хаагчдад хөрвөх, сэлгэх, нөхөн ажиллах, хавсарч ажиллах чадавхи бий болгох
Байгууллагын зохион байгуулалтын болон бүтцийн өөрчлөлтөд бэлэн байх
Ажилтнуудад давхар мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар бий болгох
Төрийн албан хаагчдыг өөрчлөн байршуулах, илүүдлийг шийдвэрлэх бодлоготой байх
Хөдөлмөрийн дотоодын зах зээлээс оюуны өндөр чадавхитай иргэдийг сонгох механизм бүрдүүлэх
Найм:”Суралцагч байгууллага” болгон өөрчилж төлөвшүүлэх
Суралцагч байгууллага:Өөрийн үйл ажиллагаагаа сайжруулахын тулд тасралтгүй суралцаж, суралцах шинэ арга барилыг идэвхитэй хэрэглэдэг байгууллагыг “Суралцагч байгууллага” гэж нэрлэнэ.
Мэдлэг чадвар бий болгох явдлыг дэмжиж, өдөр тутмын  ажил нь суралцах, хөгжих таатай боломжоор хангаж байдаг ажлын орчноор нь суралцагч байгууллагын тодорхойлдон.Байгууллагын бүх түвшинд сайн харилцаатай, хамтран ажиллагчид мэдлэг, мэдээллээ хоорондоо байнга солилцож байдаг.
Төрийн захиргааны суралцагч байгууллага нь үйл ажиллагааны чадавхи сайтай төрийн албыг бүрдүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ.Суралцагч байгууллагын үйл ажиллагаа нь хүн бүрийн мэдлэг чадварыг дээд зэргээр ашиглаж, шинээр суралцах явдлыг хөхүүлэн дэмжихээр зохион байгуулагдана.Суралцагч байгууллага байх зорилго нь төрийн албан хаагчийн болон төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чадавхи дээшилснээр хэрэгжинэ.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Бүх шатны менежерүүд болон бусад албан тушаалтнуудад “Суралцагч байгууллага” болон “Өөрчлөлтийн удирдлага”-ын асуудлаар ойлголт, мэдлэг бий болгох
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрыг “Суралцагч байгууллага” болгон төлөвшүүлэх “өөрчлөлтийн удирдлага”-ыг хэрэгжүүлэх
Суралцагч байгууллагад шаардагддаг удирдагч, баг, бүлэг болон хувь хүний мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх цогц механизм бүрдүүлэх
Ес:Нийт албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хэрэгцээг хангах иж  бүрэн тогтолцоо бий болгох
Сургалт:Албан тушаалыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, мэргэшлийн бэлтгэл, ур чадвар дутагдаж буй үед төрийн албан хаагчийг тусгай бэлтгэсэн хөтөлбөрийн дагуу сургах үйл явц.Энэ нь тодорхой хугацааны, тодорхой чиглэлийн төрөлжсөн сургалтад давтан сургах, 1-3 сарын сургалтыг богино хугацааны мэргэшил дээшлүүлэх, 3-6  сарын сургалтыг дахин мэргэшүүлэх гэж нэрлэнэ.
Мэдлэг чадвар:Тодорхой орчинд тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хувь хүний чадвар гэж ойлгож болно. Үүнд онолын мэдлэг, практик ур чадвар, эрхэмлэн дээдлэх зүйлс буюу хандлага зэрэг хүчин зүйлс байна. Мэдлэг чадвар нь мэргэжлийн, нийгмийн, бизнесийн гэсэн 3 төрлөөс бүрдэнэ.Мэдлэг чадвар бий болгох асуудлыг байгууллагын үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй уялдуусан тохиолдолд л үр дүнтэй байна.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хэрэгцээг хангах чадавхи бий болгох
Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргаж, хэрэгжүүлэх
35-аас дээш насны төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, хангах арга хэмжээ авах
Шинээр ажилд орох ажилтнуудад шаардлагатай стандартын мэдлэг чадвар /албан хэрэг хөтлөлт г.м/ эзэмшүүлэх тогтолцоотой болох
Арав:Нийт албан хаагчдад шинэ зан үйлийн хандлагыг төлөвшүүлэх
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Албан хаагчдад зан үйлийн хандлагын талаар орчин үеийн ойлголт мэдлэгийг бий болгох
Хүмүүс хоорондын харилцааг дэмжих, харилцан ойлголцох нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх, хамтын ажиллагааны дэвшилттэй арга барил, арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Бүлэг, баг, хэсгийн хөгжлийг дэмжих арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Бүлгүүд болон хүмүүс хоорондын харилцааг идэвхижүүлэх уур амьсгалыг эрүүлжүүлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Арван нэг: Төрийн албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагаар хангах механизм төлөвшсөн байх
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжэг хэрэгжүүлнэ.
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах
Төрийн албан хаагчийг материаллаг бааз, техник хэрэгслээр хангах төлөвлөгөөтэй байх
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төсөвт жил бүр тусган хэрэгжүүлж байх
Ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгож байх журам баталж хэрэгжүүлэх
Цалин хөлс, урамшууллын системийг өрсөлдөх чадвартай болгох
Арван хоёр:Хүний нөөцийн удирдлагын асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Хүний нөөцийн удирдлагыг хөгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллага, олон улсын байгууллагын дэмжлэг туслалцааг авах, хамтран ажиллах
Арван гурав:Хүний нөөцийн мэдээллийн иж бүрэн системтэй болсон байх
Энэ зорилтын хүрээнд дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн программыг онлайн хэлбэрээр ашиглах техникийн нөхцөл бүрдүүлэх 
Хүний нөөцийн мэдээллийн программ хангамжийн нууцлалыг хамгаалах асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх
Хүний нөөцийн мэдээллийн санг орчин үеийн технилогийн дагуу үүсгэж, ашиглаж, архивлах ажиллагааг боловсоргуй болгох
Тав:ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МЕХАНИЗМ
5.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас баталсан “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн стратегийн зорилтуудыг хангах “Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г дунд хугацаа /2009-2011, 2012-2014, 2015-2017/-гаар боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулна.
 
5.2.Хөтөлбөрийн санхүүжилт нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:
o Төсвийн
o Төслийн
o Бусад
Зургаа.ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН
6.1.Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
6.1.Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтХөтөлбөрт тусгагдсан стратегийг хэрэгжүүлснээр дор дурдсан үр дүнд хүрнэ:
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын иж бүрэн зохицуулалтын механизм бүрдэн хэрэгжиж, төлөвших
Хүний нөөцийн менежментийн ур чадвар бэхжих
Хүний нөөцийн удирдлагын орчин үеийн хандлага, техник нэвтрэх
Боловсон хүчний бодлого, хөрөнгө оруулалт стратегийн түвшин иж бүрэн тодорхойлогдож эрсдэл багасах
Хүний нөөцийн хуваарилалт сайжирч, боловсон хүчин мэргэшсэн, тогтвортой болох
Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоо төлөвшиж, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөө сайжрах
Удирдах албан тушаалтнуудын манлайллын чадавхи дээшилж, байгууллагын зан үйлийн эрс өөрчлөлт гарах, улмаар “Суралцагч байгууллага” болон хөгжих
Нийт албан хаагчдын үнэт зүйлс, мэдлэг чадвар дээшилж, цомхон бөгөөд гадаад, дотоод орчны өөрчлөлт, шаардлагад нийцэж чаддаг болох
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

https://keflex.webbfenix.com/

Огноо:2020.11.01

viagra without doctor prescription

http://viagraeiu.com/

Огноо:2020.10.12

order viagra

http://viagraeiu.com

Огноо:2020.10.12

my site ok gz

From the simplest - poppy, works, but on the second jar such effect did not notice.Your cost will vary based on your plan, but out-of-pocket cost for flibanserin is about 100 for 30 pills 1 monthРІР‚ s supply. viagra price They are physically weaker than men but their endurance is much higher than the male species.Sure, there are hundreds of medicines for treating other diseases and conditions as well.But for most young people, taking Viagra won t do any harm.Nitric Oxide plays vital role in your sexual life as it increases your emotions and gives you stronger erection. viagra vs cialis Works as quickly as 15-20 minutes.You will need some form of sexual stimulation for Viagra to work.It increases blood flow to the penis to help men get an erection. https://xtadalafilx.com/ - tadalafil powder Sildenafil citrate helps to dilate blood vessels, increase blood flow to the penis, and achieve an erection in response to sexual stimulation.Today, it remains the most widely used solution to ED and now generic Viagra online is easily accessible.Like all medicines, Viagra comes with a risk of side effects. natural viagra Do not increase the dose to more than 100 mg.canadian pharmacy genaric viagra. buying cialis online safely On the biological part of TDSH, this panel of specialists ensures that different parts of the brain, neurotransmitters and hormones related to sexual arousal are involved in its development.But the main reason is that the drugs enhance intercourse, whereas older couples generally evolve away from the old in-out toward hand massage, oral sex and vibrator play.Please agree with the authors of the translations the ability to copy materials.In fact, no one involved in the issue expects costs to be a big factor for men who want access to the drug. tadalafil 5mg Any liquid options, injections or suspensions are fake.Honey, I think my ex once poured something in my tea, I remember that I was so excited for 2 days that she was shocked, flowed, asked him to touch me and all was not enough.There is an opinion that Viagra is able to act without stimulation, but, based on the above, is not so. https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20 But there s only so much increased blood flow can do.Due to the fact that sildenafil and its main circulating metabolite - N-desmethyl-metabolite at 96 binds to blood plasma proteins, the average maximum concentration of free sildenafil in blood plasma is 18 ng ml 38 nm.Viagra Connect is the only over-the-counter erectile dysfunction treatment available without a prescription. https://doctormedweb.com/ - cheap viagra

Огноо:2020.07.17

my site be ec

The most insightful comments on all subjects will be published daily in dedicated articles.Drugs from impotence Viagra, levitra, cialis and stand. tadalafil 5mg Tamsulosin is an alpha-blocker that is used to improve urination in men with benign prostatic hyperplasia enlarged prostate.Women can cheat themselves out of good sex because they don t take responsibility for their own feelings, both physically and emotionally, says Sadock.In our pharmacy there is a huge range of not only classic drugs to enhance erection, but there are also combined drugs with dapoxetine, which in addition will improve the duration of each of the acts.this medication kicks in and allows a reasonable amount of sex. tadalafil reviews The generic effect persists for six to eight hours.In addition, distribution of various drugs such as DXM is often altered among elderly compared to younger adults due to altered concentrations of plasma proteins.How Viagra works for women and girls. canadian online pharmacy cialis However, despite anecdotal reports of its efficacy the women in the NYT article describe becoming more sensitive and receptive , the drug is still not available for women 20 years on.So there ll be no embarrassing, unavoidable bulges when you re in public.Interestingly, the main active substance of the drug sildenafil was initially considered as a cure for heart disease. https://cialismans.com/ - buy real cialis online Where can you buy viagra over the counterthe best pharmacy shop on web.The drug Viagra Prof 100 can be bought for use for therapeutic, preventive purposes. tadalafila 2009 CBS Interactive Inc.Viagra for men.Is the POM or PMed cheaper.User-specific variables. tadalafil 20mg Soloist Eva Bushmina, Albina Janabaeva October 2012 January 2013.The use of Viagra with simultaneous use of alcohol is also not contraindicated.The drug may even reduce the size of a heart attack. https://webmedicxxx.com/ - cheap viagra Levitra is the pill of choice for men with diabetes mellitus since its mild but effective action helps to achieve the best results in this subcategory of patients without taking a toll on their general health.Poor nutrition also plays a bad role.2008 Ginkgo biloba for antidepressant-induced sexual dysfunction. tadalafil cialis

Огноо:2020.07.16

my site nu ba

viagra dosage
viagra generic
https://buygenericviagronline.com/ - viagra generic
otc viagra
otc viagra
https://doctormedweb.com/ - 100mg viagra
viagra vs cialis
viagra 100mg
https://webmedicxxx.com/ - natural viagra
cialis 20 mg
cialis generic name
https://medshopwow.com/ - cialis online pharmacy
tadalafil cialis
cialis buy cialis
https://shopxpills.com/ - generic cialis canada

Огноо:2020.07.07

my site nh gl

buy viagra online
viagra online
https://buygenericviagronline.com/ - generic viagra
viagra dosage
otc viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra vs cialis
viagra side effects
viagra
https://webmedicxxx.com/ - natural viagra
tadalafil cialis
buy cialis online safely
https://medshopwow.com/ - cialis prices
cheap cialis
buy cialis online reddit
https://shopxpills.com/ - cialis

Огноо:2020.07.06

my site vz yg

viagra pills
viagra price
https://buygenericviagronline.com/ - viagra otc
viagra vs cialis
generic viagra online
https://doctormedweb.com/ - viagra buy
viagra
viagra dosage
https://webmedicxxx.com/ - viagra pills
buy cialis online
buy cialis online
https://medshopwow.com/ - cialis online reviews
cialis
purchase cialis
https://shopxpills.com/ - cialis prices

Огноо:2020.07.05

my site kf yh

online viagra
viagra dosage
https://buygenericviagronline.com/ - online viagra
viagra prices
female viagra pills
https://doctormedweb.com/ - online viagra
viagra online
viagra online
https://webmedicxxx.com/ - viagra 100mg
buy cialis generic online
cialis
https://medshopwow.com/ - cialis 20 mg
cialis online
cialis generic online
https://shopxpills.com/ - cialis online pharmacy

Огноо:2020.07.04

my site ib ta

viagra price
buy viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra prices
buy viagra
generic viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra otc
viagra dosage
cheap viagra
https://webmedicxxx.com/ - female viagra pills
cialis generic date
best place to buy cialis online reviews
https://medshopwow.com/ - cialis 20 mg
cialis generic cialis tadalafil
cialis buy cialis
https://shopxpills.com/ - cialis 2.5 mg

Огноо:2020.07.04

my site it ro

generic cialis online
cialis tadalafil
https://wowcialisnow.com/ - cialis prescription online
cialis 20mg
cialis 2.5mg
https://cialismans.com/ - cialis cialis
tadalafil 40 mg
tadalafil biogaran
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil powder
tadalafil cost
tadalafil online
https://supertadalafil.com/ - tadalafil generique
female viagra pills
viagra pills
https://buygenericviagronline.com/ - viagra buy

Огноо:2020.07.02

my site hh zu

best place to buy cialis online reviews
buy cialis online
https://wowcialisnow.com/ - cheap cialis
buy cialis online safely
cialis 20 mg
https://cialismans.com/ - cialis 20 mg
tadalafil biogaran
generic name for cialis
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 20mg prix
tadalafil powder
tadalafila
https://supertadalafil.com/ - cialis generic cialis tadalafil
cialis vs viagra
viagra price
https://buygenericviagronline.com/ - natural viagra

Огноо:2020.07.02

my site rm gd

cialis buy
discount cialis
https://wowcialisnow.com/ - canadian pharmacy cialis
online cialis
generic cialis 20mg
https://cialismans.com/ - cialis 2.5 mg
tadalafil 20mg prix
generic cialis tadalafil best buys
https://xtadalafilx.com/ - tadalafil cost
tadalafil liquid
cialis generic cialis tadalafil
https://supertadalafil.com/ - cialis generic cialis tadalafil
viagra otc
online viagra
https://buygenericviagronline.com/ - viagra online

Огноо:2020.07.01

my site kh ez

viagra online
generic viagra
https://buygenericviagronline.com/ - generic viagra
buy viagra
female viagra pills
https://doctormedweb.com/ - viagra online
viagra side effects
viagra prices
https://webmedicxxx.com/ - generic viagra online

Огноо:2020.06.29

my site tk me

generic viagra
viagra price
https://goodshoprx.com/ - 100mg viagra

Огноо:2020.06.28

my site hf kg

buy viagra
natural viagra
https://goodshoprx.com/ - generic viagra

Огноо:2020.06.27

my site sw wm

ultram
buy tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
buy tramadol
tramadol
https://superpillsx.com/ - buy ultram

Огноо:2020.06.25

essay er jt

essay typer
james mattis essay
https://writeessaywow.com/ - essay typer

Огноо:2020.06.24

my site kh ho

tramadol
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.24

site ii vt

tylenol dosage
tylenol 4
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol side effects
trazodone for sleep
trazodone 50 mg
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone dosage
side effects for cipro
cipro 500
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro 500
lexapro for anxiety
side effects for lexapro
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro dosage
xarelto dosing
xarelto coupons printable
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto cost
side effects of cymbalta
cymbalta side effects
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta medication

Огноо:2020.06.23

my site aa oe

ultram
buy ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - buy tramadol
ultram
buy tramadol
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.23

site uc dr

tylenol pm ingredients
tylenol dosage
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol pm ingredients
trazodone 100 mg
side effects for trazodone
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone 100 mg
what is cipro
what is cipro
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro for uti
lexapro reviews
lexapro for anxiety
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro dosage
xarelto lawsuits
xarelto coupon
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto coupons printable
cymbalta side effects
cymbalta
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta reviews

Огноо:2020.06.21

my site os nr

best dating sites
zoosk dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating sites
pet insurance
the general insurance
https://homecarinsurancex.net/ - root insurance
july movie releases
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - july movie releases
windows movie maker
best movie villains
https://watchfreeonlinex.com - rocketman movie
argumentative essay samples
how to write a good essay
http://writeessaywow.com - free essay writer

Огноо:2020.06.19

viagra ud hx

tropicana online casino
casino games
https://playcasinoslotsx.com - doubledown casino
weight loss tips
how to lose weight quickly
https://weight-loss-blogs.com - lose weight fast
how to earn money online
how to get money
https://make-money-blogs.com - how to make

Огноо:2020.06.17

my site wf vh

facebook dating
who is blake shelton dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - adult dating sites
infinity insurance
aaa insurance
https://homecarinsurancex.net/ - american family insurance login
movie showtimes
free movies online
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie theaters near me
movie & tv
movie theaters near me
https://watchfreeonlinex.com - free movies online
persuasive essay
essay
http://writeessaywow.com - narrative essay examples

Огноо:2020.06.17

my site sf km

who is taylor swift dating
kfc dating sim
https://bestdatingsitesgo.com/ - adult dating sites
nationwide pet insurance
nationwide insurance login
https://homecarinsurancex.net/ - 21st century insurance
rocketman movie
best movie villains
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - free Movies
avengers: endgame movie
avengers: endgame movie
https://watchfreeonlinex.com - movie showtimes
argumentative essay outline
sat essay
http://writeessaywow.com - argument essay topics

Огноо:2020.06.16

viagra eu tv

doubledown casino
mohegan sun casino
https://playcasinoslotsx.com - tropicana online casino
how to lose weight
how to lose weight quickly
https://weight-loss-blogs.com - weight loss tips
how to make money fast
how to make money
https://make-money-blogs.com - how to make money

Огноо:2020.06.16

my site wb cf

who is blake shelton dating
dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - free dating sites
nationwide insurance
homeowners insurance
https://homecarinsurancex.net/ - usaa auto insurance
free movies online
free movies online
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - avengers: endgame movie
watch online
movie & tv
https://watchfreeonlinex.com - avengers: endgame movie
what is an essay
essay writer free
http://writeessaywow.com - scholarship essay

Огноо:2020.06.16

my site in je

dating single
adult dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - who is blake shelton dating
foremost insurance
home insurance
https://homecarinsurancex.net/ - vsp vision insurance
movie showtimes
cars the movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - windows movie maker
avengers: endgame movie
best movie villains
https://watchfreeonlinex.com - movie showtimes
apa format essay example
how to write an argumentative essay
http://writeessaywow.com - essay checker

Огноо:2020.06.15

viagra vw ly

casino
free casino
https://playcasinoslotsx.com - snoqualmie casino
how to lose weight fast
weight loss tips
https://weight-loss-blogs.com - weight loss programs
how to make money online
how to get money
https://make-money-blogs.com - how to make money fast

Огноо:2020.06.13

viagra wq cn

ilani casino
foxwoods resort casino
https://playcasinoslotsx.com - doubledown casino
weight loss
lose weight fast
https://weight-loss-blogs.com - diet
how to earn money online
how to earn money
https://make-money-blogs.com - how to make money from home

Огноо:2020.06.08

hello wn tb

cialis dosage
cheap cialis
https://paydailoanz.com/cialis.php - cialis online
tadalafil tablets
tadalafil cialis
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil generic
levitra
levitra pills
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra dosage
generic levitra
levitra pills
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - viagra vs cialis
buy cialis
cialis buy
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cialis online

Огноо:2020.06.04

ace cash loans - eyrg

24 hour cash loans online payday loans mesa
payday cash loans online
https://www.paydayloansintheusa.com/AZ/mesa

Огноо:2020.06.03

viagra oz yk

In a double-blind placebo-controlled study, 144 patients with erectile dysfunction and stable angina taking antianginal drugs other than nitrates exercised until the severity of angina symptoms decreased.Pde5 10 use link levels from for to.fazeed pratt, inefficaciously.A history family history of eye problems sight issues Sickle-cell anaemia, multiple myeloma or leukaemia A history of kidney or liver problems Certain heart cardiovascular conditions Conditions that require medications such as alpha blockers and nitrates.In addition, each regular buyer claims a 10 discount as part of the promotion 10 to your favorite customer. viagra generic This means that it works faster than Viagra and the effects last twice as long.Sometimes TOO long.It is not known if Viagra or its metabolites are excreted in human breast milk.In some cases, erectile dysfunction does not have a physical cause.If you are sexually aroused, the medication will enable you to achieve a full erection for long enough to have normal sex. viagra Верка СЕРДЮЧКА Я НЕ ПОНЯЛА HD 720.Millions of couples worldwide use Viagra , but how does it actually work.Collision events affected the speed of immersion of the bottom of the pools and the volume of fragmentation material.There are certain aspects protected by the property rights that should be considered.It should not be used in patients for whom sexual activity is undesirable. https://pharm-usa-official.com - generic viagra online Improve the quality of orgasm.Doctors have the hookup to slow-release iron supplements that don t cause or cause significantly less nausea and constipation.Where can you buy Viagra without a prescription.Research suggests that topical oestrogen is generally pretty safe, at least in the short term, but some doctors may be cautious about prescribing such a medication if a woman has a history of oestrogen-positive breast cancer.In patients with episodes of npinswith with vision loss in one eye, the reception of sildenafil is not contraindicated.

Огноо:2020.06.01

hello wx wt

avg free antivirus antivirus software https://xantivirusx.com/ - avast antivirus download christian dating dating websites https://onlinedatingwow.com/ - free dating sites pch sweepstakes contestgirl sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - hgtv sweepstakes central

Огноо:2020.05.30

hello fn qp

best antivirus 2019 avastsvc.exe avast antivirus service https://xantivirusx.com/ - avast! antivirus avast antivirus free dating online top dating sites https://onlinedatingwow.com/ - online dating bassmaster fish with randy howell sweepstakes hgtv sweepstakes https://supersweepstakesx.com/ - infinite sweepstakes

Огноо:2020.05.29

hello lg qj

norton antivirus login free antivirus software https://xantivirusx.com/ - avast free antivirus download zoosk dating site free dating sites for seniors https://onlinedatingwow.com/ - dating games kwik fill sweepstakes what is a sweepstakes? https://supersweepstakesx.com/ - slickdeals contests and sweepstakes forum

Огноо:2020.05.28

weight loss lt ms

levitra 20mg generic levitra online levitra online online levitra viagra vs cialis

levitra online levitra coupon levitra online generic levitra online levitra 10mg

https://drugstoreonliner.com/ - cheap levitra

Огноо:2020.05.23

testo kh jl

warnings for testosterone propionate testosterone foods testosterone gel low testosterone treatment function of testosterone

testosterone cypionate how to increase testosterone testosterone how to naturally increase testosterone side effects of testosterone injections

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone levels

Огноо:2020.05.21

testo db my

increase testosterone naturally testosterone side effects in men what is testosterone what is testosterone testosterone function

best testosterone boosters testosterone foods testosterone booster que es la testosterona do women have testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - best testosterone supplements for men

Огноо:2020.05.20

weight loss kt ih

levitra online levitra com buy levitra online viagra vs cialis cialis 20mg

generic levitra online levitra for sale levitra canada levitra com online levitra

https://drugstoreonliner.com/ - levitra cost

Огноо:2020.05.20

tadalafil ds xx

tadalafil citrate tadalafil biogaran tadalafil 5mg tadalafil vs sildenafil tadalafil 20 mg wirkungsdauer

tadalafil en ligne adcirca tadalafil cheap tadalafil tadalafil reviews tadalafil 20mg prix

https://supertadalafil.com/ - tadalafil 5mg

tadalafil online canadian pharmacy tadalafil 20mg avis tadalafil cialis tadalafil generic usa tadalafil vs sildenafil

tadalafil 20 mg wirkungsdauer tadalafil citrate cheap tadalafil generic cialis tadalafil best buys tadalafil side effects

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil dosage

Огноо:2020.05.18

tadalafil qm ud

cheap tadalafil tadalafil generic usa tadalafil 5mg tadalafil 20mg avis tadalafil reviews

tadalafil tablets prix tadalafil generic cialis tadalafil cialis vs tadalafil generic tadalafil 20 mg wirkungsdauer

https://supertadalafil.com/ - tadalafil cialis

tadalafil mylan cialis generic cialis tadalafil liquid tadalafil tadalafil cost tadalafil cost cvs

tadalafil 5mg prix tadalafil powder tadalafil 20 mg cialis vs tadalafil generic generic cialis tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 5mg

Огноо:2020.05.17

weight loss nh aw

healthy recipes for weight loss chrissy metz weight loss lose weight fast for women weight loss plan melissa mccarthy weight loss

diet plan diet plan weight loss shakes smoothies for weight loss diets

https://weight-loss-blogs.com - noom weight loss

Огноо:2020.05.17

tadalafil xc tc

tadalafil generic buy tadalafil tablets buy tadalafil online vardenafil vs tadalafil tadalafil 10 mg

tadalafil generic usa purchase peptides tadalafil tadalafil dosage cialis generic cialis tadalafil tadalafil 20 mg

https://supertadalafil.com/ - tadalafil dosage

tadalafil generique en pharmacie buy tadalafil 20mg price cialis tadalafil sildenafil vs tadalafil tadalafil generic cialis 20 mg

tadalafil biogaran prix adcirca tadalafil tadalafil 20 mg tadalafil generic vs cialis tadalafil 20 mg best price

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil cialis

Огноо:2020.05.16

weight loss ws pu

apple cider vinegar weight loss best weight loss program weight loss programs best weight loss program celine dion weight loss cause

weight loss shakes weight loss diet easy weight loss tips quick weight loss noom weight loss

https://weight-loss-blogs.com - weight loss programs

Огноо:2020.05.15

tadalafil oa cx

tadalafil 20mg tadalafil prix en pharmacie tadalafil 20mg tadalafil powder prix tadalafil

tadalafil side effects tadalafil generique tadalafil liquid liquid tadalafil tadalafil 20mg prix

https://supertadalafil.com/ - tadalafil dosage

tadalafil 20 mg tadalafil 10 mg tadalafil liquid tadalafil 5mg tadalafila

tadalafil 20mg prix tadalafil reviews tadalafil liquid side effects for tadalafil buy tadalafil 20mg price

https://xtadalafilx.com/ - liquid tadalafil

Огноо:2020.05.14

natural equivalent to viagra ce yj

natural viagra juice viagra commercial actress 2014 nude viagra how to use viagra for maximum effect sophia viagra red dress

viagra meme pictures with viagra erection viagra generic viagra sales viagra active ingredient

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.13

weight loss mc qh

weight loss drugs chrissy metz weight loss weight loss diet weight loss tea weight loss plan

chrissy metz weight loss best protein powder for weight loss medical weight loss apple cider vinegar weight loss drink green tea weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - apple cider vinegar for weight loss

Огноо:2020.05.11

cialis ku hs

cialis cialis online

cialis cialis generic

https://wowcialisnow.com/# - cialis generic cialis


https://maps.google.com/url?q=http://make-money-blogs.com/
http://images.google.com.ai/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://www.google.com.gh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEUQFjAA&url=https://wowcialisnow.com/
https://images.google.ge/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://www.google.ki/url?q=http://make-money-blogs.com/

Огноо:2020.05.11

Холбоотой мэдээлэл

2020-11-15 636
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Аймгийн Засаг даргын орлогч, Баян-Өндөр сумын Засаг дарга, Жаргалант сумын Засаг дарга, Хот тохижуулах ...

2016-06-08 5219
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨВ

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109 дүгээр зарлигаар баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛД ХҮЧ НЭМЭГДҮҮЛЖ ЯВУУЛЫН НАЙМАН ПОСТ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-01-03 3943

ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД ХӨЛ ХОРИОНЫ ДЭГЛЭМ ЗӨРЧИЖ, ХУЛГАЙН ТЭЭВЭР ХИЙСЭН ИРГЭДЭД ХАТУУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВНА

2021-01-06 1272

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ II” ТӨСӨЛ МАНАЙ АЙМГИЙН ДӨРВӨН СУРГУУЛЬД ХЭРЭГЖИНЭ

2021-01-05 283

ОРХОН АЙМАГТ ӨНГӨРСӨН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧИЛ ИЛРЭЭГҮЙ

2021-01-04 205

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-01-04 157

“ОРОН НУТАГТ ЗОРЧИХ ЖУРАМ” ЗӨРЧСӨН ИРГЭДЭД ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧЭЭ

2021-01-11 148

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-01-04 144

ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАЛЦСАН ДЕПУТАТУУДАД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2021-01-13 98

АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ ЗГХЭГ-ЫН ДАРГЫН 2020 ОНЫ 100 ДУГААР ТУШААЛ

2021-01-08 82

УХААЛАГ АРИУТГАГЧ СУУРИЛУУЛЛАА

2021-01-08 79

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.85.57.0
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 25 Онлайн
  • 152 Өнөөдөр
  • 2941 Өчигдөр
  • 21744 Долоо хоногт
  • 55776 Сүүлийн сард
  • 3174913 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  819

Facebook

Цаг агаар